Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Kontakt: 

pokój 107, budynek B, ul. Kużnicza

Telefon:
713752776
Email:
edyta [dot] rutkowska-tomaszewska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/1019

Środa 9.30-11.30
Office hours

Wednesday 9.30-11.30 

 

Pokój 107B/ Room 107B

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

 

 

 
Działalność naukowa: 

1. ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Specjalizuję się w problematyce finansów i prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. W obszarze moich zainteresowań szczególne miejsce zajmują zagadnienia z zakresu bankowości i prawa bankowego, rynku finansowego i usług finansowych oraz ich regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta) a także publicznego prawa rynku finansowego, zwłaszcza problematyka nadzoru nad rynkiem finansowym.

 

Autorka licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej, m.in. czterech monografii - Bankowe wzorce umowne, Branta 2002; Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich, Warszawa 2009; Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Warszawa 2011; Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013; współautorka Komentarza do ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, LexisNexis, Warszawa 2012 (wersja elektroniczna); podręcznika Prawo bankowe, pod redakcją prof. dr hab. E. Fojcik - Mastalskiej, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 oraz podręcznika Prawo finansowe, pod redakcją E. Fojcik - Mastalskiej oraz R. Mastalskiego, (wydanie I -Warszawa 2011 oraz wydanie drugie –Warszawa 2013); monografii Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne., pod redakcją naukową prof. dr hab. W. Góralczyka, Warszawa 2014;współautorka Komentarza do ustawy o prawach konsumenta, pod red. M. Namysłowskiej i D. Lubasza, WArszawa 2015.

Od grudnia 2014 r. Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego„REK-FIN”                                                  

2. DOROBEK NAUKOWY

Rok 2015

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości / pod redakcją Anny Ćwiąkały-Małys, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej. - Stan prawny na 31.12.2015 r.. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 193 s. : tab. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (Finanse i Rachunkowość ; nr 1). - S. 9-11 : Wstęp - Bibliogr. s. 185-189. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79911. - . - Link zweryfikowany 28.07.2016. - Recenzent: dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW

 

Prace zbiorowe

 

Ustawa o prawach konsumenta : komentarz / red. nauk. Monika Namysłowska, Dominik Lubasz : aut. Izabela Barańczyk, Szymon Byczko, Witold Chomiczewski, Jakub Janeta, Przemysław Katner, Dominik Lubasz, Wiktor P. Matysiak, Izabela Mycko-Katner, Monika Namysłowska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Stan prawny na 28 kwietnia 2015 r.. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 655 s. - Bibliogr. - Zawiera m. in.: S. 28-29 : Komentarz do art. 1, pkt. 4 / Edyta Rutkowska-Tomaszewska; S. 89-93 : Komentarz do art. 4, ust. 2 / Edyta Rutkowska-Tomaszewska, s. 90- 93; komentarz do art. 39-43, s. 339-367.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Ochrona konsumenta w zakresie umów dotyczących usług finansowych na odległość w ustawie o prawach konsumenta legislacyjnych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Ustawa o prawach konsumenta/red. nauk. Dorota Karczewska, Monika Namysłowska, Tadeusz Skoczny/ C. H. Beck, Warszawa 2015, recenzent: Maria Królikowska – Olczak, s. 229-250.

 

 

Artykuły problemowe

 

The reverse mortage - an opportunity to suplement pension benefits in Poland? / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. // Economic and Environmental Studies. - Vol. 15, No 1 (2015), s. 43-59 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_15/ees_15_1_fulltext_03.pdf. - . - Link zweryfikowany 05.02.2016

 

Rok 2014

 Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Regulacja MiFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego / pod red. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus. - [Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.]. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 158 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Studia Finansowoprawne ; nr 4). - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. w jęz. pol. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/46684. - . - Link zweryfikowano 27.05.2014. - Recenzent: prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak. - Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Dyrektywa MiFid - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego", Wrocław, 19 maja 2011 r.

