dr Łukasz Prus

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 520 bud. A

Telefon:
+48 71 3752484
Email:
lukasz [dot] prus [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje/Office hours:

W sesji egzaminacyjnej/In exam session

Środa/Wednesday 16:50-17:50

Konsultacje w dniu 13.09.2017 r. zostają odwołane. 

Zdjęcie użytkownika dr Łukasz Prus
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

a) prawo administracyjne UE (europejskie prawo administracyjne sensu stricto),

b) zasady ogólne i wartości prawa administracyjnego UE,

c) pewność prawa i ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki w prawie administracyjnym UE,

d) komparatystyka prawnicza,

e) prawo samorządu terytorialnego.

 

2. Dorobek naukowy:

 

- Samozwiązanie organów administracji Unii Europejskiej przepisami administracyjnymi sensu stricto, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej pod red. B. Kowalczyk, J. Supernata, Warszawa 2017;
 

-   Zmiana i uchylenie aktów administracyjnych organów Unii Europejskiej modele teoretyczny i normatywny, [w:] Procesy decyzyjne w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej pod red. I. Kawki (w druku);

- Zakres wolności wyboru między aktami delegowanymi i wykonawczymi Unii Europejskiej, [w:] Wolność w prawie administracyjnym pod red. J. Zimmermanna (w druku);

 

Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska (ogólnopolska konferencja naukowa, Wrocław 22.04.2016), Państwo i Prawo 2017, nr 2; 

 

- „Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska” Konferencja naukowa, Wrocław 22 kwietnia 2016 r., Samorząd Terytorialny 2017 nr 1-2;

 

- Zasada pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, [w:] Prawo administracyjne Unii Europejskiej pod red. R. Grzeszczaka, A. Szczerby-Zawady, Warszawa 2016;

 

- Zasada ogólna ochrony uzasadnionych oczekiwań jednostki w prawie administracyjnym Unii Europejskiej, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym pod red. M. Stahl, M. Kasińskiego, K. Wlaźlak, Warszawa 2015;

 

- W kwestii ochrony uzasadnionych oczekiwań w prawie administracyjnym UE - glosa do wyroku TS z 19.05.1992 r. w sprawach połączonych: C-104/89 i 37/90 J. Mulder i inni v. Rada i Komisja, Europejski Przegląd Sądowy 2012, Nr 3;

 

- Przestrzeń prawna jako narzędzie badawcze europejskiej kultury prawnej, [w:] Przestrzeń w prawie administracyjnym pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2013;

 

- Aksjologiczne podstawy ochrony prawnej zaufania w niemieckim prawie administracyjnym, [w:] Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym pod red. A. Błasia, Warszawa 2014;

 

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, [w:] Zadania własne i zadania zlecone w administracji samorządowej. Studium przypadku pod red. E. Koteckiej i A. Szałkiewicz, Łódź 2014;

 

- Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości należności podatkowych, [w:] Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie pod red. M. Sadowskiego, P. Szymańskiego, E. Bojka, Wrocław 2009.

 

3. Udział w radach naukowych, redakcjach czasopism, stowarzyszeniach:

członek Kolegium Redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics,  wyd.UWr., WPAiE, sekretarz redakcji 

 

4. Stypendia w ramach projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskeigo szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni"

 

5. Działalność pozauczelniana:

Adwokat, świadczący pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ale także osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów krajowych oraz zagranicznych.

Ponadto absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.