Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ studia na semestr letni 2023

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 5 Październik, 2022 - 18:48

Uprzejmie informuję o otwarciu dodatkowej rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2023.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna pod adresem: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia
 
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie na adres bartlomiej.krzanatuwr.edu.pl najpóźniej do 23 października kompletu dokumentów zawierających:
-Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów     
-List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie wyboru maksymalnie 5 uczelni w kolejności rankingowej
-wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) do każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni.
-zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy, albo też zaświadczenie wydane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
-CV (tabelaryczne)
-Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności)
-Pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej
- (fakultatywnie) potwierdzenia osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp.
Dokumenty proszę przesłać jako załączniki w formacie pdf. W tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz państwo uczelni pierwszego wyboru (np. Janina Kowalska, Prawo III, Austria; Karol Nowak, Administracja (I) II rok, Litwa).
 
Zachęcając do udziału, pozdrawiam
 
Bartłomiej Krzan
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
Wydziałowy koordynator programu ERASMUS+

***
It is my pleasure to invite you to additional recruitment for Erasmus+ studies in summer semester 2023. The applicants are requested to submit the candidate’s file in a single email sent to bartlomiej.krzanatuwr.edu.pl by 23 October 2022 (at the very latest) containing numbered attachments in a pdf format:
 
1. average grade certificate for the entire period of studies issued by the Dean’s Office,
2. cover letter containing justification for mobility and indicating up to 5 universities in
ranking order along with semester in which the mobility shall take place,
3. provisional Learning Agreements for each of the indicated universities
4. a confirmation of command of (a) given foreign language(s) issued by the Foreign Language Centreor the Centre for Teaching Law in Foreign Languages (students of regular programs in English do NOT have to confirm their command of English)
5. CV (in table format)
6. declaration on previous mobilities (mobility capital)
7. supervisor’s written permission
8. proofs of scientific/cultural achievements, activity in student scientific associations etc. (optional).
 
In a title of the email please indicate your name, field and year of study and the state of your first choice university (e.g. Amanda Smith, BBA 2nd year, Germany).
 
A list of the partner Universities may be consulted here: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia.
 
With kind regards,
Bartlomiej Krzan
Vice-Dean for Research and International Cooperation
Faculty Erasmus+ Coordinator