Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Maciej Błażewski

Kontakt: 

pokój 504, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
tel.: (71) 375-22-67
Email:
maciej [dot] blazewski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje w semestrze letnim 2017/2018 odbędą się:
22.02.2018 - 9.20-11.20
28.02.2018 – 7.45-9.45

w sprawach pilnych proszę o kontakt drogą mailową

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze obejmują: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, prawo organizacji pozarządowych oraz prawo budowlane.

Jestem absolwentem stacjonarnych studiów prawa (2011) oraz stacjonarnych studiów administracji (2010).

Odbyłem staż naukowo-dydaktyczny na Mykolas Romeris University w Wilnie na Litwie w 2013 r.

 

Publikacje: 

Jestem autorem /współautorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym m. in.:

 

I. Publikacje monograficzne:

1. M. Błażewski. Zasada wolności budowlanej w procesie budowlanym. Studium Administracyjnoprawne, Wrocław 2016. 

2. M. Błażewski, Proces rozbiórki obiektu budowlanego, Kraków 2016.

3. M. Błażewski, B. Madej, Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym, Kraków 2015.

4. M. Błażewski, Polski proces budowlany, Kraków 2014.

5. M. Błażewski, Zasada ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym, Kraków 2014.

6. M. Błażewski, T. Chłopecki, Rozgraniczenie nieruchomości. Administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe w orzecznictwie, (w:) M. Błażewski, T. Chłopecki (red.), Kraków 2013.

                                                

II. Rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach:

          Prace związane z prawem budowlanym:

7. Ograniczenie wolności budowlanej w ujęciu rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Historycznoprawne, Prawo 2017, Nr 324 (artykuł w czasopiśmie)

8. Ingerencja policji budowlanej w proces budowlany, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 2017, Nr 3, (artykuł w czasopiśmie)

9. Płaszczyzny wolności budowlanej, (w:) Wolność w prawie administracyjnym, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017 (rozdział w książce)

10. Respect for the reasonable interests of third persons in the construction law, (w:) Current development trends in the law in the countries of Central and Eastern Europe, pod red. M. Marszał, M. Mackiewicz, Kraków 2016 (rozdział w książce)

11. Ochrona osób niepełnosprawnych w procesie budowlanym – aspekty prawnopozytywne, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2016, Vol. 5, Nr 1/2016 (artykuł w czasopiśmie)

12. Milczenie administracji jako formadziałania organu administracji publicznej w procesie budowlanym, (w:) Prawne formy realizacji zadańpublicznych, pod red. P. Bieś-Srokosz, K. Muchy, Częstochowa 2016 (rozdział w książce)

13. Reglamentacja w procesie budowlanym (w:) Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno – prawna u progu XXI wieku, pod red. P. Fiktusa, H. Malewskiego, M. Marszał,a Wrocław 2015 (rozdział w książce)

14. Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2015, Nr 318 (artykuł w czasopiśmie)

15. Zasada wolności użytkowania obiektu budowlanego w procesie jego utrzymania, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, Vol. 4, Nr 1/2015 (artykuł w czasopiśmie)

16. Ochrona wartości w procesie budowlanym (w:) Wartości w prawie administracyjnym, pod red. Jana Zimmermanna, Warszawa 2015 (rozdział w książce)

17. Reglamentacja rozpoczęcia wykonania budowli kolejowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics 2014, Nr 368,  (artykuł w czasopiśmie);

18. Zgłoszenie robót budowlanych, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2014 r., Nr 6,  (artykuł w czasopiśmie);

19. Prawo budowlane, wydane w monografii pod tytułem Materialne prawo administracyjne, pod redakcją Marcina Miemca, Warszawa 2013 (rozdział w książce)

20. Rozbiórka w „stanie wyższej konieczności”, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2013 r., Nr 5, współautorstwo, (artykuł w czasopiśmie);

21. Mediacje w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, wydane w monografii pod tytułem Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod redakcją M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałdeckiej, Wrocław 2012, (podrozdział w książce);

22. Częściowe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2012 r., Nr 5, współautorstwo, (artykuł w czasopiśmie);

23. Szczególne przypadku przeniesienia pozwolenia budowlanego po likwidacji lub śmierci inwestora, Nieruchomości i Prawo, marzec 2012, Nr 5.

         Prace związane z e-administracją:

24. Płaszczyzny administracji elektronicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2017, Nr 323, (artykuł w czasopiśmie, 

25. Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec, wydane w monografii naukowej Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej, pod redakcją K. Complaka, P. Gutierreza, J. Rosiak, Wrocław 2017 (rozdział w książce), 

26. Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wydane w monografii naukowej Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, pod redakcją J. Blicharz, L. Zacharko, Wrocław 2017 (rozdział w książce),

27. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2017, Vol. 6, Nr 1/2017 (artykuł w czasopiśmie),

28. Wartości w e-administracji i ich wyważenie, (w:) Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017, (rozdział w książce), 

29. Płaszczyzny zarządzania informacjami w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w porównaniu z polskim prawem administracyjnym, wydane w monografii pod tytułem, Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, pod redakcją J. Supernata, B. Kowalczyk, Warszawa 2017, (rozdział w książce).

30. Antywartości jako bariery rozwoju e-administracji, wydane w monografii pod tytułem, Antywartości w prawie administracyjnym, pod redakcją A. Błasia, Warszawa 2016, (rozdział w książce).

31. E-administracja jako narzędzie komunikacji w procesie budowlanym, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, Vol. 4, Nr 2/2015 (artykuł w czasopiśmie)

         Prace związane z prawem organizacji pozarządowych:

32. Organizacje pozarządowe – zakres pojęcia na tle regulacji prawnych, wydane w monografii pod tytułem Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod redakcją M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Warszawa 2010, (podrozdział w książce);

33. Ograniczenia możliwości podjęcia aktywności społecznej radnego organizacjach pozarządowych jako sposób zapobieżenia konfliktowi interesów, wydane w monografii pod tytułem Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod redakcją M. Tabernackiej  i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Warszawa 2010, (podrozdział w książce);

          Prace związane z prawem samorządu terytorialnego:

34. Wstąpienie w stosunek najmu gminnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2016 r., Nr 1,  (artykuł w czasopiśmie);

35. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania publicznego, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2011 r., Nr 5, (artykuł w czasopiśmie);

          Prace związane z prawem ochrony środowiska:

36. Mechanizmy wsparcia sprzedaży energii prosumenckiej, wydane w monografii pod tytułem Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, pod redakcją M. Szyrskiego, Warszawa 2016, (rodział w książce); 

37. Połączenie ról procesowych przez gminę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,Nowe Zeszyty Samorządowe, 2012 r., Nr 2,  (artykuł w czasopiśmie);

          Prace związane z administracją publiczną (inne prace):

38. Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności do przetrwania w sytuacjach kryzysowych, Przegląd Prawa i Administracji 2016, Tom CVI, (artykuł w czasopiśmie); 

39. Pomoc finansowa na pokrycie kosztów powrotu do kraju udzielana obywatelowi polskiemu w ramach opieki konsularnej, Edukacja Prawnicza 2013, Nr 12, współautorstwo, (artykuł w czasopiśmie)

40. Kościoły i związki wyznaniowe, wydane w monografii pod tytułem Materialne prawo administracyjne, pod redakcją Marcina Miemca, Warszawa 2013 (podrozdział w książce)

41. Działalność sponsoringowa organów administracji publicznej jako narzędzie kształtowania wizerunku, wydane w monografii pod tytułem Public relations w sferze publicznej wizerunek i komunikacja, pod redakcją M. Tabernackiej i A. Szadok-Bratuń, Warszawa 2012, (podrozdział w książce);

          Pozostałe prace:

42. Activities of the Archive of the Literary Institute "Culture" in Paris (w:)  Śladami Jerzego Giedroycia,  pod red. Pawła Fiktusa i Macieja Marszała, Kraków 2014 (rozdział w książce)

43. Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli określone w umowie przedwstępnej; Paragraf Rocznik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 2010, (artykuł w czasopiśmie);

          Redakcja naukowa: 

Współredakcja Tomu CVI Przeglądu Prawa i Administracji, 2016, pt. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej