mgr Kazimierz Leżak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
kazimierz [dot] lezak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w II semestrze roku akademickiego 2016/2017

 

każdy WTOREK: 15.15-17.15

 

dodatkowo dla studentów studiów uzupełniających i zaocznych

1. 26.02.2017: 15.00-16.00 (niedziela)

2. 2.03.2017: 13.30-14.30 (niedziela)

3. 26.03.2017: 15.00-16.00 (niedziela)

4. 23.04.2017: 14.00-15.00 (niedziela)

5. 7.05.2017: 12.00-13.00 (niedziela)

6. 10.06.2017: 11.30-12.30 (sobota)

Zdjęcie użytkownika mgr Kazimierz Leżak
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką wyroku łącznego, a ponadto zagadnieniami: zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, czynu ciągłego, kary łącznej, res iudicata.

 

Dorobek naukowy:

1) Glosa do uchwały SN z 23 maja 2006 r., I KZP 6/06, Przegląd Sądowy z 2007 r., nr 1,

2) Glosa do postanowienia SN z 20 grudnia 2006 r., I KZP 32/06, Prokuratura i Prawo z 2008 r., nr 9,

3) Glosa do wyroku SN z 3 października 2005 r., V KK 151/05, Przegląd Sądowy z 2010 r., nr 1,

4) Glosa do wyroku SN z 5 stycznia 2011 r., V KK 64/10, Wrocławskie Studia Sądowe z 2011 r., nr 1,

5) Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z 28 grudnia 2011 r., II AKa 385/11, Wrocławskie Studia Sądowe z 2012 r., nr 4,

6) Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z 14 lutego 2013 r., II AKa 1/13, Wrocławskie Studia Sądowe z 2013 r., nr 3-4,

7) Glosa do wyroku SN z 12 grudnia 2012 r., II KK 300/12, Wrocławskie Studia Sądowe z 2014 r., nr 1,

8) Substytuowanie dowodu z zeznań świadka i wyjaśnień oskarżonego na tle orzecznictwa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (w:) Księga pamiątkowa z okazji 20-lecia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Warszawa 2011,

9) Skuteczność zarzutu opartego na naruszeniu art. 41 § 1 k.p.k., a standard rzetelnego procesu, Ius Novum z 2011 r., nr 2,

10) Zastosowanie ekonomicznej analizy w prawie karnym procesowym (w:) Współczesne tendencje rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, redakcja J. Skorupka i I. Hayduk-Hawrylak, Warszawa 2011,

11) Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym na podstawie art. 89 § 1 k.k., a stosowanie art 4 § 1 k.k. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2011 r., IV KK 159/11, Ius Novum z 2012 r., nr 4,

12) Udział skazanego pozbawionego wolności w rozprawie o wyrok łączny jako element jawnośći wewnętrznej procesu karnego, a wymogi rzetelnego procesu (w:) Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, redakcja naukowa W. Jasiński i K. Nowicki, Warszawa 2013, 

13) Możliwość wykorzystania przez organy procesowe w procesie karnym "dowodu" uzyskanego w sposób sprzeczny z ustawą oraz konsekwencje procesowe jego przeprowadzenia. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 16 października 2012 r., V KK 414/11, Wrocławskie Studia Sądowe z 2013 r., nr 2,

14) Tryby wymierzenia kary łącznej w perspektywie projektowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego zmian w zakresie przepisów dotyczących zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych, Wrocławskie Studia Sądowe z 2014 r., nr 2,

15) Obowiązujące rozwiązania prawne jako przyczyna niesłusznych skazań. Kila uwag na tle zasad łączenia kar pozbawienia wolności w wyroku łącznym (w:) Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki”, W DRUKU wyd. CH Beck,

16) Zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne a warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., Ius Novum nr 3, 2016

17) Podstawa dowodowa o zastosowaniu lub o przedłużeniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, Wrocławskie Studia Sądowe, nr 3, 2016

 

Granty/projekty badawcze:

-----

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

- współredaktor "Orzecznictwa Apelacji Wrocławskiej - Biuletynu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu"

