dr hab. Józef Koredczuk prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 3752622
Email:
jozef [dot] koredczuk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych): - czwartek  11,15-13,15.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):

- 11.III.2017 r. (sobota)   - godz. 8,45-9,45

- 2.IV.2017 r. (niedziela) - godz. 12,15-13,15

- 22.IV.2017 r. (sobota)    - godz. 8,45-9,45

- 7.V.2017 r. (niedziela) - godz. 10,30-11,30

- 21.V.2017 r. (niedziela) - godz. 10,30-11,30

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Józef Koredczuk prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- prawo wyznaniowe

- proces karny i cywilny w Polsce w okresie międzywojennym

- nauka prawa w Polsce i w Niemczech w XIX i XX wieku

- dzieje nauki i nauczania prawa na Uniwersytecie Wrocławskim

- polskie prawo spadkowe w XIX i XX wieku

- inkwizycyjny proces karny

- prawo karne w Trzeciej Rzeszy

- dzieje Brzegu Dolnego

 

Publikacje: 

A. Monografie.

 

1) Ordynacja kryminalna Józefa I z roku 1707. Z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku, Wrocław1999, ss. 323.

2) Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes), Wrocław 2007, ss. 269.

 

B. Artykuły / rozdziały w monografiach / hasła encyklopedyczne.

 

Artykuły.

 

1) Udział obrońcy w czynności przedstawienia podejrzanemu zarzutów według k.p.k. z 1969 r., Acta Universitatis Wratislaviensis nr 982. Prawo CLXI, Wrocław 1988, s. 201-209.

2) Dowód z opinii biegłego lekarza w inkwizycyjnym procesie karnym na przykładzie ze Śląska pierwszej połowy XVIII wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1193. Prawo CXCI, Wrocław 1992, s. 61-75.

3) Uwagi o przesłuchaniu i zeznaniach świadków w inkwizycyjnym procesie karnym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1247. Prawo CXCIV, Wrocław 1992, s. 131-144.

4) Uwagi o przesłuchaniu i zeznaniach świadków w inkwizycyjnym procesie karnym (praktyka sądowa na Śląsku), Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1277. Prawo CXCVII, Wrocław 1992, s. 61-88.

5) Wprowadzenie Neue Peinliche Hals-Gerichts-Ordnung z 1707 r. w księstwie ziębickim, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1477. Prawo CCXXII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 1993, s. 103-115.

6) Kilka uwag o udziale organów administracji w inkwizycyjnym procesie karnym i ich wpływie na jego przebieg, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1692. Prawo CCXL, Wrocław 1994, s. 169-183.

7) Dowód z dokumentu w ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1771. Prawo CCXLIII, Wrocław 1995, s. 133-149.

8) Oględziny w ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 r., Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1953. Prawo CCLVI. Studia Historycznoprawne, Wrocław 1997, s. 121-131.

10) Zasada in dubio pro reo w polskim procesie karnym okresu międzywojennego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2070. Prawo CCLXI, Wrocław 1998, s. 179-195.

11) Oskarżyciel publiczny według projektów i kodeksu postępowania karnego z 1928 roku, Acta Universitatis Wartislaviensis nr 2144. Prawo CCLXIV, Wrocław 1999, s. 195-207.

12) Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 r. jako etap w procesie rozwoju kodyfikacji, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2213. Prawo CCLXX, Wrocław 2000, s. 85-101.

13) Ewolucja praw stron w polskim procesie karnym okresu międzywojennego, Czasopismo Prawno-Historyczne 2001, T. LIII, z. 2, s. 203-210.

14) Wykładnia historyczna ustaw karnych w polskiej doktrynie okresu międzywojennego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2294. Prawo CCLXXIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2001, s. 163-181.

15) Edmund Krzymuski jako neokantysta, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2367. Prawo CCLXXVI, Wrocław 2002, s. 259-275.

16) Reakcje polskie na zmiany w procedurze karnej niemieckiej po 1933 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2532. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXVI, Wrocław 2003, s. 255-270.

17) Związki Theodora Mommsena z Wrocławiem, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2501. Prawo CCLXXXV. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu], Wrocław 2003, s. 191-216.

18) Pojęcie „zupełnego ubóstwa” w orzecznictwie Sądu Najwyższego w okresie międzywojennym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2620. Prawo CCXC. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2004, s. 239-258.

19) Przyczynek do sprawy habilitacji Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego we Wrocławiu, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2616. Prawo t. CCLXXXVIII. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Alfredowi Koniecznemu], Wrocław 2004, s. 191-207.

20) Wpływy niemieckie na polskie rozwiązania prawne dotyczące „osób niebezpiecznych” w okresie międzywojennym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2639. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXVII, Wrocław 2004, s. 253-272.

21) Bezpodstawność powództwa a prawo ubogich w procesie cywilnym okresu międzywojennego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2758. Prawo CCXCIV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2005, s. 215-233.

22) Poglądy Juliusza Makarewicza na zmiany w prawie karnym niemieckim po 1933 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2750. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXVIII, Wrocław 2005, s. 379-397.

23) Sędziowie polubowni według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2887. Prawo CCXCVIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2006, s. 295-317.

24) Lecznicze środki zabezpieczające w prawie karnym Trzeciej Rzeszy w opinii polskich prawników, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2962. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXIX, Wrocław 2007, s. 229-246.

25) 60-lecie powołania katedr historyczno-prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3015. Prawo CCCIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2007, s. 9-73.

26) Wspomnienia i plotki, czyli o tych co odeszli, lecz w pamięci pozostali, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3015. Prawo CCCIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2007, s. 75-101.

27) Carl August Dominik Unterholzner – nieznany mistrz Wacława Aleksandra Maciejowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3063. Prawo CCCV. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2008, s. 135-150.

28) Wrocławscy współpracownicy Hansa Franka, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3039. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXX, Wrocław 2008, s. 283-300.

29) Legalna teoria dowodowa i jej wpływ na rozwój inkwizycyjnego procesu karnego, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2009, T. XII, s. 85-92.

30) Wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r., Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3180. Prawo CCCX. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2009, s. 151-167.

31) Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3270. Prawo CCCXI. Studia Historycznoprawne [Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego], Wrocław 2010, s. 39-47.

32) Racjonalizacja kar w ujęciu Bronisława Wróblewskiego, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2010, T. VII, s. 305-314.

33) Opolszczyzna w badaniach Profesora Kazimierza Orzechowskiego oraz jego wkład w rozwój opolskiego ośrodka historycznego, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2011, T. IX, s. 209-220.

34) Postępowanie przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3375. Prawo CCCXIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2011, s. 159-177.

35) Znaczenie kodeksu karnego z 1932 r. dla rozwoju nauki i prawa karnego w Polsce w XX wieku, Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, T. 11.2, s. 45-60.

36) Przymus psychiczny w polskim prawie karnym okresu międzywojennego, Studia Iuridica Toruniensia T. XI [Studia monograficzne ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu], s. 76-87.

37) Studia prawnicze Polaków we Wrocławiu w latach 1811-1914, Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe nr 772, Studia Administracyjne 4, Szczecin 2012, s. 85-119.

38) Zwalczanie działalności ugrupowań komunistycznych w polskim prawie karnym okresu międzywojennego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3465. Prawo 314. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2012, s. 119-140.

39) Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811-1918, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, Wrocław 2012, T. 3, s. 9-18.

40) Прaвничі кoнтaкти Bрoцлaвa зі Львoвoм у 1811-1918 рр, Bpoцлaвcькo-Львівcький Юридичний Збірник, Bpoцлaв 2012, Т. 3, c. 19-29.

41) Właściwość sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928-1939, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3483. Prawo T. CCCXV/2. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2013, s. 137-159.

42) Prawne odniesienia państwa do Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2013, T. 4, s. 85-93.

43) Правове відношення держави до Греко-католицької церкви в Другій Речі Посполитій, Вроцлавсько-Львівський Юридичний Збірник 2013, Т. 4, с. 94-102.

44) Zasady dziedziczenia nieruchomości według Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch w XIX wieku, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 6/2013, z. 3, s. 259-266.

45) Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3602. Prawo. T. CCCVI/2. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2014, s. 17-26.

46) Dzieje Zakladu Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3661. Przegląd Prawa i administracji T. C?1, Wroclaw 2015, s. 49-68.

47) Kontakty prawnicze między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wroclawskim w latach 1811-1914, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3674, Prawo T. CCCXIX. Studia Historycznoprawne, Wroclaw 2015, s. 155-167.

48) Senatorowie ukraińscy w Senacie II Rzeczypospolitej, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2015, T. 6, s. 9-21.

49) Kwestie prawne związane z rozwiązaniem zrzeszeń wolnomularskich w II Rzeczypospolitej, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis nr 3741, Prawo T. CCCXXI, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2016, s. 187-201.

50) Przestępstwa przeciwko wyborom i głosowaniu w polskim prawie karnym XX wieku, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2016, t. XIV/2, s. 219-229.

51) Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2016, , T. 7, s. 9-19.

52) Nauczanie prawa w gimnazjum w Brzegu w latach 1564-1792, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2017, t. XV/2, s. 75-85.

53) Równouprawnienie Kościołów i związków religijnych według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 roku, Przegląd Prawa Wyznaniowego 2017, T. 9, s. 113-123.

 

Rozdziały w monografiach.

 

1) Okręgi sądowe w Prusach w latach 1801-1918 a podział administracyjny, [w:] (red.) P. Jurek, Podziały terytorialne Polski. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Materiały konferencji historyków prawa w Karpaczu (29 IX – 1 X 1997), [b.m.] 1997, s. 27-30. 

2) Ustalenia alternatywne w polskim procesie karnym okresu międzywojennego, [w:] (red.) P. Jurek, W kręgu dziejów prawa karnego. Materiały II Konferencji historyków państwa i prawa. Karpacz 3-5.09.1998, Wrocław 1999, s. 72-79.

3) Ius gladii, [w:] (red.) P. Jurek, W kręgu dziejów wymiaru sprawiedliwości. Materiały III Konferencji Historyków Państwa i Prawa. Karłów 7-9 września 1999, Wrocław 2000, s. 17-26.

4) Ewolucja praw stron w polskim procesie karnym okresu międzywojennego, [w:] (red.) A. Lityński, M. Mikołajczyk, Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń 17-20 września 2000 r., t. II, Katowice 2001, s. 188-195. 

5) Prawne ograniczenia swobody zawierania małżeństw przez oficerów w II Rzeczypospolitej, [w:] (red.) P. Jurek, W kręgu dziejów sił zbrojnych i prawa wojskowego. Materiały IV Konferencji historyków państwa i prawa. Polanica 4-6 września 2000, Wrocław 2001, s. 106-121.

6) Poglądy Edmunda Krzymuskiego na temat teorii karnej Immanuela Kanta, [w:] (red.) M. Maciejewski, M. Marszał, Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, [b.m.] 2002, s. 493-500. 

7) Przestępstwa przeciwko czci w praktyce sądów wiejskich kresu klimkowskiego w XVII i na początku XVIII wieku, [w:] (red.) P. Jurek, Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne. Materiały V Konferencji historyków państwa i prawa. Świeradów Zdrój 6-10 wrzesień 2001, Wrocław 2002, s. 82-92.

8) Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku jako przykład przenikania różnych systemów prawnych, [w:] (red.) A. Lityński, P. Fiedorczyk, Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych. Augustów 15-18 września 2002 roku, Białystok 2003, s. 349-356.

9) Ustrój władz miasta Brzegu Dolnego do 1914 roku, [w:] (red.) P. Jurek, Miasta i prawo miejskie w rozwoju historycznym. Materiały VI Konferencji historyków państwa i prawa. Lądek Zdrój 9-11 września 2002, Wrocław 2003, s. 91-105 (współautor: B. Koredczuk).

10) Przywileje drukarskie szlachty. Na przykładzie Śląska do końca XVIII w., [w:] (red.) P. Jurek, Pozycja prawna stanu szlacheckiego. Materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa. Szklarska Poręba  11-13 lipca 2003, Wrocław 2004, s. 103-114 (współautor: B. Koredczuk).

11) Numerus clausus w adwokaturze polskiej okresu międzywojennego, [w:] (red.) P. Jurek, Mniejszości narodowe. Problemy ustrojowo-prawne. Materiały VIII Konferencji historyków państwa i prawa. Łagów 8-11 lipca 2004, Wrocław 2005, s. 135-144.

12) Kamil Stefko – omnibus nauk prawnych, [w:] (red.) M. Marszał, J. Przygodzki, Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, Wrocław 2006, s. 170-180.

13) Kontakty naukowe Theodora Mommsena z wrocławskim środowiskiem uniwersyteckim, [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezská Vĕdecká Obec, Wrocław 2006, s. 210-227.

14) Od „sędziowskiego wymiaru kary w RP” do „sędziowskiego wymiaru kary w PRL”, [w:] (red.) J. Giezek, Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006, s. 377-390.

15) „Prawo ubogich” czyli rzecz o próbie pogodzenia interesu jednostki z interesem państwa, [w:] (red.) D. Bogacz, M. Tkaczuk, Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, Szczecin 2006, s. 651-660.

16) Przysięga wyznaniowa w polskim procesie karnym okresu międzywojennego, [w:] (red.) G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Cuius regio, eius religio?. Zjazd Historyków Państwa i Prawa. Lublin, 20-23 IX 2006 r., Lublin 2006, s. 403-414.

17) Zapis na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku, [w:] (red.) P. Jurek, Postępowanie polubowne w dziejach. Materiały IX konferencji historyków państwa i prawa. Przemyśl 7-10 lipca 2005, Wrocław 2006, s. 109-119.

18) Znieważenie, zniesławienie i obraza urzędnika według kodeksu karnego z 1932 r., [w:] (red.) A. M. Sosnowski, Administracja publiczna – obywatel, społeczeństwo, państwo, Wrocław 2006, s. 137-144.

19) Nauki ekonomiczne i prawnicze, [w:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 294-296 (współautor: J. Chumiński).

20) Przysięga wyjawienia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym w okresie międzywojennym, [w:] (red.) P. Jurek, Postępowanie egzekucyjne w dziejach. X Konferencja Naukowa. Karpacz, 11-13 września 2006 r., Wrocław 2007, s. 129-141.

21) Szkoły prawnicze, [w:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, s. 313-327.

22) Ernst Theodor Gaupp – ojciec śląskiej historii prawa, [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrten Republik. Slezská Vĕdecká Obec, Vol. 3, Wrocław 2008, s. 361-373.

23) Lokacja miast w Polsce (wybrane aspekty prawne), [w:] (red.) D. Wańka, T. Krokos, 750 lat lokacji Kalisza. Materiały sesji popularnonaukowej. Kalisz, 10 października 2007, Kalisz 2008, s. 9-22.

24) Walka sądów z cudami. Refleksje prawne na temat stosunków państwo-Kościół w Polsce po II wojnie światowej, [w:] (red.) J. Koredczuk, Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa. Kowary, 6-8 września 2007 r., Wrocław 2008, s. 177-187.

25) Badania nad historią ustroju i prawa Rosji w nauce polskiej po 1989 r., [w:] Aктуальні пробми історії держави і права країн центрально-східної Европи (присвячено 150-річчю Oсвальда Бальцера). Матеріали міжнародної наукової конференції (24-25 квітня 2009 р.), Львів 2009, s. 29-31.

26) „Bykowe”. Epizod z dziejów podatków w Polsce, [w:] (red.) R. Wojciechowski, Z dziejów skarbowości, Wrocław 2009, s. 57-71.

27) Ewolucja prawno karnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce w latach 1989-2009, [w:] (red.) D. Walencik, Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, Katowice-Bielsko-Biała 2009, s. 81-91.

28) Małżeństwa węgierskie, [w:] (red.) A. Lityński, M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, Katowice-Kraków 2009, s. 331-338.

29) Prawo karne a społeczeństwo obywatelskie (kilka refleksji na kanwie poglądów Juliusza Makarewicza), [w:] (red.) J. Blicharz, J. Boć, Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2009, s. 53-65.

30) Spory o kształt prawa karnego w Polsce międzywojennej, [w:] (red.) M. Marszał, M. Sadowski, Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918–1939, Wrocław 2009, s. 255-267.

31) Wrocławski okres w życiu Józefata Zielonackiego, [w:] (red.) M. Małecki, Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, Bielsko-Biała 2009, s. 459-465.

32) Foreword [Słowo wstępne], [w:] (red.) L. Lehman, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w fotografiach (1945-2010), Wrocław 2010, s. 19-30 [wersja angielska].

33) Nauka prawa karnego w Rosji. Od jej wzlotu do upadku, [w:] (red.) M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz, O prawie i jego dziejach. Księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu, w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Ks. I, Katowice 2010, s. 691-704.

34) Niezgodność działania Kościołów lub związków wyznaniowych z przepisami prawa, [w:] (red.) K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11-12 IX 2010, Poznań 2010, s. 57-65.

35) Pojęcie społeczeństwa w kodeksie karnym z 1932 roku, [w:] (red.) J. Przygodzki, M. J. Ptak, Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Wrocław 2010, s. 719-726.

36) Prawo dziedziczenia nieruchomości przez córki na Wileńszczyźnie, [w:] (red.) S. Rogowski, Pozycja prawna kobiet w dziejach, Wrocław 2010, s. 97-109.

37) Słowo wstępne, [w:] (oprac.) L. Lehman, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w fotografiach (1945-2010), Wrocław 2010, s. 7-18.

38) Uniwersytecki Instytut Medycyny Sądowej i Kryminalistyki we Wrocławiu, [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrten Republik. Slezská Vĕdecká Obec, Vol. 4, Wrocław 2010, s. 346-363.

39) Z Dobrodzienia na katedrę uniwersytecką. Życie i działalność Ludwika Antona Gitzlera, [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, Opole 2010, s. 131-142.

40) Nauka i nauczanie procesu karnego w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] (red.) T. Kruszewski, Nauka i nauczanie prawa w dziejach, Wrocław 2011, s. 117-140.

41) Ernst Ludwig Beling – wybitny karnista niemiecki, [w:] (red.) M. Marszał, J. Przygodzki, Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 2012, s. 29-37.

42) Nauka i nauczanie prawa administracyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1881-1945, [w:] (red.) S. Grodziski, A. Dziadzio, Regnare. Gubernare. Administrare. Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, Kraków 2012, s. 245-250.

43) Przestępstwa przeciwko rodzinie w ujęciu polskich dwudziestowiecznych kodyfikacji karnych, [w:] (red.) J. Rominkiewicz, Rodzina i jej prawa, Wrocław 2012, s. 167-180.

44) Studia Andrzeja Szeptyckiego we Wrocławiu, [w:] (red.) A. Mańko-Matysiak, M. Hałub, Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezská Vĕdecká Obec, Vol. 5, Dresden-Wrocław 2012, s. 283-298.

45) Uprzywilejowanie i dyskryminacja kobiet w prawie spadkowym ziemskim Rzeczypospolitej szlacheckiej, [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, Opole 2012, s. 133-144.

46) Wpływ francuskiego kodeksu postępowania karnego z 1808 roku na polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku, [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Ze studiów nad tradycją prawa, Warszawa 2012, s. 91-102.

47) Badania nad prawem magdeburskim i saskim prawników wrocławskich do 1945 r., [w:] (red.) A. Gaca, Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej, Toruń 2013, s. 201-209.

48) Kształtowanie się modelu polskiego procesu karnego w latach 1918-1955, [w:] (red.) P. Hofmański, System prawa karnego procesowego, T. I, Cz. 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2013, s. 329-367.

49) Odpowiedzialność karna obywatela polskiego za służbę w obcym wojsku w świetle polskich XX-wiecznych kodyfikacji karnych, [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, Opole 2013, s. 277-289.

50) Powstanie i organizacja władz samorządowych w Brzegu Dolnym w latach 1945-1954, [w:] (red.) M.J. Ptak, Samorząd i samorządność w przeszłości teraźniejszości, Wrocław 2013, s. 157-172.

