dr Łukasz Goździaszek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 004
Budynek D

Email:
lukasz [dot] gozdziaszek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Od 22.2.2017 do 30.4.2017: wtorek - godz. 13:15-15:15

Od 1.5.2017 do 16.6.2017: poniedziałek - godz. 11:15-13:15

UWAGA!!! ZMIANA GODZIN KONSULTACJI W DNIU 3 LIPCA!!!
Z powodu obron prac magisterskich konsultacje w dniu 3 lipca 2017 odbędą się w godz. 12:00-14:00.

Weekendy:
26.2.2017 - godz. 9:30-10:30
26.3.2017 - godz. 9:30-10:30
9.4.2017 - godz. 9:30-10:30
7.5.2017 - godz. 10:30-11:30
10.6.2017 - godz. 14:45-15:45

Zdjęcie użytkownika dr Łukasz Goździaszek
Działalność naukowa: 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikacji sądowej we Wrocławiu (doktor nauk prawnych, magister prawa, magister ekonomii, zdany egzamin sędziowski). Adwokat. W pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w Prawie Internetu i Technologii. Publikacje blogowe dostępne na http://prawo-internetu.pl.

Projekty naukowe, naukowo-wdrożeniowe, zespoły eksperckie: 

 1. Wykonawca w projekcie „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów”,
 2. Wykonawca w projekcie „Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego”,
 3. Wykonawca w projekcie VERBATEAM dotyczący transkrypcji zapisu audio rozprawy sądowej,
 4. Wykonawca w projekcie ALIS (Automated Legal Intelligent System),
 5. Wykonawca w projekcie „E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego”,
 6. Wykonawca w projekcie „Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych” ,
 7. Członek Grupy Roboczej ds. Elektronicznego Biura Podawczego,
 8. Członek Zespołu analityczno-prawnego ds. realizacji systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniach cywilnych
 9. Członek Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań sądowych,
 10. Członek Zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. elektronicznego postępowania upominawczego,
 11. Wykonawca-stypendysta w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego „Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki,
 12. Wykonawca-stypendysta w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.

Stypendia naukowe:

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. Stypendium Samorządu Miasta Wrocławia.

 

Publikacje: 

:: 2017 rok

 1. "Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej. Komentarz", Warszawa 2017 (monografia-komentarz prawniczy, wyd. DIFIN).
 2. "Funkcjonowanie elektronicznego postępowania upominawczego", Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2017, nr 2, s. 111-118.
 3. Rozdział XXIX „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, Rozdział XLVII „Stanowisko cudzoziemca w procesie cywilnym”, Rozdział XLVIII „Zwolnienie cudzoziemca od kosztów sądowych”, Rozdział LI „Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych”, Rozdział LIII „Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń”, w: E. Marszałkowska-Krześ (red.), "Meritum. Postępowanie cywilne", Warszawa 2017, s. 745-770, 1647-1659, 1661-1670, 1717-1739, 1759-1781.
 4. Rozdział 6 "Weksel w postępowaniu sądowym", Rozdział 8 "Sprawność postępowania zwykłego, postępowania gospodarczego i elektronicznego postępowania upominawczego", w: J. Gołaczyński (red.), E. Mączyńska (red.), "Ochrona praw wierzycieli w Polsce - Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. informatyzacja sądownictwa", Warszawa 2017, s. 171-182 i 207-236.
 5. "Perspektywy pełnego zautomatyzowania elektronicznego postępowania upominawczego", w: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), "E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi", Warszawa 2017, s. 223-233.
 6. "Normy informatyczne w prawie postępowania cywilnego", Przegląd Sądowy 2017, nr 2, s. 43-60.

:: 2016 rok 

 1. "Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania na tle prawa spółek", Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 9, s. 49-58.
 2. "Elektroniczne deskorolki i podobne urządzenia", Edukacja Prawnicza 2015/2016, nr 2, s. 9-14.
 3. "Geolokalizacja za pomocą urządzeń mobilnych w świetle ochrony danych osobowych", w: J. Gołaczyński (red.), "Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronicznych", Warszawa 2016, s. 99-113 i 423-426.
 4. "Mikronawigacja przy wykorzystaniu beaconów", Monitor Prawniczy 2016, nr 10, s. 544-549.
 5. "Sytuacja spółek jako wierzycieli dochodzących roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym i zwykłym postępowaniu cywilnym", Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2016, nr 4, s. 66-70.
 6. "Pełnomocnik przy zakładaniu drogą elektroniczną spółki handlowej", Palestra 2016, nr 13 (dodatkowy), s. 312-326.
 7. "Elektroniczne postępowanie upominawcze", w: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), "Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka", Warszawa 2016, s. 109-120.
 8. "Elektroniczne postępowanie upominawcze po nowelizacji", w: E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak (red.), "Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy", Sopot 2016, s. 409-418.
 9. "Rozporządzenie eIDAS – nowe ramy prawne elektronicznej gospodarki i zinformatyzowanych urzędów", Biuletyn Euro Info 2016, nr 167, s. 17-20.
 10. "Lekarz w sieci. Co wolno, a czego nie wolno z punktu widzenia prawa?", Medium – Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 2016, nr 12, s. 21-23.
 11. "Sytuacja prawna konsumenta w kinie", Monitor Prawniczy 2016, nr 23, s.1272-1276.
 12. "Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonymi", w: A. Marciniak (red.), "Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego", Sopot 2016, s. 103-122.
 13. "Udzielenie zabezpieczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym", Polski Proces Cywilny 2016, nr 2, s. 321-329.

:: 2015 rok

 1. "Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie", Warszawa 2015 (monografia, C.H.Beck).
 2. "Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle konstytucyjnych zasad wymiaru sprawiedliwości", w: Ł. Błaszczak (red.), "Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego", Wrocław 2015, s. 241-250.
 3. "Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu sądowym", Przegląd Sądowy 2015, nr 10, s. 46-60.
 4. "Komunikacja elektroniczna przy zakładaniu spółki handlowej na podstawie wzorca umowy", Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 8, s. 28-36.
 5. "Drony‬ w biznesie na surowszych zasadach", Dziennik Gazeta Prawna 2015/16.06.2015 r., s. C6.
 6. "Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González", Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 2, s. 41-48.
 7. "Komentarz do art. 45-57, 61, 74 i 75 rozporządzenia unijnego nr 1215/2012", w: J. Gołaczyński (red.), Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz, Warszawa 2015, s. 208-259, 269-272, 300-305.
 8. "Likwidacja tożsamości na portalu społecznościowym", w: J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), "Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane", Wrocław 2015, s. 298-309.
 9. "Monety cyfrowe w prawodawstwie unijnym", w: "Płatności elektroniczne: prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych", D. Szostek, J. Gołaczyński (red.), Katowice 2015, s. 52-59.
 10. "Drony w prawie polskim", Monitor Prawniczy 2015, nr 7, s. 347-352.
 11. "Kupujący nie powinien poszukiwać wzoru w ustawie", Dziennik Gazeta Prawna 2015/10.03.2015 r., s. B6.

:: 2014 rok

 1. "Prawo blogosfery", Warszawa 2014 (monografia, C.H.Beck).
 2. "Elektroniczne postępowanie upominawcze", Warszawa 2014 (monografia, LexisNexis).
 3. "Doręczenia elektroniczne pomiędzy zawodowymi pełnomocnikami de lege lata i de lege ferenda", Palestra 2014, nr 11-12, s. 90-100.
 4. "E-uzasadnienie wyroku w postępowaniu cywilnym", w: J. Świeczkowski (red.), "Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka", Gdynia 2014, s. 140-152.
 5. "Doręczenia sądowe: Lepiej otrzymać pismo przez Facebooka niż wcale", Dziennik Gazeta Prawna 2014/22.01.2014 r., s. B12.

:: 2013 rok

 1. "Duże zmiany w e-sądzie", Rzeczpospolita, 2013/03.07.2013 r. s. C7.
 2. "Ustawodawca wyprzedza Sąd Najwyższy w rozwiązywaniu problemów z e-sądem", Dziennik Gazeta Prawna 2013/10.10.2013 r., s. B13.

:: 2012 rok

 1. "Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca i postać wniosku o wpis do rejestruy", Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 8, s. 36-41.
 2. "W e-postępowaniu łatwiej podważyć nakaz zapłaty", współautorstwo z J. Gołaczyńskim, Dziennik Gazeta Prawna 2012/19.12.2012 r. s. B10.
 3. "Najlepszym rozwiązaniem problemów z e-sądem będzie dalsza informatyzacja", współautorstwo z J. Gołaczyńskim, Dziennik Gazeta Prawna 2012/01.03.2012 r. s. B12.
 4. "Kierunki zmian elektronicznego postępowania upominawczego", w: E. Galewska, S. Kotecka (red.), Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, Wrocław 2012, s. 105-117.
 5. "Kazusy", w: J. Gołaczyński, P. Pęcherzewski (red.), Kazusy z prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, rozdz. II, k. nr 8-11, s. 17-18; rozdz. III, k. nr 10, s. 25-26; rozdz. IV, k. nr 23, s. 36; rozdz. IX, k. nr 8-12, s. 65-68, Wrocław 2012.

:: 2011 rok

 1. "Nagrywanie przebiegu posiedzeń w sądownictwie polubownym", współautorstwo z L. Klein, Prawo Mediów Elektronicznych 2011, nr 3, s. 16-21.
 2. "Rozwój elektronicznego postępowania upominawczego - postulaty de lege ferenda", Na wokandzie. Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości 2011, nr 2, Numer specjalny 1, 20-23.
 3. "Europejskie postępowanie nakazowe. Informatyzacja na wzór EPU?", Na wokandzie. Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości 2011, nr 2, Numer specjalny 1, 26-27.
 4. "E-Commerce & E-Banking" (s. 37-50) i "Biblioteka prawnicza" (s. 175-178), w: A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Goździaszek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, A. Zalesińska, "Technologia informacyjna dla prawników", Wrocław 2011.

:: 2010 rok

 1. Komentarz do art. 17 pkt 4 k.p.c. (s. 81-87), art. 37b ustawy - Prawo o adwokaturze (s. 254-264), art. 229 ustawy o radcach prawnych (s. 264-275), art. 17a ustawy o rzecznikach patentowych (s. 275-285), art. 17a ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (s. 285-294), art. 19 ust. 2 u.k.s.c. (współautorstwo z J. Gołaczyńskim, s . 337-344), Uwagi wprowadzające - pkt 4 i 5 (s. 52-61), w: "Elektroniczne postępowanie upominawcze, Komentarz", red. J. Gołaczyński, Warszawa 2010.
 2. "Mechanizm rozpoznania sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym - polemika", współautorstwo z Bereniką Kaczmarek-Templin, Monitor Prawniczy 2010, nr 16, s. 896-902. - "Zasada bezpośredniości i pisemności postępowania dowodowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 5 grudnia 2008 r.", Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 2010, s. 26-30.
 3. "Wykonawcza rola systemu informatycznego Krajowego Rejestru Sądowego - glosa do uchwały SN z 4.06.2009 r. (III CZP 33/09)", Glosa 2010, nr 3, s. 58-65.
 4. "Rola komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu nowoczesnej administracji publicznej i sądów", w: Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczach nauk, J. Golonka, J. Gulanowski, L. Jakubowska, A. Kobylarek (red.), Wrocław 2010, s. 216-222.
 5. "Spółka jako strona w elektronicznym postępowaniu upominawczym", Prawo Spółek 2010/7-8, s. 72-80.
 6. "Rehypotekacja w prawie polskim, wspólnotowym i amerykańskim", Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 6, s. 39-44.
 7. "Elektroniczne orzeczenia sądowe", w: "Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej", J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2010, s. 97-106. - "Podpis elektroniczny w prawie amerykańskim", Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 2010, nr 1, s. 41-45.

:: 2009 rok

 1. "Elektroniczna postać pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu", Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 6, s. 16-21.
 2. "Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej", współautorstwo z J. Gołaczyńskim, w: "Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawie wybranych państw", J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2009, s. 13-35.
 3. "Rodzaje zabezpieczeń finansowych", Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 2, s. 39-43.
 4. "Elektroniczny wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej", Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 9, s. 33-41.
 5. "Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń", Monitor Prawniczy 2009, nr 9, s. 471-479.
 6. "Elektroniczne postępowanie upominawcze", współautorstwo z J. Gołaczyńskim, w: "Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji i wymiarze sprawiedliwości", M. Barczewski (red.), K. Grajewski (red.), J. Warylewski (red.), Warszawa 2009, s. 13-26.
 7. "Cyberprzestrzeń spółek handlowych w kontekście prawnych problemów komunikacji elektronicznej", Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 11, s. 29-36.
 8. "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 39/08", Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 12, s. 881-889.
 9. "Informatyczny przełom w postępowaniu cywilnym? Rozważania nad elektronicznym postępowaniem upominawczym", Palestra 2009, nr 9-10, s. 81-87.
 10. "Elektroniczna rewolucja w postępowaniu cywilnym", Jurysta 2009, nr 1, s. 12-14.
 11. "Objęcie funkcji publicznej przez osobę uprzednio wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej", Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 5, s. 56-64.
 12. "Opłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego", Monitor Prawniczy 2009, nr 2, s. 107-112.
 13. "Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne - nowelizacja KPC", Edukacja Prawnicza 2009, nr 3, Dodatek Specjalny, s. I-XXIV.

:: 2008 rok

 1. "Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia", Nowy Przegląd Notarialny 2008, nr 4, s. 51-66.
 2. "Udowodnienie uiszczenia za pośrednictwem internetu opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15.12.2006 r. (III CZP 113/06)", Glosa 2008, nr 3, s. 38-48.
 3. "Pozew i sprzeciw w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty", Radca Prawny 2008, nr 3, s. 30-38.
 4. "E-podpis w postępowaniu karnym" [w:] "Podpis elektroniczny na usługach obywateli" (pod redakcją G. Sibigi), Prawo Nowych Technologii 2008, nr 2, s. 22-23.
 5. "Kierunki zmian regulacji zabezpieczeń finansowych", Prawo Bankowe 2008, nr 5, s. 58-67.
 6. "Nowe regulacje europejskie w postępowaniu cywilnym", Jurysta 2008, nr 9, s. 5-6.
 7. "Doręczanie dokumentów między unijnymi państwami", Rzeczpospolita 2008/267, 15-16.11.2008 r., s. c7.

:: 2007 rok

 1. "Potwierdzenie e-doręczenia i potwierdzenie e-przesłania w postępowaniu cywilnym", e-Biuletyn CBKE 2007, nr 2.
 2. "Elektroniczne orzeczenia sądowe i elektroniczne odpisy w postępowaniu cywilnym", e-Biuletyn CBKE 2007, nr 2.