 

Stypendia/staże naukowe:

-----

 

Nagrody:

-----

 

Działalność pozauczelniana:

 

O sobie:

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 r. W roku 2006 skończył roczne Podyplomowe Studia z Prawa Karnego Gospodarczego. W latach 2005 – 2008 odbył aplikację sądową, po czym złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2009 -2016 był doktorantem w Katedrze Postępowania Karnego (promotor prof. Jerzy Skorupka). W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką wyroku łącznego, a także zagadnieniami dot. kary łącznej, czynu ciągłego, res iudicata. Autor artykułów oraz glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Prowadzi zajęcia „Postępowanie karne” na studiach dziennych

Pisze rozprawę doktorską nt. „Korzystność” wyroku łącznego. Analiza rozwiązań normatywnych oraz badań empirycznych.

W latach 2006-2011 pracował jako asystent sędziego w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

W sierpniu 2011 r. uzyskał nominację sędziowską na urząd sędziego Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Jest współredaktorem „Orzecznictwa Apelacji Wrocławskiej – Biuletynu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu”.

Interesuje się historią sztuki, architekturą, sportem. Czynnie uprawia koszykówkę.

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE "Postępowanie  karne" - SSP 2016/2017 ( egzaminator prof. dr hab. Jerzy Skorupka )

