dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2764
Email:
malgorzata [dot] masternak-kubiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

piątek 13.00 - 15.00

Zdjęcie użytkownika dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak prof. nadzw. UWr
Publikacje: 

Rok 2014

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

Masternak-Kubiak Małgorzata

Moc prawna konkordatu w świetle Konstytucji RP / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Przemiany państwa i prawa : wyzwania współczesności / pod red. Artura Ławniczaka i Artura Preisnera. - Lublin : Wydawnictwo "Polihymnia" ; [Katowice] : Luksemburska Fundacja Praw Człowieka, 2014. - (Zeszyty Luksemburskie ; 4). - S. [81]-91. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Szostak (UWr), dr Ryszard Balicki (UWr). - Tom poświęcony pamięci Mgr. Tomasza Niemca (1963-2014)

Masternak-Kubiak Małgorzata

Znaczenie zasady proporcjonalności w procesie inwestycyjno-budowlanym / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 50). - S. 313-326. - Bibliogr. - Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.

 

Rok 2013

Monografie

Masternak-Kubiak Małgorzata

Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013. - 189 s. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 37). - Bibliogr. s. 175-189. - Publikacja dostępna również w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41352. - . - Link zweryfikowano 9.10.2013. - Recenzent: dr hab. prof. nadzw. UWr Włodzimierz Gromski.

Rok 2012

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Dopuszczalność nieformalnej zmiany Konstytucji RP : (uwagi w kontekście prawa wyborczego obywateli Unii Europejskiej) / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin / pod red. Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - S. 116-132. - Bibliogr. - Recenzent : Jan Wiktor Tkaczyński.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Konstytucyjne podstawy kontroli działalności administracji publicznej / [Roman Hauser, Małgorzata Masternak-Kubiak] // W: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Stanisław Biernat, Jerzy Korczak, Małgorzata Masternak-Kubiak [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. - (System Prawa Administracyjnego ; t. 2). - S. 379-413. - Bibliogr.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Naruszenie zasady proporcjonalności jako podstawa skargi konstytucyjnej / Małgorzata Masternak-Kubiak, Joanna Zakolska // W: W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu / pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. - S. [226]-237. - Bibliogr. - Recenzent: Profesor dr hab. Marek Chmaj

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Ogłaszanie krajowych aktów normatywnych / Małgorzata Masternak-Kubiak, Paweł Kuczma // W: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. [T.] 3, Zagadnienia prawa konstytucyjnego / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. [183]-199. - Bibliogr. - Recenzent: Prof. dr hab. Ewa Gdulewicz

 

Rok 2011

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Granice autonomii szkoły wyższej - wybrane zagadnienia / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku = Circum constitutionem rationemque sanam : prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu / pod red. Jerzego Ciapały i Antoniego Rosta. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński ; Jarocin : Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie, 2011. - S. 81-92. - Bibliogr.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Przesłanki i tryb przechodzenia sędziego sądu powszechnego w stan spoczynku / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 2, Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. [63]-76. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr hab. Anna Łabno, prof. UŚ, dr hab. Marek Zubik, prof. UW. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-2010", Legnica, 10-11 kwietnia 2010 r.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata, Trzciński Janusz

The system of government : the Sejm / Małgorzata Masternak-Kubiak, Janusz Trzciński // W: Polish constitutionalism : a reader / ed. by Piotr Korzec, Jakub Urbanik, Mirosław Wyrzykowski. - Warsaw : Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, 2011. - (School of Polish Law Series ; 1). - S. 223-240. - Bibliogr.

 

Rok 2010

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Miejsce i znaczenie międzynarodowych źródeł prawa praw człowieka w polskim porządku konstytucyjnoprawnym / M. Masternak-Kubiak // W: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; aut. R. Balicki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - (Studia Prawnicze - C. H. Beck). - S. [30]-56. - Bibliogr.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak, Witold Jakimko // W: Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3234). - S. 355-366. - Bibliogr.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn / M. Masternak-Kubiak, P. Kuczma // W: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; aut. R. Balicki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - (Studia Prawnicze - C. H. Beck). - S. [441]-469. - Bibliogr.

