Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Maciej Szostak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 3B, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2402
Email:
maciej.szostak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

  czwartek godz. 11.15.-13.15.

 

Działalność naukowa: 

Absolwent magisterskich studiów filozoficznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1989-1995r) oraz magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (1996-1999r.), a także Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii (1995-1996r.) na Wydziale Nauk Społecznych oraz Doktoranckich Studiów Nauk Prawnych (1995-1999r.) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczeń prof.zw. dra hab. K. Bala, pod którego naukową opieką obronił magisterium (1995r.), a następnie pracę doktorską z antropologii filozoficznej pt. Filozofia człowieka Rudolfa Steinera na Wydziale Nauk Społecznych UWr., uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii ( 1996r.) Habilitację w zakresie prawa, kryminologii i kryminalistyki uzyskał w 2002r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt.: Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno-kryminalistyczne.
Tytuł naukowy Profesora Nauk Prawnych otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2015 r.
Odbył zagraniczne staże naukowe m.in. w: Niemczech (Universitat Leipzig, Ruhr-Universitat Bochum, Universitat Hannover ), we Włoszech (Universita degli Studi dell’Aquilla, Universita degli studi di Bari Aldo Moro) oraz w Anglii (Univeristy of Wolverhampton, Anglia Ruskin University, Cambridge).
Jest autorem prac naukowych w zakresie: nauk penalnych, sądowych, nauk o bezpieczeństwie oraz antropologii filozoficznej w językach: polskim, angielskim, niemieckim , włoskim, a także opinii prawnych i ekspertyz.
Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Katedry Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie ma Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jest twórcą oraz koordynatorem nowych kierunków kształcenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego tj.: Kryminologia, Kryminologia prawnicza. Od 2022r. koordynuje projekt Międzynarodowego –Interdyscyplinarnego Centrum badań nad handlem ludźmi i pracą przymusową pod patronatem ambasady Królestwa Niderlandów oraz policji holenderskiej.
Uczestniczył w różnych projektach eksperckich, doradczych , konsultacyjnych, naukowo-badawczych oraz szkoleniowych związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w Polsce, Anglii, Rumunii, Holandii, Włoszech (w tym w projekcie Erasmus plus- HALLO ). Od 2002r. prowadzi konsultacyjno-ekspercką aktywność doradczą w sektorze państwowym oraz prywatnym na różnych poziomach potrzeb strukturalnych, w tym zakresie współpracuje z prestiżowymi firmami security w kraju i na świecie.
Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, rad naukowych i konsultacyjnych, kolegiów redakcyjnych.
Ponadto jest laureatem wielu nagród za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne; m.in.: nagrodą J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (25-krotnie), a w 2024 r. prestiżową nagrodą Diploma honoris causae adjudicatur nominem „Professorem Emilian Stancu” za wybitne zasługi w rozwoju badań naukowych w Wymiarze Sprawiedliwości.