Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SSA podstawy procesu karnego

dr Krzysztof Nowicki - 23 March, 2023 - 17:35

1.
Wiadomości wstępne z zakresu nauki prawa karnego procesowego i wstępne wiadomości o procesie karnym: pojęcia podstawowe, ogólny przebieg i stadia procesu, cele procesu karnego, rodzaje i tryby procesu, postępowanie zasadnicze
2.
Uczestnicy postępowania. Organy procesowe: organy postępowania przygotowawczego i ich właściwość,sąd (skład sądu, właściwość sądu, wyłączenie sędziego).
3.
Strony procesowe.
4.
Naczelne zasady procesowe.
5.
Postępowanie dowodowe.
6.
Środki przymusu.
7.
Przesłanki procesowe i wszczęcie postępowania przygotowawczego. 
8.
Postępowanie przygotowawcze.
9.
Postępowanie jurysdykcyjne. Rozprawa główna. Wyrokowanie.
10.
Postępowanie odwoławcze (apelacja i zażalenie).
11.
Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Przesłanki i organ właściwy do rozpozniania (bez trybu).