Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie z Prawa administracyjnego (SSPIV-2022 r.)

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 2 Październik, 2022 - 11:39

Zapisy na seminarium – p. 420A w czwartek (6 października 2022 r.) od godz. 13.15 do godz. 13.45. Godz. 14.00 – ogłoszenie listy przyjętych, a następnie – pierwsze zajęcia z grupą seminaryjną (w p. 420A). Limit grupy seminaryjnej wynosi 6 osób.
Kluczowe znaczenie przy naborze do grupy seminaryjnej odgrywać będzie uzasadnienie wyboru Prawa administracyjnego jako gałęzi prawa wyznaczającej temat przyszłej pracy magisterskiej. Zapytam też o oceny z Prawa administracyjnego i z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

     Z zamiarem zainspirowania materii naszej seminaryjnej współpracy wskazuję wybrane przykłady tematów prac dyplomowych zrealizowanych w ostatnim czasie podczas prowadzonych przeze mnie seminariów:
Przykłady tematów prac dyplomowych lokowanych w problematyce ustrojowej / preferujących optykę ustrojową:
- Partycypacja ruchów miejskich we władzach gminy;
- Odwoławcze referendum lokalne i jego efektywność;
- Historyczne inspiracje nazewnictwa gmin i ich organów w Polsce;
- Samorządność gminy wobec jej terytorium na wybranych przykładach;
- Administracja samorządowa Gminy Hanna;
- Rada miejska a rada miasta;
- Działalność uchwałodawcza Rady Miejskiej w Międzylesiu;
- Organizacja i funkcjonowanie gminnej komisji rewizyjnej;
- Mniejszość niemiecka w praktyce sołectw Gminy Kluczbork - zagadnienia administracyjnoprawne;
- Sprawy cmentarzy gminnych jako zadanie publiczne;
- Status prawny zastępcy organu wykonawczego gminy;
- Sołtys jako organ administracji publicznej;
- Dekoncentracja kompetencji prezydenta miasta na prawach powiatu;
- Powiat Zgorzelecki jako jednostka samorządu terytorialnego;
- Instytucjonalne a funkcjonalne formy współdziałania międzykomunalnego – analiza przykładów z udziałem Gmin Bolesławiec;
- Samorządowy kontekst zarządzania kryzysowego na przykładzie Gminy Kłodzko;
- Differentia specifica instytucji zarządzenia zastępczego;
- Nadzór nad działalnością gminną w zakresie ochrony zabytków na przykładzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
- Nadzór nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez wojewodę;
- Prezes Rady Ministrów jako organ nadzorujący wojewodę;

Przykłady tematów prac dyplomowych lokowanych w problematyce materialnoprawnej / preferujących optykę materialnoprawną:
- Charakter prawny uchwał anty-LGBT podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego;
- Małżeństwo a związek partnerski w polskim porządku administracyjnoprawnym;
- Mecz piłki siatkowej jako przedmiot regulacji administracyjnoprawnej;
- Specyficzne aspekty organizacji imprezy masowej na przykładzie "Sunrise Festival";
- Charakter prawny gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- Ewenement lokalny w uchwałach rad gminy z obszaru powiatu kłodzkiego podejmowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Formy działania starosty w zakresie postępowania w sprawie rejestracji pojazdu;
- Determinanty identyfikacji podmiotów niepublicznych zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej;
- Funkcje administracji publicznej w zakresie dostępu do broni palnej w Polsce;
- Uznaniowość zmiany nazwiska;
- Transkrypcja aktów stanu cywilnego;
- Dyskrecjonalność administrowania w zakresie obowiązku meldunkowego;
- Administracyjnoprawne wymiar bezpieczeństwa kierujących pojazdami;
- Administracyjnoprawne aspekty Prawa o notariacie;
- Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania strzelnic;
-  Administracyjnoprawne instrumenty ograniczania zjawiska URBAN SPRAWL;
- Administracyjnoprawne aspekty edukacji domowej;
- Prawno-administracyjne aspekty bezpieczeństwa żużlowców;
- Sytuacja administrowanego w parku miejskim;
- Strefa ochrony uzdrowiskowej na przykładzie Gminy Lądek-Zdrój;
- Kontrola materialno-prawna dotycząca koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych;
- Aksjologiczne tło konfliktów związanych z tzw. ustawą krajobrazową;
- Dążenie do piękna w administracji publicznej.

Przykłady tematów prac dyplomowych lokowanych w problematyce procesowej / preferujących optykę procesową:
- Bezczynność i milczenie w postępowaniu administracyjnym;
- Typy naruszeń zasady szybkości postępowania administracyjnego;
- Instytucja mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym;
- Instytucja doręczenia pism i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym i podatkowym;
- Domniemanie formy decyzji administracyjnej;
- Specyfika rozprawy w postępowaniu wywłaszczeniowym;
- Kontrola sądów administracyjnych w związku z uznaniem administracyjnym;
- Sądowa kontrola aktów zakładowych podejmowanych w szkole wyższej;
- Rzecznik Praw Obywatelskich jako podmiot na prawach strony – perspektywa postepowania administracyjnego a kontekst postępowania sądowoadministracyjnego.
 

             Zapraszam zatem do seminaryjnego zmierzenia się z wyzwaniami niepomijalnej administracji.
                                                                                                                                            Piotr Lisowski