dr Krzysztof Horubski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 506, bud. A.

 

 

 

 

Telefon:
+48 71 3752308
Email:
krzysztof [dot] horubski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje

 

środa (06.09) - godz. 10:00 - 11:00

sobota (09.09) - godz. 11:20 - 12:20

niedziela (17.09) - godz. 14:00 - 15:00

środa (20.09) - godz. 11:30 - 12:30

 

Seminaria - przedmioty prawo gospodarcze publiczne i prawo zamówień publicznych

 

Wśród obszarów tematycznych prac licencjackich oraz magisterskich możliwych do opracowania w ramach zajęć seminaryjnych na wszystkich kierunkach studiów chciałbym przykładowo wskazać na zagadnienia:

- działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców,

- inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym specjalnych stref ekonomicznych,

- ochrony konkurencji i konsumentów,

- swobód rynku wewnętrznego i reguł konkurencji w prawie Unii Europejskiej,

- zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,

- organizacji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych przedsiębiorców publicznych,

- wolności gospodarczej i jej publicznoprawnych ograniczeń,

- wspierania gospodarki oraz pomocy publicznej,

- przekształceń własnościowych w gospodarce, w tym procesów prywatyzacyjnych,

- funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym,

- działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, pocztowym, transportowym.

Zdjęcie użytkownika dr Krzysztof Horubski
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

- prawo gospodarki komunalnej, reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej, procedury publicznego prawa gospodarczego, prawo zamówień publicznych, publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów.

 

2. Dorobek naukowy:

Autor ponad 40 opracowań naukowych (studiów, artykułów, rozdziałów w monografiach i podręcznikach) z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa gospodarki komunalnej oraz prawa zamówień publicznych, w tym w ramach tomów 8A i 8B Systemu Prawa Administracyjnego, pt. "Publiczne prawo gospodarcze", a także w czasopismach takich jak: "Kwartalnik Prawa Publicznego", "Państwo i Prawo", "Samorząd Terytorialny",  "Przegląd Prawa Publicznego", "Wroclaw Review of Law, Administration & Economics", "Przegląd Prawa Handlowego", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", "Przegląd Prawa i Administracji", "Studia Prawa Publicznego".

 

Lista publikacji:

1. K. Horubski, Interes w uzyskaniu zamówienia publicznego (studium), Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1-2/2010.

2. K. Horubski, Publiczno- i prywatnoprawne elementy zamówień publicznych, Państwo i Prawo, nr 7/2009.

3. K. Horubski, Przedsiębiorstwo [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, Warszawa 2013.

4. K. Horubski, Planowanie gospodarcze [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, Warszawa 2013.

5. K. Horubski, Wspieranie gospodarki [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, Warszawa 2013.

6. K. Horubski, Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.

7. K. Horubski, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.

8. K. Horubski, Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji gospodarczej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.

9. K. Horubski, Odpowiedzialność odszkodowawcza zamawiającego za naruszenie reguł udzielania zamówień publicznych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 1/2008.

10. K. Horubski, Instrumentalizacja kryteriów oceny ofert, Przegląd Prawa Publicznego, nr 11/2007.

11. K. Horubski, Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Samorząd Terytorialny, nr 10/2006.

12. K. Horubski, Udział gminy w spółce prowadzącej działalność w sferze sportu profesjonalnego [w:] L. Kieres (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, Wrocław 2010.

13. K. Horubski, Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej [w:] L. Kieres (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2007.

14. K. Horubski, Prawne warunki inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych [w:] R. Biskup, M. Ganczar (red.), Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, Lublin 2007.

15. K. Horubski, Kompetencje orzecznicze w sprawach z zakresu udzielania zamówień publicznych [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.

16. K. Horubski, T. Kocowski, Konsorcjum jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych [w:] J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Warszawa 2011.

17. K. Horubski, G. Klich, Konflikty na tle udzielania ograniczonej liczby koncesji [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010.

18. K. Horubski, B. Olszewski, Konflikty interesów w działalności reklamowej skierowanej do dzieci [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010.

19. K. Horubski, J. Gola, Funkcjonowanie izb gospodarczych jako przejaw samorządności przedsiębiorców [w:] J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009.

20. K. Horubski, Wybór podmiotu wykonującego zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych [w:] M. Górski, K. Nowacki (red.), Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012.

21. K. Horubski, Spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną jako podmiot administracji publicznej [w:] J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław 2012.

22. K. Horubski, Realizacja zamówienia publicznego [w:] M. Guziński (red.), Prawo zamówień publicznych (wyd. I), Wrocław 2008.

23. K. Horubski, Realizacja zamówienia publicznego [w:] M. Guziński (red.), Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej. Podręcznik akademicki (wyd. II), Wrocław 2012.

24. K. Horubski, Zmiany składu konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz na etapie wykonywania zamówienia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 270, Wrocław 2012.

25. K. Horubski, Wpływ naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych na wynik postępowania jako element kontroli udzielania zamówień publicznych [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013.

26. K. Horubski, Wątpliwości wokół kwalifikacji spółek kapitałowych jako gminnych osób prawnych a ograniczenia antykorupcyjne w sferze gospodarczej [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska, 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, Katowice 2013.

27. K. Horubski, Procedury wyboru podmiotów realizujących zadania w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zasadnicze tezy) [w:] M. Górski, K. Nowacki (red.), Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi: materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, 16-17 października 2012 r., Wrocław 2013.

28. K. Horubski, Postępowanie o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych jako procedura swoista publicznego prawa gospodarczego [w:] B. Popowska (red.), Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Poznań 2013.

29. K. Horubski, Public contracts by negotiated procedure in cases of urgency - new interpretation of legal basis in light of experiences with organization of the 2012 European Football Championship?, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics 1/2013 (vol. 3).

30. K. Horubski, T. Kocowski, Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Prawo zamówień publicznych.Kwartalnik 1/2014.

31. K. Horubski, Ochrona interesów pracowników w systemie zamówień publicznych - wybrane zagadnienia [w:] T. Kocowski, K. Marak, Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 362, Wrocław 2014.

32. K. Horubski, Opracowania planistyczne jako przedmiot zamówień publicznych, Problemy Planistyczne - Jesień 2014, Zeszyt SUZOIU 1/2014.

33. K. Horubski, T. Kocowski, Wymóg zatrudnienia przez wykonawcę zamówienia publicznego personelu na podstawie umowy o pracę, Prawo zamówień publicznych. Kwartalnik, 1/2015.

34. K. Horubski, Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej - granice znaczeniowe [w:] M. Jabłoński, K. Kiczka (red.), Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Przegląd Prawa i Administracji. Tom XCVIII, Wrocław 2014.

35. K. Horubski, W. Małecki, P. Soroka, Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Przegląd Prawa i Administracji nr 100, Wrocław 2015.

36. K. Horubski, Pozacenowe kryteria ekonomiczne oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych (wybrane zagadnienia) [w:] J. Korczak (red.), Administracja publiczna pod rządami prawa, Wrocław 2016.

37. K. Horubski, Status publicznego podmiotu gospodarczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego a prawo do sądu jako prawo podstawowe [w:] A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa 2016.

38. K. Horubski, Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wobec wolności działalności gospodarczej [w:] J. Gola, T. Kocowski (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Przegląd Prawa i Administracji nr 103, Wrocław 2015.

39. K. Horubski, Warunki ubiegania się o zamówienie publiczne w ramach wstępnej kwalifikacji wykonawców, Prawo zamówień publicznych. Kwartalnik 3/2015.

40. K. Horubski, Kontrola udzielania zamówień publicznych a nadzór w materialnym prawie administracyjnym (studium), Studia Prawa Publicznego 4/2015.

41. K. Horubski, Nieuczciwość praktyki rynkowej w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [w:] T. Kocowski, J. Gola (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 372, Wrocław 2014.

 

 

3. O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

2002-2004 - studia uzupełniające z zakresu prawa niemieckiego "Szkoła prawa niemieckiego/Die Schule des deutschen Rechts" - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Humboldt Universitaet zu Berlin

2004-2009 - studia doktoranckie nauk prawnych (Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego)

2008 - absolwent aplikacji sędziowskiej w Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

od 2010 r. - adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego