dr Daria Kostecka-Jurczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 321 bud. A

Email:
daria [dot] kostecka-jurczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje:

15.09. godz. 10-12, sala 01B

18.09. godz. 10.15-11.15, pok. 321 bud. A

Office hours:

15.09. godz. 10-12, room 01B

18.09. godz. 10.15-11.15, room 321 (A)

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Daria Kostecka-Jurczyk
Działalność naukowa: 

Działaność naukowa obejmuje problematykę prawa konkurencji i regulacji sektorowych.

Publikacje: 

Monografie:

 1. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006 r.

 2. Porozumienia kooperacyjne w polskim i europejskim prawie konkurencji, Wrocław 2014.

Artykuły:

 1. Kontrola koncentracji a nabywanie pakietów mniejszościowych, PPH 2015, Nr 12.

 2. Regulacje sektorowe a prawo konkurencji na przykładzie telekomunikacji, iKAR 2015, Nr 6(4).

 3. Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w sytuacji gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis a konkurencja zostaje w stopniu ograniczona – glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie C-226/11 Expedia, Prawo, Tom 317/2015, s. 209-225.

 4. Konsolidacja na rynku OFE a reguły konkurencji, Przegląd Prawa I Administracji 2014, Tom XCIX, s. 115-128.

 5. Competition on the capital part of the pension scheme in Poland, Economic and Enviromental Studies 2015, Vol. 15, Nr 1, s. 59-73.

 6. Środki zaradcze w procesie konsolidacji H3G-Orange, H3G-o2 i Telefónica=E-Plus przeciwdziałające monopolizacji na rynku telefonii mobilnej, iKAR 2014, Nr 8 (3).

 7. Kontrola koncentracji a ochrona upadających przedsiębiorstw w czasie kryzysu, /w:/ Stare dogmaty-nowe wyzwania w prawie i ekonomii, (red.) U. Kalina-Prasznic, Wolters Kluwer 2013.

 8. Test równie efektywnego konkurenta a test hipotetycznie dość efektywnego konkurenta w ocenie nożyc kosztowo-cenowych na rynku telekomunikacyjnym, iKAR 2013, Nr 8.

 9. Postępowanie ugodowe a leniency w prawie konkurencji, ADR 2013, Nr 3.

 10. Determination of the relevant market as a criterion of assessment of concentration effects in the practice of antitrust authorities, WRLAE 2012, Nr 2. Numer ukazał się w roku 2013.

 11. Glosa do wyroku sądu generalnego z dnia 01.07.2010 w sprawie T-321/05 Astra Zeneca przeciwko Komisji, Prawo T. 315/1 (2013),

 12. Postępowanie ugodowe w sprawach kartelowych, Arbitraż i Mediacje, 2012, Nr 2.

 13. Nożyce kosztowo-cenowe jako nadużycie pozycji dominującej -glosa do wyroku TSUE z 17.02.2011 w sprawie C-52/09 Konkurrensverket przeciwko TeliaSonera Sverige AB, iKAR 2012, Nr 5.

 14. Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle reguł konkurencji UE, Ekonomia 2010, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 18.

 15. Interes publiczny jako kryterium odstąpienia od zasady one stop w kontroli koncentracji UE /w:/ Prywatyzacja zadań publicznych (red.) J. Blicharz, Wrocław 2012.

 16. Działalność państwa a reguły konkurencji UE /w:/ Prywatyzacja zadań publicznych (red.) J. Blicharz, Wrocław 2012.

 17. Dominacja jako przejaw zawodności rynku /w:/ Zawodność rynku-zawodność państwa, (red.) Urszula Kalina-Prasznic, Wrocław 2011.

 18. Koncentracje a zawodność rynku /w:/ Zawodność rynku-zawodność państwa, (red.) Urszula Kalina-Prasznic, Wrocław 2011.

 19. The EU financial sector regulatory reform as an instrument of crisis prevention /w:/ Globalizacja, europejska integracja kryzys gospodarczy (red.) J. Kundera, Wrocław 2011.

 20. Decentralizacja organów ochrony konkurencji Unii Europejskiej w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 /w:/ Płaszczyzny konfliktów w adminisytracji publicznej, M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Wolters Kluwer 2010.

 21. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 a konflikt kompetencyjny w świetle orzeczenia SPI w sprawie France Télécom /w:/ Płaszczyzny konfliktów w adminisytracji publicznej, M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Wolters Kluwer 2010.

 22. Nadużycie pozycji dominującej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, /w:/ Zawodność państwa. Zawodność rynku, G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), WSH, Wrocław 2010.

 23. Rozwój trzeciego sektora w Unii Europejskiej /w:/ Zawodność państwa. Zawodność rynku, G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), WSH, Wrocław 2010.

 24. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji, /w:/ Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku, (red.) L. Olszewski, Wyd. UWr (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia 17, Wrocław 2009.

 25. Ochrona konsumenta a porozumienia ograniczające konkurencję w świetle art. 81 ust. 3 TWE /w:/ Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, (red.) G. Wrzeszcz-Kamińska, WSH, 2009.

 26. Polityka konkurencji UE a nowa gospodarka na przykładzie sprawy Microsoft, Zeszyty Naukowe WSH Nr 2/2008

 27. Problem efektywności w kontroli koncentracji przedsiębiorców w prawie konkurencji Unii Europejskiej /w:/ Gospodarka społeczna w Europie, (red.) E. Pancer-Cybulska, WSH 2008.

 28. Wspólne przedsiębiorstwo w polityce konkurencji UE, /w:/ Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, (red.) G. Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2007.

 29. Prywatyzacja - zarys problemu, /w:/ Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, (red.) U. Kalina-Prasznic, Wydanie II zmienione, wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.

 30. Kilka uwag o komercjalizacji, Polityka Gospodarcza w Teorii i Praktyce, Nr 13, SGH, Warszawa 2006.

 31. Nadzór założycielski a właścicielski w procesie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, Przegląd Prawa i Administracji, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, nr 71.

 32. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w procesie przekształceń własnościowych, Przegląd Prawa i Administracji, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, nr 69.

 33. Hasła do Leksykonu Polityki Gospodarczej, (red.) U. Kalina – Prasznic, wyd. Oficyna Ekonomiczna,  Kraków 2005.

 34. Wybrane problemy polityki gospodarczej w II dekadzie transformacji, Polityka Gospodarcza Nr 9, SGH, Warszawa 2004.

 35. Sektor państwowy w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, /w:/ Polityka gospodarcza w procesie akcesji do Unii Europejskiej, wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003

 36. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, /w:/ Polityka gospodarcza w Polsce i UE, wyd. Instytutu Wiedzy SGH, Warszawa 2003

 37. Prywatyzacja - zarys problemu, /w:/ Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, (red.) U. Kalina-Prasznic, wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003

 38. Wpływ prywatyzacji na ekonomiczne funkcje państwa, Acta Universitatis Wratislaviensis - Ekonomia nr 11/2003.

 39. Przesłanki i efekty komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych - próba oceny, /w:/ Problemy polityki gospodarczej w okresie transformacji, /w:/, Dobre i złe strony transformacji w Polsce (wybrane problemy), Zeszyty Naukowe  AE w Poznaniu, Nr 24/2002

 40. Rola rady nadzorczej w procesie nadzoru nad jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, /w:/ Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, (red. S. Rudolf), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002 r.

 41. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw a ochrona konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej, /w:/ Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki, wyd. Instytutu Wiedzy SGH, Warszawa 2002.

 42. Charakter prawny komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, Studia Prawnicze, PAN, Nr 2/2002
 43. Pojęcie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 5/2002