mgr Dominika Czerniak

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dominika [dot] czerniak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017

poniedziałek: 11:30 - 13:30

 

Konsultacje dla studentów zaocznych:

1. 11.03. - 9:40 - 10:40

2. 8.04. - 10:00 - 11:00

3. 29.04. - 10:00 - 11:00

4. 13.05. - 10:00 - 11:00

5. 11.06. - 10:00 - 11:00

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- europeizacja procesu karnego

- rzetelne postępowanie karne

- prawo dowodowe

- ochrona praw człowieka w procesie karnym.

 

O sobie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Zasada lojalności procesowej w odniesieniu do stron procesu karnego" napisała pod kierunkiem dra W. Jasińskiego. Od 2014 r. doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego.

 

Publikacje:

1. "Granice obowiązywania zasady ignorantia iurs nocet w polskim procesie karnym", Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4, no. 1

2. "Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego", Przegląd Prawa i Administracji 2015, tom C, część 2 (współautorstwo dr Wojciech Jasiński)

3. "Wpływ dowodów przeprowadzonych w postępowaniu przygotowawczym na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd w trybach konsensualnych oraz kontradyktoryjnej rozprawie głównej" [w:] A. Światłowski (red.), "Model dualistyczny czy dwa modele? Kontradyktoryjność a konsensualizm w procesie karnym", Kraków 2015

4. "Represyjność zabezpieczenia majątkowego w kontekście dopuszczalności jego stosowania", Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr 4

5. "Obowiązki państwa wobec ofiar zgwałcenia na tle orzecznictwa strasburskiego", Prokuratura i Prawo 2016, nr 6

6. "Prawo do sądu w sprawach karnych w Konstytucji RP", Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016, nr 3

7. "Domniemanie niewinności w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów" [w:] W. Jasiński (red.), "Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym", Warszawa 2016 (współautorstwo mgr Dorota Czerwińska)

8. "Retrybutywny czy naprawczy model sprawiedliwości w procesie karnym"| [w:] I. Sepioło-Jankowska (red.), "Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej", Warszawa 2016 (współautorstwo mgr Dorota Czerwińska)

9. "Dopuszczalność dowodów uzyskanych poza terytorium RP – zarys problematyki”, Wrocławskie Studia Sądowe 2016, nr 3

10. "Prawo oskrżonego do informacji w postępowaniu przed sądem I instancji", Monitor Prawniczny 2017, nr 12

 

Inne:

1. Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego "Admissibility of Illegally Obtained Evidence" (Wrocław, 20 listopada 2014 r.) - sprawozdanie, Prokuratura i Prawo 2015, nr 7-8 (współautorstwo mgr Dorota Czerwińska)

2. III Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe "Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym" (Wrocław, 13 kwietnia 2015 r.) - sprawozdanie, Prokuratura i Prawo 2016, nr 5, s. 182-188 (współautorstwo mgr Dorota Czerwińska)