Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Problemy

dr hab. Artur Ławniczak prof. UWr - 11 June, 2020 - 23:00

            Oto zagadnienia:
 
Cechy szczególne formalnie rozumianej Konstytucji
Polski system źródeł prawa
Podstawowe zasady ustrojowe III RP
Istota i cechy charakterystyczne państwowości
Zewnętrzny i wewnętrzny wymiar suwerenności
Polityczne i etniczne rozumienie Narodu na przykładzie Konstytucji RP
Pojęcie demokracji
Demokracja a nomokracja we współczesnej Polsce
Najważniejsze instytucje demokracji bezpośredniej
Fundamentalne zasady prawa wyborczego
Powszechność w polskim prawie wyborczym
Równość w polskim prawie wyborczym
Tajność w polskim prawie wyborczym
Bezpośredniość w polskim prawie wyborczym
Proporcjonalność i większościowość w polskim prawie wyborczym
Zasada kadencyjności w Polsce
Rodzima wersja bikameralizmu
Podstawowe funkcje realizowane przez Sejm
Miejsce Sejmu w systemie organów państwowych
Kompetencje Senatu
Najistotniejsze zwyczaje parlamentarne w III RP
Najważniejsze prawa i obowiązki parlamentarzystów
Sesyjny i ciągły systemy pracy organów wieloosobowych
Monarchiczna a republikańska głowa państwa – podobieństwa i różnice
Tradycyjne uprawnienia głowy państwa
Prerogatywy Prezydenta Polski
Relacje Prezydenta z innymi podmiotami władzy państwowej
Rada Ministrów – skład i kompetencje
Najbardziej charakterystyczne systemy rządów
Polski wariant parlamentarno-gabinetowego systemu rządów
Umiejscowienie Prezesa RP w systemie władania
Sądy i trybunały w rodzimym konstytucyjnym modelu ustrojowym
Podstawowe zasady polskiego sądownictwa
Trybunał Konstytucyjny jako gwarant nomokratyczności
Trybunał Stanu – skład osobowy i kompetencje
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Polsce
NIK w systemie władzy państwowej RP
Specyfika instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich
Konstytucyjny model władzy samorządowej w RP
Stany nadzwyczajne w Konstytucji III-iej RP