51) Ulgi podatkowe z tytułu darowizn jako źródło finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ich działalności, [w:] (red.) P. Sobczyk, K. Warchałowski, Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, Warszawa 2013, s. 265-276.

52) Kompetencje Ministra Edukacji Narodowej dotyczace nauczania religii i etyki w szkołach publicznych, [w:] (red.) J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa 2014, s. 77-93.

53) "Podstawienie dla swych dzieci" w ABGB (do 1914 roku), [w:] (red.) A. Pasek, Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach, Wrocław 2014, s. 145-153.

54) Sprawa nauczania przedmiotu religioznawstwo jako próba ograniczenia roli Kościoła Katolickiego w życiu publicznym w okresie PRL-u, [w:] (red.) W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków 2014, s. 347-355.

55) Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi  w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] (red.) J. Blicharz, A. Chrisidu-Budnik, A. Sus, Zarządzanie szkołą wyższą, Wrocław 2014, s. 13-20 [Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, e-Monografie nr 56].

56) Budownictwo sakralne i kościelne w świetle polskiego orzecznictwa administracyjnego, [w:] (red.) P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, Lublin 2015, s. 123-134.

57) Instytucje prawa karnego procesowego politycznie uwarunkowane (ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego), [w:] (red.) E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec, Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, Opole 2015, s. 599-607.

58) Kodeks Karzący a Kodeks Kar Głównych i Poprawczych, [w:] (red.) L. Mażewski, Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856). System polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832 r., Radzymin 2015, s. 233-245.

59) Konstytucyjne gwarancje praw oskarżonego w Królestwie Polskim w konstytucji z 1815 r. i statucie organizcnym z 1832 r., [w:] (red.) L. Mażewski, Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856). System polityczny, prawo i statut organizcny z 26 lutego 1832 r., Radzymin 2015, s. 325-338.

60) Od winy do niewinności. Ewolucja zasady domniemania niewinności w polskim procesie karnym, [w:] (red.) M. Podkowski, Zasady prawne  w dziejach prawa publicznego i prywatnego, Wrocław 2015, s. 141-152.

61) Prawnicze tradycje Viadriny na Uniwersytecie Wroclawskim, [w:] (red.) J. Harasimowicz, Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, T. IV. Uniwersytet wroclawski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Wrocław 4-7 października 2011, Wroclaw 2015, s. 49-56.

62) Rozwój nauk penalnych na Uniwersytecie Wrocławskim po II wojnie światowej, [w:] (red.) W. Kucharski, K. Bock-Matuszyk, G. Strauchold, Nauka w powojennym Wrocławiu. W 70. rocznicę powstania polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 347-355.

63) Zasada pacta sunt servanda w prawie karnym procesowym, [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Pacta sunt servanda - nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego, Kraków 2015, s. 127-135.

64) Ewolucja modelu postępowania przygotowawczego w polskim prawie karnym procesowym, [w:] (red.) P. Hofmański, System prawa karnego procesowego, (red.) R.A. Stefański, Postępowanie przygotowawcze, t. X, Warszawa 2016, s. 47-120.

65) Karl Witte - genialne dziecko, prawnik i znawca Dantego, [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrten Republik. Slezka Vedecka Obec, Vol. 7, Dresden-Wrocław 2016, s. 207-217.

66) O założeniach filozoficznych poglądów naukowych Witolda Świdy, [w:] (red.) K. Łucarz, J. Sawicki, Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, t. 2, Wrocław 2016, s. 341-348.

67) Powojenna działalność naukowa byłych wileńskich profesorów historii prawa: Iwo Jaworskiego i Seweryna Wysłoucha, [w:] (red.) P. Dąbrowski, D. Szpoper, Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Gdańsk-Olsztyn 2016, s..209-221.

68) Realizacja zasady pro publico bono w konkordacie polskim z 1925 roku, [w:] (red.) M. Marszał, J. Przygodzki, Pro publico bono - idee i działalność, Wrocław 2016, s. 147-160.

69) "Student biedny, ale honorowy". Problem pojedynków w dawnych wrocławskich korporacjach studenckich, [w:] (red.) P. Wiązek, Honor, cześć, godność. Aspekty historyczno-prawne, Wrocław 2016, s. 139-156.

70) Znaczenie religii w koncepcjach penitencjarnych Juliana Ursyna Niemcewicza i Frydryka Skarbka, [w:] (red.) J. Nikołajewicz, Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawnei i praktyczne, Warszawa 2016, s. 35-48.

71) Brzeg Dolny w latach 1918-1939, [w:] (red.) J. Koredczuk, Brzeg Dolny. Dzieje miasta, T. I, Brzeg Dolny 2017, s. 185-216.

72) Nadanie praw miejskich Brzegowi Dolnemu i hrb miasta, [w:] (red.) J. Koredczuk, Brzeg Dolny. Dzieje miasta, T. I, Brzeg Dolny 2017, s. 81-102.

 

 

Hasła encyklopedyczne.

 

1) Arciszewski Tomasz, [w:] (red.) D. Wańka, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Ziemi kaliskiej, T. III, Kalisz 2007, s. 55-56.

2) Lesław Adam, [w:] (red.) J. Chumiński, Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 365 (współautor: J. Chumiński).

3) Łaski Jan, [w:] (red.) D. Wańka, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Ziemi kaliskiej, T. III, Kalisz 2007, s. 249-250.

4) Łoyko-Rędziejewski Feliks Franciszek, [w:] (red.) D. Wańka, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Ziemi kaliskiej, T. III, Kalisz 2007, s. 253-254.

5) Potocki Józef, [w:] (red.) D. Wańka, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Ziemi kaliskiej, T. III, Kalisz 2007, s. 333-334.

6) Ptolomeusz Klaudiusz, [w:] (red.) D. Wańka, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Ziemi kaliskiej, T. III, Kalisz 2007, s. 339.

7) Seyda Władysław Kazimierz, [w:] (red.) D. Wańka, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Ziemi kaliskiej, T. III, Kalisz 2007, s. 370.

8) Skotnicki-Bogoria Jarosław, [w:] (red.) D. Wańka, Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Ziemi kaliskiej, T. III, Kalisz 2007, s. 375-376.

9) Alina Wawrzyńczyk (1908-1997), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s. 314-315.

10) Franciszek Ryszka (1924-1998), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s. 242-247.

11) Iwo Jaworski (1898-1959), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s.111-114 (współautor: E. Klein).

12) Józef Popkiewicz (1920-1998), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s. 232-236.

13) Karol Cincio (1910-1959), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s. 47-50.

14) Karol Gandor (1930-1988), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław2010, s. 75-77 (współautor: K. Koreń).

15) Leszek Winowski (1910-1979), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s. 319-322 (współautor: E. Klein).

16) Seweryn Wysłouch (1900-1968), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s. 323-330.

17) Stanisław Serwacki (1908-1985), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s. 250-252 (współautor: K. Koreń).

18) Stanisław Walczak (1913-2002), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s. 310-313 (współautor: K. Koreń).

19) Teresa Janasz (1921-2001), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, s. 104-106 (współautor: E. Klein).

20) Darowizny na cele kultu religijnego, [w:] (red.) A. Mezglewski, Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014, s. 42-45.

21) Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, [w:] (red.) A. Mezglewski, Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014, s. 45-48.

22) Dotacje państwowe dla związków wyznaniowych, [w:] (red.) A. Mezglewski, Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014, s. 59-62.

23) Ulgi i zwolnienia podatkowe na rzecz związków wyznaniowych, [w:] (red.) A. Mezglewski, Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014, s. 477-480.

24) Zwolnienia celne na rzecz kościelnych jednostek organizacyjnych, [w:] (red.) A. Mezglewski, Leksykon prawa wyznaniowego, Warszawa 2014, s. 588-591.

25) Jan Baszkiewicz (1930-2011), [w:] (red.) L. Lehmann, M. Maciejewski, Pamięci zmarłych Profesorów i Docentow Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2015, Wrocław 2015 [wersja elektroniczna].

 

Inne publikacje.

        

1)  Zjazd historyków prawa w Karpaczu, Czasopismo Prawno-Historyczne 1990, T. XLII, z. 1-2, s. 213 (współautor: P. Jurek).

2) Bibliografia prac prof. dra Kazimierza Orzechowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1477. Prawo CCXXII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 1993, s. 13-41 (współautor: B. Koredczuk).

3) Obrony prac doktorskich, Czasopismo Prawno-Historyczne 1994 [wyd. 1995], T. XLVI, z. 1-2, s. 215.

4) Bibliografia prac Prof. dra Kazimierza Orzechowskiego za lata 1992-2002, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2501. Prawo CCLXXXV. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu], Wrocław 2003, s. 9-19 (współautor: B. Koredczuk).

5) Jacek Przygodzki, Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815. Organizacja i działalność, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2411, Prawo CCLXXX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss. 281; Czasopismo Prawno-Historyczne 2003, T. LV, z. 1, s. 498-500 (recenzja).

6) Bibliografia prac prof. dra hab. Alfreda Koniecznego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2616. Prawo t. CCLXXXVIII. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Alfredowi Koniecznemu], Wrocław 2004, s. 23-48 (współautor: B. Koredczuk).

7) Restytucja ogólnopolskiej olimpiady historyczno-prawnej im. M. Sczanieckiego, Czasopismo Prawno-Historyczne 2004, T. LVI, z. 1, s. 407-408 (współautorzy: P. Jurek, M. Gałędek).

8) Bibliografia historycznoprawna zawartości serii „Prawo” i „Prawo. Studia Historycznoprawne” Acta Universitatis Wratislaviensis, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3015. Prawo CCCIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2007, s. 397-413.

9) Słowo wstępne, [w:] (red.) J. Koredczuk, Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa. Kowary, 6-8 września 2007 r., Wrocław 2008, s. 9-10.

10) Profesor Kazimierz Orzechowski, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2009, T. XII, s. IV.

11) Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3270. Prawo CCCXI. Studia Historycznoprawne [Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego], Wrocław 2010, s. 11-17.

12) Kazimierz Orzechowski (1923-2099), Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2010, T. VII, s. 383-384.

13) Międzynarodowa konferencja naukowa w Ołomuńcu: „200 lat ABGB – od kodyfikacji ku rekodyfikacji czeskiego prawa cywilnego”, Czasopismo Prawno-Historyczne 2011, T. LXIII, z. 2, s. 472-473.

14) Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 2010, ss. 395+XXVI (Wykłady specjalizowane); [w:] (red.) M. Maciejewski, T. Scheffler, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem T. 34, nr 3, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3504, Wrocław 2012, s. 130-132 (recenzja).

15) Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3465. Prawo 314. Studia Historycznoprawne Wrocław 2012, s. 9-16.

16) Zdzisław Zarzycki. Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918-1945. Studium historyczno-prawne. Kraków 2010, ss. 755, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2012, T. X/3, s. 99-103 (recenzja).

17) Dwie konferencje naukowe historyków państwa i prawa: II Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego „Ewolucja prawa”, Katowice, 19–20 września 2013 r.; XVII Konferencja naukowa historyków państwa i prawa „Pozycja prawna dziecka na przestrzeni wieków”, Duszniki-Zdrój–Zieleniec, 19–21 września 2013 r., Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, T. XII/1, s. 153-155.

18) Marian Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 620, Czasopismo Prawno-Historyczne 2014, T. LXVI, z. 1, s. 514-517 (recenzja).

19. Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3602. Prawo T. CCCXVI/2. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2014, s. 9-16.

20. Od pierwszych zajęć do aplikacji mobilnej. 70 lat prawa na UWr, Przegląd Uniwersytecki 2016, R. XXII, Nr 1(211), s. 8-9 [współautor: K. Jasińska].

 

C. Redakcje prac naukowych.

 

1) Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa. Kowary, 6-8 września 2007 r., Wrocław 2008, ss. 301.

2) Brzeg Dolny. Dzieje miasta, T. I, Brzeg Dolny 2017, ss. 333.