Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Maciej Błażewski

Kontakt: 

pokój 504, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
tel.: (71) 375-22-67
Email:
maciej [dot] blazewski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019 odbywają się w środy w godz. 11.15-13.15

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze obejmują: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, prawo organizacji pozarządowych oraz prawo budowlane.

Jestem absolwentem stacjonarnych studiów prawa (2011) oraz stacjonarnych studiów administracji (2010).

Odbyłem staż naukowo-dydaktyczny na Mykolas Romeris University w Wilnie na Litwie w 2013 r.

 

Publikacje: 

Jestem autorem /współautorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym m. in.:

 

I. Publikacje monograficzne:

1. M. Błażewski, J. Behr, Środki prawne ochrony danych osobowych, Wrocław 2018.

2. M. Błażewski. Zasada wolności budowlanej w procesie budowlanym. Studium Administracyjnoprawne, Wrocław 2016. 

3. M. Błażewski, Proces rozbiórki obiektu budowlanego, Kraków 2016.

4. M. Błażewski, B. Madej, Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym, Kraków 2015.

5. M. Błażewski, Polski proces budowlany, Kraków 2014.

6. M. Błażewski, Zasada ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym, Kraków 2014.

7. M. Błażewski, T. Chłopecki, Rozgraniczenie nieruchomości. Administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe w orzecznictwie, (w:) M. Błażewski, T. Chłopecki (red.), Kraków 2013.

                                                

II. Rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach:

          Prace związane z prawem budowlanym:

8. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów związanych z wykorzystaniem przestrzeni w procesie inwestycyjno-budowlanym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, Nr 7 (artykuł w czasopiśmie)

9. Organy administracji publicznej wobec stosunków cywilnoprawnych w procesie budowlanym, (w:) Cywilizacja administracji publicznej, pod red. J. Korczaka, Wrocław 2018 (rozdział w książce)

10. Samowola rozbiórkowa, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2017, Vol. 6, Nr 2/2017 (artykuł w czasopiśmie)

11. Swoboda zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych w procesie budowlanym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017, Nr 495, (artykuł w czasopiśmie) 

12. Ograniczenie wolności budowlanej w ujęciu rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Historycznoprawne, Prawo 2017, Nr 324 (artykuł w czasopiśmie)

13. Ingerencja policji budowlanej w proces budowlany, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 2017, Nr 3, (artykuł w czasopiśmie)

14. Płaszczyzny wolności budowlanej, (w:) Wolność w prawie administracyjnym, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017 (rozdział w książce)

15. Respect for the reasonable interests of third persons in the construction law, (w:) Current development trends in the law in the countries of Central and Eastern Europe, pod red. M. Marszał, M. Mackiewicz, Kraków 2016 (rozdział w książce)

16. Ochrona osób niepełnosprawnych w procesie budowlanym – aspekty prawnopozytywne, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2016, Vol. 5, Nr 1/2016 (artykuł w czasopiśmie)

17. Milczenie administracji jako formadziałania organu administracji publicznej w procesie budowlanym, (w:) Prawne formy realizacji zadańpublicznych, pod red. P. Bieś-Srokosz, K. Muchy, Częstochowa 2016 (rozdział w książce)

18. Reglamentacja w procesie budowlanym (w:) Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno – prawna u progu XXI wieku, pod red. P. Fiktusa, H. Malewskiego, M. Marszał,a Wrocław 2015 (rozdział w książce)

19. Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2015, Nr 318 (artykuł w czasopiśmie)

20. Zasada wolności użytkowania obiektu budowlanego w procesie jego utrzymania, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, Vol. 4, Nr 1/2015 (artykuł w czasopiśmie)

21. Ochrona wartości w procesie budowlanym (w:) Wartości w prawie administracyjnym, pod red. Jana Zimmermanna, Warszawa 2015 (rozdział w książce)

22. Reglamentacja rozpoczęcia wykonania budowli kolejowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics 2014, Nr 368,  (artykuł w czasopiśmie);

23. Zgłoszenie robót budowlanych, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2014 r., Nr 6,  (artykuł w czasopiśmie);

24. Prawo budowlane, wydane w monografii pod tytułem Materialne prawo administracyjne, pod redakcją Marcina Miemca, Warszawa 2013 (rozdział w książce)

25. Rozbiórka w „stanie wyższej konieczności”, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2013 r., Nr 5, współautorstwo, (artykuł w czasopiśmie);

26. Mediacje w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, wydane w monografii pod tytułem Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod redakcją M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałdeckiej, Wrocław 2012, (podrozdział w książce);

27. Częściowe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2012 r., Nr 5, współautorstwo, (artykuł w czasopiśmie);

28. Szczególne przypadku przeniesienia pozwolenia budowlanego po likwidacji lub śmierci inwestora, Nieruchomości i Prawo, marzec 2012, Nr 5.

         Prace związane z e-administracją:

29. Zasada powszechności elektronicznej administracji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2018, Vol. 7, Nr 1/2018 (artykuł w czasopiśmie)

30. Stosowanie prywatnej infrastruktury teleinformatycznej służącej do rozwoju elektronicznej administracji, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2018, Nr XVI/1(2), (artykuł w czasopiśmie)

31. Swoboda stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w związku z wykonywaniem zadań publicznych, wydane w monografii naukowej Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej, pod redackją A. Cudak, I. M. Szkotnickiej, Warszawa 2018, (rozdział w książce)

32. ...Środki komunikacji elektronicznej stosowane przy wykonywaniu zadań publicznych, Kortowski Przegląd Prawniczy, 2018, Nr 4 (artykuł w czasopiśmie)

33. Elektroniczne rejestry publiczne jako środki komunikacji elektronicznej, Zeszyty Naukowe Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy 2018, Nr 1 (artykuł w czasopiśmie)

34. Środki komunikacji elektronicznej w prawie zamówień publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics 2017, Nr 497,  (artykuł w czasopiśmie);

35. The authentication of information in e-government in administrative law in Poland, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2017, Vol 7, No 2 (artykuł w czasopiśmie)

36. Płaszczyzny administracji elektronicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2017, Nr 323, (artykuł w czasopiśmie), 

37. Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec, wydane w monografii naukowej Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej, pod redakcją K. Complaka, P. Gutierreza, J. Rosiak, Wrocław 2017 (rozdział w książce), 

38. Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wydane w monografii naukowej Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, pod redakcją J. Blicharz, L. Zacharko, Wrocław 2017 (rozdział w książce),

39. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2017, Vol. 6, Nr 1/2017 (artykuł w czasopiśmie),

40. Wartości w e-administracji i ich wyważenie, (w:) Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017, (rozdział w książce), 

41. Płaszczyzny zarządzania informacjami w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w porównaniu z polskim prawem administracyjnym, wydane w monografii pod tytułem, Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, pod redakcją J. Supernata, B. Kowalczyk, Warszawa 2017, (rozdział w książce).

42. Antywartości jako bariery rozwoju e-administracji, wydane w monografii pod tytułem, Antywartości w prawie administracyjnym, pod redakcją A. Błasia, Warszawa 2016, (rozdział w książce).

43. E-administracja jako narzędzie komunikacji w procesie budowlanym, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, Vol. 4, Nr 2/2015 (artykuł w czasopiśmie)

         Prace związane z prawem organizacji pozarządowych:

44. Organizacje pozarządowe – zakres pojęcia na tle regulacji prawnych, wydane w monografii pod tytułem Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod redakcją M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Warszawa 2010, (podrozdział w książce);

45. Ograniczenia możliwości podjęcia aktywności społecznej radnego organizacjach pozarządowych jako sposób zapobieżenia konfliktowi interesów, wydane w monografii pod tytułem Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, pod redakcją M. Tabernackiej  i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Warszawa 2010, (podrozdział w książce);

          Prace związane z prawnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa

46. Raport. Ochotncze Straże Pożarne. Zadania-Samorząd-Bezpieczeństwo, wydane w monografii naukowej pod tytułem Ochotnicze Straże Pożarne, Zadania-Samorząd-Bezpieczeństwo. Raport z badań, pod redakcję T. Kocowoskiego, M. Błażewskiego, Wrocław 2018, współautorstwo, (rozdział w książce zawierający przedstawienie wyników badań naukowych);

47. Wsparcie finansowe i rzeczowe działalności ochotniczych straży pożarnych przez gminę, Prawo 2018, Nr 326, (artykuł w czasopiśmie);

48. Obowiązki gminy wobec członka Ochotniczej Staży Pożarnej, wydane w monografii naukowej pod tytułem Ochotnicze Straże Pożarne, Zadania-Samorząd-Bezpieczeństwo. Raport z badań, pod redakcję T. Kocowoskiego, M. Błażewskiego, Wrocław 2018, (rozdział w książce);

49. Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności do przetrwania w sytuacjach kryzysowych, Przegląd Prawa i Administracji 2016, Tom CVI, (artykuł w czasopiśmie);

         Prace związane z prawem samorządu terytorialnego:

50. Wstąpienie w stosunek najmu gminnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2016 r., Nr 1, (artykuł w czasopiśmie);

51. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania publicznego, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2011 r., Nr 5, (artykuł w czasopiśmie);

          Prace związane z prawem ochrony środowiska:

52. Mechanizmy wsparcia sprzedaży energii prosumenckiej, wydane w monografii pod tytułem Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, pod redakcją M. Szyrskiego, Warszawa 2016, (rodział w książce); 

53. Połączenie ról procesowych przez gminę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,Nowe Zeszyty Samorządowe, 2012 r., Nr 2,  (artykuł w czasopiśmie);

          Prace związane z administracją publiczną (inne prace):

54. Pomoc finansowa na pokrycie kosztów powrotu do kraju udzielana obywatelowi polskiemu w ramach opieki konsularnej, Edukacja Prawnicza 2013, Nr 12, współautorstwo, (artykuł w czasopiśmie)

55. Kościoły i związki wyznaniowe, wydane w monografii pod tytułem Materialne prawo administracyjne, pod redakcją Marcina Miemca, Warszawa 2013 (podrozdział w książce)

56. Działalność sponsoringowa organów administracji publicznej jako narzędzie kształtowania wizerunku, wydane w monografii pod tytułem Public relations w sferze publicznej wizerunek i komunikacja, pod redakcją M. Tabernackiej i A. Szadok-Bratuń, Warszawa 2012, (podrozdział w książce);

          Pozostałe prace:

57. Activities of the Archive of the Literary Institute "Culture" in Paris (w:)  Śladami Jerzego Giedroycia,  pod red. Pawła Fiktusa i Macieja Marszała, Kraków 2014 (rozdział w książce)

58. Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli określone w umowie przedwstępnej; Paragraf Rocznik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 2010, (artykuł w czasopiśmie);

          Redakcja naukowa: 

Współredakcja Tomu CCCXXVI Prawo, 2018, pt. Ochotnicze Straże Pożarne, Tradycja-Samorząd-Bezpieczeństwo

Współredacja monografii naukowej wydanej w 2018, pt. Ochotnicze Straże Pożarne, Zadania-Samorząd-Bezpieczeństwo. Raport z badań

Współredakcja Tomu CVI Przeglądu Prawa i Administracji, 2016, pt. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej