Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Dominika Czerniak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dominika.czerniak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim:
czwartek 12:00 - 14:00 za pośrednictwem aplikacji Teams.

Zachęcam również do kontaktu mailowego

Office hours:
Thursdays 12:00 - 2:00 on Teams 

I also encourage you to contact me by e-mail

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- europeizacja procesu karnego

- rzetelne postępowanie karne

- prawo dowodowe

- ochrona praw człowieka w procesie karnym.

 

O sobie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Zasada lojalności procesowej w odniesieniu do stron procesu karnego" napisała pod kierunkiem dra W. Jasińskiego. Od 2014 r. doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego.

 

Publikacje:

1. "Granice obowiązywania zasady ignorantia iurs nocet w polskim procesie karnym", Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4, no. 1

2. "Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego", Przegląd Prawa i Administracji 2015, tom C, część 2 (współautorstwo dr Wojciech Jasiński)

3. "Wpływ dowodów przeprowadzonych w postępowaniu przygotowawczym na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd w trybach konsensualnych oraz kontradyktoryjnej rozprawie głównej" [w:] A. Światłowski (red.), "Model dualistyczny czy dwa modele? Kontradyktoryjność a konsensualizm w procesie karnym", Kraków 2015

4. "Represyjność zabezpieczenia majątkowego w kontekście dopuszczalności jego stosowania", Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 4

5. "Obowiązki państwa wobec ofiar zgwałcenia na tle orzecznictwa strasburskiego", Prokuratura i Prawo 2016, nr 6

6. "Prawo do sądu w sprawach karnych w Konstytucji RP", Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016, nr 3

7. "Domniemanie niewinności w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów" [w:] W. Jasiński (red.), "Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym", Warszawa 2016 (współautorstwo mgr Dorota Czerwińska)

8. "Retrybutywny czy naprawczy model sprawiedliwości w procesie karnym"| [w:] I. Sepioło-Jankowska (red.), "Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej", Warszawa 2016 (współautorstwo mgr Dorota Czerwińska)

9. "Dopuszczalność dowodów uzyskanych poza terytorium RP – zarys problematyki”, Wrocławskie Studia Sądowe 2016, nr 3

10. "Prawo oskarżonego do informacji w postępowaniu przed sądem I instancji", Monitor Prawniczy 2017, nr 12

11. "Oficjalne poinformowanie o wszczęciu postępowania przeciwko osobie oraz ostateczne rozstrzygnięcie sprawy jako granice oceny przewlekłości postępowania karnego”, Przegląd Sądowy 2017, nr 7-8

12. "Prawo podejrzanego do kontaktu z adwokatem (art. 6 ust. 3 lit. c EKPCz) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka", Europejski Przegląd Sądowy 2017, nr 9

 

Inne:

1. Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego "Admissibility of Illegally Obtained Evidence" (Wrocław, 20 listopada 2014 r.) - sprawozdanie, Prokuratura i Prawo 2015, nr 7-8 (współautorstwo mgr Dorota Czerwińska)

2. III Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe "Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym" (Wrocław, 13 kwietnia 2015 r.) - sprawozdanie, Prokuratura i Prawo 2016, nr 5, s. 182-188 (współautorstwo mgr Dorota Czerwińska)

3. Normy postępowania karnego. Sędzia wobec zmiany prawa karnego procesowego (5. Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe, Wrocław, 10.04.2017 r.) - sprawozdanie, Państwo i Prawo 2017, nr 8 (współautorstwo mgr Dorota Czerwińska)