Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Karolina Kremens

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Karolina Kremens
Kontakt: 

pokój 201, bud. A (Uniwersytecka 22/26)

Telefon:
+71 375 23 51
Email:
karolina.kremens [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje za pośrednictwem Teams - proszę o maila w sprawie ustalenia terminu.
Office Hours via Teams - please contact me via e-mail to set the date and hour.

Działalność naukowa: 

Dr Karolina Kremens LL.M. pracuje jako adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2004 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2007 r. tytuł Master in Laws (LL.M.) na Uniwersytecie w Ottawie (Kanada), a w 2008 r. tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła aplikację prokuratorską w 2008 roku i w latach 2009-2012 pracowała na stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód. Od 2011 roku wpisana na listę adwokatów. Jest powoływana także przez sądy i prokuratury jako biegła z zakresu amerykańskiego prawa i procesu karnego. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję Pełnomocniczki Rektora UWr ds bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Dr Kremens jest stypendystką stypendium Fulbrighta 2016-2017 (University of Connecticut Law School, USA), stypendium Edwarda Barry'ego McDougalla 2006-2007 (University of Ottawa, Kanada) oraz stypendium rządowego Vlamssee (Belgia) w latach 2013 i 2014. Wykładała na Uniwersytecie Aberystwyth, UK (2013), University of Exeter, UK (2014), University of Toledo, Hiszpania (2016), University of Bologna, Włochy (2017, 2018) oraz University of Valencia, Hiszpania (2019). Prowadzi również regularnie zajęcia z przedmiotu Comparative Criminal Procedure na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie (2014, 2016, 2018 i 2020 roku).

Jest kierownikiem i uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Obecnie kończy projekt dotyczący roli prokuratora w toku postępowania karnego (NCN-Sonata) i kieruje zespołem badawczym w grancie dotyczącym uzasadnionych przeszukań (NCN-Sonata bis). Kieruje również polskim zespołem badawczym w projekcie "Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation" (CROSSJUSTICE) finansowanym przez Komisję Europejską (Program Justice 2018). 

Zainteresowania badawcze dr Kremens koncentrują się głównie na porównawczym postępowaniu karnym, międzynarodowym postępowaniu karnym oraz roli prokuratora w postępowaniu karnym.

W wolnym czasie dr Kremens podróżuje i biega. Jej mąż Adam jest nauczycielem wychowania fizycznego w ośrodku resocjalizacyjnym dla młodzieży i Ironmanem. Mają dwoje dzieci: Karolinę Junior i Adama Juniora.

Karolina Kremens, LL.M., Ph.D. works as an Assistant Professor at the Department of Criminal Procedure at the Faculty of Law, Administration and Economics (University of Wrocław, Poland). She received her Magister in Law degree from the University of Wrocław in 2004, Master in Laws (LL.M.) from the University of Ottawa (Canada) in 2007 and Ph.D. in Law from the University of Wrocław in 2008. She served as an Assistant Prosecutor at the District Prosecutor's Office in Wrocław (2009-2012).
Dr Kremens was accepted to the Bar in 2011. She has been also appointed on numerous occassions by courts and prosecutor's offices in Poland as an expert witness on the issues regarding US criminal law and procedure.

Dr Kremens is the recipient of the 2016-2017 Fulbright Scholarship (University of Connecticut Law School, USA), 2006-2007 Edward Barry McDougall Scholarship (University of Ottawa, Canada) and 2013 and 2014 Vlamssee Government Scholarship (Belgium). She lectured at the Aberystwyth University, UK (2013), University of Exeter, UK (2014), University of Toledo, Spain (2016), University of Bologna, Italy (2017, 2018) and University of Valencia, Spain (2019). She also teaches regularly Comparative Criminal Procedure at the University of Ottawa (2014, 2016, 2018 and 2020) as the McDougall Visiting Professor.

She led and participated in many national and international research projects. Currently she finishes the project on the Role of the Prosecutor in Criminal Investigation and leads a project entitled “Reasonable Search - Between Effective Investigation and Rights of Individual” both funded by the Polish National Science Center. She also leads the Polish team in a grant project “Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation” (CROSSJUSTICE) funded by the European Commission (Justice Programme 2018). 

Her research focuses mainly on comparative criminal procedure, international criminal procedure as well as the role of the prosecutor in criminal proceedings.

In her free time she runs and travels with her Family. Her husband Adam is a physical education teacher in a correctional school for juveniles and an Ironman. They have two children: Karolina Junior and Adam Junior.