dr Tomasz Bakalarz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
tomasz [dot] bakalarz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywam w pokoju 123 A

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18

czwartek 13:15 - 15:15 

 

Konsultacje dla studentów zaocznych:

  7 października 2017 - 16:00 - 17:00

28 października 2017 - 16:00 - 17:00

Dalsze terminy (pojedyńcze w listopadzie, grudniu, styczniu) będą podane później - po uruchomieniu seminariów magisterskich. 

 

Zdjęcie użytkownika dr Tomasz Bakalarz
Działalność naukowa: 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim od 2013 r. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych uzyskał w 2014 r. broniąc pracę pt. "Regulacja prawna twórczości pracowników naukowych".

W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami prawa pracy, problematyką podporządkowania pracowniczego, dostosowaniem polskiego prawa pracy do prawa europejskiego, zatrudnieniem w szkolnictwie wyższym, twórczości pracowniczą oraz ochroną własności intelektualnej.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu radcowskiego, od 2013 r. wpisany na listę radców prawnych.

Od stycznia 2016 r. asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

1. Prawo pracy

2. Prawo zabezpieczenia społecznego

3. Polityka społeczna

4. Klinika prawa / Symulacje rozpraw sądowych

Publikacje: 

Monografia:

 1. Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna, Wyd. Difin, Warszawa 2015, ss. 250.

Rozdziały w monografiach i prace zbiorowe:

 1. Na rozdrożach rynku pracy. Ład postulowany a prekaryjna rzeczywistość (w:) Ład i patologie w przestrzeni społecznej, red. E. Stroińska, M. Skorzycki, Warszawa - Łodź 2016 (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk, Nr 70), s. 59-71.
 2. Dobra osobiste pracodawcy w kontekście twórczości pracowniczej (w:) Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wybrane zagadnienia, red. T. Wyka, A. Nerka, Wyd. Poltex, Warszawa 2017, s. 201 - 217.

Artykuły naukowe:

 1. Twórczość naukowa pracowników, Przegląd Sądowy 2010, nr 10, s. 35-47.
 2. Ochrona wyników badań naukowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, s. 24-29.
 3. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do pracowniczego utworu dydaktycznego, Przegląd Sądowy 2013, nr 1, s. 67-78.
 4. Obowiązek nauczycieli akademickich uczestnictwa w pracach organizacyjnych uczelni wyższej, Prawo. Acta Uniwersitatis Wratislavienisis 2013, nr 315, s. 17 - 28.
 5. Sankcje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego (w:) Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci dr A. Ciska, Z. Masternaka, M. Zagrosika, Wrocław 2013, s. 27 - 33.
 6. Prawne konsekwencje niezapewnienia przez pracodawcę warunków do wykonywania pracy naukowej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2013, nr 2/42, s. 95 - 106.
 7. Kwalifikacja prawna umów, których przedmiotem jest działalność dydaktyczna, Przegląd Sądowy 2016, nr 11-12, s. 170-183

Glosy:

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2016 r., II PK 73/15 (o ważności umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z radcą prawnym), Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 2016, nr 4, s. 119 - 136.

 

Pozostałe:

 1. Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Przegląd Prawa i Administracji 2015, nr 100, s. 613 - 621.