dr Julian Jezioro

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Instytut Prawa Cywilnego, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 105

Telefon:
71 3752 318
Email:
julian [dot] jezioro [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w trakcie sesji poprawkowej ze względu na terminy egzaminacyjne, w bieżącym tygodniu, mój dyżur konsultacyjny odbędzie się w dn. 12 września (wtorek) - w godz. 11/15-13/15.

Ponadto w dn. 15 września br. będę dyżurował w godz. 13/45-14/45, a w przyszłym tygodniu w dn. 20 września, w godz. 9/30-10/30

Terminy następnych dyżurów podam w przyszłym tygodniu.

Eentualne zmiany terminu dyżurów podane zostaną z wyprzedzeniem - poprzez ogłoszenie na stronie www WPAiE.

Zachęcam każdorazowo do sprawdzenia, czy to nie nastąpiło, przed zgłoszeniem się na dyżur konsultacyjny.

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro

Zdjęcie użytkownika dr Julian Jezioro
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: 1/ instytucje części szczegółowej zobowiązań i 2/ zagadnienia ochrony własności intelektualnej. A w tym, w ostatnim okresie zwłaszcza w zakresie pierwszego zadania - nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży, gwarancja, charakter prawny umów o świadczenia edukacyjne, systematyka części szczegółowej zobowiązań, umowy dot. przeniesienia własności i in. praw, umowy dot. korzystania z rzeczy oraz umowa licencyjna, umowa ubezpieczenia, agencyjna, spółki cywilnej, ugoda i przyrzeczenie publiczne. Natomiast w zakresie drugiego zadania badawczego - ogólne ujęcie ochrony własności intelektualnej, utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego, udostępnianie archiwaliów w świetle prawa autorskiego.

2. Dorobek naukowy - poniżej w części oznaczonej jako "publikacje".

3. Granty / projekty badawcze - aktualnie brak.

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasipism, stoswarzyszeń - Redakcja Folia Iuridica - pismo WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Stypendia / staże naukowe - aktualnie brak.

6. Nagrody - jedynie rektorskie na Uniwersytecie Wrocławskim i w PWSZ w Legnicy.

7. Działalność pozauczelniana - udział w realizacji projektu UE „Kapitał ludzki” NrPOKL. 04.01.01-00-22-/11 oraz opinie dot. zależności utworów (w tym plagiatu) ma zlecenie organów prokuratury i sądów.

 

Publikacje: 

2. Dorobek naukowy:

a. Monografie:  Zawarcie umowy i formownie stosunku wydawniczego w świetle ustawy o prawie autorskim z 1952 r., Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1994; ISBN 83-229-1059-2; wraz z R. Cisek, A. Wiebe, Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym,  Warszawa – LexisNexis 2005; ISBN 83-7334-478-0; wraz z E. Biegun, J. Halikowski, T. Kierzyk, Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach (red. T. Kierzyk), Wrocław - Kolonia Limited 2006; ISBN  83-88166-99-9; Kuźnia Kadr 7: Podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu monitoringu losów absolwentów. Pogłębiona diagnoza problemu 6: Opracowanie nt. portali społecznościowych, dostępne dane, uwarunkowania prawne w zakresie danych osobowych Miejsce i data opracowania: Wrocław luty/kwiecień 2013 r., s. 43 – opracowanie w ramach projektu UE „Kapitał ludzki” NrPOKL. 04.01.01-00-22-/11 (wykorzystane i rozpowszechnione przez Uniwersytet Ekonomiczny pod adresem: www.kuznia7.ue.wroc.pl/k7/images/materialy/poz%206b.pdf).

b.Artykuły /rozdziały w monografiach / hasła encyklopedyczne: (wszystkie hasła z zakresu prawa cywilnego i handlowego), w: Leksykon prawniczy (red. U. Kalina-Prasznic), Wrocław 1999; ISBN 83-86882-77-8; wrz z R. Cisek, Dobra informacyjne w komunikacji elektronicznej i ich eksploatacja drogą elektroniczną, w: Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej (red. J. Gołaczyński), Warszawa, LexisNexis 2003, s. 283 – 334; ISBN 83-7334-235-4; (wszystkie hasła, schematy i tabele z dziedziny prawa cywilnego), w: Mała encyklopedia prawa (pod. red. U. Kaliny-Prasznic), Warszawa - C.H. Beck 2005; ISBN: 83-7487-562-X;  (wszystkie hasła, schematy i tabele z dziedziny prawa cywilnego), w: Encyklopedia prawa (pod. red. U. Kaliny-Prasznic), Wyd. IV zaktualizowane, Warszawa  C.H. Beck 2006; ISBN: 83-7483-308-4; 97; Odpowiedzialność za naruszenie prawa do zrealizowanego obiektu architektonicznego – wybrane elementy sytuacji prawnej twórcy takiego dzieła, w: Odpowiedzialność w prawie cywilnym (pod red. P. Machnikowskiego),   Acta UWr. no 2897Prawo CCC z 2006, s. 105 - 1120; ISBN 83-229-2760-6; Komentarz do art. 535-612, 659-692, 758 – 804, 860-875, 888-921, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz do Kodeksu cywilnego (pod. red. E. Gniewka), Warszawa – C.H. Beck 2008; Wybrane zagadnienia dotyczące pojęcia utworów architektonicznych, Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci profesora Jana Kosika, Acta UWr. Prawo CCCVIII z 2009, s. 195 - 214; ISBN 978-83-229-3040-3; w: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Komentarz pod red.  Warszawa – H.C. Beck 2010 (poza redakcją opracowanie na s. VII – XXIV, 15 – 39, 124 – 193, 377 – 380); ISBN978-83-255-1809-7; „Własność intelektualna” – wybrane zagadnienia, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka, (praca zbiorowa pod red. J. Gołaczyńskiego i P. Machnikowskiego), Warszawa – C.H. Beck 2010, s. 235 – 244; ISBN978-83-255-1986-5; Kodeks dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki DRPIN w Przedsiębiorczość akademicka a jakość życia (praca zbiorowa pod red. T. Siemieża i R. Kaczmarka), Wrocław 2010, s. 14 – 22; wraz z E. Biegun, T. Kierzyk, K. Smolny, Podstawy prawa cywilnego. Część ogólna. Prawo rzeczowe (red. ), Legnica – „Wspólnota Akademicka” 2004; ISBN 83-89102-27-7; w: Podstawy prawa cywilnego i handlowego. Tom I. Prawo cywilne (praca zbiorowa pod red. E. Gniewka), Warszawa 2002, s. 467 - 525, 675 - 748; ISBN 83-7247-937-2; w: Podstawy prawa cywilnego wyd. 3 (praca zbiorowa pod red. E. Gniewka), Warszawa – C.H. Beck 2010 – C.H. Beck, s. 503 – 611, 771 – 876; ISBN 978-83-255-1085-5; w: Podstawy prawa cywilnego wyd. 3 (praca zbiorowa pod red. E. Gniewka), Warszawa 2011 – C.H. Beck, s. 503 – 611, 771 – 876; ISBN 978-83-255-3077-8 (e-book 978-83-255-3078-5); Wrocławski „Kodeks dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej” w: Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska (praca zbiorowa pod red. P. A. Wrzecioniorza), Wrocław – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2010, s. 70 - 84; brak ISBN; Wybrane cywilnoprawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w II i III RP w opracowaniu członków Naukowego Koła Cywilistów w: 20 lat samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej (praca zbiorowa pod red. J. Korczaka), Wrocław - Kolonia Limted 2010, s. 217 – 222; ISBN 978-83-60631-48-5; w: Kodeks cywilny. Komentarz pod red. E. Gniewka wyd. 4 Warszawa 2011 (komentarz do art. 535 – 612, 659 – 692, 758 – 804, 888 – 921); ISBN 978-83-255-1942-1; Wyniki badań naukowych w regulacji prawa autorskiego, Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nr 201 z