 

Ubóstwo w Polsce / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Klat-Werteleckiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 225 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 46). - Bibliogr. - Publikacja dostępna również w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/50393. - . - Link zweryfikowany 02.06.2014. - Recenzent: prof. nadz. dr hab. Jan Jeżewski. - Pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Ubóstwo w Polsce", Wrocław, 24 maja 2013 r.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Ewolucja zadań Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie ochrony klienta usług finansowych w świetle ostatnich zmian legislacyjnych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym : ocena dokonań i wnioski na przyszłość / red. Zbigniew Ofiarski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2014. - S. [829]-839. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr Zenon Gorzała, dr Stanisław Kalina. - Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Katedr Prawa Podatkowego, Międzyzdroje, 29-31 maja 2014 r.

 

Kryzys na rynku finansowym a problem odpowiedzialnego udzielania kredytów konsumenckich / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka. - Stan prawny na 1 marca 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie Lex). - S. [667]-679. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz. - Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski.

 

Manipulowanie informacją w zakresie odpłatności za usługi bankowe i prawne mechanizmy przeciwdziałania tym nadużycion / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego : nadzór makrostabilnościowy, nadzór bankowy SKOK, instrumenty finansowe / red. naukowa Wojciech Rogowski. - Kraków ; Warszawa : Oficyna Allerhanda, 2014. - S. 297-323. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. na s. 341. - Recenzja naukowa: prof UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler

 

Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych świadczących usługi w ramach działalności maklerskiej wobec klientów detalicznych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Regulacja MiFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego / pod red. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus. - [Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.]. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (Studia Finansowoprawne ; nr 4). - S. 75-106. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/49663. - . - Link zweryfikowano 2014.05.27. - Recenzent: prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak. - Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Dyrektywa MiFid - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego", Wrocław, 19 maja 2011 r.

 

Ochrona prawna kredytobiorcy - konsumenta w świetle najnowszych projektowanych regulacji prawnych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania / red. Małgorzata Ganczar, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Stan prawny 30 czerwca 2014 r. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - S. [273]-296 . - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. SGH

 

Odwrócony kredyt hipoteczny : lekarstwo na ubóstwo emerytów (seniorów, osób starszych)? / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Ubóstwo w Polsce / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Klat-Werteleckiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 46). - S. 165-181. - Bibliogr. - Publikacja dostępna również w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/51227. - . - Link zweryfikowano 02.06.2014. - Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Jan Jeżewski. - Materiały z konferencji "Ubóstwo w Polsce", Wrocław, 24 maja 2013 r.

 

Artykuły problemowe

 

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. // internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - [R.] 3, nr 5 (2014), s. [67]-94 - Dostęp publiczny (otwarty): http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=19. - . - Link zweryfikowany 16.01.2015

 

 

Rok 2013

 

Monografie

 

Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Stan prawny na 1 maja 2013 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - 910 s. - (Monografie Lex). - Bibliogr. s. 835-881. - Recenzent: prof. dr hab. Eugenia Fojcik-Mastalska.

 

Prace zbiorowe

 

Prawo finansowe / red. nauk. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušák, Dorota Wojtczak-Samoraj, Patrycja Zawadzka. - 2. wyd. poszerz. i uaktualnione, stan prawny na 15 kwietnia 2013 r. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. - 735, [1] s. - (Seria Akademicka). - Bibliogr. s. 701-716

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Normy ostrożnościowe wydawane w formie uchwał Komisji Nadzoru Finansowego wobec banków w świetle Konstytucji RP / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej : międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe : Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Łódź, 5-6 czerwca 2012 r. / red. nauk. Ireneusz Mirek i Tomasz Nowak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - S. [123]-134. - Bibliogr. - Recenzent: Jadwiga Glumińska-Pawlic

 

Tendencje w zakresie regulacji prawnej usług finansowych w świetle ustawy o usługach płatniczych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: System prawnofinansowy : "prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" = Law and finance : "the financial law towards challenges of the XXI century" = Sistema finansovogo prava : "problemy i zadači finansovogo prava v XXI veke" / red. nauk. Jolanta Gliniecka [et al.]. - Gdańsk [etc.] : Uniwersytet Gdański ; Warszawa : CeDeWu.pl, 2013. - S. 369-379. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, dr Damian Cyman, dr Łukasz Karczyński, dr Rafał Mroczkowski, dr Przemyslaw Panfil. - Pokłosie II Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego, Gdańsk-Nynashamn-Sztokholm-Gdańsk, 19-22 kwietnia 2013 r.

