Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Kazimierz Leżak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 208, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
kazimierz [dot] lezak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w II semestrze roku akademickiego 2017/2018

 

każdy CZWARTEK: 14.00-16.00 (od 26.02.2018r.)

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką wyroku łącznego, a ponadto zagadnieniami: zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, czynu ciągłego, kary łącznej, res iudicata.

 

Dorobek naukowy:

1) Glosa do uchwały SN z 23 maja 2006 r., I KZP 6/06, Przegląd Sądowy z 2007 r., nr 1,

2) Glosa do postanowienia SN z 20 grudnia 2006 r., I KZP 32/06, Prokuratura i Prawo z 2008 r., nr 9,

3) Glosa do wyroku SN z 3 października 2005 r., V KK 151/05, Przegląd Sądowy z 2010 r., nr 1,

4) Glosa do wyroku SN z 5 stycznia 2011 r., V KK 64/10, Wrocławskie Studia Sądowe z 2011 r., nr 1,

5) Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z 28 grudnia 2011 r., II AKa 385/11, Wrocławskie Studia Sądowe z 2012 r., nr 4,

6) Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z 14 lutego 2013 r., II AKa 1/13, Wrocławskie Studia Sądowe z 2013 r., nr 3-4,

7) Glosa do wyroku SN z 12 grudnia 2012 r., II KK 300/12, Wrocławskie Studia Sądowe z 2014 r., nr 1,

8) Substytuowanie dowodu z zeznań świadka i wyjaśnień oskarżonego na tle orzecznictwa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (w:) Księga pamiątkowa z okazji 20-lecia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Warszawa 2011,

9) Skuteczność zarzutu opartego na naruszeniu art. 41 § 1 k.p.k., a standard rzetelnego procesu, Ius Novum z 2011 r., nr 2,

10) Zastosowanie ekonomicznej analizy w prawie karnym procesowym (w:) Współczesne tendencje rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, redakcja J. Skorupka i I. Hayduk-Hawrylak, Warszawa 2011,

11) Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym na podstawie art. 89 § 1 k.k., a stosowanie art 4 § 1 k.k. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2011 r., IV KK 159/11, Ius Novum z 2012 r., nr 4,

12) Udział skazanego pozbawionego wolności w rozprawie o wyrok łączny jako element jawnośći wewnętrznej procesu karnego, a wymogi rzetelnego procesu (w:) Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, redakcja naukowa W. Jasiński i K. Nowicki, Warszawa 2013, 

13) Możliwość wykorzystania przez organy procesowe w procesie karnym "dowodu" uzyskanego w sposób sprzeczny z ustawą oraz konsekwencje procesowe jego przeprowadzenia. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 16 października 2012 r., V KK 414/11, Wrocławskie Studia Sądowe z 2013 r., nr 2,

14) Tryby wymierzenia kary łącznej w perspektywie projektowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego zmian w zakresie przepisów dotyczących zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych, Wrocławskie Studia Sądowe z 2014 r., nr 2,

15) Obowiązujące rozwiązania prawne jako przyczyna niesłusznych skazań. Kila uwag na tle zasad łączenia kar pozbawienia wolności w wyroku łącznym (w:) Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki”, wyd. CH Beck, 2017,

16) Zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne a warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., Ius Novum nr 3, 2016,

17) Podstawa dowodowa o zastosowaniu lub o przedłużeniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, Wrocławskie Studia Sądowe, nr 3, 2016.

 

Granty/projekty badawcze:

-----

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

- współredaktor "Orzecznictwa Apelacji Wrocławskiej - Biuletynu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu"

 

Stypendia/staże naukowe:

-----

 

Nagrody:

-----

 

Działalność pozauczelniana:

 

O sobie:

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 r. W roku 2006 skończył roczne Podyplomowe Studia z Prawa Karnego Gospodarczego. W latach 2005 – 2008 odbył aplikację sądową, po czym złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2009 -2016 był doktorantem w Katedrze Postępowania Karnego (promotor prof. Jerzy Skorupka). W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką wyroku łącznego, a także zagadnieniami dot. kary łącznej, czynu ciągłego, res iudicata. Autor artykułów oraz glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Prowadzi zajęcia „Postępowanie karne” na studiach dziennych

Pisze rozprawę doktorską nt. „Korzystność” wyroku łącznego. Analiza rozwiązań normatywnych oraz badań empirycznych.

