mgr Sebastian Solecki

Doktorant

Kontakt: 

pokój 109, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

sebastian [dot] soleckiatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

Telefon:
+48 71 375 2120
Email:
sebastian [dot] solecki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojęte prawo karne gospodarcze, w tym zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa tego obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej menedżerów.  Ponadto interesuje się również problematyką prawa sportowego i zarządzania.  Z  wynikiem bardzo dobrym ukończył Studia Podyplomowe „Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menadżera” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Publikacje: 

1. Stanowienie reguł odpowiedzialności dyscyplinarnej jako przykład szczególnego uprawnienia Polskich Związków Sportowych [w:] M. Biliński (red.), Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych, Kraków 2014. 

2. Korupcja menadżerska w ujęciu Kodeksu Karnego z 1997 roku uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Tom 2 nr 1, Bydgoszcz 2014.

3. Kilka uwag o problematyce kryminalizacji nadużycia zaufania w świetle współczesnej nauki zarządzania [w:] M. Winiarski (red.), Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 16, Wrocław 2014.

4. S. Kowalski, S. Solecki, Problem stosowania przez sądy karne nienotyfikowanych przepisów technicznych na tle ustawy o grach hazardowych [w:] D. Gil (red.), Sądownictwo Polskie wobec dorobku prawa UE, Lublin 2015.

5. Kształtowanie modelu polityki karnej wobec zjawiska chuligaństa stadionowego [w:] K. Wróbel, M. Walczak (red.), Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne, jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem.

6. Kilka uwag o wpływie postępu na współczesne prawo karne [w:] M. Skóra (red.), Prawo a postęp technologiczny, gospodarczy i społeczny (w druku).