Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Łukasz Prus

Kontakt: 

pokój 520 bud. A/ room 520 bulding A

Telefon:
+48 71 3752484
Email:
lukasz [dot] prus [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje/Office hours:

Poniedziałek/Monday 17:00-18:00
Środa/Wednesday  8:40-9:40
W dniu 4 marca 2019 r. konsultacje zostają odwołane.
Office hours scheduled for March 3, 2019 are canceled.
In any urgent matters, please contact me via mail.

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

a) prawo administracyjne UE (europejskie prawo administracyjne sensu stricto),

b) zasady ogólne i wartości prawa administracyjnego UE,

c) pewność prawa i ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki w prawie administracyjnym UE,

d) komparatystyka prawnicza,

e) postępowanie administracyjne przed organami administracji UE;

f) prawo samorządu terytorialnego,

g) gospodarka odpadami,

h) bezpieczeństwo imprez masowych,

i) prawo o zgromadzeniach publicznych,

j) kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców.

 

2. Dorobek naukowy:

Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2018

link do publikacji
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=89410

- Samozwiązanie organów administracji Unii Europejskiej przepisami administracyjnymi sensu stricto, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej pod red. B. Kowalczyk, J. Supernata, Warszawa 2017;

-   Zmiana i uchylenie aktów administracyjnych organów Unii Europejskiej modele teoretyczny i normatywny, [w:] Procesy decyzyjne w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej pod red. I. Kawki, „Roczniki Administracji Publicznej” 2017, Nr 3

link do publikacji 

http://www.ejournals.eu/RAP/2017-3/art/10086/

- Zakres wolności wyboru między aktami delegowanymi i wykonawczymi Unii Europejskiej, [w:] Wolność w prawie administracyjnym pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017;

 

Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska (ogólnopolska konferencja naukowa, Wrocław 22.04.2016), Państwo i Prawo 2017, nr 2

http://czytelniaonline.pl/magazine/16777547/2017/2/toc; 

 

- „Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska” Konferencja naukowa, Wrocław 22 kwietnia 2016 r., Samorząd Terytorialny 2017 nr 1-2

http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2017/1-2/toc;

 

- Zasada pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, [w:] Prawo administracyjne Unii Europejskiej pod red. R. Grzeszczaka, A. Szczerby-Zawady, Warszawa 2016;

 

- Zasada ogólna ochrony uzasadnionych oczekiwań jednostki w prawie administracyjnym Unii Europejskiej, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym pod red. M. Stahl, M. Kasińskiego, K. Wlaźlak, Warszawa 2015;

 

- W kwestii ochrony uzasadnionych oczekiwań w prawie administracyjnym UE - glosa do wyroku TS z 19.05.1992 r. w sprawach połączonych: C-104/89 i 37/90 J. Mulder i inni v. Rada i Komisja, Europejski Przegląd Sądowy 2012, Nr 3;

link do publikacji: http://www.lex.pl/eps-akt/-/akt/glosa-do-wyroku-ts-z-dnia-19-maja-1992-r...

 

- Przestrzeń prawna jako narzędzie badawcze europejskiej kultury prawnej, [w:] Przestrzeń w prawie administracyjnym pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2013;

 

- Aksjologiczne podstawy ochrony prawnej zaufania w niemieckim prawie administracyjnym, [w:] Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym pod red. A. Błasia, Warszawa 2014;

 

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, [w:] Zadania własne i zadania zlecone w administracji samorządowej. Studium przypadku pod red. E. Koteckiej i A. Szałkiewicz, Łódź 2014;

 

- Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości należności podatkowych, [w:] Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie pod red. M. Sadowskiego, P. Szymańskiego, E. Bojka, Wrocław 2009.

 

3. Udział w radach naukowych, redakcjach czasopism, stowarzyszeniach:

członek Kolegium Redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics,  wyd.UWr., WPAiE, sekretarz redakcji 

 

4. Stypendia w ramach projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskeigo szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni"

 

5. Działalność pozauczelniana:

Adwokat, świadczący pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ale także osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów krajowych oraz zagranicznych.

Ponadto absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.