Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Maciej Błażewski

Kontakt: 

pokój 504, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
tel.: (71) 375-22-67
Email:
maciej [dot] blazewski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje w semestrze letnim 2017/2018 odbędą się:
22.02.2018 - 9.20-11.20
28.02.2018 – 7.45-9.00 oraz 13.00-13.45
07.03.2018; 14.03.2018; 21.03.2018; 28.03.2018; 04.04.2018; 25.04.2018; 09.05.2018; 16.05.2018; 23.05.2018; 30.05.2018; 06.06.2018 w godz.  8.00-9.00 oraz 10.40-11.40
07.03.2018 - 14.00-15.00
10.04.2018 - 17.15-18,45
17.04.2018 - 17.30-19.30 

Konsultacje w weekendy:
10.03.2018 – 13.15-14.15
22.04.2018 – 13.00-14.00
19.05.2018 – 11.15-12.15
03.06.2018 – 16.00-17.00

w sprawach pilnych proszę o kontakt drogą mailową

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze obejmują: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, prawo organizacji pozarządowych oraz prawo budowlane.

Jestem absolwentem stacjonarnych studiów prawa (2011) oraz stacjonarnych studiów administracji (2010).

Odbyłem staż naukowo-dydaktyczny na Mykolas Romeris University w Wilnie na Litwie w 2013 r.

 

Publikacje: 

Jestem autorem /współautorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym m. in.:

 

I. Publikacje monograficzne:

1. M. Błażewski. Zasada wolności budowlanej w procesie budowlanym. Studium Administracyjnoprawne, Wrocław 2016. 

2. M. Błażewski, Proces rozbiórki obiektu budowlanego, Kraków 2016.

3. M. Błażewski, B. Madej, Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym, Kraków 2015.

4. M. Błażewski, Polski proces budowlany, Kraków 2014.

5. M. Błażewski, Zasada ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym, Kraków 2014.

6. M. Błażewski, T. Chłopecki, Rozgraniczenie nieruchomości. Administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe w orzecznictwie, (w:) M. Błażewski, T. Chłopecki (red.), Kraków 2013.

                                                

II. Rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach:

          Prace związane z prawem budowlanym:

7. Samowola rozbiórkowa, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2017, Vol. 6, Nr 2/2017 (artykuł w czasopiśmie)

8. Swoboda zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych w procesie budowlanym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017, Nr 495, (artykuł w czasopiśmie) 

9. Ograniczenie wolności budowlanej w ujęciu rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Historycznoprawne, Prawo 2017, Nr 324 (artykuł w czasopiśmie)

10. Ingerencja policji budowlanej w proces budowlany, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 2017, Nr 3, (artykuł w czasopiśmie)

11. Płaszczyzny wolności budowlanej, (w:) Wolność w prawie administracyjnym, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017 (rozdział w książce)

12. Respect for the reasonable interests of third persons in the construction law, (w:) Current development trends in the law in the countries of Central and Eastern Europe, pod red. M. Marszał, M. Mackiewicz, Kraków 2016 (rozdział w książce)

13. Ochrona osób niepełnosprawnych w procesie budowlanym – aspekty prawnopozytywne, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2016, Vol. 5, Nr 1/2016 (artykuł w czasopiśmie)

14. Milczenie administracji jako formadziałania organu administracji publicznej w procesie budowlanym, (w:) Prawne formy realizacji zadańpublicznych, pod red. P. Bieś-Srokosz, K. Muchy, Częstochowa 2016 (rozdział w książce)

15. Reglamentacja w procesie budowlanym (w:) Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno – prawna u progu XXI wieku, pod red. P. Fiktusa, H. Malewskiego, M. Marszał,a Wrocław 2015 (rozdział w książce)

16. Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2015, Nr 318 (artykuł w czasopiśmie)

17. Zasada wolności użytkowania obiektu budowlanego w procesie jego utrzymania, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, Vol. 4, Nr 1/2015 (artykuł w czasopiśmie)

18. Ochrona wartości w procesie budowlanym (w:) Wartości w prawie administracyjnym, pod red. Jana Zimmermanna, Warszawa 2015 (rozdział w książce)

19. Reglamentacja rozpoczęcia wykonania budowli kolejowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics 2014, Nr 368,  (artykuł w czasopiśmie);

20. Zgłoszenie robót budowlanych, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2014 r., Nr 6,  (artykuł w czasopiśmie);

21. Prawo budowlane, wydane w monografii pod tytułem Materialne prawo administracyjne, pod redakcją Marcina Miemca, Warszawa 2013 (rozdział w książce)

22. Rozbiórka w „stanie wyższej konieczności”, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2013 r., Nr 5, współautorstwo, (artykuł w czasopiśmie);

23. Mediacje w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, wydane w monografii pod tytułem Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod redakcją M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałdeckiej, Wrocław 2012, (podrozdział w książce);

24. Częściowe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2012 r., Nr 5, współautorstwo, (artykuł w czasopiśmie);

25. Szczególne przypadku przeniesienia pozwolenia budowlanego po likwidacji lub śmierci inwestora, Nieruchomości i Prawo, marzec 2012, Nr 5.

         Prace związane z e-administracją:

26. Elektroniczne rejestry publiczne jako środki komunikacji elektronicznej, Zeszyty Naukowe Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy 2018, Nr 1, 

27. Płaszczyzny administracji elektronicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2017, Nr 323, (artykuł w czasopiśmie, 

28. Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec, wydane w monografii naukowej Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej, pod redakcją K. Complaka, P. Gutierreza, J. Rosiak, Wrocław 2017 (rozdział w książce), 

29. Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wydane w monografii naukowej Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, pod redakcją J. Blicharz, L. Zacharko, Wrocław 2017 (rozdział w książce),

30. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2017, Vol. 6, Nr 1/2017 (artykuł w czasopiśmie),

31. Wartości w e-administracji i ich wyważenie, (w:) Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017, (rozdział w książce), 

32. Płaszczyzny zarządzania informacjami w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w porównaniu z polskim prawem administracyjnym, wydane w monografii pod tytułem, Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, pod redakcją J. Supernata, B. Kowalczyk, Warszawa 2017, (rozdział w książce).

33. Antywartości jako bariery rozwoju e-administracji, wydane w monografii pod tytułem, Antywartości w prawie administracyjnym, pod redakcją A. Błasia, Warszawa 2016, (rozdział w książce).

34. E-administracja jako narzędzie komunikacji w procesie budowlanym, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, Vol. 4, Nr 2/2015 (artykuł w czasopiśmie)

         Prace związane z prawem organizacji pozarządowych:

35. Organizacje pozarządowe – zakres pojęcia na tle regulacji prawnych, wydane w monografii pod tytułem Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod redakcją M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Warszawa 2010, (podrozdział w książce);

36. Ograniczenia możliwości podjęcia aktywności społecznej radnego organizacjach pozarządowych jako sposób zapobieżenia konfliktowi interesów, wydane w monografii pod tytułem Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod redakcją M. Tabernackiej  i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Warszawa 2010, (podrozdział w książce);

          Prace związane z prawem samorządu terytorialnego:

37. Wstąpienie w stosunek najmu gminnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2016 r., Nr 1,  (artykuł w czasopiśmie);

38. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania publicznego, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2011 r., Nr 5, (artykuł w czasopiśmie);

          Prace związane z prawem ochrony środowiska:

39. Mechanizmy wsparcia sprzedaży energii prosumenckiej, wydane w monografii pod tytułem Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, pod redakcją M. Szyrskiego, Warszawa 2016, (rodział w książce); 

40. Połączenie ról procesowych przez gminę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,Nowe Zeszyty Samorządowe, 2012 r., Nr 2,  (artykuł w czasopiśmie);

          Prace związane z administracją publiczną (inne prace):

41. Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności do przetrwania w sytuacjach kryzysowych, Przegląd Prawa i Administracji 2016, Tom CVI, (artykuł w czasopiśmie); 

42. Pomoc finansowa na pokrycie kosztów powrotu do kraju udzielana obywatelowi polskiemu w ramach opieki konsularnej, Edukacja Prawnicza 2013, Nr 12, współautorstwo, (artykuł w czasopiśmie)

43. Kościoły i związki wyznaniowe, wydane w monografii pod tytułem Materialne prawo administracyjne, pod redakcją Marcina Miemca, Warszawa 2013 (podrozdział w książce)

44. Działalność sponsoringowa organów administracji publicznej jako narzędzie kształtowania wizerunku, wydane w monografii pod tytułem Public relations w sferze publicznej wizerunek i komunikacja, pod redakcją M. Tabernackiej i A. Szadok-Bratuń, Warszawa 2012, (podrozdział w książce);

          Pozostałe prace:

45. Activities of the Archive of the Literary Institute "Culture" in Paris (w:)  Śladami Jerzego Giedroycia,  pod red. Pawła Fiktusa i Macieja Marszała, Kraków 2014 (rozdział w książce)

46. Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli określone w umowie przedwstępnej; Paragraf Rocznik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 2010, (artykuł w czasopiśmie);

          Redakcja naukowa: 

Współredakcja Tomu CVI Przeglądu Prawa i Administracji, 2016, pt. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej