Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pokój 219, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752015
Email:
bartlomiej [dot] krzan [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w sesji zimowej/Office hours during the examination period:

4.-10.02.2019 - urlop/on leave 
11.02.2019: 12:30-13:30
13.02.2019: 11:00-12:00
19.02.2019: 13:00-14:00

 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: międzynarodowe prawo karne, sądownictwo międzynarodowe, odpowiedzialność organizacji międzynarodowch, stosunki zewnętrzne UE;

2. Dorobek naukowy:

a) Monografie, opracowania redakcyjne:

  • Bartłomiej Krzan,  Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2009, ss. 243.

 

  • Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals, edited by Bartłomiej Krzan, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 390.

 

  • Bartłomiej Krzan, Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, ss. 283.

Prosecuting International Crimes: A Multidisciplinary Approach, edited by Bartłomiej Krzan, Brill, Leiden - Boston 2016, s. 313.

b) artykuły

  • B. Krzan, Human Rights and International Criminal Law in B. Krzan (ed.), Prosecuting International Crimes: A Multidisciplinary Approach, Brill, Leiden - Boston 2016, s. 153-175.
  •  
  • B. Krzan, Book Review: Carsten Stahn (ed.), The Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford University Press, Oxford 2015, “German Yearbook of International Law”, Vol. 58 (2015), Berlin 2016, s. 548-550.

B. Krzan, Book Review: Gerhard Werle, Lovell Fernandez and Moritz Vormbaum (Eds.), Africa and the International Criminal Court, T.M.C. Asser Press - Springer, The Hague 2014, “German Yearbook of International Law”, Vol. 58 (2015), Berlin 2016, s. 554-556.

 

B. Krzan, Równoległe przypisanie czynu wielu podmiotom – o relacji pomiędzy organizacjami międzynarodowymi a państwami członkowskimi raz jeszcze, [w:] M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 2016, s. 221-243.

 

B. Krzan, Fiat iustitia… Professor Krzysztof Skubiszewski and His Vision of the Relations Between the International Court of Justice and the Security Council, “International Community Law Review”, Vol. 18 No. 2 (2016), s. 129-150.

 

B. Krzan, Sądownictwo międzynarodowe a systemowy charakter prawa międzynarodowego [w:] R. Kwiecień (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 205-261.

 

B. Krzan, Judicial review of the acts of international organisations, [w:] J. Crawford  et al., Professor, Minister, Judge – Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, Warszawa 2015, s. 68-87.

 

B. Krzan, Podejście do sądownictwa międzynarodowego jako wyznacznik zmiany systemu. Uwagi na tle praktyki III RP [w:] H. Duszka-Jakimko, E. Kozerska (red.), 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej, WoltersKluwer, Warszawa 2015, s. 164-189.

B. Krzan, Trudne początki palestyńskich relacji z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwa i terytoria, CH.Beck, Warszawa 2015, s. 344-366.

B. Krzan, Uwagi o karach i ich orzekaniu przez trybunały karnomiędzynarodowe [w:] M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz (red.), Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej: księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 494-510.

B. Krzan, O roli (ochrony) praw człowieka z perspektywy międzynarodowego sądownictwa karnego,  “Przegląd Prawa i Administracji”, Vol. C/2, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 375-394.

B. Krzan, Szkoła Prawa Austriackiego, “Przegląd Prawa i Administracji”, tom 100/2 (2015), Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 665-667.

B. Krzan, Book review: The Security Council as Global Legislator, Edited by Vesselin Popovski and Trudy Fraser, Routledge, London and New York 2014, “Polish Yearbook of International Law”, Vol. XXXIV (2014), s. 309-312.

B. Krzan, Book review:  Robert Kolb, The International Court of Justice. Oxford, 2013, “Polish Yearbook of International Law”, Vol. XXXIV (2014), s. 313-317.

B. Krzan, Nowy status obserwatora dla Unii Europejskiej w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, [w:] L. Brodowski, D. Kuźnar-Kwiatek (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, Rzeszów 2015, s. 175-184.

  • B. Krzan,Jurysdykcja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, [w:] D. Kornobis-Romanowska (red.), Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2014, s. 191-209.

B. Krzan, Maurizio Ragazzi (ed.), Responsibility of International Organizations. Essays in Memory of Sir Ian Brownlie Martinus Nijhoff 2013, “German Yearbook of International Law”, Vol. 56 (2013), Berlin 2014, s. 616-619.

  • B. Krzan, K. Wierczyńska, Relacja Rady Bezpieczeństwa i Międzynarodowego Trybunału Karnego w świetle rezolucji 1970(2011), [w:] B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz-Katowice 2014, s. 334-345. (współautorstwo z dr Karoliną Wierczyńską).
  • B. Krzan, The International Responsibility of the European Union in the Light of the International Law Commission’s Codification Efforts, “Polish Review of International and European Law”, Vol.2 Issue 2 (2013), s. 35-59.

·         B. Krzan, Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych i państw członkowskich za działania w przestrzeni kosmicznej, [w:] E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 357-367.

·         B. Krzan, Private Militär- und Sicherheitsunternehmen als Herausforderung des Völkerrechts  “Deutsch-Polnische Juristenzeitung” Nr. 3/2013, s.19-22.

·         B. Krzan, Komentarz do art. 220-222 [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Traktat o funkcjonowaniu UE. Komentarz, Tom II, WoltersKluwer, Warszawa 2012, s. 1622-1645.

·         B. Krzan, Komentarz do art. 341-344 [w:] A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Traktat o funkcjonowaniu UE. Komentarz, WoltersKluwer, Tom III, Warszawa 2012, s. 1055-1072.

·         B. Krzan, Human Rights and the European Union: Towards a more coherent approach, “Przegląd Prawa i Administracji”, Vol. LXXXX Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 79-94.

·         B. Krzan, The Relationship between the International Criminal Court and the International Court of Justice, [w:] B. Krzan (ed.), Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 161-187.

·         B. Krzan, Izby sądowe Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Manfred Lachs – wybitny prawnik świata, Warszawa 2011, s. 267-276.

·         B. Krzan, Warunkowość programów rozwojowych i pomocowych Unii Europejskiej,  „Przegląd Prawa i Administracji”, Vol. LXXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 141-159

·         B. Krzan, Immunitet głowy państwa a bezkarność za popełnienie zbrodni międzynarodowych – uwagi na tle sprawy prezydenta al Bashira przed MTK [w:] A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 61-90.

·         B. Krzan, Reformy ustrojowe Unii Europejskiej wprowadzone Traktatem z Lizbony [w:] E. Kozerska, P. Malinowski, T. Scheffler (red.), Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 107-121.

·         B. Krzan, Buchbesprechung: Jakob Pichon: Internationaler Strafgerichtshof und Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Zur Rolle  des Sicherheitsrats bei der Verfolgung völkerrechtlicher Verbrechen durch den IStGH, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht Band 218, Springer, Berlin u.a., 2011, XXVI, 399 S. „Archiv des Völkerrechts“, Bd. 49, Nr. 4 Dezember 2011, s. 480-482.

·         B. Krzan, Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der erweiterten EU, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift“, Nr 2/2010, s. 28-31.

·         B. Krzan, Frieden und Gerechtigkeit nach der Kampala-Konferenz: Einige Überlegungen zur Rolle des Sicherheitsrats in der Völkerstrafgerichtsbarkeit, „Archiv des Völkerrechts“, Volume 48, Number 4, December 2010, s. 467-485.

·         B. Krzan, Zbieg jurysdykcji trybunałów międzynarodowych, [w:] J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe, Tom II Wybrane zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 211-250.

·         B. Krzan,  Kilka uwag o Specjalnym Trybunale dla Libanu, [w:] A. Kozłowski, B. Mielnik (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 423-437.

·         B. Krzan, Wywłaszczenie w orzecznictwie Irańsko-Amerykańskiego Trybunału ds. Roszczeń, [w:] P. Machnikowski (red.), Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 269-280.

·         B. Krzan, Kilka uwag o stwierdzaniu zagrożenia dla pokoju przez Radę Bezpieczeństwa, [w:] E. Dynia (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 79-83.

·         B. Krzan, Unia Europejska a Organizacja Narodów Zjednoczonych w świetle Traktatu z Lizbony [w:] K. Wójtowicz (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 29-48.

·         B. Krzan, Międzynarodowe trybunały karne ad hoc, [w:] J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe, Tom I Zagadnienia instytucjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 191-222.

·         B. Krzan, Irańsko-Amerykański Trybunał do spraw Roszczeń, [w:] J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe, Tom I Zagadnienia instytucjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009,  s. 385-408.

·         B. Krzan, Praktyczne znaczenie zakazu składania zastrzeżeń (uwagi na tle deklaracji interpretacyjnych do Statutu Rzymskiego), [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), 40 lat minęło - Praktyka i perspektywy Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów, Warszawa 2009, s. 321-331.

·         B. Krzan, The Relationship between the International Criminal  Court and the Security Council , “Polish Yearbook of International Law”, Vol. XXIX 2009, s. 65-84.

·         B. Krzan, Der Vertrag von Lissabon aus polnischer Sicht, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift“, Sonderausgabe 2008, s. 19-23.

·         B. Krzan, Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed stałym MTK – uwagi na tle rezolucji 1593 (2005), [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XXIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 55-68.