 

 

Artykuły problemowe

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Prawo Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. - R. 6, nr 5-6 (2010), s. [321]-339. - Wyd. jubileuszowe czasopisma z okazji 30-lecia Naczelnego Sądu Administracyjnego 1980-2010.

 

Rok 2009

 

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

 

Masternak-Kubiak Małgorzata, Kuczyński Tadeusz

Prawo o ustroju sądów administracyjnych : komentarz / Małgorzata Masternak-Kubiak, Tadeusz Kuczyński. - Stan prawny na 1 października 2008 r. - Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. - 311, [1] s. - (Komentarze Zakamycza). - Rec.: Gdulewicz Ewa // Przegląd Sejmowy. - R. 18, nr 4 (2010), s. 232-235

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Konstytucyjna zasada ochrony praw jednostki a odpowiedzialność państwa za prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego / red. Zdzisław Kędzia i Antoni Rost. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2009. - (Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 169). - S. [223]-240. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski. - Materiały z 49. Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, która odbyła się w dniach 20-22 września 2007 r. w Poznaniu

 

Masternak-Kubiak Małgorzata, Wójtowicz Krzysztof

Poland / Leszek Garlicki, Małgorzata Masternak-Kubiak, Krzysztof Wójtowicz // W: The role of domestic courts in treaty enforcement : a comparative study / ed. by David Sloss. - Cambridge [u.a] : Cambridge University Press, 2009. - S. 370-409

 

Hasła encyklopedyczne

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Krajowa Rada Sądownictwa : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 222-[223]. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Naczelny Sąd Administracyjny : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 237-238. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Postępowanie sądowe : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 363-364. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Sąd Najwyższy : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 531-532. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Sądownictwo administracyjne : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 533-534. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Sądownictwo powszechne : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 534-536. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Sądy i trybunały : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 538-540. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Sędzia Sądu Najwyższego : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 546-547. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Ustrój sądów : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 610. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Wieloinstancyjność : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 623. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Właściwość sądów : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 639-640. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Wymiar sprawiedliwości : [hasło] / MMK // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 691-692. - Recenzent: Prof. dr hab. Paweł Sarnecki

 

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Glosa do wyroku NSA z dnia 31 stycznia 2008 r. : (sygn. akt II OSK 1599/07) / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. - R. 5, nr 5 (2009), s. 167-173

 

Rok 2008

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Stosowanie prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przez sądy polskie / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego : konferencja naukowa, Szczecin, 1 października 2007 r. / red. Olgierd Bogucki, Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal . - Szczecin : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - S. [62]-84. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Wpływ obywatelstwa Unii Europejskiej na prawo wyborcze do organów samorządu / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Samorząd terytorialny po akcesji do Unii Europejskiej / pod red. Tadeusza Smolińskiego ; [Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie]. - Jarocin : Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna ; Poznań : Agencja Reklamowo-Promocyjna "Promocja 21", 2008. - S. 65-71. - Bibliogr.

 

Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)

 

Complak Krystian, Masternak-Kubiak Małgorzata

Dyskusja / Krystian Complak, Małgorzata Masternak-Kubiak [et al.] // Trzecia władza : sądy i trybunały w Polsce : materiały Jubileuszowego 50 Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku / pod red. Andrzeja Szmyta. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 244-263. - Pokłosie Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, który odbył się w Gdyni 24-26 kwietnia 2008 roku.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Dyskusja / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Trzecia władza : sądy i trybunały w Polsce : materiały Jubileuszowego 50 Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku / pod red. Andrzeja Szmyta. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 172-174. - Pokłosie Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, który odbył się w Gdyni 24-26 kwietnia 2008 roku.

 

Rok 2007

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Autonomia szkół wyższych na gruncie Konstytucji RP / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta / pod red. Aleksandry Szadok-Bratuń. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007. - S. 13-[20]. - Bibliogr. - Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 20-21 kwietnia 2006 r. - Recenzenci : prof. zw. dr hab. Adam Błaś, prof. zw. dr hab. J. Boć

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

[Głos w dyskusji w sesji II nt. "Zasada autonomii prawa wspólnotowego i praktyka jej stosowania przez państwa członkowskie ] Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski : materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej, Warszawa, 21-22 października 2005 roku / red. nauk. Mirosław Granat. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. - S. 101-102

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Odesłania do umów międzynarodowych w Konstytucji RP / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Ewa Gdulewicz, Halina Zięba-Załucka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 200-212. - Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Prezes Rady Ministrów jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Ratio est anima legis : księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego / [kom. red. Jerzy Góral et al.]. - Warszawa : Naczelny Sąd Administracyjny, 2007. - S. 335-352. - Bibliogr.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Zasada autonomii prawa wspólnotowego i praktyka jej stosowania w Polsce / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski : materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej, Warszawa, 21-22 października 2005 roku / red. nauk. Mirosław Granat. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. - S. [78]-83

 

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r. (sygn. akt K 31/06) / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Przegląd Sejmowy. - R. 15, nr 2 (2007), s. 171-175

 

Rok 2006

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata, Preisner Artur

Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym / Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak, Artur Preisner // W: Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej : nauka i instytucje : XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego / pod red. Pawła Sarneckiego. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2006. - S. 13-54. - Bibliogr. - Materiały ze zjazdu, Cedzyna pod Kielcami, 6-8 czerwca 2005.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata, Preisner Artur

Realizacja konstytucyjnego podziału kompetencji organów państwa w stosunkach zewnętrznych / Małgorzata Masternak-Kubiak, Artur Preisner // W: Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne / pod red. Krzysztofa Wójtowicza. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2006. - (Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). - S. 109-136. - Bibliogr.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Władza sądownicza RP a stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej / Leszek Garlicki, Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne / pod red. Krzysztofa Wójtowicza. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2006. - (Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). - S. 165-184. - Bibliogr.

 

Artykuły problemowe

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Implementacja europejskiego nakazu aresztowania : (uwagi na tle zmiany konstytucji RP) / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Państwo i Prawo. - R. 61, z. 9 (2006), s. 14-27

 

Rok 2005

 

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2004 r. (sygn. akt OSK 250/04) / Małgorzata Masternak-Kubiak // Przegląd Sejmowy. - R. 13, nr 1 (2005), s. 148-157. - Bibliogr.

 

 

Rok 2004

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. (sygn. akt I CK 323/02) / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Przegląd Legislacyjny. - 2004, nr 2, s. [175]-180

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

[Opinia] w sprawie statusu prawnego "wielkiej" sejmowej komisji ds. europejskich / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Przegląd Sejmowy. - R. 12, nr 2 (2004), s. 109-113

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

[Opinia] w sprawie zgodności z konstytucją projektu ustawy o "świadomym rodzicielstwie" / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Przegląd Sejmowy. - R. 12, nr 6 (2004), s. 118-121

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Słowo wstępne / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Parlament Europejski i parlamenty narodowe / pod red. Bogusława Banaszaka. - Wrocław, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2647). - S. 7-10. - Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia Profesora Kazimierza Działochy, Wrocław 14-15 listopada 2003 r.

 

 

Rok 2003

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Glosa do wyroku [Trybunału Konstytucyjnego] z 19 XII 2002, K 33/02 : (kwestia mocy wiążącej tzw. umów republikańskich) / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Państwo i Prawo. - R. 58, z. 6 (2003), s. 119-123

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Konstytucyjnoprawne podstawy procedury przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Sejmowy. - R. 11, nr 5 (2003), s. 43-62

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 350 s. - (Monografie Zakamycza). - Bibliogr.. - Rec.: Garlicki Leszek // Przegląd Legislacyjny. - 2004, nr 4, s. [167]-172. - Bibliogr.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Publikacja umów międzynarodowych / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje / red. nauk. Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt. - Warszawa, 2003. - S. 189-[195]. - Bibliogr. - Profesorowi Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie urodzin.

 

Rok 2002

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Prawo do równego traktowania / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. - Warszawa, 2002. - S. 119-137. - Bibliogr.

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Rola i miejsce prawa międzynarodowego w Konstytucji RP / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Jurysta. - 2002, nr 7/8, s. 51-54. - Materiał z X Ogólnopolskich Dni Prawniczych, pn. " Sprawiedliwość ostoją mocy i trwałości Rzeczpospolitej ", Wrocław, 16-19 maja 2002 r.

