dr Adam Kwieciński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2273
Email:
adam [dot] kwiecinski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Środy godz. 15.00-17.00

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

23.10.2016 godz. 10.00-11.00

12.11.2016 godz. 13.00-14.00

4.12.2016 godz. 11.30-12.30

17.12.2016 godz. 13.00-14.00

9.01.2017 godz. 11.30-12.30

14.01. 2017 godz. 11.15-12.15

 

 

 

 

Pokój nr 5 bud A.

 

Zdjęcie użytkownika dr Adam Kwieciński
Publikacje: 

Monografie:

1. A. Kwieciński, Lecznicze środki zabezpieczajace w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania, Wrocław 2009 r., ss. 287.

 

Redakcja prac zbiorowych:

2. A. Kwieciński (red.), Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Analiza prawna, Wolters Kluwers 2013 r., ss. 350.

3. A. Kwieciński (red.), Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014, C.H. Beck 2014 r., ss.224.

4. A. Kwieciński (red.), Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015 r., ss. 186.

5. A. Kwieciński (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 2016 r., ss. 188.

 

Artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych:

6 A. Kwieciński, Rada Główna do spraw społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz rady terenowe, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XII, red. L. Bogunia, Wrocław 2003 r.

7.A. Kwieciński, Lecznicze środki zabezpieczające w ujęciu kodeksów karnych z lat 1932, 1969 i 1997, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XIII, red. L. Bogunia, Wrocław 2003 r.

8. A.Kwieciński, Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych uzależnionych od alkoholu, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XIV, red. L. Bogunia, Wrocław 2003 r.

9. A.Kwieciński, Penitencjarny model postępowania z osobami uzależnionymi od środków odurzających i substancji psychotropowych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XV, red. L. Bogunia, Wrocław 2004 r.

10. A. Kwieciński, Odbywanie kary pozbawienia wolności przez skazanych z odchyleniami od normy psychicznej, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XVI, red. L. Bogunia, Wrocław 2004 r.

11. A. Kwieciński, Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XVIII, red. L. Bogunia, Wrocław 2005 r.

12. A. Kwieciński, Psychologiczne aspekty izolacji penitencjarnej, Przegląd Prawa i Administracji t. LXXII, red. M. Szostak, Wrocław 2005 r.

13. A. Kwieciński, Cel stosowania i wykonywania leczniczych środków zabezpieczających, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XIX, red. L. Bogunia, Wrocław 2006 r.

14. A. Kwieciński, Umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 r., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XX, red. L. Bogunia, Wrocław 2006 r.

15. A. Kwieciński, Terapia sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej, popełnionych w związku z zakłóceniami czynności psychicznych o podłożu seksualnym, w ramach nowego środka zabezpieczającego (art. 95a k.k.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XXI, red. L. Bogunia, Wrocław 2007 r.

16. A. Kwieciński, R. Godyla, Wybrane problemy związane z umieszczeniem skazanego w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia  wolności w trybie art. 96 § 2 kkw, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XXII, red. L. Bogunia, Wrocław 2008 r.

17. A. Kwieciński, Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XXIII, red. L. Bogunia, Wrocław 2008 r.14.

18. A. Kwieciński, T. Kalisz, Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych w polskim systemie penitencjarnym, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2008 r., nr 60.

19. A. Kwieciński, Wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem i wykonywaniem nowego środka zabezpieczającego z art. 95a k.k.,[w:] X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, red. S.Lelental, G. Szczygieł, Białystok 2009 r.

20. A. Kwieciński, Kwestia stosowania przymusu bezpośredniego oraz leczniczego w trakcie wykonywania leczniczych środków zabezpieczających, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XXV, red. L. Bogunia, Wrocław 2009 r.

21. A. Kwieciński, Wybrane problemy związane ze stosowaniem i wykonywaniem tymczasowego aresztowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XXVI, red. L. Bogunia, Wrocław 2010 r.

22. A. Kwieciński, Recenzja komentarza do kodeksu karnego wykonawczego autorstwa S. Lelentala, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2010 r., nr 69.

23. A. Kwieciński, Zgoda skazanego jako przesłanka zastosowania odpowiedniego leczenia lub rehabilitacji w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, red. T. Kalisz, Wrocław 2011 r.

24. A. Kwieciński, Podstawy prawne udziału społeczeństwa w wykonywaniu leczniczych środków zabezpieczających i pomocy w społecznej readaptacji skazanych zwalnianych z zakładów zamkniętych, [w:] Kara pozbawienia wolności a społeczna readaptacja skazanych, red. A. Szerląg, Wrocław 2011 r

25. A. Kwieciński, Status prawny internowanego w zakładzie zamkniętym w ramach orzeczonego środka zabezpieczającego, [w:] Problemy penologii i praw człowieka u progu XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Z. Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Warszawa 2011 r.

26. A. Kwieciński, P. Pałaszewski, Zadania Policji w postępowaniu karnym wykonawczym, Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 3, 2011 r.

27. A. Kwieciński, Obowiązek informowania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego-uwagi na tle stosowania art. 168a kkw, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, T. XXVII, red. L. Bogunia, Wrocław 2011 r.

28. A. Kwieciński, T. Kalisz, Kontrola i nadzór nad wykonywaniem leczniczych środków zabezpieczających, Prokuratura i Prawo nr 7-8, 2011 r.

29. A. Kwieciński, Skazani- rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, T. XXVIII, red. T. Kalisz, Wrocław 2012 r.

30. A.Kwieciński, B. Myrna, Obowiązki skazanych na karę pozbawienia wolności w świetle kodeksu karnego wykonawczego, Wrocławskie Zeszyty Sądowe 2012 r., nr 3.

31. A. Kwieciński, Warunkowe zwolnienie skazanych za przestępstwo popełnione w stanie ograniczonej poczytalności. Refleksje na tle art. 95 k.k., Przegląd Więziennictwa Polskiego 2012, nr 76-77.

32. A. Kwieciński, L. Bogunia, Kierowanie skazanych do właściwych zakładów karnych. Uwagi na tle zmian w zakresie regulacji prawnej klasyfikacji penitencjarnej, [w:] Pozbawienie wolności. Funkcje i koszty, red. A. Rzepliński, M. Niełaczna. Księga Jubileuszowa ku czci Prof. T. Szymanowskiego, Warszawa 2013 r.

33. A. Kwieciński, Karać czy leczyć? Budowa polskiego modelu postępowania ze skazanymi z zaburzeniami preferencji seksualnych. Raport z badań,[w:]  Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Analiza prawna, red. A. Kwieciński, Wolters Kluwers 2013 r.

34. A. Kwieciński, Skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, [w:] Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Analiza prawna, red. A. Kwieciński, Wolters Kluwers 2013 r.

35. A. Kwieciński, Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część I (art. 144 kkw- art.145 kkw), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXIX, Wrocław 2013 r.

36. A. Kwieciński, P. Chabier, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a prawo do korespondencji skazanego i tymczasowo aresztowanego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXIX, Wrocław 2013 r.

37. A. Kwieciński, Utrzymanie tymczasowego aresztowania w trybie art. 264 § 3 kpk w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Prokuratura i Prawo 2013 r. nr 11.

38. A. Kwieciński, T. Kalisz, Instytucja skargi w postępowaniu wykonawczym. Rozważania na tle pojęcia status prawny skazanego, Księga Pamiątkowa Prof. M. Cieślaka, red. S. Steinborn, Gdańsk 2013 r.

39. A. Kwieciński, Procedura doprowadzenia skazanego do aresztu śledczego celem odbycia kary. Rozważania na tle nowego brzmienia art. 79 kkw, Przegląd Policyjny 2013 r., nr 3.

40. A. Kwieciński, Prawne i aksjologiczne założenia systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej skazanych. Refleksje na tle art. 142 kkw [w:] Nullum poena sine lege. Materiały II Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów, Poznań 2013 r.

41. A. Kwieciński, Zadania Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających. Stan obecny i postulaty zmian normatywnych, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2013 r.

42. A. Kwieciński, Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część II (art. 146 kkw- art.149 kkw), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXX, Wrocław 2013 r.

43. A. Kwieciński, Rola diagnozy stanu zdrowia psychicznego skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego 2013 r. nr 81

44. A. Kwieciński, Instytucja odroczonego warunkowego zwolnienia (art. 164 § 2 kkw) w procesie społecznej readaptacji skazanych, Probacja 2014 r., nr 1

45. A. Kwieciński, T. Kalisz, Cele izolacji penitencjarnej w perspektywie rozważań o racjonalizacji kary kryminalnej, Przegląd Prawa i Ad ministracji 2013 r.,Tom XCV, red. M. Jabłoński.

46. A. Kwieciński, Ośrodki diagnostyczne w więziennictwie. Wyraz rozsądnego kompromisu czy niedokończonej reformy? [w:] Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej, red. P. Stępniak, Poznań-Kalisz 2014 r.

47. A. Kwieciński, Stosowanie warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności w kontekście decyzji o wykonywaniu postpenalnego środka zabezpieczającego z art. 95 a k.k., Probacja 2014 r., nr 2.

