dr Krzysztof Sobieralski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

ul. Uniwersytecka 22/26

Wrocław

pok. 518

Telefon:
+48713752493,
+48713752349
Email:
krzysztof [dot] sobieralski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W trakcie sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017:

18 czerwca 2017 r. godz. 8:30 - 9:30;

24 czerwca 2017 r, godz. 8:30 - 10:30;

 

po dniu 14 września 2017 r.

poniedziałek 8:15 - 9:15;

czwartek       8:30 - 9:30

 

Zdjęcie użytkownika dr Krzysztof Sobieralski
Działalność naukowa: 

Czynny udział w seminariach i konferencjach naukowych:

24 – 27. 09. 2006 roku – Zakopane: Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

19-20.09.2004 roku – Poznań : Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

26.08 – 04. 09. 2004 roku – Bochum (RFN) – Ruhr Universitat Bochum wykłady na temat reformy polskiego sądownictwa administracyjnego

26 – 28 05. 2004 roku – Olszanica – konferencja „Administracja publiczna – nowy wymiar”

7 – 14. 09. 2003 roku – Bochum (RFN) – konferencja na temat europeizacji sądownictwa administracyjnego

16 – 18.06 2003 roku – Kazimierz Dolny – Konferencja nt. Polski model egzekucji administracyjnej

01 – 10.04 2003 roku – Wiedeń konferencja naukowa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego na temat sądownictwa administracyjnego

22-25.09.2002 roku – Warszawa – Dębe : Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie

01-31.07.2002 roku – Bochum (RFN)– stypendium naukowe na Ruhr Universitat, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego , prof. F.Schnapp

24.09.-22.10.2001 roku – Wiedeń (Republika Austrii), badania naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim, Instytut Sądownictwa Konstytucyjnego i Administracyjnego , prof. dr R. Thienel

01.-31.07.2001 roku – Bochum (RFN)– stypendium naukowe na Ruhr Universitat, Katedra Prawa i Postępowania Administracjnego , prof. F.Schnapp, dr M.Kaltenborn

02.-20.10.2000 roku – Bochum (RFN)– stypendium naukowe na Ruhr Universitat, Katedra Prawa i Postępowania Administracjnego , prof. F.Schnapp,

24.-27.09. 2002 roku – Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, organizator: Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersyteu Łódzkiego

10.-12.12.1999 roku – Popowo k/Warszawy, Konferencja naukowa „Prawo administracyjne po 10 latach przemian ustrojowych w Polsce ” .

Publikacje: 

1) Wznowienie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego a ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Samorząd Terytorialny 1998, nr 12, ss. 60 – 68;

2) Współdziałanie administracyjne w postępowaniu podatkowym, Wspólnota 1998, nr 51 - 52, s. 20;

3) Dwugłos o zmianach w Ordynacji podatkowej – uwagi na tle nowelizacji art. 233, Wspólnota 1999, nr 33, s. 20 – 21;

4) Charakter decyzji kasacyjnych a instytucja wznowienia postępowania administracyjnego Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCLXVII 2000 r., s. 83 – 94;

5) Zagadnienie charakteru prawnego decyzji kasacyjnych a możliwość wykorzystania instytucji wznowienia postępowania administracyjnego - wersja uaktualniona i rozszerzona, Samorząd Terytorialny 2000, nr 3 s. 48 – 57;

6) Uiszczenie zaległości podatkowej a umorzenie postępowania, Przegląd Podatkowy 2000, nr 8, s. 33 – 34;

7) Z problematyki wznowienia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym [w:] »ADMINISTRACJA I PRAWO ADMINISTRACYJNE U PROGU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA« Materiały konferencji naukowej katedr prawa i postępowania administracyjnego, Łódź 2000, s. 403 – 420;

8) Z problematyki postępowania rozpoznawczego przed sądem administracyjnym, Samorząd terytorialny 2002, nr 7 – 8, s. 51 – 61;

9) Przedmiotowy zakres dopuszczalności wznowienia postępowania przed sądem administracyjnym, Samorząd Terytorialny 2002, nr 10, s. 24 – 37;

10) Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Zakamycze Kraków 2003;

11) Sądowa kontrola egzekucji administracyjnej (w:) Polski Model egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004;

12) Uprawnienia samokontrolne organu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Państwo i Prawo z 2004 r. nr 1, s. 57 – 68;

13) Problematyka zasad ogólnych postępowania sądowoadministracyjnego Rzeszów 2004;

14) Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w postępowaniu sądowoadministracyjnym – uwagi ogólne [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej Materiały z Konferencji z okazji 15 – lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej – Wrocław 7 – 8 marca 2005 rok, Wrocław 2005, s. 117 – 121;

15) Ogólne uwagi na temat europeizacji polskiego sądownictwa administracyjnego [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego pod red. Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Kolonia Limited 2005, s. 571 – 580;

16) Zakres postępowania rozpoznawczego przed wojewódzkim sądem administracyjnym [w:] Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35 rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych uniwersytetu Wrocławskiego pod red. A. Błasia i K. Nowackiego, Wrocław 2005, s. 369 – 381;

17) Kogo obciążają koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Rzeczpospolita nr 220 z 2005 r., s. C4;

18) Pomoc materialna dla uczniów – najpierw opinia, potem stypendium, Rzeczpospolita nr 240 z 2005 r., s. C4;

19) Praktyczne problemy wznowienia postępowania administracyjnego, Wrocław 2005;

20) Istota polskiego sądownictwa administracyjnego a charakter jego orzecznictwa, Pro Publico Bono Zeszyty Naukowe DWSSP Asesor we Wrocławiu nr 1/2005, s. 97 – 107;

21) Z problematyki sądownictwa administracyjnego w Austrii, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1/2006, s. 165 - 177;

22) Nadzór w sądownictwie [w:] Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, pod red. C. Kocińskiego Wrocław 2006, s. 297 – 317;

23) Decyzje (nie)ostateczne, Przetargi Publiczne nr 1/2006, s. 39;

24) Gdy trzeba zapłacić, Przetargi Publiczne nr 2/2006, s. 42;

25) Glosa do wyroku NSA z dnia 2 listopada 2005 r. I FSK I 20/05, Jurysdykcja Podatkowa nr 2/2007, s. 79 – 84;

26) Z problematyki sprawy sądowoadministracyjnej [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego pod red. J. Zimmermanna Warszawa 2007, s. 603 – 614;

27) Strona w postępowaniu w sprawie zajęcia pasa drogowego, Casus nr 43 (2/2007), s. 30;

28) Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne, Przetargi Publiczne nr 3/2007, s. 27;

29) Opłata dodatkowa za parkowanie, Finanse Publiczne 3/2007, s. 49;

30) Zajęcie pasa drogowego – opłata co roku, Rzeczpospolita nr 78 z 2007, s. C 7.

31) Z. Niewiadomski, W. Bochenek, E. Janeczko, K. Jaroszyński, E. Klat – Górska, L. Klat – Wertelecka, B. Moraczewski, A. Mudrecki, K. Sobieralski Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz pod red. A. Mudreckiego, Gdańsk 2008, s. 373 – 422 i 436 - 449;

32) Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 25 czerwca 2007 r. I FPS 4/06, OSP nr 1/2008;

33) J. Dembczyńska, P. Pietrasz, K. Sobieralski, R. Suwaj Praktyka postępowania egzekucyjnego w administracji Wrocław 2008, s. 61 – 98 i 244 - 260;

34) Glosa do wyroku WSA w Łodzi z dnia 21 września 2007 r. I SA/Łd 744/07, OSP nr 12/2008;

35) Wójt jako organ administracji publicznej, Pro Publico Bono Zeszyt 3/2007, Wrocław 2008, s. 113 – 132;

36) Umieszczanie urządzenia w pasie drogi publicznej Nowe Zeszyty Samorządowe nr 4/2008, s. 56 – 61;

37) Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, Nowe Zeszyty Samorządowe nr 6/2008, s. 40 – 44;

38) Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w postępowaniu sądodowadministracyjnym [w:] Umowy w administracji pod red. J. Bocia i L. Dziewięckiej – Bokun, Wrocław 2008;

39)Dochodzenie należności pieniężnych z tytułu mandatów, kar i grzywien nakładanych przez straż miejską, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2009, nr 1, s. 40-45;

40) Glosa [do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2007 r., I OSK 1390/06], Państwo i Prawo. - R. 53, nr 11 (2009), s. 829-832;

41) Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, Wrocław 2009. - 190 s.;

42) Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego / Justyna Dembczyńska, Piotr Pietrasz, Krzysztof Sobieralski, Robert Suwaj. - Wyd. 2 [zaktualizowane] Wrocław : Presscom, 2009. - 374 s.;

43) Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji opłaty za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzeźwień i organ wyższego stopnia na tym wierzycielem, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2009, nr 1, s. 46-50;

44) Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Marcin Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Krzysztof Sobieralski Warszawa : LexisNexis, 2010. - 491, [5] s.;

45) Egzekucja administracyjna z nieruchomości / Radosław Kujawiński, Krzysztof Sobieralski, Wrocław 2010. - 294 s.;

46) Przełożenie sieci usytuowanych w pasie drogowym, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2010, nr 5, s. 39-40;

47) Reklamacja należnych opłat dodatkowych za parkowanie, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2010, nr 4, s. 21-27;

48) Uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi na uchwałę lub akt prawa miejscowego a weryfikacja decyzji administracyjnej (w:) Kodyfikacja postępowania administracyjnego : na 50-lecie K.P.A. / pod red. Janusza Niczyporuka. - Lublin : Wydaw. WSPA, 2010. - S. 727-732;

49) Znaczenie sądownictwa administracyjnego dla postępowania administracyjnego (w:) Kontrola działania administracji : XVI Polsko-Niemieckie Kolokwium Administratywistów we Wrocławiu, 13-16 września 2009 r. / pod red. Konrada Nowackiego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2010. - (Prawo Publiczne Porównawcze ; 3(11)). - S. 79-[90]. - Streszcz. w jęz. niem.;

50) Glosa [do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r., I OSK 960/08], Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 55, z. 5 (2011), s. 388-391;

51) Glosa [do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r., III SA/Wr 258/10], Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 55, nr 12 (2011), s. 864-867;

52) Koszty przełożenia "niedrogowych" obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej, wywołane inwestycją drogową zarządcy drogi, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2011, nr 5, s. 32-38;

53) Przedawnienie należności z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz parkowanie w strefie płatnego parkowania, Casus. - Nr 62 (2011), s. 54-55;

54) Wierzyciel opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych, Podatki w Sektorze Publicznym. - 2011, nr 1, s. 41-44;

55) Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Marcin Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Krzysztof Sobieralski. - Wyd. 2 [rozsz.] Warszawa : LexisNexis, 2012. - 537 s.;

56) Miemiec Wiesława, Kundera Jarosław, Lis Maciej, Sobieralski Krzysztof, Szmyt Władysław Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce : aspekty prawno-finansowe / pod red. Wiesławy Miemiec ; [aut.] Maria Jastrzębska, Grzegorz Karwatowicz, Jarosław Kundera, Maciej Lis, Wiesława Miemiec, Monika Mucha, Jarosław Odachowski, Krzysztof Sobieralski, Władysław Szmyt, Dariusz Zając Wrocław : cop. Oficyna Wydawnicza Unimex, 2012. - 362 s.;

57) Glosa [do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 maja 2011 r., II SA/GL 82/11], Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 56, z. 10 (2012), s. 716-720;

58) Glosa [do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2011 r., Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 56, z. 12 (2012), s. 827-830;

59) Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą (w:) Prawne aspekty prywatyzacji : [praca zbiorowa] / pod red. nauk. Jolanty Blicharz. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 16). - S. 321-345;

60) Powierzenie spółce prawa handlowego utworzonej przez gminę orzeczniczych i egzekucyjnych kompetencji wójta w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2012, nr 2, s. 55-63;

