Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Egzamin dodatkowy z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz Postępowania administracyjnego

Egzamin dodatkowy z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz Postępowania administracyjnego dla studentów V roku, SSP, ZSP, WSP oraz studentów III r. SSA-1, którzy złożyli odpowiedni wniosek i uzyskali zgodę Dziekana odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca 2024 r. od godz. 14:30 w pok. 419 w budynku A WPAiE UWr. Egzamin odbędzie się w formie ustnej.