 

Rok 2012

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Jednostki sektora finansów publicznych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Prawne aspekty prywatyzacji : [praca zbiorowa] / pod red. nauk. Jolanty Blicharz. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 16). - S. 99-115. - Bibliogr. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38660. - . - Link zweryfikowany 25.09.2012. - Recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski.

 

Artykuły problemowe

 

Lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w bankach / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. // Finanse Komunalne. - 2012, nr 4, s. 25-32. - Główne tezy niniejszego artykułu zostały zaprezentowane na konferencji pt. "Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych", Kliczków, 10-12 pażdziernika 2011 r.

 

The role of the financial supervision authority and the situation of the client on the financial services market with special emphasis on the banking services market / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. // Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics [Dokument elektroniczny]. - Vol. 2, No 2 (2012), s. 94-108 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/40/80. - . - Link zweryfikowano 10.09.2013

 

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)

 

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny : komentarz / Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Anastazja Kołodziej // W: LexPolonica : serwis Prawniczy LexisNexis [Dokument elektroniczny] : Aktualizowana baza danych. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2012. - Zasób elektroniczny licencjonowany (dostęp tylko z intranetu Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii) : http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/main.pl. -

 

Rok 2011

 

Monografie

 

Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Stan prawny na 1 maja 2011 r.. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. - 204 s. - Bibliogr. s. [191]-204.

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Podatnik versus organ podatkowy / pod red. Pawła Borszowskiego, Andrzeja Huchli, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - 226 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Studia Finansowoprawne ; 2). - S. [7] : Wstęp - Bibliogr. przy rozdz. - Tom zawiera referaty przygotowane na Studencką Konferencję Naukową "Podatnik versus organ podatkowy", która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 8 i 9 grudnia 2011 r.

 

Nadzór nad rynkiem finansowym : aktualne tendencje i problemy dyskusyjne / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - 162 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia Finansowoprawne ; nr 1). - S. 9-10 : Słowo wstępne - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (dostęp publiczny otwarty): http://bibliotekacyfrowa.pl/publication/36759. -

 

Prawo finansowe / red. Ryszard Mastalski, Eugenia Fojcik-Mastalska ; aut. Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Eugenia Fojcik-Mastalska, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Ryszard Mastalski, Wiesława Miemiec, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Milan Ušák, Dorota Wojtczak, Patrycja Zawadzka. - Stan prawny na 1 kwietnia 2011 r. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. - 635, [1] s. - (Seria Akademicka). - Bibliogr. s. 605-618.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów : zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Nadzór nad rynkiem finansowym : aktualne tendencje i problemy dyskusyjne / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomiii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia Finansowoprawne ; nr 1). - S. [97]-112. - Bibliogr. - Publikacja w wersji elektronicznej dostępna w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/37356. -

 

Struktura instytucjonalna i istota europejskiego nadzoru ostrożnościowego na przykładzie sektora bankowego / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego / pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Krzysztofa Jaroszyńskiego. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2011. - S. 449-465. - Bibliogr. - Publikacja zawiera referaty nadesłane na Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego i Bankowego, Warszawa 25-28 września 2011 r.

 

Artykuły problemowe

 

Bankowa (kasowa) obsługa budżetu jst - wybrane problemy / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. // Podatki w Sektorze Publicznym. - 2011, nr 3, s. 26-33

 

Odsetki i sposób ich oznaczenia w bankowym tytule egzekucyjnym / Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Magdalena Warchałowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Prawa Handlowego. - 2011, nr 1, s. 29-[35]

 

Środki publiczne w działalności sektora finansów publicznych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. // Podatki w Sektorze Publicznym. - 2011, nr 2, s. 44-49

 

Rok 2010

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Mała księga jubileuszowa dedykowana panu profesorowi Ryszardowi Mastalskiemu : studia z zakresu prawa podatkowego / pod red. Pawła Borszowskiego, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii]. Koło Naukowe Prawa Finansowego. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa : [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii], 2010. - 180 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (e-Monografie ; nr 7). - Tyt. grzb.: Mała księga jubileuszowa - Bibliogr.

