dr Przemysław Pest

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 310 bud. A

Telefon:
71 375 23 73
Email:
przemyslaw [dot] pest [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w tygodniu 25 września - 1 października odbędą się w dniu 25 września (poniedziałek) w godz. 11:30 - 13:30.

Zdjęcie użytkownika dr Przemysław Pest
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Prawo budżetowe, finanse samorządu terytorialnego, opodatkowanie sektorów energetycznego i wydobywczego.

 

2. Dorobek naukowy

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. monografii "Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych" (2016).

 

3. Projekty badawcze

Od 2015 - „Prawne aspekty opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce” - projekt badawczy finansowany ze środków Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców.

2014 - „Opodatkowanie wydobycia gazu łupkowego w Polsce” - projekt badawczy w ramach stypendium "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek kolegium redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics).

Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego "FISCUS".

Opiekun Koła Naukowego Debat Oksfordzkich.

 

5. Stypendia, staże naukowe

Stypendysta Fulbrighta. W 2017 roku na University of Wyoming (Laramie, Wyoming, USA) prowadził badania nad opodatkowaniem sektorów energetycznego i wydobywczego w Stanach Zjednoczonych, a także zajęcia ze studentami programu Master of Business Administration (MBA) w College of Business (przedmiot: International Business). W trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych prowadził również gościnne wykłady na Stanford University (Stanford, Kalifornia), Catholic University of America (Waszyngton D.C.), Los Angeles Antioch University (Los Angeles, Kalifornia) oraz Southern Utah University (Cedar City, Utah).

W 2015 roku w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - TransFormation.doc" uczestniczył w zajęciach w Ivey Business School w Kanadzie (Western University, Ontario).

 

6. Działalność pozauczelniana

Od stycznia 2012 roku pracuje w kancelarii notarialnej we Wrocławiu.

 

Publikacje: 

Najważniejsze publikacje

 

A. Monografie

Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych, Warszawa 2016.

 

B. Artykuły

1) Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych - konstrukcja prawna i znaczenie na przykładzie województwa dolnośląskiego, Finanse Komunalne 2011, nr 12.

2) Ocena sprawiedliwości podatków w pytaniach ankietowych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, nr 3.

3) Normatywne kryteria wyrównywania poziomego dochodów gmin i powiatów (z W. Miemiec) (w:) Samorząd, finanse, nadzór i kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych, pod red. R.P. Krawczyka, M. Steca, Warszawa 2013.

4) Konstytucyjność regulacji normującej sytuację wnioskodawców w procedurze naboru projektów w systemach realizacji programów operacyjnych według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (z W. Miemiec) (w:) Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Łódź 5-6 czerwca 2012 r., pod red. I. Mirka i T. Nowaka, Łódź 2013.

5) Parytet subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego (w:) Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, pod red. A. Borodo, Toruń 2013.

6) Wyrównywanie poziome dochodów jednostek samorządu terytorialnego ("janosikowe") - kierunki zmian (w:) Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, pod red. J. Glinieckiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Warszawa 2014.

7) Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (z W. Miemiec), Przegląd Prawa i Administracji 2015, t. 100/2.

8) "Janosikowe" a standardy dotyczące procedur wyrównawczych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego (z W. Miemiec) (w:) Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, pod red. M. Ofiarskiej, Szczecin 2015.

9) Wyrównywanie poziome dochodów jednostek samorządu terytorialnego ("janosikowe") w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (z W. Miemiec) (w:) Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, pod red. M. Smagi, M. Winiarza, Warszawa 2015.

10) Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania na ich terenie gazu łupkowego (w:) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, pod red. W. Miemiec, Warszawa 2015.

11) Impact of the assessment of tax rate fairness on tax avoidance (w:) Tax law vs tax frauds and tax evasion, V. Babčák, A. Románová, I. Vojniková (eds.), Košice 2015.

12) Założone a realizowane funkcje subwencji ogólnej (w:) Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, pod red. J. Glinieckiej, A. Drywy, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Warszawa 2016.           

13) O potrzebie racjonalizacji stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2016, vol. 50, nr 1.

14) Kilka uwag o responsywności prawa podatkowego na przykładzie urzędowych interpretacji prawa podatkowego (z J. Kolą), Studia Prawa Publicznego 2016, nr 1.

15) Prawnopodatkowe skutki funkcjonowania elektrowni wiatrowych. Uwagi na tle ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (z M. Lewandowskim), Samorząd Terytorialny 2016, nr 9.

16) Taxation of the prospecting, exploration and extraction of shale gas on polish territory, Financial Law Review 2016, Vol. 1, iss. 3.

17) Skutki nielegalnego pobierania energii elektrycznej dla podatku akcyzowego [współautor M. Lewandowski], Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2017, nr 4.

18) Special hydrocarbon tax and taxation of shale gas in Poland [współautor M. Lewandowski], Business and Public Administration Studies 2017, vol. 11, no. 1.