Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Dr Małgorzata Grześków laureatką MINIATURY 7

Karol Greinert - 25 Sierpień, 2023 - 11:02

Dr Małgorzata Grześków jest adiunktem w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo indywidualnych stosunków pracy oraz stosunki służbowe. W ostatnim czasie jej działania naukowe koncentrują się na regulacji ochrony sygnalistów w miejscu pracy.

Projekt badawczy autorstwa dr Małgorzaty Grześków zatytułowany „Ochrona sygnalistów w miejscu pracy. Portugalski model implementacji dyrektywy (UE) 2019/1937” otrzymał właśnie finansowanie w ramach konkursu Miniatura 7 Narodowego Centrum Nauki.

W Polsce (mimo upływu terminu na implementację) nadal trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy wdrażającej do polskiego porządku Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (czyli dyrektywy o sygnalistach). Na początku sierpnia tego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji została zamieszczona dziewiąta już wersja projektu naszej wewnętrznej regulacji. W czasie prac legislacyjnych pojawiały się (i nadal pojawiają) kolejne problemy, w tym m.in. dotyczące katalogu podmiotów, które mogą zostać uznane za sygnalistów, dopuszczalności i celowości składania anonimowych zgłoszeń, czy możliwości wprowadzenia systemu nagród dla osób zgłaszających nieprawidłowości.

Jako akt prawa unijnego dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie w zakresie rezultatu, ale pozostawia władzom krajowym wybór formy i środków. Implementacja dyrektywy o sygnalistach jest dużym wyzwaniem dla wszystkich państw, zwłaszcza w kontekście niedługiej historii sygnalistów w Europie. Projekt zakwalifikowany do finansowania zakłada wyjazd do Portugalii, czyli państwa, które jako jedno z pierwszych zaimplementowało przepisy unijnej dyrektywy do prawa krajowego. Korzystanie z doświadczeń innych krajów europejskich jest niezwykle istotne dla tworzenia, analizy i krytyki prawa. Wyjazd do Portugalii z założenia ma być dopiero początkiem do podjęcia dalszych prac nad badaniem i analizą różnych modeli implementacji dyrektywy o sygnalistach wypracowanych przez poszczególne państwa członkowskie.

Źródło:Uniwersytet Wrocławski