Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Kazimierz Leżak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 208, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

ORCID 0000-0003-0038-0245

Telefon:
+48 71 375 2377
Email:
kazimierz [dot] lezak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w II semestrze roku akademickiego 2018/2019

każdy WTOREK: 15.00-16.00
każdy PIĄTEK: 15.00 - 16.00

 

 

 
Działalność naukowa: 

Numer  ORCID:
0000-0003-0038-0245

Zainteresowania badawcze:

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką wyroku łącznego, a ponadto zagadnieniami: zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, czynu ciągłego, kary łącznej, res iudicata.

 

Dorobek naukowy:

1) Glosa do uchwały SN z 23 maja 2006 r., I KZP 6/06, Przegląd Sądowy z 2007 r., nr 1,

2) Glosa do postanowienia SN z 20 grudnia 2006 r., I KZP 32/06, Prokuratura i Prawo z 2008 r., nr 9,

3) Glosa do wyroku SN z 3 października 2005 r., V KK 151/05, Przegląd Sądowy z 2010 r., nr 1,

4) Glosa do wyroku SN z 5 stycznia 2011 r., V KK 64/10, Wrocławskie Studia Sądowe z 2011 r., nr 1,

5) Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z 28 grudnia 2011 r., II AKa 385/11, Wrocławskie Studia Sądowe z 2012 r., nr 4,

6) Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z 14 lutego 2013 r., II AKa 1/13, Wrocławskie Studia Sądowe z 2013 r., nr 3-4,

7) Glosa do wyroku SN z 12 grudnia 2012 r., II KK 300/12, Wrocławskie Studia Sądowe z 2014 r., nr 1,

8) Substytuowanie dowodu z zeznań świadka i wyjaśnień oskarżonego na tle orzecznictwa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (w:) Księga pamiątkowa z okazji 20-lecia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Warszawa 2011,

9) Skuteczność zarzutu opartego na naruszeniu art. 41 § 1 k.p.k., a standard rzetelnego procesu, Ius Novum z 2011 r., nr 2,

10) Zastosowanie ekonomicznej analizy w prawie karnym procesowym (w:) Współczesne tendencje rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, redakcja J. Skorupka i I. Hayduk-Hawrylak, Warszawa 2011,

11) Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym na podstawie art. 89 § 1 k.k., a stosowanie art 4 § 1 k.k. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2011 r., IV KK 159/11, Ius Novum z 2012 r., nr 4,

12) Udział skazanego pozbawionego wolności w rozprawie o wyrok łączny jako element jawnośći wewnętrznej procesu karnego, a wymogi rzetelnego procesu (w:) Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, redakcja naukowa W. Jasiński i K. Nowicki, Warszawa 2013, 

13) Możliwość wykorzystania przez organy procesowe w procesie karnym "dowodu" uzyskanego w sposób sprzeczny z ustawą oraz konsekwencje procesowe jego przeprowadzenia. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 16 października 2012 r., V KK 414/11, Wrocławskie Studia Sądowe z 2013 r., nr 2,

14) Tryby wymierzenia kary łącznej w perspektywie projektowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego zmian w zakresie przepisów dotyczących zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych, Wrocławskie Studia Sądowe z 2014 r., nr 2,

15) Obowiązujące rozwiązania prawne jako przyczyna niesłusznych skazań. Kila uwag na tle zasad łączenia kar pozbawienia wolności w wyroku łącznym (w:) Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, wyd. CH Beck, 2017,

16) Zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie pieniężne a warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., Ius Novum nr 3, 2016,

17) Podstawa dowodowa o zastosowaniu lub o przedłużeniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, Wrocławskie Studia Sądowe, nr 3, 2016.

18) Podstawy i granice kary łącznej w wyroku łącznym. Wybrane zagadnienia Współczesne przekształcenia sankcji karnych -zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania (w:), Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2018, redakcja naukowa P. Góralski, A. Muszyńska;

19) Sędzia wobec nowego prawa karnego procesowego (w:) Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego, wydawnictwo Krakowski Instytut Prawa Karnego 2018, redakcja naukowa J.Skorupka, K. Leżak;

20) Sankcja karna za przestępstwa związane  z kartami płatniczymi w praktyce orzeczniczej - czy osiągnęliśmy racjonalne rozwiązanie?, w druku;

Granty/projekty badawcze:

-----

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

- współredaktor "Orzecznictwa Apelacji Wrocławskiej - Biuletynu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu"

 

Stypendia/staże naukowe:

-----

 

Nagrody:

-----

 

Działalność pozauczelniana:

sędzia w Sądzie Rejonowym w Złotoryi
 

O sobie:

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 r. W roku 2006 skończył roczne Podyplomowe Studia z Prawa Karnego Gospodarczego. W latach 2005 – 2008 odbył aplikację sądową, po czym złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2009 -2016 był doktorantem w Katedrze Postępowania Karnego (promotor prof. Jerzy Skorupka). W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką wyroku łącznego, a także zagadnieniami dot. kary łącznej, czynu ciągłego, res iudicata. Autor artykułów oraz glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Prowadzi zajęcia „Postępowanie karne” na studiach dziennych

Pisze rozprawę doktorską nt. „Korzystność” wyroku łącznego. Analiza orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny na tle polskich rozwiązań normatywnych.

W latach 2006-2011 pracował jako asystent sędziego w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

W sierpniu 2011 r. uzyskał nominację sędziowską na urząd sędziego Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Jest współredaktorem „Orzecznictwa Apelacji Wrocławskiej – Biuletynu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu”.

Interesuje się historią sztuki, architekturą, sportem. Czynnie uprawia koszykówkę.

