Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Tadeusz Juchniewicz

Kontakt: 

budynek "D" ul.Uniwersytecka 7-10, pok.509

Telefon:
+48 71 3752050
Email:
tadeusz.juchniewicz [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Referaty i udział w konferencjach naukowych:
T. Juchniewicz, VI Международный научно-методический семинар молодых учёных "Преподавание русского языка как иностранного: теория и практика",  Многоязычное и поликультурное воспитание в семье как фактор феноменальной популярности творчества Анны Герман в странах Восточной Европы. Томский государственный педагогический университет, Томск - 07.11.2020.
VI Międzynarodowe Naukowo - Metodyczne Seminarium Młodych Uczonych "Naucznie języka rosyjskiego jako obcego, teoria i praktyka", Wielojęzyczne i wielokulturowe wychowanie w rodzinie jako czynniki wpływające na fenomenalną polpularność Anny German w krajach Europy Wschodniej, Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Tomsk, Rosja, 7.listopada 2020 r.
Konferencja w trybie online.

T. Juchniewicz,  Вторая Всероссийская методическая конференция с иностранным участием «Современные подходы в юридической дидактике (ситуационный, интерактивный, практико-ориентированный)» / Współczesne technologie i tendencje w edukacji prawniczej. Konferencja w trybie online.
Балтийский федеральный университет им. И. Канта / Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I.Kanta, Kaliningrad, Rosja, 
27 sierpnia 2020 r. ( wystąpienie dotyczyło edukacyjnej roli biblioteki naukowej / na przykładzie Biblioteki WPAE).

T. Juchniewicz, Słowiańskie mniejszości narodowe w wybranych państwach Unii Europejskiej, (współautor A. Ławniczak),
VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i... (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)" zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 25–27 kwietnia 2019 r. w Wilnie. Litwa.

T. Juchniewicz, Problemy wynikające z realizacji samostanowienia narodów na przykładzie Czechosłowacji, (współautor A. Ławniczak), V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)" zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 19–21 kwietnia 2018 r. w Wilnie. Litwa.

T. Juchniewicz, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłkarskich, (współautor R. Cieśla), Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Przeciwdziałanie terroryzmowi i ekstremizmowi - analiza sytuacyjna (organizacja i przeprowadzenie dużej imprezy masowej z uwzględnieniem warunków geopolitycznych regionu)", Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I.Kanta, Kaliningrad, 20-22 październik 2017,  Rosja.  (Противодействие терроризму и экстремизму: ситуационный подход (в условиях организации и проведения крупных спортивных мероприятий, с учетом геополитического положения региона и др.)), БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия. 

T. Juchniewicz, Edukacja mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku (współautor A. Ławniczak), Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro“ (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne) zorganizowana w dniach  6-8 kwietnia 2017 r. przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Wilnie. Litwa.

T. Juchniewicz, The Academic Dimension of Scientific and Cultural Polish – Lithuanian Cooperation, (współautor R. Cieśla), 3rd International Scientific Conference “DYNAMICS OF LITHUANIAN-POLISH RELATIONS : THE DIMENSIONS OF SECURITY AND IDENTITY” The conference is dedicated to commemorate the 25th anniversary of restoration of the diplomatic relations between Lithuania and Poland, 15-16th of September, 2016, Kaunas , III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dynamika stosunków polsko-litewskich”, 15-16 wrzesień 2016 r., Kowno, Litwa.

T. Juchniewicz,  Normalization of diplomatic relations between Poland and Lithuania in 1938, (współautor R. Cieśla),  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dynamika stosunków litewsko-polskich. Współpraca w UE", Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno 17-18 wrzesień 2015 r., Litwa , TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIŲ DINAMIKA: BENDRADARBIAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE“ 2015 m. rugsėjo mėn. 17-18 d., Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas, Lietuva.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dynamika stosunków polsko-litewskich”, zorganizowana przez kowieński Uniwersytet Witolda Wielkiego / Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), 19 września 2014, Kowno, Litwa.

Przedstawienie działalnośći naukowo-dydaktycznej WPAE oraz Uniwersytetu Wrocławskiego dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Katedry Postępowania Karnego, Kryminalistyki i Informatyki Prawniczej Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. I.Kanta w Kaliningradzie, Kaliningrad, 29-30 październik 2012, Rosja (wspólnie z Rafałem Cieślą, Uniwersytet Wrocławski).  

Kursy i staże naukowe:

Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie, kwiecień 2019 r., Wilno, Litwa
Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, kwiecień 2018 r., Wilno, Litwa
Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, kwiecień 2017 r., Wilno, Litwa 
Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, kwiecień 2016 r., Wilno, Litwa
Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, 5-29 sierpnia 2013 r., Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Wilno, Litwa

Wystawy:

III Międzynarodowy Kongres Lituanistów we Wrocławiu, 13 maja 2015 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Współorganizator wystawy "Michał Römer chwile z życia" /  „Mykolo Romerio gyvenimo akimirkos”, (wspólnie z Uniwersytetem Michała Römera w Wilnie).

Dni Uniwersytetu Wrocławskiego na Uniwersytecie Lwowskim, 13-14 maja 2010 r., Lwów, Ukraina. Współorganizator wystawy "Lwowscy prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim".

Dni Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie obchodzone na Uniwersytecie Wrocławskim, 5-6 czerwca 2009 r. Współorganizator wystawy "Lwowscy prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim".

Dni Uniwersytetu Wrocławskiego w Wilnie, 22–24 maja 2008 r., Litwa, Mykolo Romerio universitetas/ Uniwersytet Michała Römera w Wilnie. Współorganizator wystawy publikacji naukowych pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wystawy fotogramów z Wrocławia obrazujących miasto i Uniwersytet Wrocławski. 

Odznaczenia państwowe i nagrody:

Nagroda za umacnianie współpracy między uczelniami: Uniwersytet Michała Römera w Wilnie w 2012 r., Wilno, Litwa.

Złoty Krzyż Zasługi w 2010 r.

Srebrny Medal  Uniwersytetu Wrocławskiego za ofiarność i zasługi

w ratowaniu mienia uniwersyteckiego podczas powodzi w 1997 r.

Inne:

23.09.2015 r. - wykład popularyzatorski na XVIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki we Wrocławiu pt. "Wady i zalety książek drukowanych i elektronicznych". Uniwersytet Wrocławski.
21.03.2011 r. - w ramach obchodów stulecia urodzin pisarza (Cz. Miłosza) - prelekcja i panel dyskusyjny pt. "Ślad obchodów Roku Miłosza w bibliotekach litewskich". Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (projekt : Czesław Miłosz dla Ciebie).
Od 2006 roku współorganizator  charytatywnej akcji na Uniwersytecie Wrocławskim "Zostań św. polskim Mikołajem" polegającej na zbieraniu książek, pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych dla polskich szkół na Litwie i Ukrainie (wspólnie z Maciejem Marszałem, Uniwersytet Wrocławski).