Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rekrutacja Erasmus+ dla kierunku Ekonomia

dr Władysław Szmyt - 8 Styczeń, 2015 - 21:59

Dr Władysław Szmyt
Koordynator Programu Erasmus+ dla kierunku EKONOMIA

ERASMUS+ DLA KIERUNKU EKONOMIA. INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DLA KIERUNKU EKONOMIA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

ERASMUS+ PROGRAMME.INFORMATIONS FOR FOREIGN STUDENTS OF ECONOMICS , MASTER OF MANAGERIAL ECONOMICS AND DOCTORAL STUDIES-see the text below the form in polish

Rekrutacja na studia i praktyki (rok akademicki 2015/2016) w ramach programu Erasmus+ dla studentów studów I i II stopnia i uczestników studiów doktoranckich kierunku EKONOMIA zostanie przeprowadzona w dniu 21 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 11:30,pok. Nr 210,II piętro,budynek C..
Przystępując do rozmowy rekrutacyjnej, Kandydat przedstawia:
1. Krótki życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia w studiach (j.polski lub obcy)
2. list motywacyjny z uzasadnieniem celowości odbycia studiów/praktyki za granicą (j.polski lub obcy)
3. zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy (zob. informacje niżej)
4. zaświadczenie z Dziekanatu o dotychczasowej średniej ocen ze studiów
5. wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) dla programu Erasmus Studia (dokument powinien zawierać wstępną listę wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej;wybór przedstawiony jest Komisji do akceptacji) lub tzw. Letter of Acceptance od firmy/instytucji deklarującej przyjęcie studenta na praktykę (wszystkie formularze dostępne są na www Biura Współpracy Międzynarodowej UWr.) Kandydat powinien także podać nazwę drugiej uczelni,do której zgadza się wyjechać w przypadku braku miejsca w pierwszej wybranej uczelni,zatem zaleca się sporządzić dodatkowy Learning Agreement dla drugiej wybranej uczelni(Plan B).
W/w dokumenty zaleca się przedłożyć koordynatorowi jeszcze przed terminem rekrutacji ( a zatem w tygodniu poprzedzającym rekrutację(można je także składać w sekretariacie Instytutu Nauk Ekonomicznych do segregatora na moje nazwisko) w białej papierowej teczce opisanej w następujący sposób: 1. imię i nazwisko, 2. kierunek, tryb i rok studiów, 3. nr telefonu, 4. e-mail oraz 5.nazwa uczelni/instytucji docelowej (można podać więcej niż jedną).Dopuszcza się także zgłoszenie się z w/w dokumentami bezpośrednio w dniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są również o przesłanie do 20 stycznia br. zgłoszenia udziału w rekrutacji na adres wszmyt@prawo.uni.wroc.pl, KONIECZNIE wpisując w temacie wiadomości " Erasmus+ REKRUTACJA i nazwę uczelni oraz kraju docelowego". Kandydat powinien także podać nazwę drugiej uczelni,do której zgadza się pojechać w przypadku braku miejsca w pierwszej wybranej uczelni,zatem zaleca się sporządzić dodatkowy Learning Agreement dla drugiej wybranej uczelni(Plan B).
Dla programu Erasmus Studia wymagana minimalna średnia ocen to 3,75 a ocena z języka: 4,0.
Lista dostępnych miejsc na uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus Studia dla kierunku EKONOMIA : http://international.uni.wroc.pl/pl/umowy-bilateralne/umowy-bilateralne-...

Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski) odbywają się w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, przy pl. Nankiera 2/3 .Wyniki tych rozmów znajdą się na liście zbiorczej przesłanej koordynatorowi przez SPNJO.

English:
In order to be eligible (and if you wish) to take part in the Erasmus+ Programme in academic year 2015/2016 you are required to be evaluate by Recruitment Board : 21 January 2015 ,Room 210 Building C 11,30 Hour.You should submit the following documents (all documents shall be left in the white paper briefcase with your name and surname on the front cover!):
-Short CV ,
-One-page motivation letter in which you explain and state your reasons to participate in the programme,indicate a university where you wish to apply (with the name of alternate university,when the university of first choice is not available) and your e-mail),
-Project of Learning Agreement (see: www.international.uni.wroc.pl)with the proposals of particular courses offered abroad (the list of universities with actual contracts see: http://international.uni.wroc.pl/pl/umowy-bilateralne/umowy-bilateralne-...
-Grade average statement issued by the Dean’s Office (in the case when you are a student of first semester you can deliver this document after the end of the semester).

Additional informations : during my office hours Tuesday 14,30-16,30 or mail : wszmyt@prawo.uni.wroc.pl