Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Wioletta Jedlecka prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 305, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2353
Email:
wioletta [dot] jedlecka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

w semestrze letnim 2019:
poniedziałki g.10.00 - 12.00 
 

 
Działalność naukowa: 

 

 

1992-1997 - Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1997-2001 - Studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

18 czerwca 2001 - uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych po publicznej obronie z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk, recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska - Bonca, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz)

23 marca 2015 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Rozprawa habilitacyjna: Legitymizacja prawa Unii Europejskiej. Legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyjna?, Jurysprudencja 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2014.

Od 1 października 2001 - adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Stażystka TSUE w Luksemburgu, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), opiekun Koła Naukowego Praw Zwierząt

 

Udział w Grantach:

- Grant 1 H02 A 013 15 Instrumentalny i pozainstrumentalny charakter prawa (kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk)

- Grant NN 110 194834 Prawowitość władzy państwowej (kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Masternak - Kubiak)

 

Zainteresowania badawcze:

teoria prawa Unii Europejskiej, suwerenność a integracja europejska, wykładnia i źródła prawa Unii Europejskiej, autonomia, godność i tożsamość jednostek, etyczne problemy prawa

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac z ww. zakresu.

 

Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:

 • Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Filozofia prawa wobec globalizmu”, Tomaszowice pod Krakowem, 20 – 21 września 2002 r., wygłoszony referat Rola procedur UE w związku z integracją;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Karpacz wrzesień 2003 r., wygłoszony referat Suwerenność a integracja europejska;
 • Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej”,  Gniezno 26 – 29 września 2004 r., wygłoszony komunikat Pojmowanie autonomii prawa europejskiego;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Karpacz 20 – 23 czerwca 2004 r., wygłoszony referat Suwerenność państw członkowskich a kompetencje wyłączne Unii Europejskiej;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Teoria prawa europejskiego”, Karpacz czerwiec 2005 r. – wygłoszony referat Z zagadnień autonomii prawa wspólnotowego;
 • Aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Katedry Teorii i Filozofii Prawa i Katedry Prawa Konstytucyjnego „Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego”, Wrocław 16 – 18 marca 2006 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Z zagadnień teorii i filozofii prawa: W poszukiwaniu podstaw prawa”, Karpacz czerwiec 2006, wygłoszony referat: Kultura polityczna jako element uzasadniania orzeczeń interpretacyjnych we wspólnotowym porządku prawnym;
 • III Konferencja Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR) „Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej”, Sulejów 17 – 20 maja 2007 r., wygłoszony referat Sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Ponowoczesność”, Karpacz 23 – 26 września 2007 r., wygłoszony referat Jednostka czy wspólnota? Postmodernizm w prawie europejskim;
 • Aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenie w dobie integracji i globalizacji”, Szklarska Poręba 8 – 10 maja 2008 r.; .
 • Konferencja Naukowa Radziejowice 16 – 17 luty 2009 r., wygłoszony referat Suwerenność w dobie integracji europejskiej;
 •  Konferencja Naukowa "Pozytywizm prawniczy a koncepcje prawa natury. Tradycje debaty i jej współczesne implikacje", Szklarska Poręba 2 – 4 czerwca 2009 r., wygłoszony  referat Prawo natury w prawie europejskim;
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa” Brunów 19 – 21 maja 2010 r.;
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Profesjonalna kultura prawnicza” Wrocław 11 – 12 czerwca 2010 r.;
 • Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?”, Jastrzębia Góra 19 – 22 września 2010 r., wygłoszony komunikat Kultura jako czynnik legitymizujący prawo europejskie;
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tendencje integracyjne i dezintegracyjne we współczesnym świecie”, Kudowa Zdrój 28 – 29 października 2010 r.;
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wspólne wartości we współczesnym konstytucjonalizmie europejskim", Zieleniec 25 – 27 maja 2011 r.,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uniwersalne i regionalne metody rozwiązywania sporów społeczno – politycznych i międzypaństwowych”, Zieleniec 17 – 18 maja 2012 r., wygłoszony referat O konieczności redefinicji pojęcia suwerenności;
 • Seminarium „Źródła prawa w białoruskim systemie prawnym” z udziałem Nikolaja Władimirowicza Silczenko, profesora doktor nauk prawnych, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie;
 • Aktywny udział w XX Jubileuszowym Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa”, Łódź 6 – 9 września 2012r;
 • Konferencja Naukowa „Wartość życia w prawie”,  Wrocław 7 – 8 grudnia 2012 r., wygłoszony referat Kwestie bioetyczne jako hard cases stosowania prawa;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Międzynarodowe prawo karne – dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń,” Wrocław 18 – 19 kwietnia 2013 r. – wygłoszony referat Zasada komplementarności a suwerenność państw – stron statutu MTK;
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych”,  Zieleniec 6 – 7 czerwca 2013 r.;
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Postanalityczna filozofia prawa”, Karpacz 22 – 25 września 2013 r.;
 • Aktywny udział w Konferencji „Wdrażanie polityki równościowej jako antidotum na kryzys. Działania na rzecz promocji i wdrażania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym”,  Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 18 grudnia 2013 r.;
 • Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław 23 – 25 września 2013 r., wygłoszony wykład W poszukiwaniu tożsamości we współczesnym świecie;
 • Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowań Biologii i Medycyny (Konwencji Biomedycznej) – skutki dla prawa polskiego”, Wrocław 11 października 2013 r.;
 • Aktywny udział w Dolnośląskim Kongresie Kobiet, Wrocław 16 listopada 2013 r.
 • X Konferencja Naukowa „Przemoc wobec dzieci przewlekle chorych, aspektów prawnych, problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci”, Warszawa 13 grudnia 2013 r., wygłoszony referat:  Dysocjacja jako casus maximus w systemie prawa karnego. Prawo kontra neurobiologia.
 • Seminarium „Teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony praw zwierząt”, Wrocław 23 marca 2014 r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rządy prawa i europejska kultura prawna”, Zieleniec 29 – 30 maja 2014, wygłoszony referat: Zasada rządów prawa w Unii Europejskiej. Praworządność czy sędziokracja?
 • XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Demokratyczne państwo prawa", Augustów 14 - 17 września 2014, wygłoszony referat: Problemy i wyzwania demokracji w kontekście integracji europejskiej.
 • Konferencja międzynarodowa "The Nature of Law in the Context of Morality and Political Authority", Kudowa Zdrój 28 - 29 maja 2015, wygłoszony referat: Sprawiedliwość jako zasada ochrony praw zwierząt.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo między siłą i sprawiedliwością", Kudowa Zdrój 28 - 29 maja 2015.
 • „Deontologia weterynaryjna wobec praw zwierząt” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość ochrony prawnej zwierząt w Polsce” Wrocław 28 kwietnia 2016r. Organizator: Koło Naukowe Praw Zwierząt
 • „Z działalności naukowej Koła Naukowego Praw Zwierząt” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość ochrony prawnej zwierząt w Polsce” Wrocław 28 kwietnia 2016r. Organizator: Koło Naukowe Praw Zwierząt
 • „Dyskurs o przemocy w ujęciu feministycznym” XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 18 – 21 września 2016r., Organizator: Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  
 • Wyzwania współczesnego femiznimu w Polsce: historia polskiego feminizmu. Cz.I", XXI Dolnośląski  Festiwal Nauki, 21 września 2018r. 
 • "Prawo UE jako rezultat zderzenia kultur prawnych" XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Lublin 23 - 26 września 2018r. "Państwo - społeczeństwo - kultura: formalne i nieformalne źródła prawa"

 

 • Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych:
 • Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Karpacz 20 – 23 czerwca 2004.Odpowiedzialność naukowa, redakcyjna, organizacyjno-administracyjna za przygotowanie, przebieg, rozliczenie i opracowanie materiałów do druku.
 • Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rządy prawa i europejska kultura prawna”, Zieleniec 29 – 30 maja 2014. Odpowiedzialność naukowa, redakcyjna, organizacyjno-administracyjna za przygotowanie, przebieg, rozliczenie i opracowanie materiałów do druku.
 •  
 • Otrzymane nagrody i wyróżnienia
 • 2008 nagroda JM Rektora  Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne
 • 2009 nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne
 • 2013 wyróżnienie studentów – przedstawicieli Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Europejskiego za wkład i zaangażowanie w merytoryczne przygotowanie sympozjum naukowego
 • 2015 nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe 
 • 2016 nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe 
 • 2017  nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe