Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ogólne zasady sposobu prowadzenia zajęć i uzyskiwania zaliczeń oraz warunki przystąpienia do egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr J. Jezioro w r.a. 2023/24

dr Julian Jezioro - 30 Wrzesień, 2023 - 12:18

Ogólne zasady sposobu prowadzenia zajęć i uzyskiwania zaliczeń oraz warunki przystąpienia do egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr J. Jezioro w r.a. 2023/24
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w r.a. 2023/24, zgodnie  z przekazanym mi planem, prowadzę ćwiczenia, wykłady i seminarium.
Zajęcia na studiach stacjonarnych zgodnie z aktualnie wiążącymi zarządzeniem Władz Dziekańskich WPAiE obywać się będą w trybie stacjonarnym, natomiast na studiach zaocznych częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie. W przypadku zajęć na innych wydziałach ich tryb będzie wynikał z zarządzenia Ich władz.
Uwaga: na wypadek zarządzenia zmiany trybu stacjonarnego na zdalny – od dat ich wprowadzenia niżej opisane zasady dotyczące zajęć częściowo zdalnych stosują się odpowiednio do zajęć prowadzonych - w ewentualnie zmienionym na zdalny trybie. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym powadzić będę w czasie rzeczywistym w ramach zespołów wykładowych przy pomocy aplikacji TEAMS - albo osobiście, albo korzystając z wcześniej dokonanego nagrania i prezentacji. W trakcie wykładu w ciągu ostatnich 10/15 min. możliwa będzie – w razie potrzeby - komunikacja interaktywna dotycząca treści wykładowych przy pomocy funkcji „czat” lub mikrofonów. Link dostępu do poszczególnych zespołów wykładowych zostanie przekazany odrębnym e-mail’em na adres każdego studenta zamieszczony w  USOSweb. Ponadto dla poszczególnych zespołów będę sukcesywnie udostępniał do pobrania dodatkowe  materiały uzupełniające związane z wykładami;
Zaliczenie przedmiotów jakie prowadzę (szczegółowy wykaz wynika z USOS) można uzyskać w następujący sposób:
1/ wykłady kończące się egzaminem:
(1) w przypadku Prawa własności intelektualnej dla kierunku Prawo (dot. semestru letniego) - ze względu na brak ćwiczeń - do egzaminu końcowego (egzamin testowy lub pisemne opracowanie zagadnień oraz w każdym z tych przypadków rozwiązanie kazusu) może przystąpić każdy student posiadający status „aktywny” w protokole konkretnego przedmiotu znajdującym się w USOS (zagadnienia egzaminacyjne zostaną zamieszczone odrębnie w niniejszej zakładce - dla każdego semestru i przedmiotu odrębnie). W zależności od faktycznych możliwości - egzamin zostanie przeprowadzony stacjonarnie, albo przy pomocy aplikacji  FORMS (jeśli nastąpi dopuszczenie takiej opcji przez Władze Dziekańskie  WPAiE), a więc przy bezpośrednim udziale egzaminatora i egzaminowanych w formie pisemnego testu lub opracowania zagadnień oraz pisemnego rozwiązania kazusu;
(2) analogiczne zasady ogólnie dotyczą form egzaminu z Prawa mediów z tym, że egzamin będzie miał formę jedynie testu, a dodatkowym wymogiem jest uzyskanie przed terminem egzaminu pozytywnego zaliczenia ćwiczeń.
2/ wykłady kończące się zaliczeniem:
– podstawą zaliczenia jest ocena efektów indywidualnej  aktywności w zdobywaniu wiedzy umiejętności i kompetencji dokonywana na podstawie jej prezentacji w oparciu o notatki oraz pozytywny wynik testu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Także w tym zakresie sposób uzyskania zaliczenia  będzie zależał od dopuszczenia lub nie do zajęć z bezpośrednim udziałem ich uczestników:
2.1/ jeśli zajęcia odbędą się  w całości lub w przeważającej części, w formie zdalnej, to podstawą zaliczenia wykładów będzie udział w czasie rzeczywistym przy pomocy aplikacji TEAMS w prawie wszystkich wykładach (wszystkie bez jednego - na ocenę dst plus /3,5/, bez obecności na dwóch wykładach - na ocenę dst /3,0/) udokumentowany dodatkowo wypełnionym i przekazanym w formie pliku PDF lub WORD’a raportem według przekazanego wzorca oraz rozwiązaniem co najmniej dwóch kazusów zamieszczonych w materiałach udostępnionych na stronie zespołu wykładowego TEAMS. Oceny te można podwyższyć w wyniku testu przeprowadzonego przy pomocy aplikacji FORMS. Test jest dla wszystkich uczestników wykładu obligatoryjny, ale uzyskanie niższego niż 3,5 lub 3 wyniku nie obniży oceny na zaliczeniu, tak więc można oceny te jedynie podwyższyć. Brak udokumentowania udziału w wykładzie w czasie rzeczywistym oznacza, że wyłączną podstawą zaliczenia będzie rozwiązanie w pliku wg wzorca raportu kazusów (obligatoryjnie) oraz wynik testu! Dla pełnej jasności - w przypadku osób, które uczestniczyły w wykładzie w czasie rzeczywistym i złożyły raport z rozwiązaniem kazusów - brak przystąpienia do  testu będzie jedynie  skutkował obniżeniem ewentualnie uzyskanej z tytułu udziału w wykładzie oceny do 3,0; 
2.2./ w odniesieniu do zajęć w trybie stacjonarnym zastosowanie znajdą analogiczne zasady oceny merytorycznej z tą zmianą „formalną”, że podstawą indywidualnego zaliczenia będzie  faktyczny, osobisty udział w wykładzie potwierdzony listą obecności oraz prezentacją sporządzonych w trakcie każdego wykładu odręcznych lub elektronicznie zapisanych notatek, a raport z rozwiązaniem kazusów oraz test przeprowadzony zostanie w „tradycyjnej” formie pisemnej, a nie elektronicznej.
3/ Natomiast w przypadku seminariów i ćwiczeń – podstawą zaliczenia jest indywidualna ocena stopnia zaawansowania realizacji materiału objętego sylabusem:
a/ w przypadku seminariów końcowa ocena wymaga akceptacji całości przygotowanej przez studenta pracy dyplomowej dokonywana bez względu na formę w jakiej zajęcia te zostaną przeprowadzone, natomiast cząstkowe (semestralne) realizacji bieżących zadań wskazanych na kolejnych zajęciach seminaryjnych;
b/ w przypadku ćwiczeń - na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników sprawdzianów przeprowadzanych w formie testów lub wypracowań pisemnych.