 1. Aksjologia procesu karnego
 2. Istota procesu karnego
 3. Cele procesu karnego
 4. Przedmiot procesu
 5. Formy procesu karnego
 6. Pojęcie i warunki rzetelnego procesu karnego
 7. Funkcje procesowe i funkcje przepisów prawa karnego procesowego
 8. Rodzaje procesu w zależności od rodzaju odpowiedzialności prawnej
 9. Postępowanie mediacyjne
 10.  Postępowanie renowacyjne
 11.  Tryby postępowania karnego
 12.  Postępowania: zasadnicze i dodatkowe
 13.  Akcja cywilna w procesie karnym
 14.  Granice procesu karnego
 15.  Gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości
 16.  Pojęcie i klasyfikacja naczelnych zasad procesowych
 17.  Zasada prawdy materialnej
 18.  Zasada obiektywizmu.
 19.  Obiektywizm, bezstronność, niezależność i niezawisłość sędziów i sądów. Ustrojowe i proceduralne gwarancje niezawisłości
 20.  Zasada domniemania niewinności oraz zasada  in dubio pro reo
 21.  Rozkład ciężaru dowodu w procesie karnym. Obowiązek dowodzenia
 22.  Zasada swobodnej oceny dowodów
 23.  Zasada bezpośredniości
 24.  Zasada skargowości
 25.  Zasada działania z urzędu
 26.  Zasada kontradyktoryjności i zasada inkwizycyjności
 27.  Zasada legalizmu pierwszego i drugiego stopnia
 28.  Oportunistyczne instytucje procesu karnego
 29.  Instytucje konsensualnego zakończenia procesu karnego
 30.  Zasada prawa do obrony
 31.  Zasada jawności i ustności, tajności i pisemności
 32.  Zasada szybkości postępowania
 33.  Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki
 34.  Pojęcie i rodzaje warunków dopuszczalności procesu karnego
 35.  Formalne negatywne warunki (przesłanki) procesu karnego
 36.  Materialne negatywne warunki (przesłanki) procesu karnego
 37.  Mieszane negatywne warunki (przesłanki) procesu karnego
 38.  Prokurator jako organ postępowania. Zadania i organizacja prokuratury
 39.  Oskarżyciel publiczny
 40.  Pojęcie i rodzaje czynności procesowych
 41.  Prawidłowość czynności procesowych
 42.  Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
 43.  Porządek czynności procesowych
 44.  Prawomocność orzeczeń sądowych
 45.  Skład sądu na rozprawie i posiedzeniu. Wyznaczenie składu sądu
 46.  Wyłączenie sędziego. Przesłanki i tryb postępowania
 47.  Pokrzywdzony. Pojęcie i uprawnienia.
 48.  Oskarżyciel posiłkowy i prywatny
 49.  Oskarżony
 50.  Obrońca
 51.  Narada i głosowanie nad orzeczeniem
 52.  Terminy procesowe i doręczenia
 53.  Dokumentowanie czynności procesowych
 54.  Dostęp do akt postępowania karnego
 55.  Organy procesowe
 56.  Właściwość sądu
 57.  Strony procesowe. Pojęcie i rodzaje
 58.  Reprezentanci stron procesowych
 59.  Role i funkcje procesowe. Kumulacja ról procesowych i ich rozłączność
 60.  Istota, cel i środki poznania procesowego
 61.  Pojęcie i przedmiot dowodu.
 62.  Wprowadzanie dowodów do procesu karnego. Przeprowadzanie  dowodu
 63.  Procesowe gwarancje prawdziwych ustaleń faktycznych
 64.  Systematyka dowodów
 65.  „Dowody prywatne”.
 66.  Dowody niekonwencjonalne
 67.  „Dowody nielegalne”. Doktryna owoców zatrutego drzewa.
 68.  Pojęcie i funkcja gwarancyjna zakazów dowodowych
 69.  Zakazy dowodzenia faktów.
 70.  Zakazy dowodzenia za pomocą określonych środków dowodowych.
 71.  Zakazy określonych metod śledczych.
 72.  Domniemania procesowe
 73.  Poszukiwanie oskarżonego i list gończy. List żelazny
 74.  Zatrzymanie rzeczy
 75.  Przeszukanie - rodzaje, przesłanki i tryb postępowania
 76.  Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych - granice podmiotowe, przedmiotowe i temporalne
 77.  „Wrażliwe czynności dowodowe”
 78.  Świadek anonimowy i świadek koronny
 79.  Przesłuchanie oskarżonego i świadka
 80.  Oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy
 81.  Konfrontacja i okazanie
 82.  Wprowadzanie do procesu karnego informacji z czynności  operacyjno-rozpoznawczych. Problem tzw. następczej zgody sądu
 83.  Pojęcie, cele, funkcje i rodzaje œśrodków przymusu procesowego
 84.  Ujęcie i zatrzymanie osoby
 85.  Cel i funkcje środków zapobiegawczych
 86.  Przesłanki środków zapobiegawczych
 87.  Czas trwania środków zapobiegawczych
 88.  Środki zaskarżania środków zapobiegawczych
 89.  Postępowanie Habeas Corpus
 90.  Dyrektywy stosowania środków zapobiegawczych
 91.  Zakazy stosowania tymczasowego aresztowania
 92.  Posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania
 93.  Poręczenie majątkowe, społeczne i osoby godnej zaufania
 94.  Dozory
 95.  Zawieszenie w czynnościach oraz nakazy i zakazy, jako środki zapobiegawcze
 96.  Policja sesyjna
 97.  Pojęcie i rodzaje kar porządkowych
 98.  Zabezpieczenie majątkowe
 99.  Cele i funkcje postępowania przygotowawczego
 100. Rozpoczęcie postępowania przygotowawczego
 101. Organy postępowania przygotowawczego i ich kompetencje
 102. Śledztwo
 103. Przedstawienie zarzutów
 104. Czynności niepowtarzalne w postępowaniu przygotowawczym
 105. Dochodzenie
 106. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
 107. Zakończenie i zamknięcie postępowania przygotowawczego
 108. Umorzenie postępowania przygotowawczego
 109. Wymogi formalne aktu oskarżenia
 110. Cofnięcie aktu oskarżenia
 111. Wniosek prokuratora o skazanie oskarżonego bez rozprawy. Przesłanki i tryb postępowania
 112. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
 113. Postępowanie międzyinstancyjne (przejściowe)
 114. Formalna i merytoryczna kontrola aktu oskarżenia
 115. Posiedzenie przygotowawcze przed rozprawą główną
 116. Posiedzenia wyrokowe
 117. Rozpoczęcie rozprawy głównej
 118. Jawność rozprawy głównej
 119. Udział oskarżonego i obrońcy w rozprawie głównej
 120. Pojęcie i przebieg przewodu sądowego
 121. Redukcja postępowania dowodowego na rozprawie głównej
 122. Skrócona rozprawa i dobrowolne poddanie się karze
 123. Głosy stron i wyrokowanie
 124. Istota i cechy modelu odwoławczego
 125. Przyczyny odwoławcze
 126. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego
 127. Apelacja
 128. Postępowanie apelacyjne
 129. Zażalenie i postępowanie zażaleniowe
 130. Sprzeciw
 131. Pojęcie, istota i rodzaje postępowań szczególnych
 132. Postępowanie nakazowe
 133. Postępowanie przyspieszone
 134. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary
 135. Kasacja
 136. Wznowienie postępowania
 137. Skarga na orzeczenie sądu odwoławczego
 138. Ułaskawienie
 139. Odszkodowawcze za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 140. Orzekanie kary łącznej
 141. Ekstradycja
 142. Europejski Nakaz Aresztowania
 143. Europejski Nakaz Ochrony
 144. Przejęcie i przekazanie ścigania oraz przejęcie i przekazanie orzeczenia do wykonania
Publikacje: 

