Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Uchwała Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Adam Kaczyński - 28 luty, 2022 - 11:49
Uchwała nr 9/II/2022 Rady
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 28 lutego 2022 r.
 
§ 1

Rada Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAE) potępia zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Niepodległą Ukrainę. Popieramy również pełną niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy. Ten barbarzyński atak jest pogwałceniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Cała społeczność WPAE solidaryzuje się z całym Narodem ukraińskim, a w szczególności z naszymi koleżankami i kolegami: pracownikami, doktorantami i studentami zaprzyjaźnionych wydziałów prawa i ekonomii, funkcjonujących na terenach Niepodległej Ukrainy.

Рада факультету права, адміністрації та економії (РФПАЕ) Вроцлавського університету рішуче зусуджує збройне вторгнення Російської Федерації на Незалежну Україну. Ми також підтримуємо незалежність та територіальну інтегральність України. Цей варварський напад - зневаження базових міжнародних правових основ. Вся спільнота РФПАЕ солідаризується із усім українським народом, а особливо із нашими колегами: професорсько-викладацьким складом, аспірантами та студентами дружніх нам юридичних ta економічніx факультетів Незалежної України.

The Council of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław condemns the military aggression of the Russian Federation against independent Ukraine. We also support the full independence and territorial integrity of Ukraine. This barbarous attack constitutes a direct violation of basic principles of international law. The whole community of our Faculty expresses solidarity with the whole Ukrainian nation, in particular with our colleagues: scientists, Ph.D. candidates and students of sister Faculties of Law and Economics functioning on the independent Ukraine's territory.

 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
Dziekan: prof. dr hab. Karol Kiczka