dr Karolina Kremens

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 201, bud. A (Uniwersytecka 22/26)

Telefon:
+71 375 23 51
Email:
karolina [dot] kremens [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Konsultacje we wrześniu 2017 roku

środa 13 września 9:30-11:30

środa 20 września 9:30-11:30

środa 27 września 9:30-11:30

 

W każdej sprawie zachęcam do kontaktu email.

Zdjęcie użytkownika dr Karolina Kremens
Działalność naukowa: 

 

Doktor nauk prawnych (2008, Uniwersytet Wrocławski, tytuł rozprawy "Dowody osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym". Absolwentka studiów LL.M. (Master of Laws) na Wydziale Prawa (Common Law) Uniwersytetu w Ottawie, Kanada (2007). Ukończyła aplikację prokuratorską i w latach 2009-2012 pracowała jako asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód. Od 2011 roku wpisana na listę adwokacką (nie wykonuje zawodu). Od października 2012 roku - asystent, a od października 2014 roku - adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W semestrze zimowym 2016/2017 przebywa na University of Connecticut School of Law jako Stypendystka Fulbrighta

 

1. Zainteresowania badawcze:

prawo porównawcze, anglosaski proces karny, międzynarodowe postępowanie karne, prawo dowodowe, struktura i funkcjonowanie prokuratury, kryminalistyka i medycyna sądowa

 

2. Granty, projekty badawcze:

 1. kierownik grantu "Rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym na tle prawnoporównawczym" (grant Sonata NCN 2015-2018)
 2. wykonawca grantu „Dowody osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym” (grant promotorski KBN 2007-2008)
 3. wykonawca grantu „Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym” (grant Opus NCN 2014-2017)
 4. kierownik grantu „Nowy model organizacyjny prokuratury (grant Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 2014)
 5. wykonawca grantu „Postępowanie przygotowawcze w prawie anglosaskim i kontynentalnym” (grant wewnętrzny WPAiE dla młodych doktorów 2013)
 6. wykonawca grantu „Postępowanie przygotowawcze w prawie anglosaskim” (grant wewnętrzny WPAiE dla młodych doktorów 2014)
 7. wykonawca grantu „Postępowanie przygotowawcze w prawie anglosaskim” (grant wewnętrzny WPAiE dla młodych doktorów 2015)

 

3. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

 1. członek AIDP (International Association of Penal Law)
 2. członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

 

4. Stypendia/staże naukowe

 1. stypendium Erasmus na University of Lapland, Finlandia (wrzesień-grudzień 2003);
 2. staż naukowy na Central Connecticut State University, USA (styczeń-maj 2005);
 3. warsztaty specjalizacyjne z zakresu prawa szariatu w międzynarodowym prawie karnym w Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Syrakuzy, Włochy (maj 2006);
 4. stypendystka Edwarda Barry McDougalla na Uniwersytecie w Ottawie, Kanada – studia LL.M. (2006/2007);
 5. warsztaty specjalizacyjne z zakresu udziału podmiotów niepaństwowych w międzynarodowym prawie karnym w Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Syrakuzy, Włochy (maj 2008);
 6. stypendium Rządu Flandrii na KU Leuven, Belgia (październik 2013);
 7. wykłady w ramach Teaching Staff Mobility na University of Aberystwyth, Walia (marzec 2013);
 8. visiting professor na University of Ottawa, Kanada – kurs Comparative Criminal Procedure (styczeń 2014);
 9. wykłady w ramach Teaching Staff Mobility na University of Exeter, Anglia (kwiecień 2014);
 10. stypendium Rządu Flandrii na KU Leuven, Belgia (grudzień 2014)
 11. visiting professor na University of Ottawa, Kanada - kurs Comparative Criminal Procedure (styczeń 2016);
 12. wykłady w ramach Teaching Staff Mobility na Universidad de Castilla La Mancha w Toledo, Hiszpania (maj 2016)
 13. visiting scholar na University of Connecticut, USA jako stypendystka Fulbrighta (wrzesień 2016-styczeń 2017)

 

5.  Nagrody i wyróżnienia

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną w 2013 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną oraz za działalność naukową w 2014 roku.

 

6. Działalność pozauczelniana

 

wpisana na listę adwokatów w ORA Wałbrzych (grudzień 2011)

ekspert Narodowego Centrum Nauki w latach 2015-2016

visiting profesor na Uniwersytecie w Ottawie (2014 i 2016)

visiting scholar UCONN Law School jako stypendystka Fulbrighta (IX 2016 - I 2017)

recenzent South Africa's National Research Foundation (NRF) w latacg 2015-2016

biegła z zakres amerykańskiego procesu karnego

współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju (od 2011 roku)

asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód (2009-2012)

 

7. O sobie

 

Prywatnie matka dwojga dzieci i żona nauczyciela wychowania fizycznego w ośrodku resocjalizacyjnym. Biega, chodzi po górach, jeździ na nartach i uprawia kajakarstwo.

 

Publikacje: 

 

I. Monografie, redakcje prac zbiorowych.

 1. Dowody osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym, TNOiK, Warszawa 2010 (monografia).
 2. Odpowiedzialność zawodowa prokuratorów. Raport (współpraca A. Pietryka), Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010.
 3. Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim postępowaniu karnym, Wrocław 2013 (redakcja naukowa wspólnie z J. Skorupką).

 

II. Udział w pracach zbiorowych

 1. Śledztwo po 1 lipca 2015 roku [w:] P. Wiliński (red.), Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, Warszawa 2015.

 2. Głos w dyskusji [w:] D. Gruszecka, J. Skorupka (red.), Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania, Warszawa 2015.

 3. Współpraca prokuratora z biegłym: uwagi praktyczne [w:] R. Cieśla (red.) Dokument i jego badania, Wrocław 2014, s. 197-203.

 4. Przestępstwa z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze [w:] M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. System Prawa Karnego, tom 11, Warszawa 2014, s. 681-684.

 5. Przestępstwa z ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym oraz z ustawy o podpisie elektronicznym, [w:] M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. System Prawa Karnego, tom 11, Warszawa 2014, s. 685-696.

 6. Przestępstwa z ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, z ustawy o wyrobie i rozlewie napojów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych [w:] M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. System Prawa Karnego, tom 11, Warszawa 2014, s. 706-722.

 7. Przestępstwa z ustawy o rachunkowości, przestępstwa z ustawy o statystyce publicznej, przestępstwa z ustawy o systemie oceny zgodności [w:] M. Bojarski (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. System Prawa Karnego, tom 11, Warszawa 2014, s. 753-771.

 8. Dostęp sądu do akt postępowania przygotowawczego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego - czego powinniśmy się nauczyć od Amerykanów? [w:] P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 373-380.

 9. Wybrane problemy przeprowadzania dowodu z opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego i dokumentów w postępowaniu międzynarodowym karnym na przykładzie sprawy Prokurator v. Stakić [w:] Z. Kegel (red.), Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów, publikacja materiałów XII Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2006, s. 291-298.

 