 

Bezpieczeństwo rynku finansowego / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; Koło Naukowe Prawa Finansowego. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2010. - 160 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (e-Monografie ; nr 6). - Bibliogr. przy rozdz. - Zasób elektroniczny: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/31195. - . - Publikacja stanowi zbiór referatów, w wersji znacznie rozszerzonej, wygłoszonych podczas konferencji naukowej, zorganizowanej 28 maja 2010 r. przez Koło Naukowe Prawa Finansowego. - Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Dziekana WPAiE oraz Rektora UWr.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Nowe ujęcie zaleceń nadzorczych przez Komitet Bazylejski / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Bezpieczeństwo rynku finansowego / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; Koło Naukowe Prawa Finansowego. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2010. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (E-Monografie ; nr 6). - S. 67-82. - Bibliogr. - Materiał z konferencji naukowej, zorganizowanej 28 maja 2010 r. przez Koło Naukowe Prawa Finansowego.

 

Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych w prawie europejskim na przykładzie najnowszych dyrektyw unijnych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym : Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2010 r. / pod red. Hanny Litwińczuk. - Warszawa : Sylwia Krawczyk "Oficyna Prawa Polskiego" - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka , [2010]. - S. 288-306. - Bibliogr.

 

Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy : uwagi wprowadzające / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: 20 lat samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej : I Wydziałowa Konferencja kół naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego / Jerzy Korczak (red.). - Wrocław : Kolonia Limited, 2010. - S. 259-265. - Bibliogr. - Recenzent: Jerzy Supernat.

 

Artykuły problemowe

 

Instytucje ochrony konsumenta na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Pro Publico Bono : Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR. - Z. 6 (2010), s. [77]-97

 

The Significance of Good Banking Practice in the contractual relations of banks with their clients / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. // Emerging Markets. - Vol. 2, nr 3 (2010), s. 23-33 - Dostępny również w formie elektronicznej: http://www.kentlaw.edu/faculty/rwarner/classes/emergingmarkets/publicati.... - Plik w formacie *.pdf - do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca ten typ plików. - Link zweryfikowany 27.05.2011

 

Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // ADR. Arbitraż i Mediacja. - 2010, nr 4, s. 63-78 - Dostęp także online z intranetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zohaydanbvg44tg. - . - Link zweryfikowany 13.03.2013

 

Rok 2009

 

Monografie

 

Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Stan prawny na 1 lipca 2009 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2009. - 144 s. - Bibliogr. s. [133]-142.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Decyzje Prezesa UOKiK [Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów] w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stosowanych przez organizatorów turystki[!] / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Transformacje prawa turystycznego / pod red. Piotra Cybuli. - Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", 2009. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 2). - S. 165-177. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Sondel, dr hab. Piotr Stec.

 

Nadzór bankowy w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym / [Edyta Rutkowska] // W: Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3113). - S. [138]-174. - Bibliogr.

 

The obligation of the banks to disclose information to their customers and the effects of failing to abide by the rules / Edyta Rutkowska // W: Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights : the rights to knowledge and information in a heterogenic society / ed. by Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski, Aleksander W. Bauknecht and Anna Kaczyńska. - Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2009. - S. 247-276. - Materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 30-31 maja 2008 r. w Olsztynie.

 

Ochrona konsumenta w służbach publicznych na przykładzie Powiatowego Rzecznika Konsumenta / Edyta Rutkowska // W: Wartości społeczne w służbie publicznej / pod red. Ludmiły Dziewięckiej-Bokun i Jolanty Kędzior. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 306-312. - Bibliogr. - Recenzenci : prof. dr hab. Zdzisław Pisz, prof. dr hab. Ryszard Różanowski.

 

Ochrona prawna konsumenta w obrocie bankowym / [Edyta Rutkowska] // W: Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3113). - S. [275]-293. - Bibliogr.

 

Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków jako koszty uzyskania przychodów / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego / pod red. nauk. Wiesławy Miemiec. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2009. - S. [375]-388. - Bibliogr.

 

Rola organizacji konsumenckich w ochronie konsumentów na przykładzie rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska // W: Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia. - [Wrocław] : Kolonia Limited, 2009. - S. 331-[356]. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Jan Jeżewski. - Praca dofinansowana częściowo ze środków Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Artykuły problemowe

 

Ochrona interesów konsumenta a polubowne sposoby rozstrzygania sporów na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Bibliogr. // ADR. Arbitraż i Mediacja. - 2009, nr 2, s. 139-153 - Dostęp także online z intranetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogq2tanbqgazdg. - . - Link zweryfikowany 19.03.2013. - Nr czasopisma ma własny tyt.: Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego, Katowice, 20-21.11.2008 r. : materiały pokonferencyjne. (Cz. 2)

 

Rok 2008

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Mechanizmy i instrumenty ochrony konsumenta przed niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowach o świadczenie usług turystycznych / Edyta Rutkowska // W: Turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne / pod red. Piotra Cybuli i Jerzego Raciborskiego. - Sucha Beskidzka ; Kraków : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2008. - (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii ). - S. 145-159. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Ewa Nowińska

 

Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowach o świadczenie usług użyteczności publicznej przez gminy / Edyta Rutkowska // W: Umowy w administracji / red. Jan Boć i Ludmiła Dziewięcka-Bokun. - Wrocław : Kolonia Limited, 2008. - S. 393-401. - Bibliogr. - Materiały z VIII Dorocznej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Wrocław, 27-29 maja 2007 r. - Recenzent: prof. Jan Jeżewski

 

Polubowne sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska // W: Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce : wybrane zagadnienia / red. Hanna Duszka-Jakimko, Stanisław Leszek Stadniczeńko. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2008. - S. [181]-196. - Bibliogr. - Recenzent : Włodzimierz Gromski

 

Artykuły problemowe

 

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów między bankiem a konsumentem usług bankowych / Edyta Rutkowska, Dorota Wojtczak. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2008, nr 7/8, s. 72-88

 

Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez banki wobec kredytobiorców-konsumentów. (Cz. 2) / Edyta Rutkowska, Małgorzata Sieradzka. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2008, nr 3, s. 58-71. - Cz. 1. w: "Prawo Bankowe" 2008, nr 2, s. 43-60

 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego nowym rozwiązaniem w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów między uczestnikami rynku finansowego / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // ADR. Arbitraż i Mediacja. - 2008, nr 4, s. 139-151 - Dostęp także online z intranetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogqydamzyhe2to. - . - Link zweryfikowany 19.03.2013

 

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego a sytuacja prawna inwestora na rynku kapitałowym / Edyta Rutkowska, Patrycja Zawadzka. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2008, nr 5, s. 68-84

 

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)

 

Nadzór nad zrzeszonymi bankami spółdzielczymi / Anna Zalcewicz, Edyta Rutkowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 61, nr 7 (2008), s. 16-25

 

Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez banki wobec kredytobiorców-konsumentów. (Cz. 1) / Edyta Rutkowska, Małgorzata Sieradzka. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2008, nr 2, s. 43-60

 

Ochrona konsumenta bankowych usług kredytowych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi banków na tle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach rynkowych / Edyta Rutkowska, Małgorzata Sieradzka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 61, nr 11 (2008), s. 7-21

 

Ochrona prawna konsumenta w obrocie bankowym : nowe rozwiązania prawne : sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (11.5.2007 r., WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego) / Edyta Rutkowska // Monitor Prawniczy. - R. 16, nr 23 (2008), bezpłatny dod., s. 1-4

 

Odsetki w bankowym tytule egzekucyjnym / Edyta Rutkowska, Magdalena Warchałowska. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2008, nr 10, s. 61-69

 

Wierzytelność banku wobec pracownika / Edyta Rutkowska // Finanse Publiczne. - 2008, nr 6, s. 47-49

 

Inne publikacje

 

G7 zaprasza bankierów na rozmowy w czasie kryzysu ; Perspektywy: Federalny Komitet Wolnego Rynku spogląda na sprawozdania dotyczące stóp procentowych ; Banki rosnące w siłę / oprac. Edyta Rutkowska, Patrycja Zawadzka // Prawo Bankowe. - 2008, nr 5, s. 120-124. - Omówienie artykułów z prasy zagranicznej

 

Główny hiszpański bank komercyjny w światowej czołówce ; Nagrody miesięcznika "The Banker" w 2007 roku / oprac. Edyta Rutkowska, Patrycja Zawadzka // Prawo Bankowe. - 2008, nr 2, s. 121-124. - Omówienie artykułów z prasy zagranicznej

 

Najlepsi prezesi banków centralnych w Afryce i Azji ; Fundusze hedgingowe znalazły pozytywne strony kredytów subprime ; Straty w bankowości w USA / [oprac.] Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Patrycja Zawadzka // Prawo Bankowe. - 2008, nr 3, s. 129-132. - Omówienie artykułów z prasy zagranicznej

 

Oferta przetargowa Westpac dla St. George Bank ; Marokański rynek pożyczkowy wciąż silny ; Ryzyka w bankowości na podstawie raportów Collins Financial Services oraz Deloitte / oprac. Patrycja Zawadzk [ie. Edyta Rutkowska, Dorota Wojtczak] // Prawo Bankowe. - 2008, nr 6, s. 122-123. - Omówienie artykułów z prasy zagranicznej - Artykuł omyłkowo podpisany nazwiskiem : Patrycja Zawadzka

 

Praktyki banków przedmiotem dyskusji organów podatkowych ; Wyniki głównych brytyjskich banków sprzeczne z przewidywaniami / oprac. Edyta Rutkowska, Patrycja Zawadzka // Prawo Bankowe. - 2008, nr 4, s. 122-124. - Omówienie artykułów z prasy zagranicznej

 

Ranking 10 najlepszych chińskich banków według miesięcznika The Banker ; Przyszłość prowizji od transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem PoS / oprac. Edyta Rutkowska, Dorota Wojtczak // Prawo Bankowe. - 2008, nr 9, s. 123-124. - Omówienie artykułów z prasy zagranicznej

 

Sektor bankowy wspiera luksemburską gospodarkę ; UBS zdobywa saudyjską licencję ; SEPA : banki ją budują, ale czy przyjdą klienci instytucjonalni? / Patrycja Zawadzka [ie. Edyta Rutkowska, Dorota Wojtczak] // Prawo Bankowe. - 2008, nr 7/8, s. 130-132. - Omówienie artykułów z prasy zagranicznej - Art. omyłkowo podpisany : Patrycja Zawadzka.

 

Rok 2007

 

Artykuły problemowe

 

Problem integracji nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 16 (2007), s. [605]-619. - Tom ma własny tytuł: Studia prawno-finansowe / pod red. Andrzeja Drwiłły.

 

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)

 

Koszt uzyskania kredytu dyskontowego należy do kosztów podatków : wyrok NSA w Warszawie z 9 lutego 2006 r. (FSK 338/05) / Edyta Rutkowska, Paweł Borszowski. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2007, nr 2 , s. 23-30

 

Kredyt zaciągnięty przez spółkę na wypłatę wspólnikowi nie jest kosztem uzyskania przychodu : glosa do wyroku NSA w Warszawie z 18 listopada 2005 r. (FSK 2557/04) / Edyta Rutkowska, Paweł Borszowski // Prawo Bankowe. - 2007, nr 11, s. 34-38

 

Rok 2006

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; [zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák]. - Wyd 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - 303 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2879). - Stan prawny na dzień 1 marca 2006 - Bibliogr. przy rozdz.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Nadzór bankowy, nadzór skonsolidowany i nadzór uzupełniający / Edyta Rutkowska // W: Nadzór administracyjny : od prewencji do weryfikacji / pod red. Cezarego Kocińskiego. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "Asesor", 2006. - S. [229]-277. - Bibliogr. - Recenzent : dr hab. Jerzy Supernat

 

Artykuły problemowe

 

Bankowe stosunki obligacyjne a problem ochrony konsumenta / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Pro Publico Bono : Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR. - Z. 2 (2006), s. [81]-98. - Podano drugą afiliację autora w DWSSP ASESOR

 

Koncepcje zintegrowanego nadzoru bankowego / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2006, nr 5, s. 37-52

 

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)

 

Jaki wpływ na polskie przepisy ma wspólnotowy charakter pojęcia działalności gospodarczej? / Paweł Borszowski, Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Prawo i Podatki. - 2006, nr 9, s. 15-20

 

Konsument w stosunkach umownych z bankiem / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // E-Biuletyn / Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. - 2006, nr 4 - Bezpośredni dostęp do artykułu:Bezpośredni dostęp do artykułu: http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/files/ebiuletyn/konsument_w_stosunkach_umo.... - Link zweryfikowany 04.07.2011. - Dokument w formacie *.pdf - do otwarcia potrzebna przeglądarka plików pdf np. Adobe Acrobat ReaderLink zweryfikowany 04.07.2011. - Dokument w formacie *.pdf - do otwarcia potrzebna przeglądarka plików pdf np. Adobe Acrobat Reader

 

Koszt uzyskania kredytu dyskontowego należy do kosztów podatkowych : [glosa] do wyroku NSA w Warszawie z 9 lutego 2006 r. (II FSK 338/05) / Edyta Rutkowska, Paweł Borszowski. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2006, nr 2, s. 23-30

 

Rok 2005

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Usługi bankowe a ochrona praw konsumenta / Edyta Rutkowska // W: Sanacja finansów publicznych w Polsce : aspekty prawne i ekonomiczne : ogólnopolska konferencja naukowa / [red. nauk. Katarzyna Święch, Anna Zalcewicz]. - Szczecin, 2005. - S. 597-616. - Bibliogr.

 

Artykuły problemowe

 

Ochrona konsumenta usług bankowych / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Pro Publico Bono : Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR. - Z. 1 (2005), s. [167]-185

 

Ochrona kredytobiorcy - konsumenta usług bankowych / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2005, nr 6, s. 84-96

 

Regulacja kart płatniczych a ochrona konsumenta / Edyta Rutkowska // Monitor Prawniczy. - R. 13, nr 12 (2005), dod. "Prawo Mediów Elektronicznych", [nr 3], s. 24-29. - Dostępny również w formie elektronicznej w: "E-Biuletyn / Centrum Badań Problemów Prawnych i ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej" - zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :Dostępny również w formie elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego - zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/files/ebiuletyn/Regulacja_kart_platniczych.... - Plik w formacie *.pdf - do otwacia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca ten typ plików. - Link zweryfikowany 03.06.2011Plik w formacie *.pdf - do otwacia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca ten typ plików. - Link zweryfikowany 03.06.2011. - Dostępny również w formie elektronicznej w: "E-Biuletyn / Centrum Badań Problemów Prawnych i ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej" i w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Rok 2004

 

Moc wiążąca bankowych wzorców umownych / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 60 (2004), s. 95-113

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół autorski Eugenia Fojcik-Mastalska, Marek Kopyściański, Edyta Rutkowska, Witold Srokosz, Milan Ušák. - Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 234 s. - (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2677). - S. 7 : Wstęp / Eugenia Fojcik-Mastalska. - Bibliogr. przy rozdz.

 

Artykuły problemowe

 

Ochrona kredytobiorcy-konsumenta / Edyta Rutkowska // Finansista. - 2004, nr 7-8, s. 108-110

 

Rok 2003

 

Ochrona prawna klienta w sferze bankowości detalicznej : (regulacje prokonsumenckie) / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2003, nr 4, s. 72-86

 

Artykuły problemowe

 

Administracyjne postępowanie antymonopolowe w sprawie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję w obrocie konsumenckim / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 53 (2003), s. 41-58

 

Rok 2002

 

Pozasądowe postępowanie rozjemcze dla klientów banku - Bankowy Arbitraż Konsumencki / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2002, nr 3, s. 41-47

 

Monografie

 

Bankowe wzorce umowne / Edyta Rutkowska. - Bydgoszcz ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2002. - 285 s. - Bibliogr.

 

Artykuły problemowe

 

Niedozwolone klauzule umowne w bankowym obrocie konsumenckim / Edyta Rutkowska. - Bibliogr. // Prawo Bankowe. - 2002, nr 7-8, s. 66-76

3. GRANTY/PROJEKTY BADAWCZE

 

2013: Uczestnictwo w programie badawczym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Przeciwdziałanie przestępczości finansowej, Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej. Projekt dotyczy opracowania pakietu narzędzi informatycznych wspomagających organa ścigania w zakresie analizy, wykrywania oraz przeciwdziałania zdarzeniom przestępczym w obszarze przestępczości finansowej.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki, Warszawa WAT-WCY i SD&Partners.

