dr hab. Renata Babińska-Górecka prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Email:
renata [dot] babinska-gorecka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Od 10 lipca do 31 sierpnia br.- urlop wypoczynkowy

 

Najbliższe konsultacje po urlopie:

5 września 2017 r. (wtorek) od 9.00 do 11.00

 

Następne konsultacje:

13 września 2017 r. od 9.00 do 11.00;

21 września 2017 r. od 11.00 do 13.00;

27 września 2017 r. (środa) od 9.40 do 11.40.

Zdjęcie użytkownika dr hab. Renata Babińska-Górecka prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Dr hab. Renata Babińska- Górecka:

-ukończenie studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. (1998-2003);

- 26 czerwca 2006 r. uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na podstawie monografii "Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych";

-od października  2006 r. zatrudnienie  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

-w 2008 r. zwyróżnienie w konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej w kategorii prawo pracy i ubezpieczeń społecznych za książkę Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Wolters Kluwer 2007.

-od czerwca 2007 r.  pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu;

-w latach 2007-2008 zatrudnienie w  Zespole Terenowym Biura Rzecznika Praw Obywatelskim we Wrocławiu;

-od 2007 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (w latach 2007-2011 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia);

-22 grudnia 2014 r. na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa;

-od 1.04.206 r. do 30.04. 2016 r. - staż naukowy w Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik w Monachium (stypendium Max-Planck-Institut fur Sozialrecht und Sozialpolitik München).

Zainteresowania naukowe: problematyka socjalnej sytuacji prawnej jednostki w państwie, sposobu jej kształtowania i zmian w jej zakresie, teoretycznych i dogmatycznoprawnych aspektów stanowienia i stosowania prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

 Działalnośc dydaktyczna: m.in. wykłady z polityki społecznej, polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa zabezpieczenia społecznego, prawa zabezpieczenia społecznego, a także wykłady na  Podyplomowych Studiach Prawa Pracy i Prawa Socjalnego (UWr.) oraz  wykłady i ćwiczenia z polityki społecznej w ramach Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Organizacja pomocy społecznej" (UWr.).

Publikacje: 

Publikacje dr  hab. Renaty Babińskiej- Góreckiej

Artykuły opublikowane w czasopismach:

1.      Środki indywidualnej ochrony prawnej przed dyskryminacją w zatrudnieniu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 3, s. 23-30.

2.      Pojęcie i rodzaje błędu organu rentowego i odwoławczego, Państwo i Prawo 2005, z. 12, s. 47-63.

3.      Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007 / 4, s. 26 – 33.

4.  Emerytury i renty przyznawane w drodze wyjątku, Państwo i Prawo  2011/10;  s. 75-87.

5. Polskie świadczenia rodzinne z punktu widzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, (współautorstwo, Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012/4, s. 28-34.

6. Familienleistungen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten (w:) Die Realisierung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht, (współautorstwo, Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka), Studien aus dem Max- Planc-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, Band 56, Hrsg. U. Becker, B. B. von Maydell, H. Szurgacz, München 2012, s. 285-299.

7. Uwarunkowania prawne podwyższenia wieku emerytalnego, Studia Prawno- Ekonomiczne, t. LXXXIX, 2013, s. 11-31.

8. Niektóre uwagi na temat projektu nowelizacji art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (nowa podstawa i przesłanki wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013/11, s. 12-18.

9. Wykonywanie pracy zarobkowej jako przesłanka utraty prawa do zasiłku chorobowego (uwagi na tle art. 17 ust. 1 ustawy chorobowej),   Z zagadnień zabezpieczenia społecznego 2014, nr 6, s. 7-22,

10. Charakter prawny i cel jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/1 (2015), s. [667]-678

11.Ewolucja funkcji zasiłku macierzyńskiego (uwagi na tle ostatnich zmian przesłanek nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka) // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 11, s. 9-15

12. Podstawy prawne odpowiedzialności pracodawcy jako płatnika sklładek na ubezpieczenia społeczne, Wrocławskie Studia Sądowe 2016/1, s. 38-61.

 

 

Rozdziały w monografiach i publikacjach zbiorowych:

1. Uchylenie i zmiana prawomocnych wyroków sądowych w sprawach emerytalno – rentowych (w:) Wokół problematyki orzeczeń, praca zbiorowa, red. Ł. Błaszczak, TNOIK Toruń 2007, s. 135 – 144.

2.      Systemowe problemy zabezpieczenia społecznego wojskowych (w:) Oficerowie grup dyspozycyjnych, red. T. Kołodziejczyk, D. S. Kozerawski, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 261 – 273.

3. Wznowienie postępowania w sprawach emerytalno – rentowych (w:) Procedury w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym, Materiały z Konferencji  Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych - Gniezno 2008, Poligrafia ZUS, Warszawa 2009, s. 100 – 122.

 

4.      Ostateczność i prawomocność decyzji rentowych (w:) Z problemów prawa pracy i prawa socjalnego, red. H. Szurgacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 109 – 123.

5.      Problem wykluczenia społecznego a system świadczeń z pomocy społecznej (w:) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego,  pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia, Wrocław 2009, s. 499-512.

6.      Rola kształcenia dorosłych w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce. Kontekst prawno- socjologiczny (w:) Dorosły w procesie kształcenia, red. Artur Fabiś, Beata Cyboran, Zakopane 2009, s. 355-364.

7.  O funkcjach prawa pomocy społecznej (w:) Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego : księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza / pod red. Zdzisława Kubota, Tadeusza Kuczyńskiego, Warszawa 2011, s. 372- 384.

8.  Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych (w:) Stare dogmaty- nowe wyzwania w prawie i ekonomii, (współautorstwo, Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka), red. U. Kalina- Prasznic, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 197-222.

9. Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób "zatrudnionych" na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym (w:) Wmowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015, s. 29-45.

10. Wzruszalność prawomocnych orzeczeń na skutek tzw. wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w:) Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015, s. 91-102.

 

Glosy:

1.      Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2004 r., II UK 228/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006/10, s. 549 – 553.

2.      Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r., I UK 314/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006/11, s. 614 – 620.

3.      Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2006 r., II UZP 2007/2, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008/7, s. 565 – 567.

4.      Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r., III UK 25/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009/4, s. 295 – 299.

5.      Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń

Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 maja 2009 r., III UK 100/08;  Orzecznictwo Sądów Polskich 2011/5, s. 367-370.

6.      Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 lutego 2013 r., II uK 183/12, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014/6, s. 872-879.

7.      Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., K 2/12, Państwo i Prawo 2014, z. 6, s. 114-120.

8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 3 grudnia 2013 r., I UK 198/13; art. 103 ust. 2, art. 103a, art. 118 ust. 1a ustawy z 19.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) ; Orzecznictwo Sądów Polskich 2015/10, s. 1430.

 

Monografie:

  1. Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Wolters Kluwer, Warszawa – Kraków 2007, s. 224.
  2. Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia społecznego, Difin, Warszawa 2014, s. 290; recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. Herbert Szurgacz.

Komentarz:

Świadczenia rodzinne/ komentarz (Renata Babińska-Górecka, Monika Lewandowicz-Machnikowska), Gaskor, Wrocław 2010, s. 569.

 

Podręczniki:

Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Difin, Warszawa 2014, współautorstwo i współredakcja naukowa (Renata Babińska- Górecka, Karolina Stopka); s. 225.