·         B. Krzan, Rola Irańsko-Amerykańskiego Trybunału ds. Roszczeń w rozwiązywaniu sporów, [w:] H. Duszka-Jakimko, J. L. Stadniczenko, (red.), Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 143-150.

·         B. Krzan, Finansowanie międzynarodowych trybunałów karnych, [w:] L. Olszewski (red.), Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane aspekty), Seria: Ekonomia nr 16,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 87-109.

·         B. Krzan, Izraelski mur bezpieczeństwa w świetle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] B.J. Albin, G. Tokarz (red.), Izrael i Autonomia Palestyńska: Wybrane aspekty polityczne i prawne, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, s. 225-241.

·         B. Krzan, Parlament Europejski w świetle Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz projektu Traktatu reformującego, [w:] E. Kozerska, T. Scheffler (red.), Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007 s. 123-131.

·         B. Krzan, Zapewnienie skuteczności postanowieniom trybunałów karnomiędzynarodowych, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 185-207.

·         B. Krzan, Trybunał Specjalny dla Sierra Leone, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 169-184.

·         B. Krzan, Zasada efektywnego obywatelstwa w prawie międzynarodowym i europejskim, [w:] B. Mielnik (red.), Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 161-177.

·         B. Krzan, Wstrzymanie postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom XVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 83-113.

·         B. Krzan, Mniejszości narodowe a zasada samostanowienia, „Hatikvah”, nr 6 (grudzień 2005), s. 20-22.

·         B. Krzan, The Protection of  Fundamental Social Rights in the European Union, [w:] T. Gries, R. Alleweldt (Hrsg.), Human Rights within the European Union, Berliner Wissentschafts-Verlag, Berlin 2004, s. 87-98.

·         B. Krzan, Szari’at w świetle wartości Zachodu, [w:] T. Dębowski (red.), Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003, s. 183-200.

·         B. Krzan, Stanowisko USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego, „Dyplomata”, nr 2/2003, s. 12-14.

·         B. Krzan, European Crisis Management System, [w:] J. Kolasa, M. Rynkowski (eds.), Architecture of the European Security, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002,  s. 84-90.             

3. Granty/projekty badawcze:

·         2011-2013 Grant NCN  2011/01/B/HS5/00731 (4516/PB/KPME/11) (Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych) – Kierownik

·         2012-2014 Grant NCN  nr 2011/03/B/HS5/00695 (4618/PB/KPME/12) (Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego) – wykonawca (Kierownik:  prof. dr hab. Jan Kolasa)

·         2012-2015 Grant NCN nr 2011/03/B/HS5/01369 (Status prawny państw a systemowy charakter prawa międzynarodowego: ich związki i współzależności) – wykonawca (Kierownik: dr hab. Roman Kwiecień, prof. UMCS)

·         2008-2010 Grant MNiSW nr N N 110 198134 (Współczesne sądownictwo międzynarodowe)- – wykonawca (Kierownik:  prof. dr hab. Jan Kolasa)

·         2007 Grant MNiSW nr N 110 03132/2276 (4010/PB/KPME/07) (Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym) – wykonawca (Kierownik:  prof. dr hab. Jan Kolasa)

4. Udział w radach naukowych/stowarzyszeniach

·         International Law Association (Grupa Polska – Polish Branch)

·         Arbeitskreis Völkerstrafrecht (Grupa robocza międzynarodowego prawa karnego, koordynowana przez Universität zu Köln)

·         Deutsch-Polnische Juristenvereinigung (Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników)

·         Stowarzyszenie Prawa Europejskiego

          Od 2011 członek zespołu recenzentów (Board of Reviewers), „Polish Yearbook of International Law”.

5. Stypendia/staże naukowe

2014 wizyta studyjna w Oxford University

·         2013 profesura gościnna na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie, wykład The Law of the United Nations 30h (sem. zimowy)

·         2013 wykłady w ramach Teaching Staff Mobility na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu

·         2013 pobyt badawczy w Ruhr Universität Bochum, Lehrstuhl  für öffentliches Recht

·         2011-2012 Gastprofessor w Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht, Christian-Albrechts Universität zu Kiel

·         2010 visiting fellow (Bohdan Winiarski scholar) Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge

·         2009    wykłady w ramach Teaching Staff Mobility na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu

·         2008    staż naukowy w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Lwowskiego

·         2007    staż naukowy w Katedrze Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze

·         2006    pobyt naukowy w Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu

·         2006    pobyt badawczy w Ruhr Universität Bochum, Lehrstuhl  für öffentliches Recht

·         2004    staż w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości, Berlin

·         2003    Haska Akademia Prawa Międzynarodowego

6. Nagrody:

·         2009 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej w XLIV Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

·         2009-2012 nagrody JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne.