dr hab. Joanna Helios

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
joanna [dot] helios [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w sesji letniej 2017:

21.06 (środa) g.13.00 - 15.00

28.06 (środa) g.10.00 - 12.00 

3.07 (poniedziałek) g.11.00 - 13.00 

10.07 (poniedziałek) g.10.00 - 12.00 

17.07 (poniedziałek) g. 12.00 - 14.00 sala 06 B

24.07 (poniedziałek) g. 11.00 - 13.00 sala 07B

we wrześniu:

14.09 (czwartek) g. 12.00 - 14.00 sala 07 B

18.09 (poniedziałek) g. 10.00 - 12.00 305 A

Zdjęcie użytkownika dr hab. Joanna Helios
Działalność naukowa: 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie w wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Patryas, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

luty 2015 - doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych. Monografia habilitacyjna: "Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa" (2014)

Od 1 października 2001 - adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Stażystka TSUE w Luksemburgu, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

Udział w Grantach:

- Grant 1 H02 A 013 15 Instrumentalny i pozainstrumentalny charakter prawa (kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk)

- Grant NN 110 194834 Prawowitość władzy państwowej(kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Masternak - Kubiak)

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z ww. zakresu.

Publikacje: 
 1. J. Helios, Autonomia  orzeczeń prejudycjalnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa, red. Wł. Gromski, Wrocław 2001, s. 63 -77.
 2. J. Helios, Poszanowanie praw człowieka i podstawowe wolności w orzecznictwie prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości,  {w:} Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa, Gdańskie Studia Prawnicze Tom IX/2002, s. 193 – 204.
 3. J. Helios,  W. Jedlecka, Rola procedur UE w związku z integracją, {w:} Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 75 – 83.
 4. J. Helios, Przepływ siły roboczej w procesie integracji na przykładzie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Radca Prawny 5/2003 wrzesień – październik .
 5.  J. Helios, W. Jedlecka, Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej, Radca Prawny 1/2003, s. 130 – 120.
 6. J. Helios, W. Jedlecka, Kultura i gospodarka w dobie globalizacji, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2545, Przegląd Prawa i Administracji LVII, Wrocław 2003, s. 57 – 65.
 7. J. Helios, W. Jedlecka, Kilka uwag na temat wykładni prawa europejskiego, Radca Prawny marzec – kwiecień 2/2004, s. 90 – 99.
 8. J. Helios, W. Jedlecka, Zasada subsydiarności w procesie integracji europejskiej, Radca Prawny maj – czerwiec 3/2004, s. 26 – 37.
 9.  J. Helios, Prawo europejskie jako rodzaj prawa, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Wrocław 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (red.) J. Helios, s. 77 – 93.
 10. J. Helios, Kwestia podziału kompetencji w perspektywie stosunku Unii Europejskiej do państw członkowskich, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa.Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2627, Wrocław 2004, s. 69 – 85.
 11. J. Helios, W. Jedlecka, Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, INFOR, Prawo europejskie w praktyce, marzec 2005, s. 26 – 29.
 12.  J. Helios, Wstęp,  {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Wrocław 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (red.) J. Helios, s. 7-11.
 13. J. Helios, Etyczne aspekty przerywania ciąży i sztucznej prokreacji, Przegląd Prawa i Administracji LXIIVI Wrocław 2005 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2748, s. 71 – 91.
 14. J. Helios, Miejsce prawa europejskiego proceduralnego we wspólnotowym porządku prawnym {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskiego, (red.) J. Kaczor, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2760, s. 71 – 95.
 15. J. Helios, Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza postanowień a polski system prawny (cz. I) {w:} INFOR, Prawo europejskie w praktyce, wrzesień 9(45)/ 2005, s. 25 - 27.
 16. J. Helios, Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza postanowień a polski system prawny (cz. IV) {w:} INFOR, Prawo europejskie w praktyce, grudzień 12(48)/ 2005, s. 48 - 51.
 17.  J. Helios, Prawo skargi do Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej –Prawo  i podatki Unii Europejskiej w praktyce, INFOR marzec 2006, s. 42 – 45.
 18. J. Helios, W. Jedlecka, Kultura polityczna jako element uzasadniania orzeczeń interpretacyjnych we wspólnotowym porządku prawnym , {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, (red.) A. Sulikowski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2878, Wrocław 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 49 – 83.
 19.  J. Helios, Przeciwdziałanie dumpingowi w Unii Europejskiej, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, Infor 7-8/2006, część II, s. 81 – 85.
 20. J. Helios, W. Jedlecka, Ochrona przed nadmiernym importem oraz eliminacja barier w eksporcie, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, Infor 11(59), listopad 2006, s. 14 – 19.
 21. J. Helios, Tradycyjne” i „nowoczesne” sposoby  pojmowania procedury – Przegląd Prawa i Administracji LXXIV, AUW No OOOO, Wrocław 2006, s. 161 – 189.
 22. J. Helios, W. Jedlecka, Reprezentacja stron przed ETS i SPI – Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, Infor , kwiecień 2007, s. 2-6.
 23. J. Helios, Legalność nielegalność Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze – Zeszyty Naukowe PWSZ nr 1 w Legnicy  ISSN 1896-8333, Legnica 2007, Wydawnictwo Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, s. 51 – 62.
 24. J. Helios, Wykładnia autonomiczna europejskiego prawa procesowego cywilnego w orzeczeniach ETS {w:} Wokół problematyki orzeczeń, (red.) Ł. Błaszczak, Toruń 2007, Wydawnictwo Dom Organizatora, s. 243 – 260.
 25. J. Helios, W. Jedlecka, Jednostka czy Wspólnota? Postmodernizm w prawie europejskim, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, Kolonia Limited 2007, s. 265 – 287.
 26. J. Helios, W. Jedlecka, Skarga o stwierdzenie nieważności z art. 230 TWE, Infor, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce 2007, nr 10, s. 21 – 25.
 27. J. Helios, Aspekt systemowy i aksjologiczny „procedur”,Acta Universitatis Wratislaviensis No 3052 Przegląd Prawa i Administracji LXXVII Wrocław 2008.
 28. J. Helios,  W. Jedlecka, Sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim {w:} Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej , (red.) B. Wojciechowski, M. J. Golecki, Wyd. Adam Marszałek 2008, s. 201 -223.
 29. J. Helios, W. Jedlecka, System strasburski, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, Infor, grudzień 2008, s. 2 -7.
 30. J. Helios, Zasada pierwszeństwa europejskiego prawa wspólnotowego a multicentryczność w porządku prawnym Unii Europejskiej, {w:} Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, (red.) Z. Pulka, seria wydawnicza PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2009, s. 45 -46.
 31. J. Helios, W. Jedlecka, Interpretacja prawa wobec wyzwań multicentryzmu, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny i uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, (red.) P. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, AUW No 3164, Wrocław 2009, s. 139 – 153.
 32. J. Helios, Modele legitymizacji prawa europejskiego,  Zeszyty Naukowe PWSZ 2009/3, s. 27 – 55.
 33. J. Helios, W. Jedlecka, Legitymizacja pozytywistyczna i prawnonaturalna prawa europejskiego? (2010) Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010, {w:} Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury – tradycje sporu i jego współczesne implikacje, (red.) P. Kaczmarek, Ł. Machaj, s. 120 – 138.
 34. J. Helios, Prawo materialne a prawo procesowe w kontekście relacji pomiędzy UE a państwami członkowskim, Zeszyty Naukowe PWSZ 2009, zeszyty naukowe nr 5, s. 1-24
 35. J. Helios, Europejskie prawo publiczne i prawo prywatne wobec państwa {narodowego}, AUW No 3367, Przegląd Prawa i Administracji LXXXVI, Wrocław 2011, s. 47 – 65.
 36. J. Helios, W. Jedlecka, Kultura jako czynnik legitymizujący prawo europejskie {w:} Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych, (red.) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło , wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 189 – 199.
 37.  J. Helios, Sprawiedliwość jako wartość prawa prywatnego UE. W stronę wspólnego społeczeństwa?, {w:} Przegląd Prawa i Administracji XC, Wrocław 2012, ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3458, s. 25 – 44.
 38. J. Helios, W. Jedlecka, Zasada demokracji wobec legitymizacji władzy UE, {w:} Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji, Zeszyty Luksemburskie 2/, red. A. Preisner, Lublin 2013, s. 173 – 189.
 39. J.Helios, W. Jedlecka,  Private law as a factor in culture integration of UE Member States, Prawo I Więź Kwartalnik NaukowyNumer 1 (3) wiosna 2013, s. 39 – 49.
 40.  J. Helios, Publicyzacja prawa prywatnego – prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim, Przegląd Prawa i Administracji nr 92/ 2013 No 3502 XCII Wrocław 2013, s. 11-36.
 41.  J. Helios, W. Jedlecka, Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej, Przegląd Prawa i Administracji nr 93/ 2013  AUW No3515 PPiA XCIII Wrocłąw 2013, s. 11-30.
 42. J. Helios, Podział publiczne/ prywatne w prawie Unii Europejskiej, {w:}Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie i ekonomii, (red.) U. Kalina – Prasznic, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, rozdział 14, s. 275 – 288.
 43.  J. Helios, Solidarność i dobro wspólne – kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej, Przegląd Prawa i Administracji nr 94,  AUW XCIV, Wrocław 2013, s. 11 – 26.
 44.  J. Helios, Prawa człowieka wobec zastosowań współczesnej biologii i medycyny – uwagi w kontekście problematyki klonowania, {w:} Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, (red.) B. Banaszak, A. Bator, M. Jabłoński,  M. Maciejewki, E – monografie, Wrocław 2013, s. 233 -244.
 45. J. Helios, W. Jedlecka, Dziecko dysocjujące jako casus maximus w systemie prawa. Prawo kontra neurobiologia, Annals  of Diagnostic Paediatric Pathology 2013  Volume 17 nr 3-4, s. 120 – 124.
 46.  J. Helios, Prawo do śmierci- uwagi na kanwie rozważań o samobójstwie, Wrocławskie Studia ERASMIANA WRATISLAWIENSIA zeszyt VII/ 2013, {w:} Prawo życia i śmierci, (red.) M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa, s. 13 – 35.
 47. J.Helios, W. Jedlecka, Artykuł recenzyjny Europejski kodeks cywilny – w stronę wspólnego społeczeństwa cywilnego?, Prawo i Więź 2 (8)/2014, s. 93 – 103.
 48. J. Helios,  W. Jedlecka, Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego, Przegląd Prawa i Administracji 96 / 2014.
 49. Sędziokracja w Unii Europejskiej? Uwagi w kontekście działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej {w:} Rządy prawa i europejska kultura prawna,   (red.) A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka, Wrocław 2014, e. monografie, rec. dr hab. J. Potrzeszcz.
 50. How can neurolaw contribute to lawyers?, T. Mathias Spranger (editor), International Neurolaw. A comparative analysis, Springer –Heidelberg – Dordrecht – London – New York 2012, p. 424 (review), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom XXXI, AUWr No 3591, Wrocław 2014 (razem z W. Jedlecka).
 51. Metody psychologiczne w prawie. Szkic problemu, [w:] Rozprawa o metodzie prawa i polityki, Wrocławskie Studia Erazmiańskie 2014, Zeszyt VIII, red. Mirosław Sadowski.
 52.  Edukacja domowa – kilka uwag w kontekście dyskursu o edukacji demokratycznej, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna Tom III, 214, numer 2, s. 180 – 194.
 53. Koncepcje suwerenności a procesy integracyne, [w:] Prawowitość władzy państwowej, [red.] M. Masternak - Kubiak, A. Młynarska - Sobaczewska, A. Preisner, Studio DTP wydawnictwa beta - druk, Wrocław 2014, s. 531-581 (razem z W. Jedlacka).
 54. Prawo prywatne Unii Europejskiej a państwo narodowe. Szkic problemu, [w:] Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, (red.) M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2015, s. 315 – 323.
 55. Aksjologia procedur Unii Europejskiej. Szkic problemu, AUW No 3661, Przegląd Prawa i Administracji C/2, Wrocław 2015, s. 641 - 654.
 56. Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa, AUWNo3661, Przegląd Prawa i Administracji C/2, Wrocław 2015 (razem z A. Bator, W.Jedlecka).
 57. Dziecko z zaburzeniami traumatycznymi w systemie polskiego prawa oświatowego. Perspektywa prawnicza, Prawo i Więź 4(14), zima 2015, s. 30 - 46 (razem z W.Jedlecka).
 58. Stereotyp płci w debacie o prawach kobiet, [w:] Kobieta w prawie i w polityce, (red.) M. Sadowski, Wrocławskie Studia Erazmiańskie Zeszyt IX, s. 91- 111.
 59. Edukacja na rzecz zwierząt i ich praw. Uwagi w kontekście dyskursu o przemocy wobec zwierząt, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom V 2016 nr 1, s. 262 - 282.
 60. Czy potrzebne jest neuroprawo?T.Matthias Spranger (editor), International neurolaw. A comparative analysis, Springer, Heidelberg, Dordrecht - London- New York 2012, ss. 424, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3725, Przegląd Prawa i Administracji CV, Wrocław 2016, s. 267 - 278 (razem z W. Jedlecka).
 61. Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy, Wrocławsko – Lwowskie Zeszyty prawnicze, A. Bojko, M. Marszał (red.), Wrocław 2016, nr 7.

 62. Równość i wolność w polskim systemie edukacyjnym. Zagadnienie wybrane, [w:] Wolność, równość i własność w prawie i w polityce, (red.) M. Sadowski, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, zeszyt X, Wrocław 2016 (razem z W. Jedlecka).

 63. O równości w relacji terapeutycznej ze stanowiska etyki, [w:]Wolność, równość i własność w prawie i w polityce, (red.) M. Sadowski, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, zeszyt X, Wrocław 2016 (razem z W. Jedlecka).

 64. Ochrona zwierząt w polskim prawie administracyjnym i karnym, Prawo i Więź nr 1 (19)/2017, s. 19 -48 (razem z W. Jedlecka).

 65. Własność w ujęciu filozoficznym i socjologicznym. Wybrane problemy, [w:] Własność w prawie i w gospodarce, red. U. Kalina Prasznic, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, E monografie nr 92, Wrocław 2017.

 66. Rola deontologii weterynaryjnej w ochronie zwierząt i ich praw, Przegląd Prawa i Administracji Tom CVIII, red. J. Helios, W. Jedlecka, Prawna ochrona zwierząt, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3759, Wrocław 2017.

 67. Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym - kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt, Przegląd Prawa i Administracji Tom CVIII, red. J. Helios, W. Jedlecka, Prawna ochrona zwierząt, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3759, Wrocław 2017 ( razem z W. Jedlecka).

 68. Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii - zarys problemu, Przegląd Prawa i Administracji Tom CVIII, red. J. Helios, W. Jedlecka, Prawna Ochrona zwierząt, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3759, Wrocław 2017 (razem z W. Jedlecka).

 69. Monografie i opracowania redakcyjne:
 70. J. Helios, Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2424  (monografia), ss. 176;
 71. 2.  J. Helios (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Wrocław 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ;

  3. J. Helios, W. Jedlecka, Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2626, Wrocław 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego  (monografia).

  4. J. Helios, W. Jedlecka, Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego dla administratywistów. Zagadnienia podstawowe. Skrypt dla studentów administracji, recenzent Prof. dr hab. Zbigniew Pulka (Uniwersytet  Wrocławski)Wydawnictwo PWSZ Legnica, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2005, ss. 131;

  5.  J. Helios, Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej, monografia, rozdział III, IV, V, VIII, X, recenzent  Prof. zw. dr hab. Stanisław  Kaźmierczyk ( emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego), Prof. dr hab.  Jarosław Mikołajewicz (Uniwersytet  w Poznaniu), Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013, ss. 304.

  6. J. Helios, Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Seria Iurisprudentia nr 5, recenzenci: Prof. dr hab. Bartosz Wojciechowski (Uniwersytet Łódzki), Prof. dr hab. Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski), Łódź 2014, ss. 238.

 72. J. Helios, W. Jedlecka, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, recenzent Prof. U. Kalina -Prasznic, E - Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ss.163, dostęp online:http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/67006, Wrocław 2015.
 73. J.Helios, W.Jedlecka, Dysocjacja jako hard case w systemie prawa, recenzent Prof. T. Kalisz, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, seria e - Monografie nr 67, E - Wydawnictwo Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa WPAiE UWr, Wrocław 2015, ss. 158.
 74. J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu na sytuację społeczno - prawną kobiet, recenzent Prof. Anna Gryniuk, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria E- Monografie, nr 83, Wrocław 2016, dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80044, ss. 179.
 75. J. Helios, W. Jedlecka, A. Lawniczak, Aspekty prawne, filozoficzne oraz religijne ochrony roślin i zwierząt - wybrane zagadnienia, recenzent Prof. Bartosz Wojciechowski, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Seria E-Monografie, nr 85, Wrocław 2016, dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80042, ss. 154.
 76. J. Helios, W. Jedlecka, Podstawy prawoznawstwa dla ekonomistów. Materiały do ćwiczeń, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, recenzent dr hab. Tomasz Bekrycht, Wrocław 2017,dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication82253, ss. 148.
 77. J. Helios, W. Jedlecka (red.), Prawna ochrona zwierząt, recenzent dr hab. Tomasz Bekrycht, Prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, Przegląd Prawa i Administracji, Tom CVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, AUW No 3759, Wrocław 2017.

Udział w konferencjach:

 • Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Filozofia prawa wobec globalizmu”, Tomaszowice pod Krakowem, 20 – 21 września 2002 r., wygłoszony referat Rola procedur UE w związku z integracją;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Karpacz wrzesień 2003 r., wygłoszony referat Prawo europejskie jako rodzaj prawa;

Aktywny udział w Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej”,  Gniezno 26 – 29 września 2004 r.,

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Karpacz 20 – 23 czerwca 2004 r., wygłoszony referat Kwestia podziału kompetencji w perspektywie stosunku UE do państw członkowskich;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Teoria prawa europejskiego”, Karpacz czerwiec 2005 r. – wygłoszony referat Miejsce prawa europejskiego proceduralnego we wspólnotowym porządku prawnym;

 • Aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Katedry Teorii i Filozofii Prawa i Katedry Prawa Konstytucyjnego „Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego”, Wrocław 16 – 18 marca 2006 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Z zagadnień teorii i filozofii prawa: W poszukiwaniu podstaw prawa”, Karpacz czerwiec 2006, wygłoszony referat: Kultura polityczna jako element uzasadniania orzeczeń interpretacyjnych we wspólnotowym porządku prawnym;
 •  
 • III Konferencja Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR) „Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej”, Sulejów 17 – 20 maja 2007 r., wygłoszony referat Sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Ponowoczesność”, Karpacz 23 – 26 września 2007 r., wygłoszony referat Jednostka czy wspólnota? Postmodernizm w prawie europejskim;

Aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenie w dobie integracji i globalizacji”, Szklarska Poręba 8 – 10 maja 2008 r.; .

 • Konferencja Naukowa Radziejowice 16 – 17 luty 2009 r., wygłoszony referat Suwerenność a procesy globalizacyjne;
 •  
 •  Konferencja Naukowa "Pozytywizm prawniczy a koncepcje prawa natury. Tradycje debaty i jej współczesne implikacje", Szklarska Poręba 2 – 4 czerwca 2009 r., wygłoszony  referat Pozytywizm prawniczy  w prawie europejskim;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa” Brunów 19 – 21 maja 2010 r.;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Profesjonalna kultura prawnicza” Wrocław 11 – 12 czerwca 2010 r.;
 •  
 • Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?”, Jastrzębia Góra 19 – 22 września 2010 r., wygłoszony komunikat Kultura jako czynnik legitymizujący prawo europejskie;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tendencje integracyjne i dezintegracyjne we współczesnym świecie”, Kudowa Zdrój 28 – 29 października 2010 r.;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wspólne wartości we współczesnym konstytucjonalizmie europejskim", Zieleniec 25 – 27 maja 2011 r.,
 •  
 • Aktywny udział w XX Jubileuszowym  Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa”, Łódź 6-9 wrzesień 2012;
 •  
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uniwersalne i regionalne metody rozwiązywania sporów społeczno – politycznych i międzypaństwowych”, Zieleniec 17 – 18 maja 2012 r., wygłoszony referat Dobro wspólne a spory międzypaństwowe;
 •  
 • Seminarium „Źródła prawa w białoruskim systemie prawnym” z udziałem Nikolaja Władimira Silczenko, profesora doktora nauk prawnych, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie;
 •  
 • Konferencja Naukowa „Wartość życia w prawie”,  Wrocław 7 – 8 grudnia 2012 r., wygłoszony referat Etyka wobec wartości życia;
 •  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Międzynarodowe prawo karne – dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń,” Wrocław 18 – 19 kwietnia 2013 r. – wygłoszony referat MTK w Hadze i UE – analogie w zakresie przekazywania kompetencji w kontekście sporów o suwerenność;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych”,  Zieleniec 6 – 7 czerwca 2013 r.;
 •  
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Postanalityczna filozofia prawa”, Karpacz 22 – 25 września 2013 r.;
 •  
 • Aktywny Udział w Konferencji „Wdrażanie polityki równościowej jako antidotum na kryzys. Działania na rzecz promocji i wdrażania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym”,  Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 18 grudnia 2013 r.;

Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław 23 – 25 września 2013 r., wygłoszony wykład W poszukiwaniu tożsamości we współczesnym świecie;

Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowań Biologii i Medycyny (Konwencji Biomedycznej) – skutki dla prawa polskiego”, Wrocław 11 października 2013 r.;

Aktywny udział w Dolnośląskim Kongresie Kobiet, Wrocław 16 listopada 2013 r.

X Konferencja Naukowa „Przemoc wobec dzieci przewlekle chorych, aspektów prawnych, problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci, Warszawa 13 grudnia 2013 r., wygłoszony referat:  Dysocjacja jako casus maximus w systemie prawa oświatowego;

 • Seminarium „Teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony praw zwierząt”, Wrocław 23 marca 2014 r.;

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rządy prawa i europejska kultura prawna”, Zieleniec 29 – 30 maja 2014, wygłoszony referat: Zasada rządów prawa w Unii Europejskiej. Praworządność czy sędziokracja?