Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

uwagi do wyników kolokwium

dr Konrad Lipiński - 7 May, 2018 - 20:49

Szanowni Państwo,

z uwagi na ograniczoną objętość ogłoszenia - poniżej zamieszczam dalaszą część informacji związanych z wynikami kolokwiów.
Jeśli chodzi o proces oceniania kazusów, to - co zresztą już podkreślałem - możliwe było udzielenie kilku alternatywnych, poprawnych odpowiedzi, należało jednak zachować konsekwencję oraz odpowiednio uzasadnić swoje stanowisko. I tak - tytułem przykładu (kazus dla gr. 8) - można było przyjąć, że:
1) u lekarza został wywołany zamiar popełnienia przestępstwa; wówczas należało jednak u Michała K. przyjąć dokonane podżeganie, a u nakłonionego - ewentualnie rozważyć czynny żal, o którym mowa w art. 23 par. 1 k.k.;
2) u lekarza nie doszło do wywołania zamiaru; wówczas należało dostrzec, że Michał K. nie dopuścił się podżegania (przynajmniej nie w formie dormie dokonanej), zaś lekarz po prostu nie zrealizował znamion żadnego czynu zabronionego - w tej konfiguracji rozważania o wyłączeniu karalności jego czynu były jednak bezprzedmiotowe;
3) można było w końcu przyjąć i uzasadnić odmienną od prezentowanej na zajęciach koncepcję podżegania, zakładając, że stanowi ono przestępstwo formalne - tak rzecz się przedstawiała w pracy ocenionej na 5.
Każda z powyższych odpowiedzi - o ile była dobrze uargumentowana - zasługiwała na ocenę pozytywną (włącznie z 5), o ile nie charakteryzowała się wewnętrzną niekonsekwencją (np. jednoczesne stwierdzenie braku zamiaru u lekarza oraz dokonanego quasi-skutkowego podżegania, a zarazem odstąpienia od dokonania po stronie Karola M.).
Kazusy - podobnie zresztą jak testy - dostępne będą do wglądu na konsultacjach. Każdy z nich zawiera zwięzłe uzasadnienie oceny. Ocena z kolokwium stanowi średnią oceny z testu i z kazusu. Zgodnie z zapowiedzią, w przypadku uzyskania negatywnej oceny z testu, kazus nie był sprawdzany.
Oceny końcowe (pozytywne) zostały wpisane do USOS. Zostały one odpowiednio skorygowane - z jednej strony - zarejestrowaną aktywnością na zajęciach, jak również - ze strony drugiej - ewentualnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami przekraczającymi ustalony na początku semestru limit. Proszę o sprawdzenie ich poprawności względem tabel zamieszczonych w poprzednim ogłoszeniu.
Z uwagi na to, że ocen negatywnych jest relatywnie mało, nie przewiduję grupowej poprawy. Kolokwium przeto można (a nawet trzeba) poprawić w formie ustnej na konsultacjach. Dotyczy to również tych z Państwa, którzy - z różnych przyczyn - nie pojawili się na terminie kolokwium. W tym zakresie chciałbym jednak zaznaczyć, że za tydzień - 14 maja - z uwagi na godziny dziekańskie, konsultacje nie odbędą się.
Jak wspominałem w październiku, ocenę negatywną poprawić można jedynie na 3. Nie wyklucza to jednak uwzględnienia zapisanej aktywności na zajęciach, co w ostateczym rozrachunku pozwala nawet na uzyskanie oceny dobrej. Oceny pozytywne poprawiać można bez ograniczeń.

Z poważaniem
Konrad Lipiński