listopada-grudnia 2010 r., s. 22 – 23; Student jako autor pracy dyplomowej, Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nr 202 ze stycznia-lutego 2011 r., s. 26 – 27; Student jako autor pracy dyplomowej - suplement, Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nr 203 z marzec - kwiecień 2011 r., s. 16 – 17; Prawo autorskie do zrealizowanego obiektu architektonicznego (w:) Prawo autorskie w kształceniu i badaniach naukowych architektów (III Konferencja Naukowa z cyklu Prawo Autorskie w Architekturze), Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s. 29 - 44; Postacie plagiatu. Wybrane problemy prawne, Z życia Politechniki Radomskiej nr 4/31 – listopad/grudzień 2008 r., s. 10-13; Ochrona nazwy imprezy artystycznej na przykładzie nazwy „Wratislavia Cantans” w świetle praktyki działalności jednostek administracji i przepisów polskiego prawa autorskiego, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Zeszyty Naukowe nr 3, Legnica 2009, s. 81 – 92; Umowa komisu w uregulowaniu kodeksu cywilnego, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Zeszyty Naukowe nr 3, Legnica 2009, s. 93 – 103; Umowa agencyjna w uregulowaniu kodeksu cywilnego. Część1. Pojęcie i ogólna charakterystyka, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Zeszyty Naukowe nr 3, Legnica 2009, s. 105 – 114; Umowa agencyjna w uregulowaniu kodeksu cywilnego. Część 2. Wybrane elementy sytuacji prawnej stron stosunku z umowy agencyjnej, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Zeszyty Naukowe nr 3, Legnica 2009, s. 115 – 132; Charakter prawny umów o realizację świadczeń edukacyjnych – wybrane zagadnienia konstrukcyjne i praktyczne1/ Charakter prawny umów o świadczenia edukacyjne – wybrane zagadnienia konstrukcyjne i praktyczne w: Folia Iuridica Wratislaviesis, nr 1 z 2012 r. s. 51 – 67; Prawo autorskie a etyka w praktyce architektonicznej – wybrane zagadnienia (Copyright and Ethics in Architectural Practice – selected issuesy), Architectus nr 2 (30) z 2011 r. (pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, objętość ok. ½ a.a.); publikacja elektroniczna: http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/30/30_18.pdf; Utwór architektoniczny jako dzieło użytkowe i dobra osobiste jego twórcy w: Dobra osobiste w XXI w. Nowe wartości, zasady, technologie (red. J. Balcarczyk), Warszawa 2012 (ISSN 1897-4392; ISBN  978-83-264-1607-1), s. 295 – 312; Transfer wiedzy a prawo własności intelektualnej opracowań i wyników wdrożeń w świetle nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, w: Nauka i biznes. Szansa na poprawę jakości życia, Wrocław, 2012 (ISNB 978-83-62483-04-4), s. 42 – 52; Wybrane zagadnienia dotyczące relacji między prywatnoprawnym i publicznoprawnym uregulowaniem prawa autorskiego, s.183-199, w: Księga dla naszych kolegów, Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika pod redakcją Jacka Mazurkiewicza, Wrocław 2013, ISBN 978-83-61370-53-6; Udostępnianie przez jednostki uczelniane, mające status archiwów, prac doktorskich niepublikowanych w świetle prawa autorskiego – wybrane zagadnienia prawne na tle praktyki, Folia Iuridica vol. 1 no 2 z 2012 (publikacja elektroniczna zrealizowana w 2013 r.), ISSN 2299-8322;   Prawo własności intelektualnej (s. 901-1037) w: Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014, ISBN978-83-255-5663-1; Charakter prawny umów o realizację świadczeń edukacyjnych – na tle orzecznictwa sądowego w nr 3 z 2014 r. „Przeglądu Radcowskiego”, czasopisma OIRP we Wrocławiu; Utwór architektoniczny – próby zdefiniowania pojęcia prawnego, Zeszyty Naukowe  Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego, z. 2 czerwiec 2014, ISSN 2353-8562.