dr hab. Rafał Wojciechowski prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 403 bud. B

Telefon:
+48 71 3752661
Email:
rafal [dot] wojciechowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Środa 14:45-16:45

Konsultacje 13 i 21 września 2017 r. nie odbędą się. Najbliższe konsultacje w środę 27 września 2017 r. W razie potrzeby kontaktu proszę o wiadomość mailową.

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Rafał Wojciechowski prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Prawo rzymskie i jego recepcja, europejska kultura prawna, dzieje europejskich szkół prawniczych, historia pojęcia osoby prawnej, historia prawa spółek, prawo handlowe, sądownictwo polubowne.

 

Dorobek naukowy

Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii: "Societas w twórczości glosatorów i komentatorów" (2002) oraz "Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza" (2010).

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika "Arbitraż i mediacja" (C.H. Beck).

 

Stypendia, staże naukowe

2006, 2007 -  stypendium Max-Planck-Gesellschaft w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

 

Działalność pozauczelniana

Ukończył aplikację radowską w 1998 r., w 2010 r. wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, od stycznia 2012 r. prowadzi kancelarię notarialną we Wrocławiu.

 

Publikacje: 

A. Monografie

 1. "Societas w twórczości glosatorów i komentatorów", Wrocław 2002.
 2. "Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza", Wrocław 2010.

B. Redakcja naukowa

 1. "Z dziejów skarbowości", Wrocław 2009.

 2. R. I-III polskiego wydania książki J. Huerta de Soto, "Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne", Warszawa 2009.

 3. "Mediacja i arbitraż. Zagadnienia praktyczne", Poznań 2013.

