Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Tadeusz Juchniewicz

Kontakt: 

budynek "D" ul.Uniwersytecka 7-10, pok.509

Telefon:
+48 71 3752050
Email:
tadeusz.juchniewicz [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Referaty i udział w konferencjach naukowych:

T. Juchniewicz, VI Международный научно-методический семинар молодых учёных "Преподавание русского языка как иностранного: теория и практика",  Многоязычное и поликультурное воспитание в семье как фактор феноменальной популярности творчества Анны Герман в странах Восточной Европы. Томский государственный педагогический университет, Томск - 07.11.2020.
VI Międzynarodowe Naukowo-Metodyczne Seminarium Młodych Uczonych „Naucznie języka rosyjskiego jako obcego, teoria i praktyka“, Wielojęzyczne i wielokulturowe wychowanie w rodzinie jako czynniki wpływające na fenomenalną polpularność Anny German w krajach Europy Wschodniej, Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Tomsk, Rosja – 7 listopada 2020 r.
Konferencja w trybie online.

T. Juchniewicz,  Вторая Всероссийская методическая конференция с иностранным участием «Современные подходы в юридической дидактике (ситуационный, интерактивный, практико-ориентированный)» / Współczesne technologie i tendencje w edukacji prawniczej. Konferencja w trybie online.
Балтийский федеральный университет им. И. Канта / Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I.Kanta, Kaliningrad, Rosja, 
27 sierpnia 2020 r. ( wystąpienie dotyczyło edukacyjnej roli biblioteki naukowej / na przykładzie Biblioteki WPAE)

T. Juchniewicz, Słowiańskie mniejszości narodowe w wybranych państwach Unii Europejskiej, (współautor A. Ławniczak),
VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i... (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)“ zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 25–27 kwietnia 2019 r. w Wilnie, Litwa

T. Juchniewicz, Problemy wynikające z realizacji samostanowienia narodów na przykładzie Czechosłowacji, (współautor A. Ławniczak), 
V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)“ zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 19–21 kwietnia 2018 r. w Wilnie, Litwa

T. Juchniewicz, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłkarskich, (współautor R. Cieśla), Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przeciwdziałanie terroryzmowi i ekstremizmowi – analiza sytuacyjna (organizacja i przeprowadzenie dużej imprezy masowej z uwzględnieniem warunków geopolitycznych regionu)“, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I.Kanta, Kaliningrad, 20–22 października 2017, Rosja 
(Противодействие терроризму и экстремизму: ситуационный подход (в условиях организации и проведения крупных спортивных мероприятий, с учетом геополитического положения региона и др.)), БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия 

T. Juchniewicz, Edukacja mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku (współautor A. Ławniczak), Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro“ (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne) zorganizowana w dniach  6-8 kwietnia 2017 r. przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Wilnie

T. Juchniewicz, The Academic Dimension of Scientific and Cultural Polish – Lithuanian Cooperation, (współautor R. Cieśla), 3rd International Scientific Conference “DYNAMICS OF LITHUANIAN-POLISH RELATIONS : THE DIMENSIONS OF SECURITY AND IDENTITY” The conference is dedicated to commemorate the 25th anniversary of restoration of the diplomatic relations between Lithuania and Poland, 15-16th of September, 2016, Kaunas , III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dynamika stosunków polsko-litewskich”, 15-16 września 2016 r., Kowno, Litwa.

T. Juchniewicz,  Normalization of diplomatic relations between Poland and Lithuania in 1938, (współautor R. Cieśla),  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dynamika stosunków litewsko-polskich. Współpraca w UE“, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno 17–18 września 2015 r., Litwa
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIŲ DINAMIKA: BENDRADARBIAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE“ 2015 m. rugsėjo mėn. 17-18 d., Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas, Lietuva

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dynamika stosunków polsko-litewskich”, zorganizowana przez kowieński Uniwersytet Witolda Wielkiego / Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), 19 września 2014, Kowno, Litwa

Przedstawienie działalnośći naukowo-dydaktycznej WPAE oraz Uniwersytetu Wrocławskiego dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Katedry Postępowania Karnego, Kryminalistyki i Informatyki Prawniczej Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta w Kaliningradzie, 29–30 października 2012, Rosja (wspólnie z R. Cieślą).  

Kursy i staże naukowe:

Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie, kwiecień 2019 r., Wilno, Litwa
Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, kwiecień 2018 r., Wilno, Litwa
Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, kwiecień 2017 r., Wilno, Litwa 
Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, kwiecień 2016 r., Wilno, Litwa
Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, 5–29 sierpnia 2013 r., Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Wilno, Litwa

Wystawy:

III Międzynarodowy Kongres Lituanistów we Wrocławiu, 13 maja 2015 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Współorganizator wystawy „Michał Römer chwile z życia” / „Mykolo Romerio gyvenimo akimirkos”, (wspólnie z Uniwersytetem Michała Römera w Wilnie)

Dni Uniwersytetu Wrocławskiego na Uniwersytecie Lwowskim, 13–14 maja 2010 r., Lwów, Ukraina. Współorganizator wystawy „Lwowscy prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim”

Dni Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie obchodzone na Uniwersytecie Wrocławskim, 5–6 czerwca 2009 r. Współorganizator wystawy „Lwowscy prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim”

Dni Uniwersytetu Wrocławskiego w Wilnie, 22–24 maja 2008 r., Litwa, Mykolo Romerio universitetas / Uniwersytet Michała Römera w Wilnie. Współorganizator wystawy publikacji naukowych pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wystawy fotogramów z Wrocławia obrazujących miasto i Uniwersytet Wrocławski 

Odznaczenia państwowe i nagrody:

Nagroda za umacnianie współpracy między uczelniami: Uniwersytet Michała Römera w Wilnie w 2012 r., Wilno, Litwa.

Złoty Krzyż Zasługi w 2010 r.

Srebrny Medal Uniwersytetu Wrocławskiego za ofiarność i zasługi w ratowaniu mienia uniwersyteckiego podczas powodzi w 1997 r.

Inne:

24.08.2022 r. – wykład popularyzatorski pt. Why it is important to take part in Erasmus+ projects: experiences of University of Wrocław (współautor Karina Sołtysiak), konferencja pt. „Biblioteki regionu Kłajpedy: mobilność, współpraca i nowe doświadczenia” (Klaipėdos regiono bibliotekose: mobilumas, bendradarbiavimas ir naujos žinios) w Bibliotece Publicznej Okręgu Kłajpedzkiego im. Ievy Simonaitytė (Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka) w Kłajpedzie (Litwa) 

23.09.2015 r. – wykład popularyzatorski na XVIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki we Wrocławiu pt. Wady i zalety książek drukowanych i elektronicznych”, Uniwersytet Wrocławski

21.03.2011 r. – w ramach obchodów stulecia urodzin pisarza (Cz. Miłosza) prelekcja i panel dyskusyjny pt. Ślad obchodów Roku Miłosza w bibliotekach litewskich”, Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (projekt: Czesław Miłosz dla Ciebie)

Od 2006 roku współorganizator charytatywnej akcji na Uniwersytecie Wrocławskim Zostań polskim św. Mikołajem.
Podaruj książkę polskiemu dziecku na Kresach”
 (wspólnie z Maciejem Marszałem, Uniwersytet Wrocławski)