Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rozpatrywanie reklamacji i sporów konsumenckich na rynku finansowym (wykład i warsztaty - rozwiązywanie kazusów - case study)

Karol Greinert - 29 Kwiecień, 2024 - 08:03

Zapraszamy na cykl 20 godzin dydaktycznych zajęć pt. „Rozpatrywanie reklamacji i sporów konsumenckich na rynku finansowym  (wykład i warsztaty - rozwiązywanie kazusów - case study ) – 20 godzin. 

Celem kursu (obejmującego dialogowany wykład i warsztaty) jest prezentacja zasad i sposobów składania reklamacji przez konsumentów na podmioty rynku finansowego (instytucje finansowe świadczące usługi na ich rzecz), w związku z występującymi w tym zakresie nieprawidłowościami i nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a także roli w tym zakresie różnych podmiotów i instytucji, w tym organów państwa). Zostaną zaprezentowane wszelkie możliwe sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z instytucjami finansowymi, w sytuacjach gdy reklamacja nie zostanie przez instytucję finansową uwzględniona. W ramach proponowanego projektu studenci UWr dowiedzą się o tym do kogo mogą się zwrócić gdy ich reklamacja złożona do podmiotu, który świadczy usługę finansową zostanie rozpatrzona negatywnie lub w ogóle nie zostanie rozpatrzone i jakie kroki może dalej podjąć, zanim ostatecznie zdecyduje się na spór sądowy, a nawet jak już się na niego zdecyduje - z pomocy jakich podmiotów może skorzystać.

Uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę dotyczącą sposobów dochodzenia roszczeń wynikających z nadużyć instytucji finansowej wobec konsumentów i instytucji do których można się zwrócić, ale także  umiejętności praktyczne jak rozwiązać konkretne problemy - kazusy ze stanem faktycznym i jak napisać określone pisma wszczynające określone procedury.  

 Zajęcia będą prowadzić pracownicy WPAiE UWR (pisząca te słowa), ale także specjaliści – praktycy (interesariusze zewnętrzni), którzy przekażą swoją wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu rozstrzygania reklamacji i rozwiązywania sporów konsumentów z instytucjami finansowymi, zwłaszcza w ramach postępowań alternatywnych (ADR) – tj. Arbiter Bankowy (Katarzyna Marczyńska), mediator w Sądzie Polubownym (Piotr Nowak), pracownicy Biura Rzecznika Finansowego(zwłaszcza uczestniczący w ramach postępowań interwencyjnych i polubownych), oraz rzecznik konsumentów wspierający konsumentów w ramach postępowań sądowych.

Kurs będzie obejmować zarówno prezentację teoretyczną określonych treści merytorycznych, ale także rozwiązywanie kazusów. Studenci nabędą umiejętność rozwiązywania problemu w związku z nadużyciem instytucji finansowych wobec konsumentów stanowiących naruszenie przepisów, także w oparciu o mediacje i ugodowe sposoby załatwiania sporów. W ramach warsztatów, w oparciu o przykładowe stany faktyczne, będą rozwiązywane kazusy jak poradzić sobie z danym problem i jakie działania podjąć i do kogo skierować i jak napisać określone pisma. 

Zajęcia odbędą się w blokach cztero-  lub pięciogodzinnych  (4x45 min lub 5x45 min) odbędą się w maju br.  w terminach ustalonych z grupą i prowadzącymi. Szczegółowy harmonogram i zakres tematyczny zostanie podany osobom zainteresowanym po utworzeniu grupy.  

Czekam na Państwa zgłoszenia do 6 maja 2024 r na adres: edyta.rutkowska-tomaszewskaatuwr.edu.pl

Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe: prezentacja POWER POINT, „mały przewodnik” zawierający omawiane w ramach kursu treści, omawiane akty prawne w odpowiedni sposób przygotowane na potrzeby prowadzonego kursu i wzory pism oraz certyfikaty potwierdzające udział w tym projekcie edukacyjnym!

                                                                                                                                                                     Serdecznie zapraszam
                                                                                                                                                                     Prof. UWr dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
                                                                                                                                                                     Kierownik projektu edukacyjnego