Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Karol Kiczka

Kontakt: 

pokój 304, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Telefon:
+48 71 375 2042
Email:
karol [dot] kiczka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Sprawy studenckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr załatwia Prodziekan Pan dr Jacek Przygodzki (zob.  www.prawo.uni.wroc.pl ).

 

1. Najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje proszę zawsze sprawdzić na www.prawo.uni.wroc.pl czy wyznaczone godziny lub miejsce konsultacji nie uległy zmianie.
 

2. Najbliższe planowane konsultacje: poniedziałek g. 7:00-8:00 w pok. nr 8 w  budynek A WPAE. 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

I. Dane podstawowe

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (magister administracji, magister prawa). Zatrudniony w Instytucie Nauk Administracyjnych – Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego od 1 października 1994 r.  Doktor nauk prawnych od 5 stycznia 1998 r.; doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego od 5 listopada 2007 r.; profesor nadzwyczajny UWr. od 1 lutego 2009 r.; tytuł naukowy profesora nauk prawnych od 17 lipca 2015 r.; profesor zwyczajny UWr. od 1 października 2017 r.

II. Zainteresowania badawcze i działalność naukowa

Zainteresowania badawcze to głównie publiczne prawo gospodarcze i prawo administracyjne oraz towarzysząca im praktyka. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym: monografii, współautor podręczników uniwersyteckich z publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz studiów i artykułów. Współautor Systemu Prawa Administracyjnego. Referent na ponad 30 konferencjach naukowych. Redaktor i recenzent wielu opracowań naukowych. Uczestnik, w tym kierownik kilku projektów badawczych, w m. in. Narodowego Centrum Nauki. Niżej wykaz wybranych publikacji (pkt VI).

III. Działalność w zakresie kształcenia kadry naukowej oraz nauczania

Wypromował 5 doktorów nauk prawnych, obecnie sprawuje opiekę nad 5 przewodami doktorskimi otwartymi przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii; opiekun naukowy kilku uczestników Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych. Wielokrotny recenzent prac doktorskich w naszej uczelni i krajowych uniwersytetach jak i w przewodach habilitacyjnych prowadzonych poza macierzystym wydziałem. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych powierzonych do realizacji Zakładowi Publicznego Prawa Gospodarczego jak i na studiach podyplomowych. Promotor ponad 250 prac dyplomowych oraz recenzent prac licencjackich i magisterskich.

IV. Działalność organizacyjna w uczelni

 1. Członek komisji rekrutacyjnych na studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.
 2. Współorganizator wielu konferencji naukowych.
 3. Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w wyborach uniwersyteckich w 2008 r.
 4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ds. postępowania rekrutacyjnego studentów studiów stacjonarnych w 2008 r.
 5. Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ds. postępowania rekrutacyjnego doktorantów w 2008 r.
 6. Przewodniczący Komisji Przetargowej  [Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej].
 7. Przewodniczący Zespołu ds. ewaluacji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii [Decyzja Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2009r.].
 8. Członek Komisji przygotowującej zmiany w planach studiów i programach nauczania [§ 1 ust. 3 Zarządzenia nr 3/2010 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lutego 2010r.].
 9. Członek Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia  [§ 2 ust. 1 Zarządzenia nr 3/2010 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lutego 2010r.].
 10. Koordynator Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Uniwersyteckiego Systemu  Obsługi Studentów w kadencji 2008–2012. [Decyzja Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2009r.].
 11. Członek dziekańskiej Komisji do naboru niektórych pracowników administracji.
 12. Członek dziekańskiej Komisji konkursowej do przyznawania staży, wizyt studyjnych oraz kursów języka angielskiego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (WPAE.1113.2.2011.AJ).
 13. Członek Zespołu Koordynacyjnego Uniwersyteckiego Systemu obsługi Studiów w kadencji 2008–2012. [Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2009r. o powołaniu Zespołu Koordynacyjnego Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów].
 14. Członek Komisji ds. Zamówień Publicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr na kadencję 2008–2012.
 15. Członek Senackiej Komisji Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2008–2012.
 16. Członek Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2008–2012.
 17. Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2009/2010.
 18. Członek Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2010/2012 powołany uchwałą Nr 21/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2010r.
 19. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim od 1 lutego 2012r. do 31 sierpnia 2012r.
 20.  Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim od 1 lutego 2012r. do 31 sierpnia 2012r.
 21. Członek Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2012–2016.
 22. Członek Senackiej Komisji Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2012–2016.
 23. Członek Kolegium Prorektorów ds. kształcenia oraz ds. studenckich Uczelni Wrocławia i Opola z siedzibą we Wrocławiu na kadencję 2012–2016.
 24. Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej z siedzibą w Poznaniu na kadencję 2012–2016.

 25. Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2008–2012.
 26.  Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. nauczania w kadencji 2012–2016.
 27. Przewodniczący Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2016–2020.

 28. Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016–2020.

 29. Członek Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016–2020.

V. Doświadczenie zawodowe i działalność poza uczelnią

Po ukończeniu studiów wieloletni pracownik administracji podatkowej (starszy komisarz skarbowy). Następnie członek władz zarządzających oraz władz kontrolno–nadzorczych podmiotów gospodarczych (m. in. członek rady nadzorczej spółki akcyjnej (s. a.), prezes zarządu s. a., główny księgowy s. a., pełnomocnik ds. finansowo–prawnych). Radny gminny dwóch kadencji do rady gminy, w tym przewodniczący gminnej komisji rewizyjnej. Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor ekspertyz prawniczych na rzecz naczelnych i centralnych organów administracji publicznej, przedsiębiorców oraz podmiotów ze sfery publicznej. Od kilku lat wykonuje zawód radcy prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych i jednostek sektora publicznego.