Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Bogna Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 97
Email:
bogna [dot] kaczorowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
(w okresie zajęć dydaktycznych)
 
W tygodniach nieparzystych:
wtorki, godz. 9.30–11.30

W tygodniach parzystych:

wtorki, godz. 11.00–13.00
 
W terminach zjazdów studentów zaocznych
24 lutego 2019 r. (niedziela), godz. 17.00–18.00
23 marca 2019 r. (sobota), godz. 11.30–12.30
14 kwietnia 2019 r. (niedziela), godz. 17.00–18.00
11 maja 2019 r. (sobota), godz. 16.00–17.00
19 maja 2019 r. (niedziela), godz. 11.30–12.30

 
Działalność naukowa: 

  Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyka umów cywilnoprawnych w kontekście aktualnych przemian prawa prywatnego.
 
  Projekty badawcze

Granty badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na realizację w latach 2013, 2014 i 2015 zadań badawczych z zakresu problematyki umów obligacyjnych
 
  Publikacje
 
  Monografie

Wykładnia umów obligacyjnych w świetle współczesnych tendencji rozwoju prawa prywatnego, Wrocław 2018.

  Ważniejsze artykuły

Znaczenie współczesnej komparatystyki prawniczej na przykładzie analizy prawnoporównawczej swobody umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2008, t. 5, s. 67–86.

Specyfika umowy adhezyjnej a zakres swobody kontraktowej, „Radca Prawny” 2009, nr 3, s. 30–40.

Rys historyczny kształtowania się swobody umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2009, t. 6, s. 245–254.

Wizja wykładni umów w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 2, s. 9–32.

Temida staropolska w relacji Claudio Rangoniego z 1604 roku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2012, t. 10, nr 3, s. 55–76 (współautor: Włodzimierz Kaczorowski).

Umowy elektroniczne a zasada swobody umów – wybrane zagadnienia, [w:] X-lecie. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. E. Galewska, S. Kotecka, Wrocław 2012, s. 325–336.

Standardy cywilnoprawnej ochrony kontrahenta w stosunkach dwustronnie profesjonalnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 1, s. 51–86.

Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio a wykładnia umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2013, t. 11, z. 2, s. 63–80.

Reguły wykładni umów w projektach prawa o zobowiązaniach i kodeksu zobowiązań. Na marginesie dyskusji nad prawem prywatnym, „Forum Prawnicze” 2015, nr 5 (31), s. 78–99.

Wykonanie umów elektronicznych, [w:] Sporządzanie umów elektronicznych, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2017, s. 131–187.

Zarys problematyki „prawa umów in statu renascendi”, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018, s. 395–407.