dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 3752 354
Email:
eliza [dot] mazurczak-jasinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

urlop macierzyński

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Eliza Mazurczak-Jasińska
Działalność naukowa: 

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska - doktor nauk prawnych, zatrudniona  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003-2005 odbyła aplikację komorniczą prowadzoną przez Radę Izby Komorniczej we Wrocławiu.

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu: prawa pracy, stosunków służbowych zarówno o charakterze pracowniczym jak i niepracowniczym (służby mundurowe, wojsko). Jest autorką monografii, opracowań systemowych oraz artykułów i glos dotyczących wskazanej problematyki.

Otrzymała dwie nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową (2010 r. i 2011 r.).

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi ćwiczenia z prawa pracy, wykłady i ćwiczenia z prawa zabezpieczenia społecznego oraz  seminaria magisterskie.

Publikacje: 

Artykuły i glosy opublikowane w czasopismach:

1.      Wybrane elementy statusu sędziego, Przegląd Sądowy 2006, nr 9, s.28-43

2.      Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego - sprawozdanie z XV Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, nr 1, s. 11-17

3.      Ustawa o pomocy uprawnionym do alimentów, (w:) Z aktualnych problemów  prawa pracy i prawa socjalnego pod. red. H. Szurgacza, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCVII Wrocław 2009, s. 173- 194

4.      Odpowiedzialność notariusza jako pracodawcy w świetle przepisów kodeksu pracy, Rejent z 2010, nr, s. 84 – 102 (współautorstwo z dr Agnieszką Górnicz - Mulcahy)

5.      Prawo do zasiłku macierzystego i opiekuńczego : wybrane zagadnienia, Monitor Prawa Pracy 2010, nr 7, s. 341-345 (współautorstwo z dr Karoliną Stopką)

6.      Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 23 czerwca 2010 r., II PK 20/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, z. 7-8, s. 449-452

7.      O charakterze i funkcjach zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka, (w): Księga dla naszych kolegów: prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika,  pod red. Jacka Mazurkiewicza, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), s. 319-330 (współautorstwo z dr Karoliną Stopką)

8.      O  możliwości stosowania regulacji kodeksu pracy dotyczących szczególnej ochrony trwałości zatrudnienia w pracowniczych stosunkach służbowych, Monitor Prawa Pracy 2014, nr 7, s. 342-347

 

Monografie, opracowania systemowe, rozdziały w monografiach

1.      Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania, Warszawa: C.H. Beck, 2010, 221 s.

2.      Stosunek służbowy, (w:) System prawa administracyjnego. Autorstwo rozdz. VI: Ustanie stosunku służbowego, s. 253-364, rozdz. VII: Uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez służbodawcę przepisów o rozwiązywaniu i wygaszaniu stosunku służbowego, s. 365 – 387,  rozdz. XI: Rozpatrywanie sporów ze stosunku służbowego, s. 463 - 491  (współautorzy tomu: T. Kuczyński, J. Stelina), wyd. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011, Redaktorzy: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s.523

3.      Rozdział XII Stare dogmaty : nowe wyzwania prawa pracy, (w:) Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii,  red. nauk. U.  Kalina-Prasznic, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013, s. 237-271 (współautorstwo z dr Agnieszką Górnicz - Mulcahy)

4.      Uwagi o aksjologicznych podstawach stosunków pracy z mianowania, (w:) Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych red. nauk. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014