 

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim 2018/2019:

I semestr
 
1. Zajęcia organizacyjne – warunki zaliczenia ćwiczeń, pojęcie procesu karnego, cele procesu, przedmiot procesu, tryby ścigania przestępstw, źródła prawa, rzetelny proces, strony i organ procesowe. Ramowy przebieg procesu.
2. Przesłanki procesowe – pojęcie, znaczenie przesłanek procesowych, katalog przesłanek. Kazusy. Zasady dotyczące wszczęcia postępowania. Uczestnicy postępowania – wprowadzenie (katalog; sygnalizacyjnie – osobowe źródła dowodowe, pomocnicy organów procesowych, przedstawiciel społeczny).
3. Ograny procesowe – definicja, katalog organów postępowania przygotowawczego i sądowego. Sąd – niezawiłość i niezależność sądu, ustrojowe i proceduralne gwarancje niezawisłości; bezstronność sądu (zasada bezstronności), właściwość sądu, wyłączenie sędziego. Konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości i orzekania sędziego, który powinien podlegać wyłączeniu. Prokurator jako organ procesowy – zadania i organizacja prokuratury. Kazusy.
4. Strony procesowe – pojęcie oskarżonego, prawo do obrony (formalne i materialne) i domniemanie niewinności. Pokrzywdzony – pojęcie, podmioty wykonujące prawa pokrzywdzonego; pośrednio i bezpośrednio pokrzywdzony. Oskarżyciel publiczny, posiłkowy i prywatny. Reprezentanci stron procesowych.   
5. Komunikowanie się organów procesowych z innymi uczestnikami postępowania – wezwania i zawiadomienia, udział stron (innych uczestników) w czynnościach wykonywanych przez organy procesowe; utrwalanie czynności procesowych. Zasada jawności (wewnętrznej). Dostęp do akt postępowania. Odtworzenie akt postępowania. Decyzje procesowe – pojęcie i rodzaje. Warunki formalne postanowień, wyroków i zarządzeń. Uzasadnienie orzeczenia. Doręczenia. Komunikowanie się stron (innych uczestników postępowania) z organami procesowymi. Warunki formalne pism procesowych, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Terminy procesowe – pojęcie, rodzaje, wniosek o przywrócenie terminu.
6. Czynności procesowe – warunki niewadliwości czynności procesowych. Konsekwencje naruszenia warunków niewadliwości czynności procesowych. Kazusy.
7. Dowody ­– czynności dowodowe. Przesłuchanie (w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, przesłuchanie oskarżonego a przesłuchanie świadka, szczególne rodzaje przesłuchania; świadek – prawa i obowiązki świadka, świadek anonimowy, koronny, świadek małoletni).
8. Czynności dowodowe.  Zakazy dowodowe. Czynności poszukiwawcze. Czynności operacyjno – rozpoznawcze i wprowadzanie ich do procesu.
9. Kolokwium.
10. Praca własna studentów - praca w grupach, przygotowanie przemówień, konstrukcja odpowiedzi ustnej na pytania egzaminacyjne.

Semestr II
1. Dowody – krótkie powtórzenie materiału z semestru zimowego. Część ogólna dowodów: pojęcie i rodzaje dowodów, po co dowody w procesie (zasada prawdy materialnej), ocena dowodów, wprowadzanie dowodów do procesu i przeprowadzanie dowodów (zasada bezpośredniości), wniosek dowodowy. Wprowadzanie do procesu wyników czynności operacyjno – rozpoznawczych.
2. Środki przymusu procesowego – pojęcie, rodzaje, cele stosowania. Zatrzymanie i kary porządkowe. Zabezpieczenie majątkowe. List żelazny i list gończy.
3. Środki zapobiegawcze – przesłanki stosowania, dyrektywy stosowania, funkcje środków zapobiegawczych.
4Środki przymusu procesowego . Postępowanie przygotowawcze – cele i zasady obowiązujące w postępowaniu przygotowawczym. Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze i strony postępowania przygotowawczego (przypomnienie) + prawa pokrzywdzonego i podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym.
5. Śledztwo i dochodzenie. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego.
6. Postępowanie sądowe – cele i zasady obowiązujące w postępowaniu sądowym. Organy i strony postępowania sądowego (przypomnienie). Postępowanie międzyinstancyjne i zakończenie postępowania karnego na posiedzeniu (tryby konsensualne, umorzenie i warunkowe postępowania, wyrok nakazowy). Skierowanie sprawy na rozprawę. Posiedzenie przygotowawcze przed rozprawą.
7.  Rozprawa główna i przewód sądowy. Narada i głosowanie nad orzeczeniem. Rodzaje wyroków i uzasadnianie wyroków. Wniosek o uzasadnienie.
8. Postępowanie odwoławcze – prawo do zaskarżenia orzeczenia w Konstytucji i EKPC; pojęcie i rodzaje środków zaskarżenia. Cele postępowania odwoławczego. Prawo do zaskarżenia orzeczenia w k.p.k. – warunki formalne, względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze, rażąca niesprawiedliwość orzeczenia. Apelacja i postępowanie apelacyjne. Zażalenie i postępowanie zażaleniowe.
9. Nadzwyczajne środki zaskarżenia.
10. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia – odszkodowanie za niesłuszne skazanie, oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie; ułaskawienie. Tryby szczególne.
11. Postępowanie międzynarodowe – ekstradycja, ENA, pomoc prawna
12. Zasady procesowe – pojęcie i klasyfikacja zasad procesowych. Powtórzenie: zasady dotyczące wszczęcia postępowania; zasady dotyczące prowadzenia postępowania, zasady dotyczace postępowania dowodowego.
13. Zasady dowodowe. Zasady gwarancyjne.
14. KOLOKWIUM
15
. poprawa kolokwium, powtórka przedegzaminacyjna.