prof. dr hab. Karol Kiczka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2042
Email:
karol [dot] kiczka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Sprawy studenckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr załatwia Prodziekan Pan dr Jacek Przygodzki (zob.  www.prawo.uni. wroc.pl ).

1. Najblizsze planowane konsultacje (dyzur): 25 wrzesnia 2017 r. (poniedziałek) g. 14:00-15:00.

 

1. Najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje proszę zawsze sprawdzić na www.prawo.uni. wroc.pl czy wyznaczone godziny lub miejsce konsultacji nie uległy zmianie. Konsultacje (dyżur) odbywaja sie w pok. 304 w budynku B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (wejście od ul. Kuźniczej).   Karol Kiczka

 

 

 

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Karol Kiczka
Działalność naukowa: 

I. Dane podstawowe

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (magister administracji, magister prawa). Zatrudniony w Instytucie Nauk Administracyjnych – Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego od 1 października 1994 r.  Doktor nauk prawnych od 5 stycznia 1998 r.; doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego od 5 listopada 2007 r.; profesor nadzwyczajny UWr. od 1 lutego 2009 r.; tytuł naukowy profesora nauk prawnych od 17 lipca 2015 r.

II. Zainteresowania badawcze i działalność naukowa

Zainteresowania badawcze to głównie publiczne prawo gospodarcze i prawo administracyjne oraz towarzysząca im praktyka. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym: monografii, współautor podręczników uniwersyteckich z publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz studiów i artykułów. Współautor Systemu Prawa Administracyjnego. Referent na ponad 30 konferencjach naukowych. Redaktor i recenzent wielu opracowań naukowych. Uczestnik, w tym kierownik kilku projektów badawczych, w m. in. Narodowego Centrum Nauki. Niżej wykaz wybranych publikacji (pkt VI).

III. Działalność w zakresie kształcenia kadry naukowej oraz nauczania

Wypromował 5 doktorów nauk prawnych, obecnie sprawuje opiekę nad 5 przewodami doktorskimi otwartymi przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii; opiekun naukowy kilku uczestników Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych. Wielokrotny recenzent prac doktorskich w naszej uczelni i krajowych uniwersytetach jak i w przewodach habilitacyjnych prowadzonych poza macierzystym wydziałem. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych powierzonych do realizacji Zakładowi Publicznego Prawa Gospodarczego jak i na studiach podyplomowych. Promotor ponad 250 prac dyplomowych oraz recenzent prac licencjackich i magisterskich.

IV. Działalność organizacyjna w uczelni

 1. Członek komisji rekrutacyjnych na studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.
 2. Współorganizator wielu konferencji naukowych.
 3. Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w wyborach uniwersyteckich w 2008 r.
 4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ds. postępowania rekrutacyjnego studentów studiów stacjonarnych w 2008 r.
 5. Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ds. postępowania rekrutacyjnego doktorantów w 2008 r.
 6. Przewodniczący Komisji Przetargowej  [Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej].
 7. Przewodniczący Zespołu ds. ewaluacji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii [Decyzja Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2009r.].
 8. Członek Komisji przygotowującej zmiany w planach studiów i programach nauczania [§ 1 ust. 3 Zarządzenia nr 3/2010 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lutego 2010r.].
 9. Członek Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia  [§ 2 ust. 1 Zarządzenia nr 3/2010 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 lutego 2010r.].
 10. Koordynator Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Uniwersyteckiego Systemu  Obsługi Studentów w kadencji 2008–2012. [Decyzja Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2009r.].
 11. Członek dziekańskiej Komisji do naboru niektórych pracowników administracji.
 12. Członek dziekańskiej Komisji konkursowej do przyznawania staży, wizyt studyjnych oraz kursów języka angielskiego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (WPAE.1113.2.2011.AJ).
 13. Członek Zespołu Koordynacyjnego Uniwersyteckiego Systemu obsługi Studiów w kadencji 2008–2012. [Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2009r. o powołaniu Zespołu Koordynacyjnego Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów].
 14. Członek Komisji ds. Zamówień Publicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr na kadencję 2008–2012.
 15. Członek Senackiej Komisji Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2008–2012.
 16. Członek Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2008–2012.
 17. Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2009/2010.
 18. Członek Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2010/2012 powołany uchwałą Nr 21/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2010r.
 19. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim od 1 lutego 2012r. do 31 sierpnia 2012r.
 20.  Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim od 1 lutego 2012r. do 31 sierpnia 2012r.
 21. Członek Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2012–2016.
 22. Członek Senackiej Komisji Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2012–2016.
 23. Członek Kolegium Prorektorów ds. kształcenia oraz ds. studenckich Uczelni Wrocławia i Opola z siedzibą we Wrocławiu na kadencję 2012–2016.
 24. Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej z siedzibą w Poznaniu na kadencję 2012–2016.

 25. Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2008–2012.
 26.  Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. nauczania w kadencji 2012–2016.
 27. Przewodniczący Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2016–2020.

 28. Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016–2020.

 29. Członek Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016–2020.

V. Doświadczenie zawodowe i działalność poza uczelnią

Po ukończeniu studiów wieloletni pracownik administracji podatkowej (starszy komisarz skarbowy). Następnie członek władz zarządzających oraz władz kontrolno–nadzorczych podmiotów gospodarczych (m. in. członek rady nadzorczej spółki akcyjnej (s. a.), prezes zarządu s. a., główny księgowy s. a., pełnomocnik ds. finansowo–prawnych). Radny gminny dwóch kadencji do rady gminy, w tym przewodniczący gminnej komisji rewizyjnej. Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor ekspertyz prawniczych na rzecz naczelnych i centralnych organów administracji publicznej, przedsiębiorców oraz podmiotów ze sfery publicznej. Od kilku lat wykonuje zawód radcy prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych i jednostek sektora publicznego.

Publikacje: 

VI. Wykaz wybranych publikacji

 1. Wyłączenia i zwolnienia, Rzeczpospolita z dnia 3 marca 1995 r., nr 53 (4006), s. 18.
 2. Co jest kosztem uzyskania przychodu, Rzeczpospolita z dnia 28 listopada 1995 r., nr 275 (4228), s. 17.
 3. Spór nie tylko o pojęcia, Rzeczpospolita z dnia 16 kwietnia 1996 r., nr 90 (4344), s. 19.
 4. Prawo stanowione a podejmowanie działalności gospodarczej, Acta Universitatis Wratislawiensis, Prawo CCLIII, Wrocław 1996, s. 135 - 154.
 5. Struktura prawa zezwolenia na utworzenie spółki z udziałem zagranicznym w prawie polskim, Wrocław 1997 [rozprawa doktorska (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)]. Recenzenci: prof. dr hab. A. Chełmoński, prof. dr hab. J. Grabowski.
 6. Ewidencja VAT w przedsiębiorstwie, [w:] Kurier Wieluński nr 6 z 12.03.1999r., Nr indeksu 352896, ISSN 1507-2193, s. 13.
 7. Deklaracja podatkowa w przedsiębiorstwie, [w:] Kurier Wieluński nr 8 z 26.03.1999r., Nr indeksu 352896 ISSN 1507-2193, s. 15.
 8. Jednostka wobec działalności gospodarczej, [w:] Administracja publiczna w państwie prawa. Księga Jubileuszowa dla Profesora Jana Jendrośki, Acta Universitatis Wratislawiensis, Prawo CCLXVI, Wrocław 1999, s. 131–140.
 9. Struktura prawna jako przedmiot badań. Propozycja metodologiczna, [w:] Acta Universitatis Wratislawiensis No 2177, Przegląd Prawa i Administracji Tom XLIII, Wrocław 2000, s. 105–113.
 10. Podstawa prawna zezwolenia na utworzenie spółki z udziałem zagranicznym, [w:] Acta Universitatis Wratislawiensis No 2271, Przegląd Prawa i Administracji Tom XLV, Wrocław 2000, s. 101-127.
 11. Z zagadnień skutków prawnych zezwolenia, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000, ISBN 83-7171-387-8 s. 163–182.
 12. Decyzje uprawniające w administracyjnym prawie gospodarczym, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka,  L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Kolonia Limited 2000, ISBN 83-88166-24-7, s. 122–171.
 13. O nadzorze nad wykonaniem zezwolenia, [w:] Acta Universitatis Wratislawiensis, Przegląd Prawa i Administracji Tom XLIX, Wrocław 2002, s. 119–128.
 14. Podpis elektroniczny na tle wybranych zagadnień administracyjnoprawnych, [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa – Dębe 23-25 września 2002r., Warszawa 2003, ISBN 83-919603-0-07, s. 407–418.
 15. Obowiązek w administracyjnym prawie gospodarczym, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 323–331.
 16. Prawa podmiotowe w administracyjnym prawie gospodarczym, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 331–341.
 17. Sprzężenie obowiązków prawnych i praw podmiotowych, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 341–345.
 18. Decyzja uprawniająca w administracyjnym prawie gospodarczym, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 345–362.
 19. Termin, warunek, zlecenie, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 362–365.
 20. Pozwolenia i koncesje, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 365–387.
 21. Akt zezwalający jako wyjątek od generalnego zakazu, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 388-390.
 22. Pozwolenia proste i uwarunkowane, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 390.
 23. Pozwolenia jednorazowe i ciągłe, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 390.
 24. Pozwolenia policyjne i reglamentacyjne,[w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 390–391.
 25. Akty kwalifikacyjne, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003, s. 391–393.
 26. Wolność gospodarcza a interwencjonizm państwowy, [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Jana Grabowskiego, Katowice 2004, s. 101–107.
 27. Koncesja, [w:] Prawniczy słownik wyrazów trudnych, J. Boć (red.), Wrocław 2004, s. 184–188.
 28. Licencja, [w:] Prawniczy słownik wyrazów trudnych, J. Boć (red.), Wrocław 2004, s. 204–209.
 29. Stwierdzanie i uznawanie kwalifikacji na gruncie prawa publicznego, [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski i K. Wojtczak (red.), Wrocław 2005, s. 334–342.
 30.  O wyznaczaniu sytuacji prawnej przedsiębiorcy, [w:] Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. Rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, A. Błaś i K. Nowacki (red.), Wrocław 2005, s. 163–177.
 31. Uwagi o prawie administracyjnym w warunkach Unii Europejskiej, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2005, s. 55–56.
 32. Administracyjoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze. Wydanie drugie, poprawione i uaktualnione, L. Kieres (red.), Wrocław 2005, s. 365–456.
 33. Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Wrocław 2006, ss. 342 [monografia]. Recenzent: prof. dr hab. Jan Boć.
 34. Niektóre problemy prawne nadzoru administracyjnego w obszarze działalności gospodarczej, [w:] Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, C. Kociński (red.), Wrocław 2006, s. 157–191.
 35. Administracyjne prawo gospodarcze w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, [w:] Ekonomia a prawo. Wrocławski Biuletyn Gospodarczy nr 36/2006. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 7–26.  Recenzent publikacji prof. dr hab. J. E. Kundera
 36. Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, B. Popowska (red.), Poznań 2006, s. 39-60. Recenzent publikacji prof. dr hab. K. Strzyczkowski.
 37. Prawo administracyjne gospodarcze w systemie prawa administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006r., J. Zimmermann (red.), Warszawa 2007, s. 67–78.
 38. Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego gospodarczego, [w:] 35-Lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, J. Boć (red.) Wrocław 2007, s. 73–114.
 39. Problemy badawcze uprawniających aktów administracyjnych w działalności gospodarczej, [w:] Środki publicznego prawa gospodarczego, L. Kieres (red.), Wrocław 2007, s. 49–63. Recenzent: publikacji prof. dr hab. Jan Grabowski.
 40. Ograniczanie konstytucyjnej wolności na przykładzie wolności działalności gospodarczej, Pro Publico Bono Nr 3/2007, J. Kędzior i K. Zamorska (red.), Wrocław 2008, s. 9–28. Recenzenci: publikacji prof. dr hab. J. Blicharz i prof. dr hab. Olga Kowalczyk.
 41. Umowy w administracji publicznej jako instrumenty realizacji zasady ogólnej prawa publicznego, [w:] Umowy w administracji, J. Boć i L. Dziewięcka-Bokun (red.), Wrocław 2008, s. 67–76. Recenzent publikacji prof. dr hab. J. Jeżewski.
 42. Uwagi o prawie administracyjnym w warunkach Unii Europejskiej, [w:] Prawo administracyjne,  J. Boć (red.), Wrocław 2007, s. 53–55.
 43. Administracyjoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło Administracyjne prawo gospodarcze. Wydanie trzecie, poprawione i uaktualnione, L. Kieres (red.), Wrocław 2009, s. 341–442.
 44. Działalność gospodarcza a gospodarowanie na przykładzie państwowej osoby prawnej, [w:] Acta Universitatis Wratislawiensis Nr 3109, Przegląd Prawa i Administracji Tom LXXIX, Wrocław 2009, s. 91–105.
 45. Agencja Mienia Wojskowego jako podmiot administracji publicznej, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, J. Blicharz, J. Boć (red.), Wrocław 2008, s. 337–350.
 46. Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami (współautor), [w:] Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, B. Popowska, K. Kokocińska (red.), Poznań 2009, [autor trzech części studium], s. 227–267. Recenzent publikacji: prof. dr hab. Marek Wierzbowski.
 47. Kary pieniężne w prawie zamówień publicznych, [w:] Acta Universitatis Wratislawiensis , Przegląd Prawa i Administracji Nr 3127, Tom LXXXX, Wrocław 2009, s. 81–97.
 48. Odpowiedzialność innych podmiotów, [w] Prawo zamówień, M. Guziński (red.), Wrocław 2008, s. 205–213. Recenzenci publikacji: prof. dr hab. Jan Boć i prof. dr hab. Roman Sowiński.
 49. Kontrola w prawie zamówień publicznych, [w:] Prawo zamówień, M. Guziński (red.), Wrocław 2008, s. 164–192. Recenzenci publikacji: prof. dr hab. Jan Boć i prof. dr hab. Roman Sowiński.
 50. 50.O niektórych kierunkach zmian w prawie gospodarczym publicznym, [w:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, P. Chmielnicki i A. Dybała (red.), Warszawa 2009, s. 61–77.
 51. O ograniczaniu niektórych wolności w prawie gospodarczym publicznym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, J. Boć i A. Chajbowicz (red.), Wrocław 2009, s. 261271. Recenzent publikacji: Prof. dr hab. Bogusław Banaszak.
 52. Wybrane praktyczne problemy administracyjnych aktów kwalifikujących, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Bocia, J. Supernat (red.), Wrocław 2009, s. 262276. Recenzenci publikacji: prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, prof. dr hab. Sławomir Dudzik.
 53. Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym, [w;] Patologie w administracji publicznej, J. Suwaj i D. R. Kijowski (red.), Warszawa 2009, s. 254264. Recenzent publikacji: prof. dr hab. Jan Szreniawski.
 54. Ogólne postępowanie administracyjne w prawie gospodarczym publicznym, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., J. Niczyporuk (red.), Lublin 2010, s. 285-292. Recenzent publikacji: prof. dr hab. Janusz Sługocki.
 55. Uwagi o wolności działalności gospodarczej, [w:] Księga Jubileuszowa Prof. dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń 2009,  s. 229243.
 56. Wprowadzenie, [w:] Administracja w Europie małych ojczyzn, K. Kiczka (red.), Poznań 2009, 79. Recenzent tomu: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold.
 57. Administracja publiczna a bezpieczeństwo wewnętrzne, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, A. Chajbowicz i T. Kocowski (red.). Wrocław 2009, s. 6788. Recenzent publikacji: prof. dr hab. Leon Kieres.
 58. O wybranych aspektach kontroli w prawie zamówień publicznych, Pro Publico Bono  Nr 4/2008, J. Blicharz, K. Kiczka (red.), Wrocław 2009, s. 4763. Recenzent publikacji: prof.  dr hab. Marek Szydło.
 59. Uwagi o prawie administracyjnym w warunkach Unii Europejskiej, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2010, s. 5356.
 60. O niektórych uprawnieniach podstawowej jednostki samorządu, [w:] Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Warszawa 2010, s. 195219. Recenzent publikacji: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński.
 61. O współzależności dyscyplin badawczych w publicznym prawie gospodarczym, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Warszawa 2010,  s. 303313.
 62. Konstytucjonalizacja publicznego prawa gospodarczego, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego) L. Kieres (red.), Wrocław 2010, s. 121141. Recenzenci publikacji: prof. dr hab. Jan Boć, prof. dr hab. Jan Grabowski.
 63. O obszarach europeizacji publicznego prawa gospodarczego, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Warszawa 2011, s. 275288.
 64.  Wprowadzenie, [w:] Publiczne prawo gospodarcze. Repetytorium, K. Kiczka (red.), Wrocław 2011[1], s. 4.
 65. Wprowadzenie do publicznego prawa gospodarczego, [w:] Publiczne prawo gospodarcze. Repetytorium, K. Kiczka (red.), Wrocław 2011, s. 6.
 66. Społeczna gospodarka rynkowa, [w:] Publiczne prawo gospodarcze. Repetytorium, K. Kiczka (red.), Wrocław 2011, s. 10.
 67. Policja gospodarcza, [w:] Publiczne prawo gospodarcze. Repetytorium, K. Kiczka (red.), Wrocław 2011, s. 21.
 68. Reglamentacja gospodarcza, [w:] Publiczne prawo gospodarcze. Repetytorium, K. Kiczka (red.), Wrocław 2011, s. 24.
 69. Prawo zarządu mieniem publicznym, [w:] Publiczne prawo gospodarcze. Repetytorium, K. Kiczka (red.), Wrocław 2011, s. 41.
 70. Pewność sytuacji prawnej jednostki w publicznym prawie gospodarczym, [w:] Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, A. Błaś (red.),Warszawa 2012, s. 220232.
 71. Jakość publicznego prawa gospodarczego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Kryzys prawa administracyjnego ? Dariusz Ryszard Kijowski/Patrycja Joanna Suwaj Tom I. Jakość prawa administracyjnego, D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), Warszawa 2012, s. 389412. Recenzent publikacji: prof. dr hab. Elżbieta Ura.