III. Artykuły w periodykach naukowych

 1. Medicolegal investigation system in the State of Connecticut [w:] Teisine Minties Śvente - 2004; Lietuvos Teises Universitates, Vilnius 2004, s, 180-186.
 2. Instytucja śledztw sądowo - lekarskich w stanie Connecticut [w:] Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, rok 2006, tom 56, nr 1, s. 24-30.
 3. Amerykańskie systemy dochodzenia przyczyny śmierci, [w:] L. Bogunia (red.) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 2006, tom XIX, s. 363-378.
 4. Przesłuchanie świadka w prawie amerykańskim, Prokuratura i Prawo, rok 2006, nr 5,s. 92-116.
 5. Treatment in Prison, w: Mokslines Minties Śvente - 2006; Mykolo Romerio Universiteto, Vilnius 2006, s. 105-112 (współautorstwo z M. Puszkarewicz).
 6. Status biegłego w amerykańskiej procedurze karnej na przykładzie prawa stanu Connecticut [w:] L. Bogunia (red.) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Wrocław 2006, tom XX, s.145-167.
 7. Ideea si institutia Procurorului Public European, Revista de Criminologie de Criminalistica si de Penologie, Societatea Romana de Criminologie si de Criminalistica, Bukareszt 2006, nr 3, s. 95-106.
 8. Prawne aspekty opiniowania sądowo - lekarskiego [w:] B. Banaszak (red.) Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2006, tom XX, s. 145-167.
 9. The Protection of Accused in International Criminal Law, Wrocław Review of Law, Administration and Economics, 2011, vol. 1, issue 2, s. 26-48.
 10. Mechanizmy ochrony świadków w międzynarodowym postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2011, nr 6.
 11. Prokuratura wobec reformy postępowania karnego: rozważania o rozdziale funkcji śledczych i oskarżycielskich na tle angielskiego procesu karnego, Przegląd Sądowy 2014, Nr 5, s. 7-33.
 12. Jawność prokuratorskich postępowań dyscyplinarnych, Prokuratura i Prawo 2015, Nr 5, s. 128-142.

 

IV. Recenzje i sprawozdania

 1. Recenzja książki Kerri Mellifont, Fruit of the Poisonous Tree, Evidence derived from illegally or improperly obtained evidence, The Federation Press 2010, Wrocławskie Studia Sądowe 2012, nr 4.
 2. Sprawozdanie. Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe (Wrocław, 11 III 2013), Państwo i Prawo 2014, nr 1, s. 110-111.
 3. Report on the Wrocław Seminar on Criminal Procedure "The Concept, Position and Significanceof Truth in Criminal Procedure (Wrocław, 11 March 2013), Wroclaw Review on Law, Administration and Economics, 2013, vol 3, issue 2, s. 73-75.
 4. Recenzja książki Hanny Kuczyńskiej, Model oskarżania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, Wolters Kluwer 2014, Warszawa, Prokuratura i prawo 2015, Nr 6.

 

V. Opinie

 1. Obciążenie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorów postępowaniami przygotowawczymi w 2011 r., ss. 400 - opinia przygotowana na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości RP, 2013 - http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5175,analiza-problemow-w-funkcjonowaniu-prokuratury.html (współautorstwo z W. Jasińskim).
 2. Nowy model organizacyjny prokuratury, ss. 356 – opinia przygotowana na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2014 (współautorstwo W. Jasiński oraz M. Gabriel-Węglowski).

 

VI. Publikacje dydaktyczne

 1. Sekcja zwłok; Przeszukanie; Czynności sprawdzające; Przesłanki wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy (w:) D.Szumiło-Kulczycka (red.), Łamigłówki procesu karnego, Bielsko-Biała 2014.
 2. Procedury do art. 11-13, 18-23, 54-61, 169-171, 176-177, 179-180, 217, 220, 236 (w:) Navigatory Postępowanie karne, J. Skorupka (red.), System Informacji Prawnej Lex 2012-2015.

 

VII. Inne

 1. Prokurator Generalny utrudnia badania naukowe, Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju 14/2013 - http://www.for.org.pl/pl/a/2738,Analiza-FOR-142013Prokurator-Generalny-utrudnia-badania-naukowe-dotyczace-prokuratury (współautorstwo z W. Jasińskim). 
 2. Kto pracuje jak wół w prokuraturze, Prawo europejskie w praktyce, nr 9 (111) wrzesień 2013, s. 11-19 (wywiad z K. Kremens i W. Jasińskim).
 3. Przed rewolucją. Wnioski z badań obciążenia pracą prokuratorów, Na wokandzie, 2013, nr 4 (18), s. 44-45 (współautorstwo z W. Jasińskim).