Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO - WYNIKI REKRUTACJI 2023/24

dr Agnieszka Malicka - 20 June, 2023 - 11:24

Rrekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego na rok akademicki 2023/24 zakończyła się.  

Osoby, które zostały przyjęte do SPN otrzymają 18.10.2023 (po południu) informację na adres mailowy podany w dokumentach rekrutacyjnych.
 
​Osoby, które wysłały oryginalne dokumenty rekrutacyjne pocztą na adres WPAE i nie otrzymają informacji o wyniku rekrutacji proszę o pilny kontakt mailowy (agnieszka.malickaatuwr.edu.pl). Prawdopodobnie poczta nie dostarczyła dokumentów na WPAE.

ZAJĘCIA SPN rozpoczynają się w najbliższy weekend (piątek/ sobota, 20/21.10.2023).
Plan zajęć na cały semestr zimowy znajduje się w załączniku do tego ogłoszenia; wyślę go także na Państwa adresy mailowe.

 
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE: 

W piątek, 20.10.2023 o godz. 16.00 (bezpośrednio przed zajęciami) odbędzie się spotkanie organizacyjne. Bardzo proszę o udział w tym spotkaniu ! Numer sali zostanie podany w mailu. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
 
Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczęła 20.06.2023r. rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V.) z siedzibą w Berlinie.
 
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.
Warunkiem przyjęcia do SPN jest przynajmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo*.
 
Kandydaci powinni w terminie najpóźniej do 17.10.2023r. złożyć następujące dokumenty:
 

  • list motywacyjny (w języku polskim lub niemieckim) skierowany do dyrektora SPN,

  • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.),

  • zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego),

  • zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów wystawione przez właściwe BOS (nie dotyczy doktorantów oraz osób, które nie są studentami!),

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia na stronie WPAE),

  • potwierdzenie dokonania przelewu opłaty za studia w SPN (dotyczy wyłącznie osób, które nie są studentami WPAE UWr!)

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Dziekana WPAE UWr. (budynek A, pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Prawa Niemieckiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

 
W rekrutacji uwzględnione zostaną tylko te dokumenty, które dostarczone zostaną najpóźniej w dniu 17.10.2023r.
 
 

Informacja o kosztach uczestnictwa w SPN (dotyczy osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE  UWr):

*Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1200,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 600,- Euro (dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!).

Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław
 
Konto w Euro: Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP
 
Konto w PLN: Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP
 
Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2023 oraz imię i nazwisko kandydata

Dodatkowych informacji o rekrutacji do SPN udziela dyrektor SPN dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji (aktualne terminy konsultacji podane na stronie pracownika) tel. 71 3752272 lub drogą mailową: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl

Informacje o Szkole Prawa Niemieckiego dostępne są także na stronie: 
https://prawo.uni.wroc.pl/node/47155