Środki przyznane w 2012 roku na 3 lata przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

 

Udział ekspercki - zlecone przez SD&Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonanie opracowania na temat:

- zakresu danych o Narodowym Banku Polskim, jego roli w realizacji transakcji finansowych; zakresu i kierunków przepływu danych (w systemach informatycznych i tradycyjnych); zakresu i kierunków przekazywania danych;

- zakresu danych o Komisji Nadzoru Finansowego, jej roli w realizacji transakcji finansowych; zakresu i kierunków przepływu danych (w systemach informatycznych i tradycyjnych); zakresu i kierunków przekazywania danych

- zakresu danych o Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jego roli w realizacji transakcji finansowych; zakresu i kierunków przepływu danych (w systemach informatycznych i tradycyjnych); zakresu i kierunków przekazywania danych.

 

Program " Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego odbyłam staż w Komisji Nadzoru Finansowego w dniach -7.09 2010 r. w Departamencie Edukacji oraz Departamencie Ochrony Klienta Urzędu KNF. Zaowocowało to nawiązaniem stałej współpracy z tym organem poprzez wspólne organizowanie konferencji, seminariów naukowych.

 

Projekt „Urząd Gminy – sprawny i przyjazny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy nt.: Wybrane problemy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi przez gminy w ustawie o finansach publicznych jako trener (wykonawca) na zlecenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu

4. UDZIAŁ W RADACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM

5. STYPENDIA/STAŻE NAUKOWE

6. NAGRODY

 

15.11.2005 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę naukową, dydaktyczną i organizatorską (nagroda indywidualna).

15.11.2008 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizatorskie uzyskane w 2007 roku (nagroda indywidualna).

15.11.2009 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizatorskie uzyskane w 2008 roku (nagroda indywidualna).

15.11.2012 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizatorskie (nagroda indywidualna).

2010 - List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za sprawowanie opieki nad wyróżniającym się Studenckim Kołem Naukowym  Prawa Finansowego FISCUS najlepszym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

2011 - List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za sprawowanie opieki nad wyróżniającym się Studenckim Kołem Naukowym  Prawa Finansowego FISCUS.

2012 - List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za sprawowanie opieki nad wyróżniającym się Studenckim Kołem Naukowym  Prawa Finansowego FISCUS.

2013 - List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za sprawowanie opieki nad wyróżniającym się Studenckim Kołem Naukowym  Prawa Finansowego FISCUS, najlepszym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

7. DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIA

 

Od lutego 2012 i nadal - członek  Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Od lutego 2012 i nadal - członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Od kwietnia 2014 – recenzent Czasopisma Naukowego „FINANCIAL LAW REVIEW” wydawanego przez Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Od września 2014 członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)

 

Współpraca z instytucjami:

Wspólpraca z Narodowym Bankiem POlskim 
- przygotowanie espertyzy na temat regulacji prawnych dotyczących systemów kartowych i organizacji kartowych w wybranych krajach i w Polsce przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego;

- Udział w posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego

Prezentacja: Regulacje prawne dotyczące systemów kartowych i organizacji kartowych w wybranych krajach i w Polsce Krajowe systemy kartowe i schematy płatnicze w Unii Europejskiej oraz wnioski dla Polski,

Współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego:

- opracowanie obszernej prezentacji Power Point i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzonych nt. „Ochrona prawna klienta usług bankowych” dla kilku grup wykładowych dla nauczycieli przedmiotu przedsiębiorczość w różnych miastach w Polsce

- przeprowadzenie szkolenia nt.: „Międzysektorowe zagadnienia prawne oraz rachunkowe w bankowości i ubezpieczeniach” dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

 

 

 

Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu  

Prowadzenie wykładów szkoleniowych dla III roku aplikantów radcowskich na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

 

Maj 2013 - powołanie na arbitra Sądu Polubownego przy KNF przez Przewodniczącego KNF.