dr Justyna Bazylińska-Nagler

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2325
Email:
justyna [dot] bazylinska-nagler [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

LATO 2016/2017:

8 sierpnia 8.30 - 9.30

11 sierpnia 8.30 - 9.30

11 sierpnia 12.00 - 13.00

14 sierpnia 8.30 - 9.30

18 sierpnia 8.30 - 9.30

18 sierpnia 12.00 - 13.00

3 września 7.30 - 8.30

3 września 10.00 - 11.00

4 września 9.00 - 10.00

4 września 11.00 - 12.00

9 września 18.00 - 19.00

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Zaliczenie nieobecności, do wyboru:

- odrobić na innych, dowolnie wybranych, prowadzonych przeze mnie zajęciach, także w języku obcym
- napisać kartkówkę na konsultacjach (z materiału przerobionego na opuszczonych zajęciach)
- napisać kartkówkę w czasie doliczonym, w trakcie kolokwium

Zdjęcie użytkownika dr Justyna Bazylińska-Nagler
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

      Prawo Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do Rynku Wewnętrznego i fundamentalnych swobód, prawo 

      porównawcze

2. Granty / projekty badawcze:

"Komplementarność usług zdrowotnych w regionach przygranicznych państw członkowskich UE", 1460/M/KPME/15, 2015 r.

„Ochrona konkurencji w sektorze usług medycznych w prawie UE” (X 2014 r. –III 2015 r.), Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

 Uniwersytetu Wrocławskiego (…), Kapitał Ludzki

„Transgraniczne usługi zdrowotne w prawie Unii Europejskiej”(III-IX 2014 r.) Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego (…), Kapitał Ludzki

„Usługi medyczne w prawie UE jako usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym”, 2225/M/KPME/14, 2014 r.

„Komisja Europejska jako amicus curiae w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym”, 1314/M/KPME/13, 2013 r.

„Wpływ prawa unijnego na międzynarodowy arbitraż handlowy”, 2228/M/KPME/12, 2012 r.

„Wpływ tradycji prawnej Wielkiej Brytanii na sposób implementacji dyrektyw unijnych na przykładzie dyrektywy w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów”, 1280/M/KPME/11, 2011 r.

„Publicznoprawna ochrona interesów konsumentów w prawie wspólnotowym”, 2962/W/KPME/08, 2008 r.     

 

3. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

Członek: Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego - Grupa Polska ILA

4. Stypendia, staże naukowe:

 1. Lisboa University (15.05.2015 – 25. 05. 2015), workshop – Transborder Medical Healthcare 
 2. Profesor wizytujący, Uniwersytet w Sewilli (12.09 – 29. 09. 2014),  w ramach: Programa de Doctorado en Derecho
 3. Centralna Biblioteka Komisji Europejskiej, Bruksela – kwerenda biblioteczna (6-10 lipca 2014)
 4. Erasmus Teaching Programme, University of Murcia, IX 2013 
 5. Erasmus Teaching Programme, University of Rijeka, V 2012
 6. Visiting Fellowship Programme at the British Institute of International and Comparative Law, November 2011, London, research project: Injuntcions Directive implementation in UK 
 7. Staż zagraniczny dla kadry akademickiej: „La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos de los consumidores”, w ramach projektu – Potencjał naukowo-dydaktyczny WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, Uniwersytet w Santiago de Compostela, czerwiec 2011
 8. Centralna Biblioteka Komisji Europejskiej, Bruksela, kwerenda biblioteczna, VII 2008 r.
 9. Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja, kwerenda biblioteczna, IX 2008 r.
 10. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, VII 2007 r. – IX 2007 r

 5. Nagrody:

Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia organizacyjne, 2011 r.  

6. Działalność pozauczelniana: działalność ekspercka - opinie prawne dla sądów w przedmiocie prawa hiszpańskiego

 

Publikacje: 
 1. Monografie:

J. Bazylińska, Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej i w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich, TNOiK, Toruń 2012

 1. Artykuły / rozdziały w monografiach:

J. Bazylińska-Nagler, Smart City Landscape Protection —EU Law Perspective [in:] Happy City - How to Plan and Create the Best Livable Area for the People, Brdulak, Anna, Brdulak, Halina (Eds.), Springer International Publishings 2017, p. 241-253

J. Bazylińska-Nagler, Procedury legislacyjne – podstawowy tryb decyzyjny UE [w:] Procedury decyzyjne  Unii Europejskiej, red. J.K. Galster, A. Szczerba-Zawada,  Seria: Strategie UE, Wydaw. EuroPrawo 2015, s. 41-63.

J. Bazylińska - Nagler,  Prawo do świadczeń medycznych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki [w:] Amerykański system ochrony praw człowieka, aksjologia, instytucje, efektywność, red. J. Jaskiernia, Wydaw. Sejmowe 2015, s. 603-616.

J. Bazylińska-Nagler, Transgraniczne usługi zdrowotne w unijnym i polskim porządku prawnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 1, s. 2-12.

J. Bazylińska-Nagler, Przygraniczna współpraca państw członkowskich UE w zakresie świadczenia usług zdrowotnych [w:] Współpraca transgraniczna w administracji publicznej,  pod red. R. Kusiak-Winter, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie, Wrocław 2015, s. 167-185.

J. Bazylińska-Nagler, Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym w prawie Unii Europejskiej [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka, Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. J. Jaskiernia, Wydaw. Sejmowe 2014, s. 589-604.

J. Bazylińska-Nagler, Transmisje wydarzeń sportowych w prawie Unii Europejskiej – zarys problemu [w:] Szczególny charakter sportu w prawie Unii Europejskiej, pod red. D. Kornobis-Romanowskiej, Seria: Strategie UE, Wydaw. EuroPrawo 2014, s. 107-129.

J. Bazylińska-Nagler, Wpływ standardów międzynarodowych na kształtowanie się konsumenckiego prawa do reprezentacji w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydaw. Sejmowe 2013, s. 597-614.

J. Bazylińska-Nagler, Internetowy system rozstrzygania transgranicznych sporów konsumenckich w prawie Unii Europejskiej [w:] Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, pod red. A. Batora, M. Jabłońskiego, M. Maciejewskiego, K. Wójtowicza, Wrocław 2013, seria e-Monografie Nr 42, s. 219-231.

J. Bazylińska-Nagler, International arbitrator's obligation to apply EU competition law: case comment to the Judgement of the European Court of Justice of June 1, 1999 Eco Swiss China Time Ltd. v. Benetton International NV, No. C-126/97 [w]: Jurisdictional competition of international courts and tribunals / ed. by Bartłomiej Krzan. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

J. Bazylińska, Rozporządzenie 2006/2004/WE – tzw. rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, Nr 2, s. 12-18. 

J. Bazylińska, Ekonomiczne podejście do wspólnotowych reguł konkurencji, Seria: Ekonomia 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 27-42.

J. Bazylińska, Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3176, PRAWO CCCIX, Wrocław 2009, s. 49-67.

J. Bazylińska, Cross-border enforcement of EC consumer law – CPC regulation, [w:] Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues, Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference, Masarykova univerzita, Brno 2008, s. 211-217.

J. Bazylińska, Europejska Sieć Konkurencji – cz. I, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 1 (30) 2007, s. 37-42. 

J. Bazylińska, Europejska Sieć Konkurencji – cz. II, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 2 (32) 2007, s. 35-39.

J. Bazylińska, Współpraca wspólnotowych organów ochrony konkurencji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 11, 2007, s. 2 - 13.

J. Bazylińska, Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006 (4), s. 9-30.