Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Zakończenie przewodów doktorskich, wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r.

Karol Greinert - 25 September, 2023 - 20:23

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.08.2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023, poz. 1672), która po raz koleiny zmienia termin zamknięcia przewodów doktorskich.  
W świetle najnowszych zmian, zgodnie z nowym brzmieniem art. 179 ust.3 USTAWY z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę̨ – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wszystkie przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. (tzw. stary tryb) zostaną zamknięte z mocy prawa.  

W związku z powyższym, najpóźniej na posiedzeniu, zaplanowanym na grudzień 2024,  Rada Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Wrocławskiego powinna podjąć uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.
 
Z powyższych względów, obrona rozprawy doktorskiej powinna odbyć się odpowiednio wcześniej. Dlatego zaleca się, by kandydaci, których dotyczą niniejsze zasady, złożyli rozprawę doktorską najpóźniej na posiedzenie Rady Dyscyplin Naukowych w dniu 10 czerwca 2024 r. (materiały należy przedstawić w terminie do dnia 29 maja 2024 r.), a po otrzymaniu pierwszej pozytywnej recenzji przystąpili do egzaminów doktorskich, aby umożliwić przeprowadzenie wymaganych czynności przez Komisje doktorskie i Radę Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse.
 
Osoby, które nie zakończą przewodu doktorskiego w terminie do 31 grudnia 2024 r. będą mogły wszcząć nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 
     
Harmonogram posiedzeń RDN w roku akademickim 2023/2024 znajduje się pod adresem: https://prawo.uni.wroc.pl/rada-dyscyplin-naukowych
 
Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Kierownik Kolegium Doktorskiego
Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr;
Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych
Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych