Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Bogna Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 97
Email:
bogna [dot] kaczorowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019
(w okresie zajęć dydaktycznych)
 

środy, godz. 15.00–17.00

Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań, w tym zwłaszcza problematyka umów cywilnoprawnych w kontekście aktualnych przemian prawa prywatnego.

 

Projekty badawcze

Granty badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na realizację w latach 2013, 2014 i 2015 zadań badawczych z zakresu problematyki umów obligacyjnych.

 

Ważniejsze publikacje

 

Znaczenie współczesnej komparatystyki prawniczej na przykładzie analizy prawnoporównawczej swobody umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2008, t. 5, s. 67–86.
 

Specyfika umowy adhezyjnej a zakres swobody kontraktowej, „Radca Prawny” 2009, nr 3, s. 30–40.
 

Rys historyczny kształtowania się swobody umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2009, t. 6, s. 245–254.
 

Wizja wykładni umów w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 2, s. 9–32.
 

Temida staropolska w relacji Claudio Rangoniego z 1604 roku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2012, t. 10, nr 3, s. 55–76 (współautor: Włodzimierz Kaczorowski).
 

Umowy elektroniczne a zasada swobody umów – wybrane zagadnienia, [w:] X-lecie. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. E. Galewska, S. Kotecka, Wrocław 2012, s. 325–336.
 

Standardy cywilnoprawnej ochrony kontrahenta w stosunkach dwustronnie profesjonalnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 1, s. 51–86.
 

Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio a wykładnia umów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2013, t. 11, z. 2, s. 63–80.
 

Reguły wykładni umów w projektach prawa o zobowiązaniach i kodeksu zobowiązań. Na marginesie dyskusji nad prawem prywatnym, „Forum Prawnicze” 2015, nr 5 (31), s. 78–99.
 

Wykonanie umów elektronicznych, [w:] Sporządzanie umów elektronicznych. Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2017, s. 131–187.