C. Artykuły i opublikowane referaty

 1. "Sposoby zakończenia bytu prawnego societas w trzech summach do Kodeksu", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1953, Seria Prawo CCLVI, Wrocław 1997, s. 11-17.
 2. "Uwagi o pojęciu actio i jego interpretacji", [w:] W kręgu dziejów wymiaru sprawiedliwości. Materiały III Konferencji historyków państwa i prawa. Karłów 7-9 września 1999, Wrocław 2000, s. 7-16.
 3. "Rodzaje societates w prawie justyniańskim", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2213, Prawo CCLXX, Wrocław 2000, s. 19-32.
 4. "Organizacja legionu i jej przemiany", [w:] W kręgu dziejów sił zbrojnych i prawa wojskowego. Materiały IV Konferencji historyków państwa i prawa. Polanica 4-6 września 2000, Wrocław 2001, s. 13-25.
 5. "Kilka uwag o spółkach w europejskiej tradycji prawnej", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2294, Prawo CCLXXIII, Wrocław 2001, s. 27-48.
 6. "Spółka pomiędzy rolnikami według komentatorów", [w:] Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne. Materiały V Konferencji historyków państwa i prawa. Świeradów Zdrój 6-10 września 2001, Wrocław 2002, s. 17-27.
 7. "Rozwiązanie i likwidacja spółki według komentatorów", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2367, Prawo CCLXXVI, Wrocław 2002, s. 27-59.
 8. "Spółki handlowe we Florencji w latach 1300-1348", [w:] Miasta i prawo miejskie w rozwoju historycznym. Materiały VI Konferencji historyków państwa i prawa. Lądek Zdrój 9-11 września 2002, Wrocław 2003, s. 9-18.
 9. "Status prawny societas vectigalium", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2501, Prawo CCLXXXV, Wrocław 2003, s. 53-71.
 10. "Rzymscy equites jako wykonawcy zamówień publicznych w okresie republiki", [w:] Pozycja prawna stanu szlacheckiego. Materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa. Szklarska Poręba 11-13 lipca 2003, Wrocław 2004, s. 9-20.
 11. "Średniowieczne consilia prawnicze", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2609, Przegląd Prawa i Administracji LIX, Wrocław 2004, s. 169-176.
 12. "Z dziejów renesansowego humanizmu prawniczego", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2616, Prawo CCLXXXVIII, Wrocław 2004, s. 91-102.
 13. "O pojęciu pandektystyki", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2620, Prawo CCXC, Wrocław 2004, s. 25-38.
 14. "Umowa komendy w średniowieczu" [w:] Zeszyty Prawnicze UKSW 4.1, Warszawa 2004, s. 57-74.
 15. "O wpływie prawa rzymskiego na rozwój prawa spółek w średniowieczu i na początku dziejów nowożytnych" [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, Lublin 2004, s. 323-340.
 16. "Ograniczenia małżeńskie Żydów w ustawodawstwie cesarskim IV wieku", [w:] Mniejszości narodowe. Problemy ustrojowo-prawne. Materiały VIII Konferencji historyków państwa i prawa. Łagów 8-11 lipca 2004, Wrocław 2005, s. 9-16.
 17. "Montes pietatis. Szkic zagadnienia", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2758, Prawo CCXCIV, Wrocław 2005, s. 59-67.
 18. "Arbiter w prawie rzymskim", [w:] Postępowanie polubowne w dziejach. Materiały IX Konferencji historyków państwa i prawa. Przemyśl 7-10 lipca 2005, Wrocław 2006, s. 17-25.
 19. "Finanse publiczne a polityka na przykładzie republikańskiego Rzymu", [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, Szczecin 2006, s. 325-336.
 20. "Irnerius - założyciel szkoły glosatorów", [w:] Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, Wrocław 2006, s. 30-35.
 21. "Pretor dla peregrynów jako urzędnik jurysdykcyjny republikańskiego Rzymu", [w:] Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo, Wrocław 2006, s. 159-162.
 22. "Wybrane zagadnienia arbitrażu w doktrynie prawnej XII i XIII wieku", [w:] Studia Prawnoustrojowe 7, Olsztyn 2007, s. 319-325.
 23. "Debitor fugitivus i poczatki prawa upadłościowego", [w:] Postępowanie egzekucyjne w dziejach. X Konferencja Naukowa. Karpacz 11-13 września 2006 r., Wrocław 2007, s. 49-55.
 24. "O związkach dydaktyki uniwersyteckiej i form literatury naukowej w XII i XIII wieku", [w:] Acta Universitetis Wratislaviensis No 3015, Prawo CCCIII, Wrocław 2007, s. 175-187.
 25. "Kanonistyczne podstawy zasady swobody umów", [w:] Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość, Wrocław 2008, s. 135-145.
 26. "Compromissum według glosatorów i komentatorów, [w:] [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 3063, Prawo CCCV, Wrocław 2008, s. 399-414.
 27. "Znaczenie publikanów dla skarbowości republiki rzymskiej", [w:] Z dziejów skarbowości, Wrocław 2009, s. 87-99.
 28. "Wyrokowanie w postępowaniu arbitrażowym według nauki procesu rzymsko-kanonicznego XIII-XIV wieku", [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XII, Kraków - Lublin - Łódź 2009, s. 53-66.
 29. "Kilka uwag o zagadnieniu wykonalności wyroku arbitrażowego w doktrynie prawnej XII-XIII w.", [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 3180, Prawo CCCX, Wrocław 2009, s. 53-60.
 30. "Bernhard Windscheid (1817-1892)", [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego XVIII/2009, z. 3, Kraków 2009, s. 593-620.
 31. "Kobiety i arbitraż w XII-XV wieku", [w:] Pozycja prawna kobiet w dziejach, Wrocław 2010, s. 69-78.
 32. "O przyczynach i niektórych skutkach doktrynalnego wyodrębnienia arbitrażu według prawa i według zasad słuszności w XIII wieku", [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Wrocław 2010, s. 185-191.

D. Pozostałe publikacje

 1. "In Memoriam. Edward Szymoszek (1942-2006)", [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXIX z. 1 (2007), s. 369-371.

 2. "Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007", [w:] Arbitraż i mediacja 1/2008, Warszawa 2008, s. 93-98.
 3. "Przepisy niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem", [w:] Arbitraż i mediacja 2/2008, Warszawa 2008, s. 105-134.
 4. "Przepisy hiszpańskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem", [w:] Arbitraż i mediacja 3 (2008), Warszawa 2008, s. s. 157-189.
 5. "Przepisy włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem", [w:] Arbitraż i mediacja 4 (2008), Warszawa 2008, s. 227-258. (współautorstwo z dr Moniką Michalską UŁ)
 6. "Przepisy austriackiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem", [w:] Arbitraż i mediacja 3 (7)/2009, Warszawa 2009, s. 103-136.
 7. "Przepisy francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem", [w:] Arbitraż i mediacja 4 (8)/2009, Warszawa 2009, s. 169-187.
 8. "Przepisy nowozelandzkiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem", [w:] Arbitraż i mediacja 2 (10)/2010, Warszawa 2009, s. 123-140.

Pozycje wydane po 2010 r. są odnotowywane w bazie danych Bibioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.