 

Monografie

 

Patrzałek Aleksander, Banaszak Bogusław, Masternak-Kubiak Małgorzata, Preisner Artur, Repel Józef, Wójtowicz Krzysztof

Poland / Aleksander Patrzałek, Bogusław Banaszak, Małgorzata Masternak-Kubiak, Artur W. Preisner, Józef Repel, Krzysztof Wójtowicz. - The Hague : Kluwer Law International, 2002. - 234 s. : fot. - Na s. tyt.: "This text is up-to-date to September 2002". - Tyt. w żywej paginie: Constitutional law - Suppl. 48 (October 2002). - Praca stanowi fragment publikacji pod wspólnym tytułem: International en Blanpain. - Na okł. wyłącznie tytuł wspólny. - Bibliogr.

 

Artykuły problemowe

 

Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata

Zasada kadencyjności Sejmu : wybrane problemy / Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Sejmowy. - R. 10, nr 3 (2002), s. 9-26

 

Rok 2001

 

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

W sprawie ratyfikacji przez Polskę Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Przegląd Sejmowy. - R. 9, nr 4 (2001), s. 156-162

 

 

 

Rok 2000

 

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Procedura postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej / Małgorzata Masternak-Kubiak // W: Skarga konstytucyjna : praca zbiorowa / pod red. Janusza Trzcińskiego. - Warszawa, 2000. - S. [170]-201. - Bibliogr.

 

 

Podręczniki, skrypty

 

Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Błaś Adam, Boć Jan, Masternak-Kubiak Małgorzata, Nowacka Ewa, Nowacki Konrad

Ustrój administracji publicznej / Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Adam Błaś, Jan Boć, Małgorzata Masternak-Kubiak, Ewa J. Nowacka, Konrad Nowacki [et al.] ; pod red. Ewy J. Nowackiej. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. - 219 s. - Stan prawny na dzień 1 września 1999 roku. - S.[11]-12 : Wstęp / Ewa J. Nowacka. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.

 

 

Rok 1999

 

Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata

Republikańska forma państwa w ujęciu Konstytucji RP / Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Państwo i Prawo. - R. 54, z. 8 (1999), s. 40-52

 

Masternak-Kubiak Małgorzata, Trzciński Janusz

The system of government in the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 : an analysis of the competence of the Sejm / Małgorzata Masternak-Kubiak, Janusz Trzciński ; transl. by Jerzy S. Kugler // Przegląd Sejmowy. - 1999, wyd. spec. The Sejm Review, nr 10, s. 39-50

 

 

Rok 1998

 

Boć Jan, Balicki Ryszard, Banaszak Bogusław, Błaś Adam, Complak Krystian, Giezek Jacek, Jabłoński Mariusz, Jeżewski Jan, Kegel Zdzisław, Ławniczak Artur, Masternak-Kubiak Małgorzata, Mazurkiewicz Marek, Miemiec Wiesława, Repel Józef, Siwik Zygfryd, Świda Zofia, Trzciński Janusz, Wójtowicz Krzysztof

Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku / pod red. J. Bocia ; napisali Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Adam Błaś, Jan Boć, Krystian Complak, Jacek Giezek, Mariusz Jabłoński, Jan Jeżewski, Zdzisław Kegel, Artur Ławniczak, Małgorzata Masternak-Kubiak, Marek Mazurkiewicz, Wiesława Miemiec, Józef Repel, Zygfryd Siwik, Zofia Świda, Janusz Trzciński, Krzysztof Wójtowicz [et al.]. - Wrocław : [s.n.], 1998. - 360 s. - S. 5-6 : Wprowadzenie.

 

Banaszak Bogusław, Masternak-Kubiak Małgorzata

Senat w nowej konstytucji / Bogusław Banaszak, Małgorzata Masternak-Kubiak. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 41 (1998), s. 45-55

 

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

 

Masternak-Kubiak Małgorzata

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym / Małgorzata Masternak-Kubiak. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 roku. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1998. - 118 s.