1) Glosa do uchwały SN z dnia 23 maja 2006 r., sygn. akt I KZP 6/06, Przegląd Sądowy z 2007 r., nr 1;

2) Glosa do postanowienia SN z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. akt I KZP 32/06, Prokuratura i Prawo z 2008 r., nr 9;

3) Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2005 r., sygn. akt V KK 151/05, Przegląd Sądowy z 2010 r. , nr 1;

4) Glosa do wyroku SN z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. akt V KK 64/10, Wrocławskie Studia Sądowe z 2011 r., nr 1;

5) Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2011 r., sygn. akt II AKa 385/11, Wrocławskie Studia Sądowe z 2012 r., nr 4;

6) Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt II AKa 1/13, Wrocławskie Studia Sądowe z 2013 r., nr 3-4;

7) Glosa do wyroku SN z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt II KK 300/12, Wrocławskie Studia Sądowe z 2014 r., nr 1;

8) Substytuowanie dowodu z zeznań świadka i wyjaśnień oskarżonego na tle orzecznictwa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (w:) Księga pamiątkowa z okazji 20-lecia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Warszawa 2011;

9) Skuteczność zarzutu opartego na naruszeniu art. 41 § 1 k.p.k., a standard rzetelnego procesu, Ius Novum z 2011 r., nr 2;

10) Zastosowanie ekonomicznej analizy w prawie karnym procesowym (w:) Współczesne tendencje rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, redakcja Jerzy Skorupka i I. Haydük-Hawrylak, Warszawa 2011;

11) Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym na podstawie art. 89 § 1 k.k. a stosowanie art. 4 § 1 k.k. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2011 r., IV KK 159/11, Ius Novum z 2012 r., nr 4,

12) Udział skazanego pozbawionego wolności w rozprawie o wyrok łączny jako element jawności wewnętrznej procesu a wymogi rzetelnego procesu (w:) Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, redakcja naukowa W. Jasiński, K. Nowicki, Warszawa 2013;

13) Możliwość wykorzystania przez organy procesowe w procesie karnym „dowodu” uzyskanego w sposób sprzeczny z ustawą oraz konsekwencje procesowe jego przeprowadzenia. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 16 października 2012 r. (V KK 414/11), Wrocławskie Studia Sądowe z 2013 r., nr 2;

14) Tryby wymierzania kary łącznej w perspektywie projektowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego zmian w zakresie przepisów dotyczących zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych, Wrocławskie Studia Sądowe z 2014 r., nr 2,

15) Obowiązujące rozwiązania prawne jako przyczyna niesłusznych skazań. Kila uwag na tle zasad łączenia kar pozbawienia wolności w wyroku łącznym (w:) Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki”, W DRUKU wyd. CH Beck,

16) Zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne a warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., W DRUKU w Ius Novum nr 3,

17) Podstawa dowodowa o zastosowaniu lub o przedłużeniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, W DRUKU w Wrocławskie Studia Sądowe, nr 3.