Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Sylwia Kotecka-Kral

Kontakt: 

pokój .04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

Telefon:
71 375 21 00
Email:
sylwia [dot] kotecka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:
środy godz. 9:30-11:30.

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Interesują mnie zagadnienia związane z informatyzacją sądów i administracji publicznej, podpisem elektronicznym, archiwizacją dokumentów elektronicznych.

 

Udział w grantach / projektach badawczych:

 1. „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów”. Czas: projekt realizowany w latach 2014-2016. Forma realizacji: Konsorcjum naukowe SGH i UWr. SGH jest liderem, UWr partnerem. Nr projektu na UWr: 4729/PB/CBKE/14. Okres realizacji 2014-2016. Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki - program OPUS
 2. „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” (DOBR/0075/R/ID2/2013/03), który uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr grantu na UWr 6203/PB/CBKE/13), w którym byłam jednym z wykonawców dwóch zadań oraz kierownikiem trzeciego zadania, a także współtwórcą wniosku projektowego; grant realizowany od 8 maja 2013 r. do 8 maja 2016 r.
 3. „Obieg dokumentów elektronicznych między sądami a urzędami stanu cywilnego w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego”, numer rejestracyjny projektu badawczego: N N110 191340, numer umowy: 1913/B/H03/2011/40, okres realizacji 2011-2013, Narodowe Centrum Nauki, konkurs nr 40; współtworzenie wniosku projektowego oraz merytoryczna realizacja zadań
 4. HEMOLIA (Hybrid Enhanced Money Laundering, Intelligence, Ivestigation, Incrimination and Alerts - Hybrydowe, Zaawansowane: Wywiad, Śledztwo, Ściganie i Powiadamianie w sprawach dotyczących prania pieniędzy, międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy (projekt nr 261710), realizowany w ramach VII Programu Ramowego Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej w latach 2011-2014 (wykaz partnerów: http://www.hemolia.eu/partners)

 5. Projekt badawczo-rozwojowy "E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego", realizowany ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu R11 006 02) w latach 2007-2009

 6. Zespół Prawny w projekcie "Opracowanie modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych" w ramach projektu Transition Facility PL 2004/016-829.05.04 "Wzmocnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości", wykonywanego przez konsorcjum Aram Sp. z o.o. oraz Winuel Sp. z o.o., grudzień 2006 - grudzień 2007
 7. 2005 - 2009 - menadżer projektu ECLET, wykonywanego przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej w 6 Programie Ramowym UE (nr kontraktu zawartego między Uniwersytetem Wrocławski a Komisją Europejską MTKD-CT-2004-002635) 

 

Udział w redakcjach czasopism:

 1. Członkini Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”, od 2009 r. do chwili obecnej.

Stypendia / staże naukowe:

 1. 2008 - stypendystka w grancie "Elektroniczna identyfikacja", przyznanym prof. drowi hab. Mirosławowi Kutyłowskiemu z Instytutu Matematyki i Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej jako Laureatowi przez Fundację Edukacji Międzynarodowej 
 2. marzec - lipiec 2007 - w ramach programu Sokrates/Erasmus - stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii
 3. 2006/2007 - stypendystka Prezydenta Miasta Wrocławia (stypendium dla doktorantów, których badania naukowe są szczególnie istotne dla rozwoju miasta) 

Działalność pozauczelniana:

 1. 2016 - wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
 2. 2015 - członkini Grupy roboczej w Ministerstwie Sprawiedliwości ds. aktualizacji, uzupełnienia albo opracowania nowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji powstającej w sądach powszechnych oraz zasad funkcjonowania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości
 3. 2013 do chwili obecnej - członkini Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości (SAWS)
 4. 2012 do 2013 - członkini Rady Naukowej LEX
 5. 2010 do 2013 - członkini Zespołu do spraw informatyzacji postępowań sądowych przy Departamencie Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
 6. 2008 do 2009 - członkini Zespołu ekspertów do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
 7. 2008 - ukończenie Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Projektami" na Politechnice Wrocławskiej