Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Digital Justice Seminar Series: Postanowienia cyfrowe w umowach handlowych: jak zmienią gospodarkę cyfrową?

Karol Greinert - 14 November, 2023 - 10:51

Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice serdecznie zaprasza na drugie w tym roku akademickim spotkanie z serii Digital Justice Seminar Series. Tym razem Joanna Mazur z Uniwersytetu Warszawskiego opowie o postanowieniach cyfrowych w umowach handlowych. W prezentacji zaprezentowane zostaną wyniki projektu OPUS dr hab. Magdaleny Słok-Wódkowskiej pt. Prawo międzynarodowe gospodarcze w czasie transformacji cyfrowej: trendy, modele regulacyjne oraz szczegółowe rozwiązania w zakresie e-handlu i danych (2019/35/B/HS5/02107). Prelekcja odbędzie się w języku polskim.
Tematyka międzynarodowego prawa gospodarczego w coraz większym stopniu odnosi się do różnych istotnych z punktu widzenia gospodarki cyfrowej zagadnień. Najnowsze regionalne umowy handlowe uwzględniają postanowienia dotyczące zagadnień takich jak swobodny przepływ danych, dostęp do algorytmów, czy ochrona danych osobowych. Charakter tych postanowień może jednak budzić wątpliwości z punktu widzenia wartości i standardów, które próbuje wdrażać np. Unia Europejska w zakresie regulacji gospodarki cyfrowej (min. przejrzystość, wyjaśnialność). Prezentacja będzie stanowić przegląd typów przyjmowanych w umowach handlowych postanowień i próbę dokonania oceny ich wpływu na regulację gospodarki cyfrowej.
Joanna Mazur w 2021 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pracuje jako adiunktka na Wydziale Zarządzania UW. W latach 2019-2022 realizowała grant Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM pod tytułem: „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego”. W 2022 roku otrzymała stypendium w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2023 roku w Sali 2.05D na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii oraz online na platformie/ poprzez platformę MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo...