dr Tomasz Bakalarz

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Email:
tomasz [dot] bakalarz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywam w pokoju 123 A

 

Ostatnie konsultacje przed sesją - 16 czerwca 2017 r. godz. 11:00 - 13:00 

Konstultacje w sesji egzaminacyjnej: - 23 czerwca 2017 godz. 10:00 - 11:00; 30 czerwca 2017 godz. 11:00 - 12:00 

 

Zdjęcie użytkownika dr Tomasz Bakalarz
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: prawo indywidualnych stosunków pracy, problematyka podporządkowania pracowniczego, dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa europejskiego,twórczość pracownicza i ochrona własności intelektualnej.

 

Publikacje: 

Monografia:

 1. Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna, Wyd. Difin, Warszawa 2015, ss. 250.

Rozdziały w monografiach i prace zbiorowe:

 1. Na rozdrożach rynku pracy. Ład postulowany a prekaryjna rzeczywistość (w:) Ład i patologie w przestrzeni społecznej, red. E. Stroińska, M. Skorzycki, Warszawa - Łodź 2016 (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk, Nr 70), s. 59-71.
 2. Dobra osobiste pracodawcy w kontekście twórczości pracowniczej (w:) Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wybrane zagadnienia, red. T. Wyka, A. Nerka, Wyd. Poltex, Warszawa 2017, s. 201 - 217.

Artykuły naukowe:

 1. Twórczość naukowa pracowników, Przegląd Sądowy 2010, nr 10, s. 35-47.
 2. Ochrona wyników badań naukowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, s. 24-29.
 3. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do pracowniczego utworu dydaktycznego, Przegląd Sądowy 2013, nr 1, s. 67-78.
 4. Obowiązek nauczycieli akademickich uczestnictwa w pracach organizacyjnych uczelni wyższej, Prawo. Acta Uniwersitatis Wratislavienisis 2013, nr 315, s. 17 - 28.
 5. Sankcje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego (w:) Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci dr A. Ciska, Z. Masternaka, M. Zagrosika, Wrocław 2013, s. 27 - 33.
 6. Prawne konsekwencje niezapewnienia przez pracodawcę warunków do wykonywania pracy naukowej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2013, nr 2/42, s. 95 - 106.
 7. Kwalifikacja prawna umów, których przedmiotem jest działalność dydaktyczna, Przegląd Sądowy 2016, nr 11-12, s. 170-183

Glosy:

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2016 r., II PK 73/15 (o ważności umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z radcą prawnym), Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 2016, nr 4, s. 119 - 136.

 

Pozostałe:

 1. Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Przegląd Prawa i Administracji 2015, nr 100, s. 613 - 621.