Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Bogna Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 97
Email:
bogna [dot] kaczorowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019
(w okresie zajęć dydaktycznych)
 

środy, godz. 15.00–17.00
 
W terminach zjazdów studentów zaocznych
3 listopada 2018 r. (sobota), godz. 12.00–13.00
25 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 13.00–14.00
16 grudnia 2018 r. (niedziela), godz. 14.00–15.00
5 stycznia 2019 r. (sobota), godz. 11.30–12.30
27 stycznia 2019 r. (niedziela), godz. 12.00–13.00
 

 
Działalność naukowa: 

  Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyka umów cywilnoprawnych w kontekście aktualnych przemian prawa prywatnego.
 
  Projekty badawcze

Granty badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na realizację w latach 2013, 2014 i 2015 zadań badawczych z zakresu problematyki umów obligacyjnych
 
  Publikacje
 
  Monografie

Wykładnia umów obligacyjnych w świetle współczesnych tendencji rozwoju prawa prywatnego, Wrocław 2018.

  Ważniejsze artykuły

Znaczenie współczesnej komparatystyki prawniczej na przykładzie analizy prawnoporównawczej swobody umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2008, t. 5, s. 67–86.

Specyfika umowy adhezyjnej a zakres swobody kontraktowej, „Radca Prawny” 2009, nr 3, s. 30–40.

Rys historyczny kształtowania się swobody umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2009, t. 6, s. 245–254.

Wizja wykładni umów w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 2, s. 9–32.

Temida staropolska w relacji Claudio Rangoniego z 1604 roku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2012, t. 10, nr 3, s. 55–76 (współautor: Włodzimierz Kaczorowski).

Umowy elektroniczne a zasada swobody umów – wybrane zagadnienia, [w:] X-lecie. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. E. Galewska, S. Kotecka, Wrocław 2012, s. 325–336.

Standardy cywilnoprawnej ochrony kontrahenta w stosunkach dwustronnie profesjonalnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 1, s. 51–86.

Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio a wykładnia umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2013, t. 11, z. 2, s. 63–80.

Reguły wykładni umów w projektach prawa o zobowiązaniach i kodeksu zobowiązań. Na marginesie dyskusji nad prawem prywatnym, „Forum Prawnicze” 2015, nr 5 (31), s. 78–99.

Wykonanie umów elektronicznych, [w:] Sporządzanie umów elektronicznych, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2017, s. 131–187.

Zarys problematyki „prawa umów in statu renascendi”, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018, s. 395–407.