W latach 2006-2011 pracował jako asystent sędziego w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

W sierpniu 2011 r. uzyskał nominację sędziowską na urząd sędziego Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Jest współredaktorem „Orzecznictwa Apelacji Wrocławskiej – Biuletynu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu”.

Interesuje się historią sztuki, architekturą, sportem. Czynnie uprawia koszykówkę.

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE "Postępowanie  karne" - SSP 2017/2018 ( egzaminator prof. dr hab. Jerzy Skorupka )

 1. Aksjologia procesu karnego
 2. Istota procesu karnego
 3. Cele procesu karnego
 4. Przedmiot procesu
 5. Formy procesu karnego
 6. Pojęcie i warunki rzetelnego procesu karnego
 7. Funkcje procesowe i funkcje przepisów prawa karnego procesowego
 8. Rodzaje procesu w zależności od rodzaju odpowiedzialności prawnej
 9. Postępowanie mediacyjne
 10. Postępowanie renowacyjne
 11. Tryby postępowania karnego
 12. Postępowanie zasadnicze i dodatkowe
 13. Granice procesu karnego
 14. Gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości
 15. Pojęcie i klasyfikacja naczelnych zasad procesowych
 16. Zasada prawdy materialnej
 17. Zasada obiektywizmu.
 18. Bezstronność subiektywna, obiektywna i zewnętrzna sędziego
 19. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Ustrojowe i proceduralne gwarancje niezawisłości
 20. Zasada domniemania niewinności oraz zasada  in dubio pro reo
 21. Rozkład ciężaru dowodu w procesie karnym. Obowiązek dowodzenia
 22. Zasada swobodnej oceny dowodów
 23. Zasada bezpośredniości
 24. Zasada skargowości
 25. Zasada działania z urzędu
 26. Zasada kontradyktoryjności i zasada inkwizycyjności
 27. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego
 28. Zasada legalizmu pierwszego i drugiego stopnia
 29. Oportunistyczne instytucje procesu karnego
 30. Instytucje konsensualnego zakończenia procesu karnego
 31. Zasada prawa do obrony
 32. Zasada jawności i tajności, ustności i pisemności
 33. Zasada szybkości postępowania
 34. Pojęcie i rodzaje warunków dopuszczalności procesu
 35. Formalne negatywne warunki (przesłanki) procesu karnego
 36. Materialne negatywne warunki (przestanki) procesu karnego
 37. Mieszane negatywne warunki przesłanki) procesu karnego
 38. Czynności zabezpieczające ślady i dowody przestępstwa
 39. Immunitety. Pojęcie i klasyfikacja
 40. Prokurator jako organ postępowania. Zadania i organizacja prokuratury
 41. Oskarżyciel publiczny
 42. Pojęcie i rodzaje czynności procesowych
 43. Prawidłowość czynności procesowych
 44. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
 45. Porządek czynności procesowych
 46. Prawomocność orzeczeń sądowych
 47. Skład sądu na rozprawie i posiedzeniu. Wyznaczenie składu sądu
 48. Wyłączenie sędziego. Przesłanki i tryb postępowania
 49. Pokrzywdzony. Pojęcie i uprawnienia.
 50. Oskarżyciel posiłkowy i prywatny
 51. Oskarżony
 52. Obrońca
 53. Pełnomocnik i przedstawiciel społeczny w procesie karnym. Amicus curie
 54. Narada i głosowanie nad orzeczeniem
 55. Terminy procesowe i doręczenia
 56. Dokumentowanie czynności procesowych
 57. Dostęp do akt postępowania karnego
 58. Organy procesowe
 59. Właściwość sądu. Odstępstwa od rozpoznania sprawy przez sąd właściwy. Spory o właściwość
 60. Strony procesowe. Pojęcie i rodzaje
 61. Reprezentanci stron procesowych
 62. Role i funkcje procesowe. Kumulacja ról procesowych i ich rozłączność
 63. Istota, cel i środki poznania procesowego
 64. Pojęcie i przedmiot dowodu. 
 65. Wprowadzanie dowodów do procesu karnego. Przeprowadzanie dowodu
 66. Procesowe gwarancje prawdziwych ustaleń faktycznych
 67. Systematyka dowodów
 68.  „Dowody „prywatne”. Ograniczenia w ich utrwalaniu i wprowadzaniu do procesu karnego
 69. Dowody niekonwencjonalne i dowody wrażliwe
 70. „Dowody nielegalne”. Doktryna owoców zatrutego drzewa.
 71. Zakazy dowodowe. Pojęcie i systematyka.
 72. Zakazy dowodzenia faktów.
 73. Zakazy dowodzenia za pomocą określonych œśrodków dowodowych.
 74. Zakazy określonych metod œśledczych.
 75. Domniemania procesowe
 76. Zatrzymanie rzeczy