48. A. Kwieciński, T. Kalisz, Bezpieczeństwo osobiste skazanych w okresie izolacji penitencjarnej, [w:] Prawo życia i śmierci . Wrocławskie Studia Erazmiańskie 2013 r., t. VII, red. M. Sadowski.

49. A. Kwieciński, Prawnokarne aspekty systemu terapii skazanych uzależnionych od alkoholu, Ius Novum 2014, nr 3.

50. A. Kwieciński, Recenzja książki M. Szwejkowskiej „Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2014, t. 31.

51. A. Kwieciński, Terapia, opieka czy resocjalizacja? Optymalizacja modelu traktowania osób starszych w warunkach izolacji penitencjarnej. Uwagi na tle książki S. Grzesiaka „Praca penitencjarna z więźniami seniorami”, Probacja 2014 nr 3.

52. A. Kwieciński, T. Kalisz, Projektowane zmiany w zakresie stosowania i wykonywania leczniczych środków zabezpieczających (uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 17 kwietnia 2014 r.), Przegląd Więziennictwa Polskiego 2014 r., nr 83.

53. A. Kwieciński, Sposób wykonywania kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych za przestępstwa seksualne a przedłuzenie izolacji penalnej w trybie art. 95a k.k., Przeglad Więziennictwa Polskiego 2014 r., nr 84.

54. A. Kwieciński, Zmiany w zakresie odpłatności za pracę skazanych odbywajacych karę pozbawienia wolności. Rozważania na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,[w:] Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014, red. A. Kwieciński, C.H. Beck 2014r.

55. A. Kwieciński, Nowy kształt przepisów służących przygotowaniu skazanego do opuszczenia zakładu karnego i określajacych warunki udzielenia mu pomocy. Wzmocnienie efektywności procesu readaptacyjnego czy tylko obnizenie jego kosztów [w:] Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014, red. A. Kwieciński, C. H. Beck 2014 r.

56. A. Kwieciński, P. Pałaszewski, Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945-1969, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2014,T. 32.

57. A. Kwieciński, Z problematyki przestępstwa znęcania się nad osobą pozbawioną wolności (art. 247 KK). Aspekty karnomaterialne i penitencjarne, [w:] Wybrane zagadnienia ty[izacji przestępstw zmodyfikowanych, red. J. Brzezińska, Wrocław 2014 r.

58. A. Kwieciński, Contemporary challenges in the work of court probation officer for adults : critical recognition from the perspective of the Polish experience, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2014, T. 34.

59. A. Kwieciński, Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych : tymczasowy element zmian w prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2014, T. 33.

60. A. Kwieciński, T. Kalisz, Polskie więziennictwo w percepcji sędziów penitencjarnych i dyrektorów zakładów karnych, Państwo i Prawo 2015 nr 2.

61. A. Kwieciński, Rozwój badań nad wykonywaniem kar na Uniwersytecie Wrocławskim, [w:] Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym, red. A. Kwieciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015 r.

62. A. Kwieciński, Z badań nad karami dyscyplinarnymi. Umieszczenie w celi izolacyjnej w praktyce penitencjarnej, [w:] Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym, red. A. Kwieciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015 r.

63.  A. Kwieciński, Podstawy prawne realizacji prawa do wolności religijnej w warunkach izolacji penitencjarnej. Rozważania na marginesie dyskusji o zjawisku multikulturowości populacji więziennej, Przegląd Prawa i Administracji, Tom C2. Księga Jubileuszowa na 70-lecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Wrocław 2015 r.

64. A. Kwieciński, Kilka uwag o nowym modelu dozoru elektronicznego w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku , [w:]
Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, red. M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015 r.

65. A. Kwieciński, Key problems relating to the enforcement of restriction of liberty in Poland. Remarks in the context of changes in criminal enforcement law, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2015, T. XXXVIII.

66. A. Kwieciński, K. Mrozek, Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci (art. 150 KKW) w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa, [w:] Problematyka ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, red. P. Góralski, Wrocław 2015 r.

67. A. Kwieciński, K. Mrozek, Instytucja odroczenia wykonania kary z powodu przeludnienia w świetle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2008 r. [w:] Czy i jakie wiezienia są potrzebne. Rozważania na tle zagadnień współczesności. Księga rocznicowa z okazji 25 lat Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, red. P. Stępniak et al, Poznań-Gdańsk-Wrocław-Kalisz 2016 r.

68. A. Kwieciński, Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym-podstawy prawne, organizacja oraz zasady funkcjonowania, [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykoroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. M. Bojarskiemu, t. II, red. K. Łucarz, J. Sawicki, Wrocław 2016 r.