Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Justyna Bazylińska-Nagler

Kontakt: 

pokój 221, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2325
Email:
justyna [dot] bazylinska-nagler [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Wednesday:
Środa: 13.00 - 15.00

Weekend:
3 marca - 10.30-11.30
9 marca - 10.30-11.30
17 marca - 11.30- 12.30
23 marca - 10.30-11.30
13 kwietnia - 10.30-11.30

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Zaliczenie nieobecności, do wyboru:

- odrobić na innych, dowolnie wybranych, prowadzonych przeze mnie zajęciach, także w języku obcym
- napisać kartkówkę na konsultacjach (z materiału przerobionego na opuszczonych zajęciach)
- napisać kartkówkę w czasie doliczonym, w trakcie kolokwium

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

 Prawo Unii Europejskiej, prawo Rynku Wewnętrznego, fundamentalne swobody, prawo porównawcze

2. Granty / projekty badawcze:

"Komplementarność usług zdrowotnych w regionach przygranicznych państw członkowskich UE", 1460/M/KPME/15, 2015 r.

„Ochrona konkurencji w sektorze usług medycznych w prawie UE” (X 2014 r. –III 2015 r.), Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

 Uniwersytetu Wrocławskiego (…), Kapitał Ludzki

„Transgraniczne usługi zdrowotne w prawie Unii Europejskiej”(III-IX 2014 r.) Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego (…), Kapitał Ludzki

„Usługi medyczne w prawie UE jako usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym”, 2225/M/KPME/14, 2014 r.

„Komisja Europejska jako amicus curiae w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym”, 1314/M/KPME/13, 2013 r.

„Wpływ prawa unijnego na międzynarodowy arbitraż handlowy”, 2228/M/KPME/12, 2012 r.

„Wpływ tradycji prawnej Wielkiej Brytanii na sposób implementacji dyrektyw unijnych na przykładzie dyrektywy w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów”, 1280/M/KPME/11, 2011 r.

„Publicznoprawna ochrona interesów konsumentów w prawie wspólnotowym”, 2962/W/KPME/08, 2008 r.     

 

3. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

Członek: Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego - Grupa Polska ILA

4. Stypendia, staże naukowe:

  1. Lisboa University (15.05.2015 – 25. 05. 2015), workshop – Transborder Medical Healthcare 
  2. Profesor wizytujący, Uniwersytet w Sewilli (12.09 – 29. 09. 2014),  w ramach: Programa de Doctorado en Derecho
  3. Centralna Biblioteka Komisji Europejskiej, Bruksela – kwerenda biblioteczna (6-10 lipca 2014)
  4. Erasmus Teaching Programme, University of Murcia, IX 2013 
  5. Erasmus Teaching Programme, University of Rijeka, V 2012
  6. Visiting Fellowship Programme at the British Institute of International and Comparative Law, November 2011, London, research project: Injuntcions Directive implementation in UK 
  7. Staż naukowo-dydaktyczny: „La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos de los consumidores”, w ramach projektu – Potencjał naukowo-dydaktyczny WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, Uniwersytet w Santiago de Compostela, 1.06 - 30.06.2011
  8. Centralna Biblioteka Komisji Europejskiej, Bruksela, kwerenda biblioteczna, VII 2008 r.
  9. Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja, kwerenda biblioteczna, IX 2008 r.
  10. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, VII 2007 r. – IX 2007 r

 5. Nagrody:

Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia organizacyjne, 2011 r.  

6. Działalność pozauczelniana: działalność ekspercka - opinie prawne w przedmiocie prawa hiszpańskiego