Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO - REKRUTACJA 2022/23

dr Agnieszka Malicka - 1 Czerwiec, 2022 - 12:19

  
REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
 
Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczyna 1.06.2022r. rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V.) z siedzibą w Berlinie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych prawem niemieckim do podjęcia nauki w Szkole Prawa Niemieckiego!
   
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.
Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!

Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo*.  Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

 
Kandydaci powinni w terminie od 1.06.2022r. do 18.10.2022r. złożyć następujące dokumenty:
 
 

  • list motywacyjny (w języku niemieckim lub polskim),
  • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.),
  • zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego),
  • zaświadczenie o średniej ocenie z dotychczasowego przebiegu studiów wystawione przez właściwe BOS (nie dotyczy doktorantów oraz osób, które nie są studentami!),
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia),
  • potwierdzenie przelewu opłaty za studia w SPN (dotyczy wyłącznie osób, które nie są studentami WPAE UWr!) 

 
Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Dziekana WPAE UWr. (budynek A, pok. nr 8)
lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Prawa Niemieckiego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

 
W rekrutacji uwzględnione zostaną tylko te dokumenty, które dostarczone zostaną najpóźniej w dniu 18.10.2022r.
 
 

Informacja o kosztach uczestnictwa w SPN  (dotyczy osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE  UWr):

*Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro.
Dowód wpłaty kwoty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!.
Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:

Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław
 Konto w Euro: Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP
 
Konto w PLN: Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP 
Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty:8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego 2022 oraz imię i nazwisko kandydata 

 UWAGA dotycząca organizacji zajęć:

Zajęcia w Szkole Prawa Niemieckiego w roku akademickim 2022/23 zaplanowane są w formie stacjonarnej!
Jednak w przypadku ewentualnych ograniczeń w funkcjonowaniu WPAE UWr. w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 w roku akademickim 2022/23 realizacja przewidzianych w programie SPN zajęć możliwa jest w formie e-learningu.

Plan zajęć DRS I i DRS II na semestr zimowy - w załączniku do ogłoszenia. 

Dodatkowych informacji o rekrutacji do SPN udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji.
(aktualne terminy konsultacji podane na stronie pracownika) lub drogą mailową: agnieszka.malickaatuwr.edu.pl 

Informacje o Szkole Prawa Niemieckiego dostępne są także na stronie: 
http://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132 
oraz w załączonym pliku.