Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego- NSP(Z)

mgr Dominika Szafran - 24 May, 2018 - 12:03

 

  • Środki zaskarżenia:

- apelacja
- zażalenie
- skarga na orzeczenie referendarza sądowego
- skarga kasacyjna
- skarga o wznowienie postępowania
- skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 

  • Postępowanie nieprocesowe:

- przepisy ogólne (506-525 KPC)
- ubezwłasnowolnienie
 

  • Postępowanie egzekucyjne:

- skarga na czynności komornika
- powództwa przeciwegzekucyjne
 

  • Postępowanie zabezpieczające:

- przepisy ogólne (art. 730-746 KPC)
 

  • Arbitraż:

- przepisy ogólne (art. 1154-1160 KPC)
- zapis na sąd polubowny
 

  • Mediacja