 72. Uznanie administracyjne w Prawie zamówień publicznych, [w:] Zamówienia publiczne – stan obecny i perspektywy, T. Kocowski, J. Kaspryszyn (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 270, Wrocław 2012, 3853.
 73. Odpowiedzialność innych podmiotów, [w:] Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej, M. Guziński (red.), Wrocław 2012, s. 247255. Recenzenci publikacji: prof. dr hab. Jan Boć i prof. dr hab. Roman Sowiński.
 74. Kontrola w prawie zamówień publicznych, [w:] Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej, M. Guziński (red.), Wrocław 2012, s. 172210. Recenzenci publikacji: prof. dr hab. Jan Boć i prof. dr hab. Roman Sowiński.
 75. Ustrój i zadania administracji gospodarczej (współautor rozdziału: rozdz. IV § 21, § 23 pkt I–II), [w:] Systemu Prawa Administracyjnego. Tom 8A. Publiczne prawo gospodarcze, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.),  Warszawa 2013, s. 528570.
 76. Formy prawne działania administracji gospodarczej (współautor rozdziału: rozdz. X § 46–49, 51–52), [w:] Systemu Prawa Administracyjnego. Tom 8B. Publiczne prawo gospodarcze, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.),  Warszawa 2013, s. 447500; 592597.
 77. Instrumenty ochrony interesu przedsiębiorcy w publicznym prawie  gospodarczym (współautor rozdziału: rozdz. XII § 62),  [w:] Systemu Prawa Administracyjnego. Tom 8B. Publiczne prawo gospodarcze, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.),  Warszawa 2013, s.783789.
 78. O praktyce ograniczania wolności działalności gospodarczej, [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej, J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska, Katowice 2013, s. 313329.
 79. O niektórych aspektach procedur w publicznym prawie gospodarczym, [w:] Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, B. Popowska (red.), Poznań 2013, s. 3556.
 80. Krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym, Wrocław 2013, s. 465 [monografia]. Recenzenci: prof. dr hab. Jan Boć;  dr hab. prof. UWr Dagmara Kornobis–Romanowska; dr hab. prof. UAM Eryk Kosiński.
 81. Znaczenie dorobku unijnego dla polskiej administracji publicznej, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno administracyjne. Tom I,  J.  Sługocki (red.), Wrocław 2014, s. 3553.
 82. Kontrola udzielania zamówień, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 102107.
 83. Kontrola doraźna, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 100102.
 84. Kontrola uprzednia zamówień finansowanych ze środków UE, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 107110.
 85. Krajowa Izba Odwoławcza, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 110114.
 86.  Odwołanie, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 151154.
 87. Prezes UZP, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 200202.
 88. Rada Zamówień, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 238239.
 89. Skarga do sądu, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 250253.
 90. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 276280.
 91. Urząd Zamówień Publicznych, [w:] Leksykon Prawa Zamówień Publicznych, A. Powałowski (red.), Warszawa 2014, s. 325327.
 92. Europeizacja  społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, [w:] Przedsiębiorca w społecznej gospodarki rynkowej, T. Kocowski, J. Gola (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 372, Wrocław 2014, s. 160–179.
 93. Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,  [w:] Zarządzanie szkołą wyższą, J. Blicharz, A. Chrisidu-Budnik, A. Sus (red.), Wrocław 2014 (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie; nr 56), s. 169181.
 94. Organy administracji publicznej będące sądami krajowymi  w rozumieniu art. 267 TFUE, [w:] Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, A. Błaś, J. Boć (red.), Wrocław 2014, s. 103117.
 95. Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej,  [w:] Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, M. Jabłoński, K. Kiczka (red.),  Acta Universitatis Wratislawiensis No 3555, Przegląd Prawa i Administracji Tom XCVIII, Wrocław 2014, s. 4762.
 96. Wprowadzenie, [w:] Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, M. Jabłoński, K. Kiczka (red.),  Acta Universitatis Wratislawiensis No 3555, Przegląd Prawa i Administracji Tom XCVIII, Wrocław 2014, s. 910.
 97. Orzecznictwo sądowe w społecznej gospodarce rynkowej, Acta Universitatis Wratislawiensis No 3695, Przegląd Prawa i Administracji Tom CIII, T. Kocowski, J. Gola (red.), Wrocław 2015, s. 4968.

