Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

​`Koło Naukowe Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza rozpoczęcie rekrutacji skierowanej do studentów III – V roku prawa!

Karol Greinert - 17 October, 2023 - 08:49

`Koło Naukowe Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza rozpoczęcie rekrutacji skierowanej do studentów III – V roku prawa!

Uniwersytecka Poradnia Prawna, działająca przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, opracowuje porady prawne dotyczące różnych dziedzin polskiego prawa. Porad udzielają studenci ostatnich lat studiów prawniczych pod opieką merytoryczną nauczycieli akademickich WPAE. Poradnia służy pomocą osobom, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych. Zwracając się po poradę, uzyskuje się nieodpłatną poradę prawną, ale też przyczynia się do zdobywania przez studentów kompetencji praktycznych i funkcjonowania poradnictwa prawnego pro bono.

Dołączenie do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej między innymi:
- umożliwi Ci przekucie zdobytej dotychczas teorii w praktykę, poprzez rozwiązywanie prawdziwych problemów prawnych, z którymi zgłaszają się do Poradni klienci w potrzebie,
- nauczy Cię sporządzania porad prawnych konstruowanych w porozumieniu z uniwersyteckimi pracownikami naukowymi,
- rozwinie Twoje kompetencje interpersonalne, poprzez podejmowanie kontaktu z klientami i uniwersyteckimi pracownikami naukowymi,
- pozwoli Ci poszerzać swoją wiedzę w zakresie stosowania prawa, poprzez eksplorację różnych dziedzin prawa, co może pomóc Ci w wyborze swojej specjalizacji,
- sprawi, że staniesz się bardziej konkurencyjny na rynku praktyk i pracy, poprzez cenny wpis do CV oraz w suplemencie dyplomu ukończenia studiów,
- to szansa na nawiązanie długotrwałych znajomości z ludźmi, którzy podzielają podobne wartości i zainteresowania do Twoich.

Przebieg rekrutacji:
Etap I: wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego do końca dnia 23 października 2023 r. dostępnego pod linkiem https://forms.office.com/e/k1mS0bMr7i
Etap II: odbycie rozmowy rekrutacyjnej z Członkami Zarządu UPP za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w dniu 25 października 2023 r. lub w formie stacjonarnej w dniu 27 października 2023 r.

Uniwersytecka Poradnia Prawna zastrzega sobie prawo do modyfikacji wskazanych terminów w sposób indywidualny, w przypadku zgłoszenia się znacznej ilości kandydatów.

Działalność Poradni w bieżącym roku akademickim opiera się na przydzieleniu Członków Koła do wyodrębnionych sekcji:
- Sekcja porad prawnych.
Członkowie poradni na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego, sporządzają poradę prawną, którą następnie konsultują z pracownikiem wydziału. Sekcja w dominującej części prowadzi działalność o charakterze zdalnym w systemie tzw. „giełdy spraw”, przydzielającym w pierwszej kolejności sprawy zainteresowanym Członkom. W pozostałej części sekcja prowadzi dyżury stacjonarne umożliwiając bezpośredni kontakt z klientem.

- Sekcja porad konsumenckich w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Udziela się tu porad prawnych przydzielonych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Terminowe i rzetelne opracowanie określonej ilości porad dla Rzecznika umożliwia otrzymanie od Niego stosownego zaświadczenia.

- możliwe są też inne formy aktywności w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w tym np. prowadzenie warsztatów z zakresu tematyki prawniczej dla uczniów liceów ogólnokształcących bądź studentów innych niż prawo kierunków studiów, opracowywanie publikacji naukowych, branie udziału w dedykowanych szkoleniach bądź w konferencjach uniwersyteckich poradni prawnych, a także organizowanie takich wydarzeń.

Wszelkie wątpliwości czy pytania w zakresie rekrutacji prosimy kierować na adres: //rekrutacjadouppatgmail.com">rekrutacjadouppatgmail.com

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!