Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Uchwała nr 13/III/2022 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2022 r.

Adam Kaczyński - 21 Marzec, 2022 - 10:44

     Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie K 7/21, w którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., której Rzeczpospolita Polska stała się stroną z dniem 19 września 1993 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 284).      Zważywszy, że Rzeczpospolita Polska związała się regulacjami Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz wyrażonym w niej systemem wartości jeszcze przed przyjęciem przez Naród w referendum konstytucyjnym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 kwietnia 1997 r., należy stanowczo stwierdzić, że powołane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sposób nieuprawniony godzi w:
           a) katalog wartości określających status prawny jednostki w naszym państwie, wyznaczających wiążący demokratyczny standard gwarancji jej praw i wolności, który znalazł odzwierciedlenie w postanowieniach Konstytucji;
           b) podstawy aksjologiczne polskiego systemu prawnego przyjęte w Konstytucji, której przepis art. 9 nakazuje przestrzeganie przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego, a zatem także Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
           c) zasadę dobrej wiary w wykonywaniu zobowiązań międzynarodowych oraz szeroko pojętą zasadę pacta sunt servanda, które stanowią podstawę funkcjonowania społeczności międzynarodowej.