Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Konkurs na stanowisko stypendysty/-tki w Katedrze Prawa Konstytucyjnego

Karol Greinert - 21 Maj, 2024 - 13:24

Konkurs na stanowisko stypendysty/-tki w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
w ramach projektu badawczego
„Kobiety jako podmioty praw konstytucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej”
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty/-tki w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu badawczego „Kobiety jako podmioty praw konstytucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej” (nr projektu: 2021/41/B/HS5/01421) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Jednostka organizacyjna:  Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Stanowisko: stypendysta/tka
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki prawne
Liczba stanowisk: 2
Rodzaj zatrudnienia: umowa stypendialna na czas określony (5 miesięcy)
Wysokość stypendium: 1500 zł/m-c
Termin składania dokumentów: 30 maja 2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy od 1 czerwca 2024 r.
 
Wybrane osoby będą pracować pod kierownictwem dr hab. Anny Śledzińskiej-Simon w pierwszym roku trwania projektu (z możliwością przedłużenia na dwa kolejne). Stypendium fundowane będzie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu OPUS-21 (nr projektu: 2021/41/B/HS5/01421).
 
Opis zadań
zebranie i analiza danych na temat zmian konstytucyjnych, procesów ustawodawczych (inicjatyw ustawodawczych i przyjętych ustaw) oraz wyroków sądów (w szczególności sądów konstytucyjnych) i towarzyszącej im debaty publicznej w czterech wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym, ochroną rodziny i jej definicją; zakazem dyskryminacji ze względu na płeć, przemocą wobec kobiet i przemocą domową oraz prawami socjalnymi;
zebranie danych o organizacjach zaangażowanymi w ochronę praw człowieka / praw kobiet w tych krajach i podjęcie z nimi kontaktu;
prace redakcyjne;
aktywny udział w spotkaniach zespołu;
pomoc w dopełnianiu obowiązków administracyjnych związanych z projektem. 
Wymogi dla kandydatów/kandydatek
 
ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunku prawo, administracja lub pokrewne nauki społeczne;
aktywny status studenta/studentki lub doktoranta/doktorantki zgodnie z warunkami NCN dla konkursów stypendialnych*;
udokumentowane zainteresowanie obszarem prawa konstytucyjnego, prawa porównawczego oraz praw człowieka;
biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie badań w tym języku;
dodatkowym atutem będzie znajomość jednego z języków krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
bardzo dobre zdolności analityczne i organizacyjne
dyspozycyjność oraz potwierdzona umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej. 
Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie i procedury konkursowej
 
W tytule e-maila z podaniem proszę wpisać: Konkurs na stypendystę/stypendystkę
Zgłoszenie powinno zawierać:

Życiorys wraz z informacją o najważniejszych osiągnięciach naukowych;
Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat/ka uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego. 
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.
Ocena wniosków kandydatów/kandydatek zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwa...). Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania stypendium i ponowienia konkursu, jeśli kandydaci nie spełnią stawianych w konkursie wymagań lub pojawią się inne istotne okoliczności wpływające na planowany sposób realizacji projektu.
Komisja będzie oceniać aplikacje w skali punktowej. Stypendium zostanie przyznane osobie z największą ilością punktów.
W przypadku rezygnacji kandydata/kandydatki z największą ilością punktów, Komisja zastrzega sobie prawo do wybrania następnego kandydata/kandydatki z listy rankingowej
Komisja skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami w terminie do 31 maja 2024 r.
Zgłoszenie kandydatury (z załącznikami) oraz wszelkie pytania dotyczące projektu lub procedury zgłaszania kandydatów/kandydatek proszę kierować na adres mailowy anna.sledzinska-simonatuwr.edu.pl 
Wszelkie pytania dotyczące projektu lub procedury zgłaszania kandydatów proszę kierować na adres anna.sledzinska-simonatuwr.edu.pl
 
* Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko stypendysty może zostać wybrana osoba, która a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; c) jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów; d) jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
  
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziembaatuwr.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
Posiada Pani/Pan prawo do:– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych
– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.