 98. Wartości w publicznym prawie gospodarczym (zagadnienia wybrane), [w:] Wartości w publicznym prawie gospodarczym (Zagadnienia wybrane) J. Zimmermann (red.), Warszawa 2015, s. 235–255.
 99. Pozycja prawna i działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w świetle orzecznictwa,  [w:] Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, T. Bąkowski (red.), Warszawa 2015, s. 409–440.
 100. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania  samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 3, s. 101–114.
 101. Administracja gospodarcza w warunkach Unii Europejskiej, [w:] Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom C, część 1, M. Jabłoński (red.),  Acta Universitatis Wratislawiensis No 3661, Przegląd Prawa i Administracji Tom C/1, Wrocław 2015, s. 305319.
 102. Działalność administracji publicznej w orzecznictwie sądowym, [w:] Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, R. Kusiak–Winter (red.), Wrocław 2015 (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie; nr 70), s. 229249.
 103. Europejskie aspekty samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 1, A. Mednis (red.), Wrocław 2016, s. 155171.

 104. Znaczenie orzecznictwa sądowego dla publicznego prawa gospodarczego, [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, J. Korczak (red.), Wrocław 2016, s. 171–192.

 105. Kompetencje kontrolne instytucji zarządzających w dziedzinie zamówień publicznych, [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, A. Powałowski (red.), Warszawa 2016, s. 639–657.

 106. Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego, Acta Universitatis Wratislawiensis No 3738, Przegląd Prawa i Administracji Tom CVI, T. Kocowski, M. Błażewski, M. Raduła (red.), Wrocław 2016, s. 2942.
 107. Wielce Szanowny Jubilacie, Drogi Marku, [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. T. 1. K. Łucarz, J. Sawicki (red.), Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3710, Wrocław 2016, s. 2122.
 108. Kary pieniężne w społecznej gospodarce rynkowej, [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. T. 2. K. Łucarz, J. Sawicki (red.), Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3710, Wrocław 2016, s. 99112.
 109. Władza sądownicza w społecznej gospodarce rynkowej, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXXVII, 2017, A. Powałowski (red.), 203225.

 110. Pozycja kontroli w publicznym prawie gospodarczym, [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Bożenie Popowskiej, K. Kokocińska (red.), Poznań (w druku),

 111. Administracja gospodarcza, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, W. Katner, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Warszawa (w druku),

 112. Decyzje kwalifikujące w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 113. Decyzje nakładające obowiązki w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 114. Decyzje sankcjonujące w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 115. Decyzje uprawniające w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 116. Decyzje zezwalające (dyspensy) w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 117. Koncesje w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 118. Kontrola w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 119. Licencje w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 120. Nadzór prawny w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 121. Obowiązki prawne w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 122. Organy administracji gospodarczej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 123. Publiczne prawa podmiotowe w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 124. Władza sądownicza w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 125. Zezwolenia w gospodarce, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa (w druku),

 126. Kary pieniężne w Prawie zamówień publicznych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (w druku),

   

 

[1] Przygotowano w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL. Podziałanie 4.1.1; nr umowy: UDA-PKOL.04.01.01-00-270/10-00: „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego”.