61) Środki prawne na drodze sądowoadministracyjnej w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju / Krzysztof Sobieralski // W: Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce : aspekty prawno-finansowe / pod red. Wiesławy Miemiec ; [aut.] Maria Jastrzębska [et al.]. - Wrocław : cop. Oficyna Wydawnicza Unimex, 2012. - S. [291]-315;

62) Strona postępowania w sprawie zajęcia pasa drogi publicznej, Radca Prawny. - Nr 131 (2012), dod. naukowy, s. 18;

63) Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji : art. 156-160  (w:) Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków : (z suplementem elektronicznym) / pod red. Lidii Klat-Werteleckiej i Artura Mudreckiego ; [aut.] Zygmunt Niewiadomski [et al.]. - Stan prawny na dzień 7 marca 2012 r. (z uwzględnieniem zmian na 1 lipca 2013 r.). - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012. - S. 647-666;

64) Wznowienie postępowania : art. 145-153  (w:) Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz dla praktyków : (z suplementem elektronicznym) / pod red. Lidii Klat-Werteleckiej i Artura Mudreckiego ; [aut.] Zygmunt Niewiadomski [et al.]. - Stan prawny na dzień 7 marca 2012 r. (z uwzględnieniem zmian na 1 lipca 2013 r.). - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012. - S. 570-632;

65) Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego a jego funkcje (w:) Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym : II Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów / red. nauk. Adam Błaś. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 237-[251];

66) Egzekucja opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Nowe Zeszyty Samorządowe . - 2013, nr 4, s. 25-29;

67) Regionalizacja : zagadnienia procesowoprawne (w:) Województwo, region, regionalizacja : 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej : II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 21-22 listopada 2013 r. / Jerzy Korczak (red.). - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 40). - S. 195-202;

68) Stosowanie procedury administracyjnej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w orzecznictwie sądów administracyjnych (w:) Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego w administracji = Aktuelle Probleme des Verwaltungsvoll-Streckungsverfahrens / pod red. Andrzeja Skoczylasa i Jerzego Stankowskiego. - Wrocław: Presscom, 2013. - S. 35-57;

69) Niekonkurencyjność nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, Nowe Zeszyty Samorządowe. - 2014, nr 1, s. 64-69;

70) Charakter prawny kary za zajęcie pasa drogowego, Nowe Zeszyty Samorządowe 2015, nr 2, s. 11 - 31;

71) Status wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2015, nr 3, s. 70 - 74;

72) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i naliczanie opłat z tego tytułu przed nadaniem drodze stsosownej kategorii drogi publicznej, Nowe Zeszyty Samorządowe, 2015, nr 4, s. 45 - 56;

73) Kara za zajęcie pasa drogowego, Wrocław 2015 (monografia);

74) (red.) Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego, Wrocław 2015 (monografia);

75) Kontrola aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego sprawowana przez sądy administracyjne, Nowe Zeszyty Samorządowe 2015, nr 5, s. 11 - 40;

76) Podmiot właściwy do zakwalifikowania zaległości z tytułu należności oraz opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji do wyksięgowania, w związku z ich przedawnieniem, Nowe Zeszyty Samorządowe 2016, nr 1, s. 54-57;

77) Samokontrola sądu pierwszej instancji w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, pod red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016, s. 424 - 439;

78) Środki obrony przed egzekucją administracyjną - uwagi na tle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa, pod red. J. Korczaka, Wrocław 2016, s. 431 - 445;

79) Stosowanie ulg w spłacie administracyjnych kar pieniężnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, pod red. B. Jaworskiej - Dębskiej i R. Budzisza, Warszawa 2016, s. 435 - 455;

80) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, Wrocław 2016 (monografia);

81) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FSK 494/14), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017, nr 2, s. 151 - 158;

82) Podstawy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w organach jednostek samorzadu terytorialnego [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, pod red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Sandomierz - Rzeszów 2017, s. 309 - 326;

83) Podmiotowa i przedmiotowa dopuszczalność wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego, Nowe Zeszyty Samorządowe 2017 nr 2, s. 9 - 22.