dr Mateusz Szymura

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 3752763
Email:
mateusz [dot] szymura [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Poniedziałek: 13:00 - 15:00

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Mateusz Szymura
Działalność naukowa: 

 

Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku, studiów stacjonarnych prawa (Uniwersytet Wrocławski, 2011) oraz stacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych (Uniwersytet Wrocławski, 2016). W 2015 r. ukończyłem również aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych (Uniwersytet Wrocławski, 2016, specjalność: historia prawa) oraz tytuł zawodowy adwokata w wyniku pozytywnego złożenia egzaminu zawodowego (Izba Adwokacka w Katowicach, 2015). 

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko rozumianej komparatystyki prawnej, w tym historii kształtowania się mieszanych systemów prawnych (mixed jurisdictions), ze szczególnym uwzględnieniem szkockiego systemu prawa prywatnego.

W 2016 r. uzyskałem grant badawczy w ramach konkursu grantów wewnętrznych dla młodych naukowców prowadzonego przez  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (nazwa zadania badawczego: Formy reprezentacji w hybrydowych systemach prawnych).

Od października 2016 r. jestem asystentem w Zakładzie Prawa Rzymskiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz opiekunem Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej działającego przy Pracownii Europejskiej Kultury Prawnej. 

 

Publikacje: 

 

Opublikowane artykuły oraz rozdziały w monografiach i materiałach pokonferencyjnych:

 

  1. Wybrane cechy dogmatycznoprawne apelacji na tle historyczno-porównawczym, Folia Iuridica Wratislaviensis, Tom 1, Numer 1 (2012) s. 39-47.
  2. Zobowiązania agentów morskich i agentów handlowych w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych, Acta Universitatis Wratislaviensis,  Prawo CCCXVI/2, Wrocław 2014, s. 107-119.
  3. Kilka uwag o zasadach odpowiedzialności nieujawnionego mocodawcy (undisclosed principal) w wybranych systemach prawnych [w:] Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i prywatnego, Wrocław 2015 (red. M. Podkowski). 
  4. Wymogi posługiwania się posłuchem na gruncie wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – analiza prawno-porównawcza, Materiały pokonferencyjne III Konferencji Naukowa Aplikantów Adwokackich „Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji (nagranie, podsłuch, monitoring, GPS-tracking) w polskim systemie prawa”, Poznań 2015 (red. M. Jackowski), s. 20-26.
  5. Sportowy Sąd Arbitrażowy w Lozannie (The Court of Arbitration for Sport) jako przykład wykorzystania alternatywnych metod rozstrzygania sporu (alternative dispute resolutions) w prawie sportowym na szczeblu międzynarodowym (wspólnie z: W. Stodółką); Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 53 (2/2016)Wrocław 2016, 34-43. 
  6. Murder under trust jako przykład występku przeciwko honorowi oraz czynu karanego jak zdrada (statutory treason) w prawie szkockim,  Honor, cześć, godność – aspekty historyczno-prawne, Wrocław 2016, (red. Paweł Wiązek).
  7. Sprawozdanie z XX Konferencji Historyków Państwa i Prawa (Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym). Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LXVIII, 2/2016, s. 403-405.