 77. Przeszukanie - rodzaje, przesłanki i tryb postępowania
 78. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych - granice podmiotowe, przedmiotowe i temporalne
 79. Podsłuch telefoniczny w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych w ustawie o Policji
 80.  Świadek anonimowy i świadek koronny
 81. Przesłuchanie oskarżonego i świadka
 82. Oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy
 83. Konfrontacja i okazanie
 84. Wprowadzanie do procesu karnego informacji z czynności operacyjno-rozpoznawczych. Problem tzw. następczej zgody sądu
 85. Pojęcie, cele, funkcje i rodzaje œśrodków przymusu procesowego
 86. Ujęcie i zatrzymanie osoby
 87. Cele i funkcje œśrodków zapobiegawczych
 88. Przesłanki œśrodków zapobiegawczych
 89. Czas trwania środków zapobiegawczych
 90. Środki zaskarżania środków zapobiegawczych
 91. Postępowanie Habeas Corpus
 92. Dyrektywy stosowania środków zapobiegawczych
 93. Zakazy stosowania tymczasowego aresztowania
 94. Posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania
 95. Obowiązki informacyjne sądu przy zastosowaniu tymczasowego aresztowania
 96. Poręczenie majątkowe, społeczne i osoby godnej zaufania
 97. Dozory
 98. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy. List żelazny
 99. Zawieszenie w czynnościach oraz nakazy i zakazy jako środki zapobiegawcze
 100. Pojęcie i rodzaje kar porządkowych
 101. Zabezpieczenie majątkowe
 102. Cele i funkcje postępowania przygotowawczego
 103. Rozpoczęcie postępowania przygotowawczego
 104. Organy postępowania przygotowawczego i ich kompetencje
 105. ŒŚledztwo
 106. Czynności niepowtarzalne w postępowaniu przygotowawczym
 107. Dochodzenie
 108. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
 109. Zakończenie i zamknięcie postępowania przygotowawczego
 110. Umorzenie postępowania przygotowawczego
 111. Wymogi formalne aktu oskarżenia
 112. Cofnięcie aktu oskarżenia
 113. Wniosek prokuratora o skazanie oskarżonego bez rozprawy. Przesłanki i tryb postępowania
 114. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
 115. Formalna kontrola aktu oskarżenia
 116. Posiedzenie przygotowawcze przed rozprawą główną
 117. Posiedzenia wyrokowe
 118. Rozpoczęcie rozprawy głównej
 119. Jawność rozprawy głównej
 120. Udział oskarżonego i obrońcy w rozprawie głównej
 121. Pojęcie i przebieg przewodu sądowego
 122. Redukcja postępowania dowodowego na rozprawie głównej
 123. Wezwanie oskarżyciela publicznego do przedstawienia określonych dowodów. Wniosek prokuratora złożony przed wydaniem wyroku o przekazanie mu sprawy w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia
 124. Głosy stron i wyrokowanie
 125. Istota i cechy modeli środków odwoławczych
 126. Cechy œśrodków zaskarżenia
 127. Kierunek apelacji i zakres zaskarżenia
 128. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze
 129. Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia
 130. Wymogi formalne i tryb wnoszenia apelacji
 131. Granice rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy
 132. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego
 133. Postępowanie apelacyjne
 134. Zażalenie: cechy, zakres podmiotowy i przedmiotowy. Postępowanie zażaleniowe
 135. Sprzeciwy: cechy, rodzaje i tryb postępowania
 136. Pojęcie, istota i rodzaje postępowań szczególnych. Kryteria ich wyróżnienia
 137. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
 138. Postępowanie nakazowe
 139. Postępowanie przyspieszone
 140. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary
 141. Postępowanie w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego lub sądowego
 142. Kasacja. Granice podmiotowe i przedmiotowe, przesłanki kasacji
 143. Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania sądowego. Przesłanki i tryb postępowania
 144. Skarga na wyrok sądu odwoławczego
 145. Postępowanie w sprawie o ułaskawienie
 146. Orzekanie kary łącznej
 147. Postępowanie w sprawie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie
 148. Postępowanie ekstradycyjne
 149. Postępowanie w przedmiocie ENA
 150. Postępowanie w sprawie Europejskiego Nakazu Ochrony