dr Ariel Przybyłowicz

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 23 54
Email:
ariel [dot] przybylowicz2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w okresie sesji letniej odbędą się w następujących terminach:

czwartek 22.06.2017 r. - 10.00-12.00

piątek 30.06.2017 r. - godz. 9.00-11.00.

Konsultacje w miesiącu lipcu odbywać się będą w środy w godz. 10.30-12.30 (5., 12. 19. lipca) oraz we wtorek 25. lipca w godz. 10.00-12.00. 

Uprzejmie proszę o wcześniejsze potwierdzenie terminu drogą mailową.

W okresie 12.06-16.06.2017 r., 01.08-28.08.2017 r. oraz 08.09-24.09.2017 r. - urlop wypoczynkowy. 

Zdjęcie użytkownika dr Ariel Przybyłowicz
Działalność naukowa: 

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2010 r. z wynikiem bardzo dobrym, przygotowana przez niego praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego pt. "Hipoteka w prawie polskim po nowelizacji" uzyskała pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w roku 2010. W roku 2010 rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych w Zakładzie Prawa Pracy WPAiE UWr. W swej pracy naukowej zajmuje się zarówno prawem pracy, jak i prawem zabezpieczenia społecznego. Pod kierunkiem prof. dra hab. Herberta Szurgacza przygotował rozprawę doktorską pt. "Ubezpieczenie pielęgnacyjne w  Republiki Federalnej Niemiec", na podstawie której w listopadzie 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

W roku 2011 ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego; jest również wykładowcą w Szkole Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (wykłady z polskiego prawa pracy oraz prawa socjalnego).

W latach 2011-2013 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W roku 2014 zdał z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu.

W okresie maj-czerwiec 2013 r. oraz w czerwcu 2015 r., w ramach przyznanego stypendium badawczego, przebywał w Instytucie Maxa Plancka ds. Prawa Socjalnego i Polityki Społecznej w Monachium, gdzie prowadził badania nad niemieckim ubezpieczeniem pielęgnacyjnym.

Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

Prowadzone przedmioty:

1. Prawo pracy (ćwiczenia)

2. Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia, wykład)

3. Podstawy prawa pracy

4. Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego

5. Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

6. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy

7. Instrumenty prawne rynku pracy

8. Klinika prawa 

9. Poradnia prawna

Publikacje: 
  1. Hipoteka po nowelizacji z dnia 26 czerwca 2009 r., Rejent nr 1/2011
  2. Mobbing - moderne Folter?, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, nr 3/2011
  3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 27 maja 2009 r., II PK 300/08, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa, nr 3/2011
  4. Dług gruntowy jako forma zabezpieczenia wierzytelności w prawie niemieckim [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych i Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012
  5. Sprawozdanie z II Konferencji Szkół Prawa Niemieckiego, Przegląd Uniwersytecki nr 5/2012
  6. O pojęciu niesamodzielności w XI Księdze niemieckiego Kodeksu socjalnego - Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 10/2013
  7. Sozialer Schutz der Flüchtlingen in Polen - Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, nr 2/2015 (wspólnie z K. Misztal)
  8. Regulacja prawna zasiłku macierzyńskiego po dniu 1 stycznia 2016 r. [w:] Uprawnienia pracowników związane z rozdzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. J. Czerniak-Swędzioł, Warszawa 2016,
  9. Prawo pracy. Diagramy (rozdziały XXXIII-XXXVII, XL), red. K.W. Baran, D. Doerre-Kolasa, Warszawa 2016
  10. Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne a rola opieki krewniaczej w Niemczech [w:] Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 4/2016