Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Krzysztof Horubski

Kontakt: 

Pokój 506, bud. A.

 

 

 

 

Telefon:
+48 71 3752308
Email:
krzysztof [dot] horubski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje

- poniedziałki - 16:45 - 18:45

Najbliższe konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

16.03 (sobota) - 14:15 - 15:15
31.03 (niedziela) 11:15 - 12:15

Seminaria - przedmioty: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych // zamówienia publiczne oraz ze specjalizacji "Gospodarka mieniem publicznym"

Wśród obszarów tematycznych prac licencjackich oraz magisterskich możliwych do opracowania w ramach zajęć seminaryjnych na wszystkich kierunkach studiów chciałbym przykładowo wskazać na zagadnienia:

- działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców,

- inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym specjalnych stref ekonomicznych,

- ochrony konkurencji i konsumentów,

- swobód rynku wewnętrznego i reguł konkurencji w prawie Unii Europejskiej,

- zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,

- organizacji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych przedsiębiorców publicznych,

- wolności gospodarczej i jej publicznoprawnych ograniczeń,

- wspierania gospodarki oraz pomocy publicznej,

- przekształceń własnościowych w gospodarce, w tym procesów prywatyzacyjnych,

- funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym,

- działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, pocztowym, transportowym.

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

- prawo gospodarki komunalnej, reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej, procedury publicznego prawa gospodarczego, prawo zamówień publicznych, publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów.

 

2. Dorobek naukowy:

Autor ponad 50-ciu opracowań naukowych (monografii, studiów, artykułów, rozdziałów w monografiach i podręcznikach) z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa gospodarki komunalnej oraz prawa zamówień publicznych, w tym w ramach tomów 8A i 8B Systemu Prawa Administracyjnego, pt. "Publiczne prawo gospodarcze", a także w czasopismach takich jak: "Kwartalnik Prawa Publicznego", "Państwo i Prawo", "Samorząd Terytorialny",  "Przegląd Prawa Publicznego", "Wroclaw Review of Law, Administration & Economics", "Przegląd Prawa Handlowego", "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", "Przegląd Prawa i Administracji", "Studia Prawa Publicznego", "The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences". Wykonawca w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki, pt. „Nadzór publiczny nad rynkiem zamówień publicznych”, a także recenzent w ogólnopolskich czasopismach prawniczo-administracyjnych. W roku 2018 otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe.

 

Lista publikacji:

 

Monografie:

1. K. Horubski, Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego, Warszawa 2017.

 

Studia:

2. K. Horubski, Interes w uzyskaniu zamówienia publicznego (studium), Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1-2/2010.

3. K. Horubski, Kontrola udzielania zamówień publicznych a nadzór w materialnym prawie administracyjnym (studium), Studia Prawa Publicznego 4/2015.

 

Artykuły:

4. K. Horubski, Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Samorząd Terytorialny, nr 10/2006.

5. K. Horubski, Instrumentalizacja kryteriów oceny ofert, Przegląd Prawa Publicznego, nr 11/2007.

6. K. Horubski, Odpowiedzialność odszkodowawcza zamawiającego za naruszenie reguł udzielania zamówień publicznych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 1/2008.

7. K. Horubski, Publiczno- i prywatnoprawne elementy zamówień publicznych, Państwo i Prawo, nr 7/2009.

8. K. Horubski, Zmiany składu konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz na etapie wykonywania zamówienia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 270, Wrocław 2012.

9. K. Horubski, Public contracts by negotiated procedure in cases of urgency - new interpretation of legal basis in light of experiences with organization of the 2012 European Football Championship?Wroclaw Review of Law, Administration and Economics 1/2013 (vol. 3).

10. K. Horubski, T. Kocowski, Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Prawo zamówień publicznych.Kwartalnik 1/2014.

11. K. Horubski, Ochrona interesów pracowników w systemie zamówień publicznych - wybrane zagadnienia [w:] T. Kocowski, K. Marak, Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 362, Wrocław 2014.

12. K. Horubski, Opracowania planistyczne jako przedmiot zamówień publicznych, Problemy Planistyczne - Jesień 2014, Zeszyt SUZOIU 1/2014.

13. K. Horubski, Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej - granice znaczeniowe [w:] M. Jabłoński, K. Kiczka (red.), Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Przegląd Prawa i Administracji. Tom XCVIII, Wrocław 2014.

14. K. Horubski, Nieuczciwość praktyki rynkowej w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [w:] T. Kocowski, J. Gola (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 372, Wrocław 2014.

15. K. Horubski, T. Kocowski, Wymóg zatrudnienia przez wykonawcę zamówienia publicznego personelu na podstawie umowy o pracę, Prawo zamówień publicznych. Kwartalnik, 1/2015.

16. K. Horubski, W. Małecki, P. Soroka, Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Przegląd Prawa i Administracji nr 100, Wrocław 2015.

17. K. Horubski, Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wobec wolności działalności gospodarczej [w:] J. Gola, T. Kocowski (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Przegląd Prawa i Administracji nr 103, Wrocław 2015.

18. K. Horubski, Warunki ubiegania się o zamówienie publiczne w ramach wstępnej kwalifikacji wykonawców, Prawo zamówień publicznych. Kwartalnik 3/2015.

19. J. Łyko, R. Rudek, K. Horubski, The European Parliament: status quo vs. degressive proportionality, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, XXI, 2017, s. 23-33, 2017.

20. K. Horubski, Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych: wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 497, 2017, s. 282-297.

21. K. Horubski, Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych - wybrane problemy, Przegląd Prawa i Administracji, tom CXIV, 2018, s. 499-511.

Rozdziały i podrozdziały w monografiach:

22. K. Horubski, Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej [w:] L. Kieres (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2007.

23. K. Horubski, Prawne warunki inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych [w:] R. Biskup, M. Ganczar (red.), Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, Lublin 2007.

24. K. Horubski, Realizacja zamówienia publicznego [w:] M. Guziński (red.), Prawo zamówień publicznych (wyd. I), Wrocław 2008.

25. K. Horubski, J. Gola, Funkcjonowanie izb gospodarczych jako przejaw samorządności przedsiębiorców [w:] J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009.

26. K. Horubski, Udział gminy w spółce prowadzącej działalność w sferze sportu profesjonalnego [w:] L. Kieres (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, Wrocław 2010.

27. K. Horubski, G. Klich, Konflikty na tle udzielania ograniczonej liczby koncesji [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010.

28. K. Horubski, B. Olszewski, Konflikty interesów w działalności reklamowej skierowanej do dzieci [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010.

29. K. Horubski, Kompetencje orzecznicze w sprawach z zakresu udzielania zamówień publicznych [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011.

30. K. Horubski, T. Kocowski, Konsorcjum jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych [w:] J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Warszawa 2011.

31. K. Horubski, Wybór podmiotu wykonującego zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych [w:] M. Górski, K. Nowacki (red.), Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012.

32. K. Horubski, Spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną jako podmiot administracji publicznej [w:] J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław 2012.

33. K. Horubski, Realizacja zamówienia publicznego [w:] M. Guziński (red.), Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej. Podręcznik akademicki (wyd. II), Wrocław 2012.

34. K. Horubski, Przedsiębiorstwo [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, wydanie I, Warszawa 2013.

35. K. Horubski, Planowanie gospodarcze [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, wydanie I, Warszawa 2013.

36. K. Horubski, Wspieranie gospodarki [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, wydanie I, Warszawa 2013.

37. K. Horubski, Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.

38. K. Horubski, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.

39. K. Horubski, Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji gospodarczej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013.

40. K. Horubski, Wpływ naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych na wynik postępowania jako element kontroli udzielania zamówień publicznych [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Wrocław-Warszawa 2013.

41. K. Horubski, Wątpliwości wokół kwalifikacji spółek kapitałowych jako gminnych osób prawnych a ograniczenia antykorupcyjne w sferze gospodarczej [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska, 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, Katowice 2013.

42. K. Horubski, Procedury wyboru podmiotów realizujących zadania w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zasadnicze tezy) [w:] M. Górski, K. Nowacki (red.), Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi: materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, 16-17 października 2012 r., Wrocław 2013.

43. K. Horubski, Postępowanie o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych jako procedura swoista publicznego prawa gospodarczego [w:] B. Popowska (red.), Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Poznań 2013.

44. K. Horubski, Pozacenowe kryteria ekonomiczne oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych (wybrane zagadnienia) [w:] J. Korczak (red.), Administracja publiczna pod rządami prawa, Wrocław 2016.

45. K. Horubski, Status publicznego podmiotu gospodarczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego a prawo do sądu jako prawo podstawowe [w:] A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa 2016.

46. K. Horubski, Permitted modifications of public contracts in the EU Court of Justice case law and in the new directives of public procurement law [w:] Eurasian economic perspectives: proceedings of the 20th Eurasia Business and Economics Society Conference. Vol. 2, Cham 2018, s. 59-73.

47. K. Horubski, Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych - wybrane zagadnienia [w:] K. Kokocińska (red.), Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, Poznań 2018, s. 91-104.

48. K. Horubski, Przedsiębiorstwo [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, wydanie II, Warszawa 2018.

49. K. Horubski, Planowanie gospodarcze [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, wydanie II, Warszawa 2018.

50. K. Horubski, Wspieranie gospodarki [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A, wydanie II, Warszawa 2018.

51. K. Horubski, Administracyjnoprawny obowiązek dochodzenia roszczeń jako instrument zapewniania efektywności realizacji zamówień publicznych [w:] M. Stręciwilk, A. Dobaczewska (red.), Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych, Warszawa 2018.

 

3. O sobie

Jestem absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów uzupełniających z zakresu prawa niemieckiego "Szkoła prawa niemieckiego/Die Schule des deutschen Rechts" (współorganizowanych przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Humboldt Universitaet zu Berlin). Po ukończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii zostałem zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Jestem także absolwentem aplikacji sędziowskiej w Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Po zdaniu egzminu radcowskiego uzyskałem również wpis na listę radców prawnych. W roku 2018 uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.